ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย – อาร์เมเนีย 9 วัน #JJWC2801

฿

รหัสทัวร์ : JJWC2801
แต้มสะสม : 20 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1.เดินทางโดยสายการบินระดับ 5 ดาว

2.นำท่านชม วิหารจวารี( Jvari Monastery)

3.นำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมิ

  • 63900 ฿
  • 14900 ฿
SKU:JJWC2801
Category:
Tag:

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย – อาร์เมเนีย 9 วัน #JJWC2801

พฤหัสฯ 9 เม.ย. 63 (1)    สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว P ประตู 8 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยดูแลอำนวยความสะดวก

ศุกร์ 10 เม.ย. 63 (2) กรุงเทพฯ – โดฮา – ทบิลิซี – พิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน – อัพลิสต์ซิเคห์

02.10 น.    ออกเดินทางสู่ โดฮา ด้วยสายการบิน QATAR AIRWAYSโดยเที่ยวบินที่ QR 837

05.30 น.    เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

07.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศ จอร์เจีย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS โดยเที่ยวบินที่ QR355

11.30 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี นำท่านเดินทางสู่เมืองทบิลิซี่(Tbilisi) เมืองหัวใจแห่งจอร์เจีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแห่งจอร์เจียนแท้ เมืองที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำสำคัญอย่างแม่น้ำ คูรา (Kura) เมืองแห่งนี้ถูกสร้างโดยกษัตริย์จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) เจ้าผู้ก่อตั้งนครแห่งนี้ ได้ฉายาว่า กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี“ ไอบีเรีย” เมืองแห่งนี้สร้างถูกสร้างขึ้นราว ศริสต์ศตวรรษที่ 4

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน (Joseph Stalins Museum) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกเล่าเรื่องราวของ สตาร์ลิน อดีตผู้นำคอมมิวนิสโซเวียตที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีการแสดงอัตชีวประวัติตั้งแต่เกิดจนตาย นำท่านออกเดินทางสู่เมือง อัพลิสต์ซิเคห์ (Uplistsikhe) เมืองแห่งนี้ดัดแปลงจากถ้ำมาเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นสถานที่โบราณมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย นำท่านชมหมู่บ้านถ้ำ โดยแบ่งออกเป็น 3ส่วน ส่วนกลางนั้นมีพื้นที่กว้างและใหญ่ที่สุด มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย โดยสร้างจากการตัดหิน และเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ภายในถูกสร้างให้เชื่อมโยงกันผ่านช่องอุโมงค์และทางเดินแคบๆ และ บางจุดมีการทำขั้นบันได ไปยังจุดต่างๆภายในถ้ำ จากการสำรวจโดยนักโบราณคดีได้พบเครื่องใช้มากมาย รวมทั้งเครื่องทองเครื่องเงินโบราณ ยังมี ของใช้ทำจากเซรามิคและแกะสลักลวดลายที่สวยงามอีกด้วย ข้าวของตั่งต่างเหล่านี้ได้ถูกนำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :  Ramada encore Tbilisi หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เสาร์ 11 เม.ย. 63 (3) มัคเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสโคเวติ – เซนตรินิตี้ – คาซเบกิ – กูดาอูริ

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางจากเมืองทบิลิซี มุ่งหน้าสู่เมืองมัคเคต้า (Mtskheta) เมืองทางด้านเหนือของทบิลิซี่ นำท่านชม วิหารจวารี( Jvari Monastery) วิหารรูปแบบศิลปะจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก ที่สร้างราวๆศตวรรษที่ 6 มีความโดดเด่นตรงที่ตั้งอยู่บนเขาที่มีแม่น้ำ แม่น้ำมิควาวารีและแม่น้ำอรักวี จากนั้น นำท่านแวะชมวิหารสเวติสโคเวรี(Svetitskhoveli Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่อีกแห่งตั้งอยู่ในบริเวณเมืองมัคสเคต้าลักษณะโบสถ์วิหารศิลปะแบบจอร์เจียนออร์ธอร์ดอกนำท่านเดินทางตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า “Georgian Military Highway” ได้ถูกสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองเป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะนำท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอคาซัสใหญ่ “Greater Caucasus” ที่มีความยาวประมาณ 1,100 ก.ม. ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย ระหว่างทางให้ท่านได้ผ่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ซึ่งถูกสร้างขึ้นให้เป็นป้อมปราการใน  ศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและอ่างเก็บน้ำซินวาลี “Zhinvali Reservoir” จากนั้นนำ ท่านออกเดินทางต่อไปโดยวิ่งไปตามหุบเขาที่อยู่บนสองฝากฝั่งของแม่น้ำอรักวี และไปยังเมืองกูดาอูรี Gudauri” ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอคาซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเปลี่ยนประสบการณ์เดินทาง โดยนั่งรถจี๊ปเดินทางสู่โบสถ์ทรีนีตี้ St. Trinity Church โบสถ์ที่ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,170 เมตร เป็นโบสถ์ในนิกายโปรแทสเทนซ์ที่เชื่อในหลักตรีเอกภาพ อาคารโบสถ์และหอระฆังสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ในเวลานั้นเป็นโบสถ์คริสต์เพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดคาวี ปัจจุบันด้วยการสร้างที่มีเอกลักษณ์ของโบสถ์โบราณที่สร้างบนเขาสูงชัน ทำให้โบสถ์แห่งนี้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศจอร์เจีย ให้ท่านชมวิวของเทือกเขาคาซเบกี Mt. Kazbeghi”ที่งดงามตระการตา ***การเดินทางขึ้นสู่สถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทาง***

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  HOTEL MARCO POLO GUDAURI หรือที่พักระดับใกล้เคียง

อาทิตย์ 12 เม.ย. 63 (4) ทบิลิซี่ – ชมเมืองทิบิลิซี่ – แวะถ่ายรูปป้อมนาริคาร่า

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่กรุงทบิลิซี “Ttbilisi” เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย และมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา “Kura”หรือเรียกว่าแม่น้ำมตควารี “Mtkvari” ในภาษาท้องถิ่น เมืองนี้ถูกสร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี “Vakhtang Gorgasali” กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี “ไอบีเรีย” ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่4

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเข้าชมโบสถ์ทรินิตี้ (Holy Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ของจอร์เจีย ให้ท่านได้ชมความงามและประวัติศาสตร์เก่าของจอร์เจียผ่านสถาปัตยกรรมคู่เมืองอันงดงามแห่งนี้ โบสถ์แห่งนี้มีความสูงตระหง่าน งดงามนำท่านชมย่านเมืองเก่าของจอร์เจีย เดินไปตามเส้นทางเก่าให้ท่านได้ชมบรรยากาศตัวเมืองตึกราบ้านช่องแบบจอร์เจีย ให้ท่านได้ชมความสวยงามของสุเหร่าซึ่งมีกลิ่นไอแห่งวัฒนธรรมโบราณแวะถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญของเมืองได้แก่ สะพานสันติภาพ (Peace Bridge), โบสถ์เมเตคี (Metekhi), โรงอาบน้ำ (Sulphur Bath), เดินเล่นย่านถนน Shardeni แวะถ่ายรูป หอนาฬิกา (Theatre Clock), โบสถ์ Anchiskhati นำท่านชมป้อมนาริคาร่า (Narikara fortress) ป้อมประจำเมืองทบิลิซี่ ป้อมที่มีอดีตเก่าแก่ยาวนาน ท่านจะเห็นวิวอันงดงามของเมืองทบิลิซี่จากวิวป้อมนาริคาร่า

ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :    Ramada encore Tbilisi หรือที่พักระดับใกล้เคียง

จันทร์ 13 เม.ย. 63 (5) ชมเมืองบอร์โจมิ – นั่งกระเช้าชมเมือง – ชมปราสาทราบาติ

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง บอร์โจมิ (Borjomi) เมืองแห่งธรรมชาติ อันสวยงามของจอร์เจีย เมืองที่มีสายน้ำแร่อันบริสุทธิ์ ส่งออกน้ำแร่ไปขายหลายประเทศทั่วโลก จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมิ ให้ท่านถ่ายภาพตามอิสระ ตามอัธยาศัย ท่านจะเห็นวิวสวนบอร์โจมิ จากมุมสูงของกระเช้า

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำท่านเดินทางสู่ เมือง อัคคัลซิเคห์ (Akhalsikhe) นำท่านชม ปราสาทราบิตี้ (Rabiti Castle) ปราสาทเก่าแก่ในย่านแคว้น Samtskhe-Javakheti เมืองทางตอนใต้ของจอร์เจีย ปราสาทที่มีความโดดเด่นใช้สำหรับป้องกันเมืองมานานแสนนาน เป็นที่ประทับของเจ้าชายพระองค์หนึ่ง ในอาคารประกอบด้วยศิลปะหลากหลายชนชาติ

ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ :  HOTEL GINO หรือที่พักระดับใกล้เคียง

อังคาร 14 เม.ย. 63 (6) ผ่านด่านบราว่า – ยุมริ – ชมเมือง แวะ ถ่ายรูปโบสถ์ยุมริ

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่อาร์เมเนีย ประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับจอร์เจีย โดยนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่ ด่าน บราว่า (Bavra) เมืองชายแดนเข้าสู่ประเทศอาร์เมเนีย เมืองหน้าด่านที่มีการตรวจตราก่อนเดินทางเข้าสู่อาร์เมเนีย ดินแดนแห่งวัฒนธรรม นำท่านผ่านจุดตรวจ แสดงเอกสารวีซ่า ที่ได้มีการจัดการมาแล้วจากทางบริษัท จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ยูมริ (Gyumri) เมืองที่มีควาใหญ่เป็นอันดับสองของอาร์เมเนีย ให้ท่านได้ผ่านชมวิวเมือง แห่งนี้

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านชมเมืองยุมริ เมืองเก่าแก่และเคยเป็นเมืองสำคัญของอาร์เมเนีย แวะถ่ายรูปกับตึกเมืองและสถาปัตยกรรมแบบอาร์เมเนีย และศิลปะแต่ละยุคสมัยที่แตกต่าง นำท่านถ่ายรูปกับ อาคารสำคัญต่างๆของเมือง แวะถ่ายรูปโบสถ์เก่า ชมตัวเมือง และ ประวัติศาสตร์ ของยุมริ ให้ท่านอิสระเดินเล่นถ่ายรูป

ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :   HOTEL VICTORIA PLAZA หรือที่พักระดับใกล้เคียง

พุธ 15 เม.ย. 63 (7) เอคมิอัดซิน – ชมโบสถ์ – ถ่ายรูปวิวเขาอารารัต – วิหารคอร์วิราฟ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่เมือง เอคมิอัดซิน(Echmiadzin) เมืองที่มีความสำคัญต่อชนชาวอาร์เมเนียนในอดีต เป็นเมืองที่ผู้ศรัทธาในด้านศาสนามารวมตัวกันอีกทั้งมีความศักดิ์สิทธ์อีกด้วย นำท่านชม วิหารเอคมิอัดซิน (Echmiadzin Cathedral) วิหารแห่งพระแม่เจ้า โบสถ์นั้นถูกสร้างราวๆ ศตวรรษที่ 4 และได้ชื่อว่ามีความเก่าแก่อันดับแรกๆของโลก จากนั้นพาท่านชม วิหาร ซวาร์นอทต์ (Zvartnots Cathedral) วิหารที่ถูกสร้างราวๆปี คริสตศักราช 641 – 653 ที่อยู่ในช่วงจักรวรรดิไบแซนไทน์ส่งอิธิพล มายังรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมซึ่งหลงเหลือแต่โครงสร้าง

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านชมวิหารคอฟ วิราฟ (Khor Virap Monastery)เป็นวิหารที่มีชื่อเสียงสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับการเข้ารวมพิธีจารึกแสวงบุญให้กับนักบุญผู้มีชื่อเสียง นามว่า กรีกอร์ ลูซาสอริช (Grigor Lusavorich) ท่านจะเห็นวิวภูเขาอารารัต ภูเขาที่เลื่องชื่อของอาร์เมเนีย เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม ท่านจะเห็นความงามของวิหารแห่งนี้ผ่านวิว นำท่านเดินทางสู่เมืองเยเรวาน (Yerevan) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของดินแดนอาร์เมเนียตั้งอยู่ริมแม่น้ำสำคัญอย่างแม่น้ำ ฮราซดาน กรุงเยเรวานเป็นหัวใจของการบริหาร วัฒนธรรม และ อุสาหกรรมการคมนาคมทางรถไฟและการค้าทางเกษตรกรรมของประเทศ อีกทั้งยังมีการผลิตโลหะ เครื่องจักร และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆออกสู่ตลาดโลก ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ เดอะ คาสเคด (The Cascade) เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในเยเรวานซึ่งเป็นขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมา มีการปล่อยน้ำไหลลงมาสวยงามราวกับสรวงสวรรค์

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :    ANI PLAZA YEREVAN หรือที่พักระดับใกล้เคียง

พฤหัสฯ 16 เม.ย. 63 (8) วิหารการนี – วิหารเกกฮาร์ด – ทะเลสาปเซวาน – ล่องเรือ – เยเรวาน

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมอารามการ์นี (Garni Temple) เป็นสถาปัตยกรรมทรงกรีกโบราณ สร้างโดยกษัตริย์ทิริดาเทส ที่ 1 (Tiridates I) เป็นความเชื่อโบราณสร้างสร้างถวายแด่ท่านเทพ Mihr เทพแห่งแสงของสรวงสวรรค์และในนิทานปกรนัมโบราณของอาร์เมเนียจัดเป็นทวยเทพแห่งความสัตย์จริงนำท่านชมวิหารเกกฮาร์ด (Geghard Monastery) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิหารที่สวยงามแห่งหนึ่งขดินแดนอาร์เมเนีย ด้วยศิลปะแบบอาร์เมเนียนเป็นวิหารกลางเทือกเขามีส่วนที่สร้างโดยการเจาะเข้าไปในภูเขาหิน ตัวอาคารแห่งนี้สร้างราวๆ คริสตวรรษที่ 12-13 ด้วยความสวยงามขอตัวสถาปัตยกรรมที่ถูกจัดวางอยู่กลางขุนเขาสีเขียวทำให้เป็นวิหารที่งดงามอีกแห่งของอาร์เมเนีย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านเดินทางสู่เมืองซีแวน เมืองริมทะเลสาบซีแวน (Lake Sevan) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดในประเทศอาร์เมเนียและคอเคซัส ทะเลสาบแห่งนี้มีความสวยงามที่แตกต่างกันไปแต่ละช่วงฤดูท่านจะเห็นผิวทะเลสาบเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว จากนั้นนำท่านไปชมอารามซีแวน (Sevan Monastery) หรือมีชื่ออีกชื่อว่า Sevanavank ซึ่งตั้งอยู่ด้านแหลมที่อยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบซีวาน นำท่านชมโรงผลิตเหล้าอารารัตบรันดี โรงเหล้าที่จะให้ท่านได้เห็นกรรมวิธีการผลิตเหล้าของอาร์เมเนีย ให้ท่านได้ทดลองชิมเหล้าพื้นเมือง จากนั้นเดินเล่นชมถนนคนเดิน เวอนิสซาเจ ถนนย่ายชอปปิ้งของพื้นเมืองให้ท่านอิสระเดินเล่นซื้อของตามอัธยาศัย

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

21.00   ชมการแสดงน้ำพุดนตรี ณ ลานกลางเมืองเยเรวาน ให้ท่านชมความงามก่อนเดินทางกลับ

22.00  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

ศุกร์ 17 เม.ย. 63 (9)      สนามบิน – โดฮา – กรุงเทพ

02.10    ออกเดินทางสู่ โดฮา การ์ต้า โดยสายการบินการ์ต้า เที่ยวบินที่ QR286

04.55    ถึงสนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า ให้ท่านได้พักแวะเปลี่ยนเครื่อง

08.30   ออกเดินทางจากสนามบิน โดฮา ประเทศ การ์ต้า โดยสายการบิน การ์ต้า เที่ยวบินที่ QR832

19.20     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จบการเดินทางพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ…     โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )              พักท่านเดียว / ห้อง                        จ่ายเพิ่ม  
09-17 เม.ย. 63 63,900 63,900 63,900 14,900
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ทบิลิซี // เยเรวาน-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 5. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าทำวีซ่าของประเทศอาร์เมเนีย

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 3. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 4. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 5. ค่าทิปพนักงานขับรถให้บริการท่านตลอดการเดิงทาง 2 USD ต่อวันต่อท่าน
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ให้บริการท่านตลอดการเดินทาง 2 USD ต่อวันต่อท่าน
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระ 30,000.- ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา   ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ)
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับ  สายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้    
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท  
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
       

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ไม่ต้องมาแสดงตัว)

 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 • รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทางหลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
  1. * ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
  2.  *ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
 1. * หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
 2. * เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
 3. *สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก