ทัวร์กัมพูชา นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์-ตาพรหม 3 วัน #CAMPH3902

฿

รหัสทัวร์ : CAMPH3902
แต้มสะสม : 10 แต้ม

  จุดเด่นของโปรแกรม

1.นำท่านสักการะศาลพระองค์เจ๊ะขพระองค์จอม เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง

2.นำท่านล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัย อยู่ในทะเลสาบ

3.นำท่านสู่ปราสาทเขาพนมบาแค็ง 

แต้มสะสม 10

  • 12300 ฿
  • 12300 ฿
  • 12300 ฿
  • 1800 ฿
SKU:CAMPH3902
Category:
Tags:, , , , , , , , , , ,

ทัวร์กัมพูชา นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์-ตาพรหม 3 วัน #CAMPH3902

ย้อนรอยตำนานแห่งอดีตที่น่าสนใจ ศึกษาประวัติศาสตร์อารยธรรมเก่าแก่มานานนับ 1,000 ปี สัมผัสแผ่นดินสงครามแห่งอดีตอันขื่นขมร้าวราน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของชาวกัมพูชา

กำหนดการเดินทาง มกราคม-ธันวาคม 2561

วันแรก     สนามบินสุวรรณภูมิ-เสียมราฐ-ล่องเรือโตเลนสาป-ระบำอัปสรา

 • 06.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่  3  เคาน์เตอร์ F  แถว F01-19  สายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและเช็คเอกสารการเดินทาง
 • 08.00 น. เหินฟ้าสู่เสียมราฐ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG…
 • 14.30 น. ถึงสนามบินเสียมเรียบ จังหวัดเสียบเรียบ  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วขึ้นรถยนต์ปรับอากาศท้องถิ่น แล้วนำท่านล่องเรือชมทะเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีความกว้าง 70 กม. และมีความยาว 170 กม.  ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย พระตะบอง กัมปงธม กำปงชนัง โพธิ์สัตว์ เสียมเรียบ ชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของหมู่บ้านชาวประมงในโตลเลสาป ชมบรรยากาศยามเย็นและอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า ได้เวลาสมควรกลับขึ้นฝั่ง
 • 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำร้านโตลเลสาป พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง(ระบำอัปสรา) หลังอาหารพักผ่อนอิสระ พัก SMILLING HOTEL AND SPA หรือ  ANGKOR HOLIDAY HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่สอง    เมืองพระนคร(นครธม)-ปราสาทบายน-ปาบวน-พิมานอากาศ-ปราสาทพระขรรค์-นาคพัน-ปราสาทนครวัด-เขาพนมบาเค็ง

 • 07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารโรงแรม
 • 08.00 น. เดินทางสู่เมืองพระนคร หรือนครธม ชมสะพานนาคราช โดยข้ามคูเมืองซึ่งเรียกว่า ชัยสินธุ ที่ราวสะพานด้านหนึ่งเป็นรูปเทพฉุดนาค ส่วนอีกด้านเป็นยักษ์ฉุดนาค ผ่านเข้าประตูเมืองนครธมด้านทิศใต้ ซุ้มประตูเป็นรูปพระโพธิสัตว์สี่หน้า และมีรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณอยู่ที่มุมประตู เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชมประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชมปราสาทบายน ปราสาทในพุทธศาสนาแบบมหายาน สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในศตวรรษที่ 12 มีปราสาทบริวารทั้งหมด 54 ปรางค์ ยอดจำหลักเป็นรูปพระพักตร์พระโพธิสัตว์ทั้ง 4 ทิศ จำนวน 216 ใบหน้า ปราสาทองค์กลางซึ่งเป็นประธาน พบประติมากรรมรูปเหมือนของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งถูกทุบทำลายเหลือแต่พระเศียร ภาพสลักนูนต่ำระเบียงโดยรอบ เล่าเรื่องกองทัพกัมพูชาทำสงครามกับกองทัพจาม ภาพชีวิตประเพณีของผู้คนกัมพูชา เช่น ภาพฟ้อนรำ ย่างปลา แต่ละภาพนั้น สลักได้อย่างงดงามเกินกว่าจะบรรยายได้ ไปชม “ยิ้มแบบบายน” ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร  แล้วชมปราสาทบาปวน  สร้างโดยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 เป็นปราสาทที่สูงมาก เป็นปราสาทที่ฉาบด้วยทองคำ (ปิดทอง) และเป็นปราสาทแรกในกลุ่มปราสาทเมืองพระนคร มีสะพานหินเดินเข้าสู่ตัวอาาคารศูนย์กลาง ชมลาดดมไรหรือลานช้าง สำหรับปลูกพลับพลาออกว่าราชการและตรวจพล ด้านหน้าสลักเป็นรูปช้าง อยู่ติดกับบลานพระเกียรติยศสลักเป็นรูปครุฑแบกยักษ์ ตรงกันข้ามกัน มีปราสาทสวัปรัด ปราสาทเคลียง (12 ท้องพระคลัง) ชมปราสาทพิมานอากาศ ซึ่งสร้างด้วยศิลาแลงซ้อนกัน 3 ชั้นแบบปิรามิด ชั้นบนสุดเป็นศิลาทราย ชมสระบุรุษและสตรี สุดท้ายเป็นลานพระเจ้าขี้เรื้อน
 • เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันร้านโตลเลแม่โขง หรือร้าน….
 • บ่าย        ชมปราสาทพระขรรค์ ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างเพื่ออุทิศถวายพระราชบิดา  ภายในปราสาทประกอบด้วย พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร นามว่า “ขยวรเมศวร” ภายในยังมีสถานที่สำคัญให้ท่านได้ศึกษาอีกมากมาย จากนั้นชมปราสาทนาคพัน ซึ่งเป็นสระน้ำ ใช้ชำระล้างบาปและรักษาพยาบาลเหล่าทหารที่บาดจ็บจากศึกสงคราม จากนั้นชมปราสาทแม่บุญตะวันออก
 • 16.30 น. ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ปราสาทนครวัต  ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เป็นเทวสถานในศาสนสถานฮินดูขนาดใหญ่ เป็นนฤมิตกรรมทางสถาปัตย์ซึ่งอาจไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่สร้างมาแล้ว หรือที่จะสร้างต่อไปในโลกเสมอเหมือนได้ ถือเป็นศาสนสถานชิ้นเดียวที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดในบรรดาปราสาทขอมทั้งหมด  สร้างเป็นปราสาทที่มีความงดงามอย่างน่าประหลาด เวลาพระอาทิตย์ตกจะเห็นบรรดาหลังคากลายเป็นสีม่วงแดง ปราสาทชั้นที่สามนั้น เวลามองขึ้นไปจากชั้นที่สอง จะเห็นว่าตั้งตรงขึ้นอย่างน่าประหลาดใจมาก ชมรูปสลักเทพธิดาหรือนางอัปสร สลักบนผนังปราสาท ชมภาพแกะสลักนูนต่ำรอบระเบียงปราสาท มีภาพการกวนเกษียรสมุทร ภาพกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ภาพกองทัพของเสียมกุก บรรพบุรุษของชนชาติไทย ท่านจะได้เห็นและซาบซึ้งกับความมหัศจรรย์ของคนโบราณที่สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่
 • 17.00 น. นำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่เขาพนมบาแค็ง ซึ่งท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของบารายตะวันตกขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได้ชัดเจน
 • 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำร้าน….. หลังอาหารพักผ่อนอิสระหรือจะเที่ยวชมเมืองเสียงเรียบยามค่ำคืนกันตามสบาย …..ราตรีสวัสดิ์ พัก SMILLING HOTEL AND SPA หรือ ANGKOR HOLIDAY HOTEL(4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม     ปราสาทบันเตียเสรย์-ปราสาทตาพรหม-ช้อปปิ้งตลาดปชาจ๊ะ-เสียมเรียบสนามบินสุวรรณภูมิ

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • 08.00 น. เดินทางสู่ปราสาทบันทายสรี(Banteay Srei) หรือที่ชาวกัมพูชาเรียกว่า “บันเตย์เสรย์” แปลว่า “ป้อมแห่งสตรี” หรือ ป้อมที่สวยงาม  ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชตทรวรมินทร์(พ.ศ.1510) แต่มาเสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส ตัวปราสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงลวดลายอันวิจิตรตระการตาปราณีตและสวยงามที่สุด ชมรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ชมปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดา เป็นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งเป็นปราสาทตาพรหมเป็นที่ปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างซับซ้อนประดุจเขาวงกต นอกจากนี้ยังจะได้เห็นพลังแห่งธรรมชาติที่กลับมาครอบครองยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์ต้นไม้ขนาดยักษ์กับรากไม้มหึมาที่โอบรัดอาคารไว้อย่างอัศจรรย์ แมกไม้ร่มครื้มและเสียงนกเจื้อยแจ้วคลออยู่ตลอดการเยี่ยมชม
 • เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวันร้าน….
 • บ่าย      ช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกที่ตลาดปซาจ๊ะ(PSA JA MARKET) อิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรอำลาเมืองเสียบเรียบเดินทางสู่สนามบิน
 • 15.25 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG…
 • 16.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่              พักห้องละ 2-3 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีพักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน(มีเตียง) พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
มค.-ธค.61 12,300.- 12,300.- 1,800.-
 • อัตรานี้รวม      ที่พักโรงแรม 2 คืน(ห้องละ 2-3 ท่าน)/ อาหารตามระบุในรายการ/ ไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย)/ รถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ/ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว/ ล่องเรือโตลเลสาป/ น้ำดื่ม-ผ้าเย็น
 •  อัตรานี้ไม่รวม   ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ และภาษีสนามบิน/ ค่าวีซ่า(สำหรับชาวต่างชาติ)/ อาหารและเครื่อง ดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ/ ทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ/ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์/ มินิบาร์/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%/ ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาล/ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ ฯลฯ
 • เอกสารที่ใช้        พาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือก่อนวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • เงื่อนไขการจอง เมื่อยืนยันการจอง แฟ็กช์สำเนาหน้าพาสปอร์ตมาที่เบอร์ 0-2.... พร้อมชำระค่ามัดจำ ท่านละ5,000-2,500 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
 • สิ่งที่ควรเตรียมไป  กล้องถ่ายรูป / แบตเตอรี่ / เสื้อแขนยาว /หมวก /รองเท้าผ้าใบ / ยาประจำตัว /ไฟฉาย และ                      เพื่อนที่รู้ใจ
 • หมายเหตุ :   โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ