ทัวร์กัมพูชา#Laem Chabang – Koh Kong(ล่องเรือ)#CAMTK7102

฿

รหัสทัวร์ : CAMTK7102
แต้มสะสม : 10 แต้ม

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้

1.ล่องเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI สุดหรู

2.รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ

3.อิสระลงท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมของชาวเกาะกงด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย

เเต้มสะสม 10 เเต้ม

 

  • 12900 ฿
  • 9900 ฿
  • 14500 ฿
  • 11500 ฿
  • 19900 ฿
  • 13900 ฿
  • 6000 ฿
  • 7900 ฿
  • 9500 ฿
SKU:CAMTK7102
Category:
Tags:, , , ,

ทัวร์กัมพูชา#Laem Chabang – Koh Kong(ล่องเรือ)

#CAMTK7102 

กรุงเทพ – แหลมฉบัง-ล่องเรือ-เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI-เกาะกง (Koh Kong)- ประเทศกัมพูชา  (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) – ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ  

กำหนดการเดินทาง ธันวาคม 2560 – เมษายน 2561

วันแรกของการเดินทาง     กรุงเทพ – แหลมฉบัง

หมายเหตุ                ฟรี รถรับส่ง สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ กรุณาแจ้งให้กับทางเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการทำจอง

12.00 น.                พร้อมกัน ณ จุดลงทะเบียน มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

13.00 น.      นำท่าน ออกเดินทางสู่ท่าเรือแหลมฉบัง

16.00 น.      เดินทางถึง ท่าเรือแหลมฉบัง (ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน) นำทุกท่านทำการเช็คอินขึ้นเรือ SUPERSTAR GEMINI

 •                    ข้อมูลเรือ
 •                    น้ำหนักรวม     : 50,764grt
 •                    ความยาว        : 230 ม. / 754.59 ฟุต
 •                    ความกว้าง      : 29 เมตร / 95.14 ฟุต
 •                    จำนวนห้อง     : 765 ห้อง
 •                    ความจุผู้โดยสาร: 1,530 ท่าน

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI

21.00 น.   เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่น่านน้ำสากล

หมายเหตุ ทุกท่านสามารถเลือกซื้อแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือได้ ตลอดการเดินทาง

 

วันที่สองของการเดินทาง     เกาะกง, ประเทศกัมพูชา  (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)     

เช้า                อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินรับอากาศอันสดชื่นแสนบริสุทธิ์ที่บริเวณดาดฟ้า หรือเดิน วิ่งออกกำลังกายรอบเรือจากนั้นเลือกรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ

10.00 น.        เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI เข้าเทียบท่าเมืองเกาะกง  *** อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง  ที่ทางเรือมี  บริการค่ะ*** จังหวัดเกาะกงมีประชากรทั้งหมดประมาณ 132,106 คน ความหนาแน่นของประชากร 11.8 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 75 เป็นชาว เขมรที่เหลือร้อยละ 25 เป็นชาวไทยเกาะกง สำหรับเมืองหลักที่มีชาวเกาะกงอาศัยอยู่ถึงร้อยละ 22 ของประชากรทั้งหมดคือ สมัคเมียนเจย ส่วนประชากรอีกร้อยละ 75 ไม่ใช่ชาวพื้นเมืองเกาะกง แต่ย้ายมาจากจังหวัดอื่น ๆ ของกัมพูชา ส่วนใหญ่จะเข้ามาหางานที่ดีกว่าทำที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา คนเชื้อสายไทยในเกาะกงส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ตามคลองและลุ่มแม่น้ำ เช่น ลุ่มแม่น้ำเกาะปอ, แม่น้ำครางครืน, แม่น้ำตาไต, แม่น้ำบางกระสอบ, แม่น้ำตะปังรุง, แม่น้ำคลองพิพาท, อ่าวเกาะกะปิ, คลองแพรกกษัตริย์, อ่าวยายแสน, อ่าวพลีมาศ, อาหนี และอาจเลยไปถึงนาเกลือประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง นอกจากนี้คือธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมอีกจำนวนมากที่ตั้งอยู่ในเกาะกงซึ่งมีสวัสดิการที่ดีและมีความมั่นคงทางอาชีพสูง

***ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่เมืองเกาะกง  ได้จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ***

หรือ อิสระลงท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมของชาวเกาะกงด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ

บ่าย                อิสระพักผ่อน หรือท่องเที่ยวที่เมืองเกาะกง  ตามอัธยาศัย หรือร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆบนเรือ

(สำหรับท่านที่ลงเที่ยว กรุณากลับมาขึ้นเรือก่อนเวลา 16.00 น.)

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ

18.00 น.       เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI ออกจากท่าเมืองเกาะกง

วันที่สามของการเดินทาง     ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI

11.00 น.                 เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI เข้าเทียบท่าแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ สำหรับคณะท่านที่ใช้รถรับส่งไปยังกรุงเทพเดินทางกลับพร้อมคณะ โดยสวัสดิภาพ

……………………

 

 

ทัวร์กัมพูชา#Laem Chabang - Koh Kong(ล่องเรือ)

#CAMTK7102 

กรุงเทพ – แหลมฉบัง-ล่องเรือ-เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI-เกาะกง (Koh Kong)- ประเทศกัมพูชา  (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) - ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ   กำหนดการเดินทาง ธันวาคม 2560 - เมษายน 2561  
 • เดือน ธันวาคม    2560  วันที่   22-24/29-31
 • เดือน มกราคม    2561  วันที่   05-07/12-14/19-21/26-28
 • เดือน กุมภาพันธ์ 2561  วันที่   02-04/09-11/23-25
 • เดือน มีนาคม      2561  วันที่   02-04/09-11/16-18/23-25
 
อัตราค่าบริการ ห้องพักแบบ INSIDE ห้องพักแบบ OCEANVIEW ห้องพักแบบ BALCONY ห้องพักแบบ JUNIOR SUITE ห้องพักแบบ EXECUTIVE SUITE
พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 12,900 15,900 17,900 22,900 26,900
พักท่านที่ 3-4 และ เด็กอายุ 2-12 ปี 9,900 12,900 13,900 16,900 19,900
พักเดี่ยว บวกเพิ่มท่านละ 6,000 7,500 8,500 11,500 13,500
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 2 ขวบ 6,900 8,500 9,500 11,900 12,900
  กำหนดการเดินทาง
 • เดือน มีนาคม      2561  วันที่   30 มีนาคม – 01 เมษายน
 • เดือน เมษายน     2561  วันที่   06-08/20-22/27-29
อัตราค่าบริการ ห้องพักแบบ INSIDE ห้องพักแบบ OCEANVIEW ห้องพักแบบ BALCONY ห้องพักแบบ JUNIOR SUITE ห้องพักแบบ EXECUTIVE SUITE
พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 14,500 18,500 19,900 26,500 31,500
พักท่านที่ 3-4 และ เด็กอายุ 2-12 ปี 11,500 15,500 15,900 20,500 24,500
พักเดี่ยว บวกเพิ่มท่านละ 7,900 10,000 11,000 15,000 18,000
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 2 ขวบ 8,500 10,000 11,000 13,000 15,000
  กำหนดการเดินทาง
 • เดือน กุมภาพันธ์  2561  วันที่   16-18
 • เดือน เมษายน     2561   วันที่   13-15
อัตราค่าบริการ ห้องพักแบบ INSIDE ห้องพักแบบ OCEANVIEW ห้องพักแบบ BALCONY ห้องพักแบบ JUNIOR SUITE ห้องพักแบบ EXECUTIVE SUITE
พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 19,900 24,500 27,900 36,900 43,900
พักท่านที่ 3-4 และ เด็กอายุ 2-12 ปี 13,900 17,500 19,900 24,900 28,900
พักเดี่ยว บวกเพิ่มท่านละ 9,500 11,500 12,900 17,900 21,500
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 2 ขวบ 9,500 11,000 12,000 14,000 17,000
 
อัตรานี้รวม:
 1. ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
 2. รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ
 3. อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ภาษีท่าเรือ
 4. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 6. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
  อัตรานี้ไม่รวม:
 1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ
 2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
 3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 4. ค่าแพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 6. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
  การชำระเงิน
 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินเต็มจำนวนต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองที่นั่งแล้ว2 วันทำการ สำหรับการจองทัวร์เรือสำราญครั้งนี้
การยกเลิก
 • หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน แต่ทางผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 15 วันทำการไม่รวม วันเสาร์ และ วันอาทิตย์
  หมายเหตุ:
 1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
 2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 4. กรณีต้องการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ต้องแจ้งก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ (หากเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ต้องชำระเพิ่มเท่าราคาทัวร์เต็ม แต่หากเปลี่ยนจากผู้ใหญ่เป็นเด็กจะไม่มีการคืนเงิน)