คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าบิ๊กเบน คงเป็นชื่อของหอนาฬิกาแลนมาร์คอันโด่งดังของลอนดอน แต่จริงๆ เป็นชื่อของระฆังใบใหญ่ (The Great Bell) ส่วนชื่อจริงของหอนาฬิกา คือ หอเอลิซาเบธ (Elizabeth Tower)

Bigben เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (Clock Tower, Palace of Westminster) ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง

 มหาระฆัง (The Great Bell) หรือระฆังใบที่ใหญ่ที่สุดในหอ ซึ่งหนัก 13.76 ตัน และสูง 2.2 เมตร

 หลายคนเข้าใจว่าบิ๊กเบนเป็นชื่อหอนาฬิกาประจำรัฐสภาอังกฤษ แต่แท้ที่จริงแล้ว บิ๊กเบนเป็นชื่อเล่นของระฆังใบใหญ่ที่สุด