ทัวร์ญี่ปุ่น Beautiful Takayama Alpine 6 วัน 3 คืน #JPNTAS4704

฿

รหัสทัวร์ : JPNTAS4704
แต้มสะสม : 20 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

 1. พิเศษ แช่น้ำร้อนออนเซน 1 คืน

 2. อาหารมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ไม่อั้น

 3. เยี่ยมชม หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”

 

  • 39900 ฿
  • 35900 ฿
  • 6000 ฿
SKU:JPNTAS4704
Category:
Tags:, ,

ทัวร์ญี่ปุ่น Beautiful Takayama Alpine 6 วัน 3 คืน #JPNTAS4704

วันที่ 1    สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า ( 23.55 – 07.45 )

19.30 น.    พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 2 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 9-10

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์” พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

23.55  น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 638

                 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่ 2   นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – โทยาม่า

07.45  น.    ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย

ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” ชมหมู่บ้านที่มีหลังคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์ “กัสโซ-สึคุริ” เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมแท้ ๆ เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับสภาวะอันรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาว ที่มีหิมะตก… หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการยกย่องจากองค์การ “ยูเนสโก้”  ให้เป็น “มรดกโลก” เมื่อปี 1995 มีอายุเก่าแก่กว่า 250 ปี ซึ่งยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม ด้วยเสน่ห์และความสวยงามของตัวหมู่บ้านท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติให้ความรู้สึกราวกับหมู่บ้านในเทพนิยาย ซึ่งมีความสวยงามอย่างมาก … ให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศ และ ชมความสวยงามของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่ถูกโอบกอดด้วยขุนเขาแห่งนี้

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” เมืองแห่งสายน้ำ จังหวัดกิฟุ ที่ถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้วยบรรยากาศอันเก่าแก่ที่อาบด้วยจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแห่งยุคสมัยเกียวโต และเอโดะ พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม เพื่อนำท่านชม “ทาคายาม่า จินยะ” หรือ “อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า” ที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว ท่านจะได้ชมถึง “ห้องทำงาน” / “ห้องพักผ่อน” ที่แสนจะเรียบง่ายของผู้ปกครองในอดีต

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิ ซูจิ” ย่านเมืองเก่าของญี่ปุ่น มีอายุกว่า 300 ปี เป็นศูนย์กลางการค้าของเมืองทาคายาม่าที่มีความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในยุคเอโดะ จุดเด่นของย่านนี้คืออาคารบ้านเรือนเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ ๆ และสีของตัวอาคารจะมีสีน้ำตาลและสีดำเท่านั้น ในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์เชิดชูให้เป็นย่านที่มีสิ่งก่อสร้างที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ของญี่ปุ่น ตลอดสองข้างทางในย่านนี้จะมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ได้เลือกชิมเลือกซื้อตามอัธยาศัย

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

ที่พัก : DAIWA ROYNET HOTEL TOYAMA หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 โทยาม่า – เทือกเขาทาเทยาม่า “กำแพงหิมะ” – ยามานากาโกะ

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านเดินทางสู่ เจแปน อัลไพน์ รูท หรือ “เส้นทางหุบเขาแอล์ป – ทาเทยาม่าคุโรเบะ” ที่เปรียบเป็น
“หลังคาของญี่ปุ่น” ซึ่งเป็นเส้นทางทะลุผ่านเขาทาเทยาม่าแอลป์ญี่ปุ่นอันยิ่งใหญ่ เส้นทางนี้เริ่มต้นที่เขาทาเทยาม่า
ในจังหวัดโทยาม่า ไปสิ้นสุดที่สถานีโองิซาวะ ในจังหวัดนากาโน่ มีระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร และต้องอาศัยยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดินทาง ทั้งเคเบิ้ลคาร์ รถบัส และ กระเช้าไฟฟ้า เป็นต้น โดยตลอดเส้นทางนี้ท่านจะได้รื่นรมย์กับทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของ เทือกเขาแอลป์เหนือซึ่งครอบคลุม ระยะทางกว่า 3,000 เมตร

เริ่มต้นจาก “สถานีทาเทยาม่า นำท่านนั่งรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดอีกครั้งเพื่อมุ่งหน้าสู่ “สถานีบิโจไดระ แล้วนำท่านนั่ง “รถโค้ชสายธรรมชาติ” โดยโชเฟอร์ผู้ชำนาญเส้นทาง ระหว่างทางท่านจะได้ตื่นตากับ “ป่าสนดึกดำบรรพ์” ที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี และ “ทุ่งราบกว้าง” ที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล แล้วผ่านชมความงามของ “น้ำตกเมียวโจ” น้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเดินทางสู่ “ดอยมุโรโดะ” ลัดเลาะไปตามซอก กำแพงหิมะ ที่สูงกว่า 20 เมตร (ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2561) ถึงยอดดอยมุโรโดจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส้นทางสายคลาสสิคนี้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจของทะเสสาบน้อยใหญ่

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สถานีไดคันโบะ ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น แล้วนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยสารกระเช้าขนาดใหญ่ที่พิเศษ คือ ไม่มีเสากลางรองรับสร้างความท้าทายให้ผู้ที่มาเยือน เจแปน แอลป์ได้ตื่นเต้นเร้าใจสู่ สถานีคุโรเบะไดระ นำท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่งสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทางเป็นระยะทางยาว 1,700 เมตร ทำให้ได้ฉายาว่า กระเช้าพาโนราม่า ต่อด้วยการนั่ง กระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันได เพื่อเดินทางสู่ เขื่อนคุโรเบะเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี มีความสูง 168 เมตร ความกว้าง 492 เมตร ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี ให้ท่านเปลี่ยนอิริยาบถมาออกกำลังด้วยการเดินชมวิวที่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์และสัมผัสกับความแรงของน้ำที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ำสีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบื้องล่าง … สิ้นสุดการสถานีปลายทางของเทือกเขา ALPINE ALPS สู่ สถานีโอกิซาว่าโดยนำท่านนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษลอดอุโมงค์มุ่งสู่สถานีปลายทาง

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย      “แบบไม่อั้น!!!”

ที่พัก : WAKAMIRO HOTEL หรือเทียบเท่า

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น(Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่ 4 ยามานาชิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – โอชิโนะ ฮัคไค – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า    ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านเดินทางชมความงดงามอลังการของ ทุ่งชิบะซากุระ หรือที่รู้จักกันในนาม พิ้งค์มอส สีชมพูสดใสบานสวยงามตระการตา ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (13 เมษายน – 26 พฤษภาคม) (เดินทางช่วงวันที่ 24 – 29 เม.ย. / 13 – 18 พ.ค. / 20 – 25 เม.ย. 2563) ดอกไม้จะบานและหน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระ ส่วนในฤดูอื่นจะมีใบสีเขียวแทนดูคล้ายต้นหญ้า ดังนั้นจึงเรียกกันว่า “ชิบะซากุระ” ซึ่งคำว่า ชิบะ หมายถึงต้นหญ้า จึงแปลได้ว่า ซากุระต้นหญ้า นำท่านเดินชมต้นชิบะซากุระที่มีอยู่อยู่นับแสนต้นปลูกอยู่บริเวณรอบภูเขาฟูจิซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดง ซึ่งสีของดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่ปลูกให้ท่านได้สัมผัส และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

หรือ นำท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บ้านเล็ก ๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (เดินทางช่วงวันที่ 27 พ.ค. – 01 มิ.ย. / 03 – 08 มิ.ย. 2563) อยู่ระหว่างทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako โดยภายในหมู่บ้านมีบ่อน้ำแปดบ่อที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหินลาวาใต้ดินมาเป็นเวลานานมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี … ได้รับใบประกาศจากกรมชลประทาน ของประเทศญี่ปุ่นว่าน้ำในแต่ละบ่อเป็นน้ำที่ใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุทำให้มีสาหร่าย และหญ้าน้ำ เกิดในบ่อ ทำให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยู่ในน้ำ ท่านสามารถดื่มน้ำสะอาดอันศักดิ์สิทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่า หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบน
หุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น … นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต มีนักท่องจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ ซึ่งโตเกียวได้ชื่อว่าเป็นมหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เป็นแหล่งรวมแฟชั่นชั้นแนวหน้าและเทคโนโลยีอันทันสมัย … เพื่อนำท่านช้อปปิ้ง ณ “ย่านชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า ร้านขายของเป็นพัน ๆ ร้าน และร้านร้อยเยน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่น ๆ อีกมากมาย

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ***

ที่พัก : ROSE GARDEN SHINJUKU หรือเทียบเท่า

วันที่ 5  โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

นำท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว … เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก องค์เจ้าแม่กวนอิม ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ    “โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ … หรือจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ย่าน ฮาราจูกุ แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุด ๆ ชาวปลาดิบ … ตื่นตาตื่นใจกับ แฟชั่น หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมาจากในหนังสือการ์ตูนชื่อดัง อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นต้น หรือบางที่ก็หลุดมาจาก เกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลั่งไคล้หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือน มาจากนอกโลกเลยก็มี ให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจำวัน สำหรับท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง สามารถเดินเลือกชมและซื้อสินค้ามากมายที่มีทั้ง แบรนด์เนมชื่อดัง หรือ แฮนด์เมดที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ ถนนเทคาชิตะ ซึ่งคราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมาย และสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ***

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรย์แห่งโตเกียว ที่เกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ำยุคและ ทันสมัย … เป็นเกาะที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมา และให้ท่านได้เดินเที่ยวที่ “แพลเล็ททาวน์” (Palette Town) คืออีกหนึ่งย่านบันเทิงและศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียงบนเกาะโอไดบะ คำว่า “Palette” แปลว่า จานผสมสี ซึ่งก็เหมาะสมดีสำหรับนครแห่งสีสันแห่งนี้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกิจกรรมหลากหลายอารมณ์ที่คงจะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับมันบ้างไม่มากก็น้อย … ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับการ “นั่งกินลมชมวิว” บน “ชิงช้าสวรรค์” (ferris wheel) ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น … ตื่นตากับสีสันของแสงไฟที่ประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศ ของอ่าวโตเกียวที่มี “สะพานเรนโบว์ (Rainbow Bridge) พาดผ่าน และมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามค่ำคืนเป็นฉากหลัง รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว

จากนั้นพาท่านไปช้อปปิ้งที่ “ห้างสรรพสินค้าวีนัสฟอร์ต” (Venus Fort) ตั้งอยู่ที่ย่านโอไดบะ(Odaiba) ประมาณทางทิศใต้ของเมืองโตเกียว ภายในห้างมีร้านค้ากว่า 100 ร้าน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น เสื้อออกกำลังกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิค ร้านกาแฟ ร้านอาหาร รวมทั้งหมด 3 ชั้น เรียกได้ว่าแค่มองด้านนอกนี่ก็จะเห็นเลยว่าห้างสรรพสินค้าวีนัสฟอร์ตแตกต่างจากที่อื่น ๆ เพราะที่นี่นั้นเค้ามีคอนเซ็ปต์ของช้อปปิ้งมอลล์สไตล์เวนิช โดยจะเน้นการออกแบบและตกแต่งให้เป็นแบบเวนิชแท้ ๆ อย่างส่วนหลังคาเป็นรูปท้องฟ้าที่จะเปลี่ยนสีไปตามช่วงเวลาของวัน อีกจุดหนึ่งที่สายช็อปต้องไม่พลาดก็ตรงส่วนชั้นที่ 3 เพราะบนชั้นนี้จะเป็นโซนที่รวมร้าน Outlet อยู่ประมาณ 50 ร้าน มีทั้งแบรนด์จากประเทศญี่่ปุ่นและจากต่างประเทศ เช่น Levis, Puma และ Samsonite เป็นหนึ่งใน Outlet mall ที่อยู่ใกล้กับใจกลางเมืองโตเกียวมากที่สุด เรียกได้ว่าเป็นห้างสรรพสินค้าที่แม้จะไม่ได้ใหญ่มากที่สุด หากก็มีความลงตัวมาก ๆ และมีสินค้าให้เดินเลือกซื้อกันแบบไม่แพ้ที่อื่น ๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่าง ๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัย สไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ซึ่งบางร้านไม่ต้อง เสียภาษีสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย … อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ***

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

20.40  น.    เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยเที่ยวบิน XJ 607

วันที่  6 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ( 20.40 – 01.20 )

01.20  น.   ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน***

 

กำหนดการเดินทาง

ราคา

24 – 29 เมษายน 2563

39,900.-

13 – 18 พฤษภาคม 2563

35,900.-

20 – 25 พฤษภาคม 2563

27 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2563

03 – 08 มิถุนายน 2563

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง***

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง / ชำระเงิน / การยกเลิก
  1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท
  2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  3. กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
  4. กรณียกเลิกการเดินทางระหว่าง 45- 30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำ 15,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
  5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสาย       การบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด  ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
  6. เนื่องด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการเก็บเอกสารจริงใด ๆ

รบกวนส่งเอกสารเป็น สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้ ต้องแจ้งพร้อมสำรองที่นั่ง หรือ 30 วันก่อนการเดินทาง เป็นอย่างช้า

หมายเหตุ

 1. ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด