ทัวร์ตุรกี PREMIUM OTTOMAN 10 วัน #TUKPD2402

฿

รหัสทัวร์ : TUKPD2402
แต้มสะสม : 20 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1.พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว

2.สัมผัสเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุด อัลตาเลีย

3.ขี่ม้าชมวิวบนเนินเขา Pier Lotti Hill

  • 49900 ฿
  • 12000 ฿
SKU:TUKPD2402
Category:
Tags:, , ,

ทัวร์ตุรกี PREMIUM OTTOMAN 10 วัน #TUKPD2402

วันแรกของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล

19.00 น.   พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9-10 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง

23.30 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69 (บินตรง) (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.20 ชั่วโมง)

วันที่สองของการเดินทาง   อิสตันบูล-อิซเมียร์-คูซาดาซึ

06.25 น.     เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบินภายในประเทศ

08.00 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2312 (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.20 ชั่วโมง)

09.20 น.   เดินทางถึงสนามบิน เมืองอิซเมียร์  Izmir หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเข้าชม บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นห้าบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 6 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน้ำสามก๊อก ที่มีความเชื่อว่าเป็นก๊อกน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่ำรวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ำเป็น กำแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่าหากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วนำไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ได้เวลาพอสมควรนำเดินท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) อดีตเป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสำคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรีกโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น นำท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 82 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักค้างคืน ที่   Charisma Hotel 5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี  

วันที่สามของการเดินทาง   คูซาดาซึ-ปามุคคาเล่     

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทาง 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเข้าชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale   คำว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทำให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักค้างคืน ที่   Colossae Thermal Hotel 5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี          

วันที่สี่ของการเดินทาง   ปามุคคาเล่-แอสเพนโดส-อันตาเลีย

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแอสเพนโดส Aspendos (ระยะทาง 284 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นโรงละครโรมันที่มีความสมบูรณ์และสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านชม โรงละครที่มีความยิ่งใหญ่ Roman Theater สัมผัสอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีความสวยงามและสามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 20,000 คน มีเวทีแสดงด้านหลังที่ถูกสร้างขึ้นหลายชั้นเหมือนกับอพาร์ตเม้นท์ ที่มีห้องสำหรับนักแสดงเพื่อไว้เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย นอกจากนั้นทางด้านซ้ายและด้านขวายังมีทางที่ยื่นออกไปเหมือนกับระเบียงที่ติดต่อกับที่นั่ง ผ่านชมโบราณสถาน ความสวยงามของโรงละครที่สามารถจุได้ประมาณ 15,000 คน ซึ่งมีเวทีที่สวยงาม ประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนพร้อมด้วยภาพที่แกะสลักอย่างงดงาม ด้านนอกยังแบ่งออกเป็นสามส่วนที่ประดับด้วยน้ำพุ และยังมีซากโบราณอื่น ๆ เช่น เสาที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามที่อยู่บนทางเดิน สถานที่ทำการค้าขาย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันตาเลีย Antalya (ระยะทาง 47 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Mediterranean Sea ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี เป็นอีกเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งสามารถย้อนกลับไปประมาณ 150 ปีก่อนคริสตกาล สำหรับตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนที่ราบชายฝั่งแคบๆ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและท้องทะเลอันงดงาม จนนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยือนล้วนให้การยกย่องว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งตุรกี”

ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองนั้นก็มีทั้งส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ถือว่ามีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่านชมความสวยงามของ เมืองอันตาเลีย Antalya ชมความงดงามของอนุสาวรีย์โบราณ รวมถึงกำแพงเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์” Hidirlik Tower อีกหนึ่งหอคอยที่มีความสำคัญ ซึ่งสร้างขึ้นจากหินสีน้ำตาลอ่อนเพื่อใช้เป็นป้อมปราการ หรือ ประภาคารในอดีต ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ เป็นหอคอยทรงกลมที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นและเป็นจุดหมายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ปัจจุบันหอคอยถูกล้อมรอบไปด้วยร้านกาแฟและร้านอาหารมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ ประตูเฮเดรียน Hadrian’s Gate ประตูชัยซึ่งสร้างขึ้นตามชื่อของจักรพรรดิโรมันเฮเดรียน Roman Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษที่ 2โดยประตูนั้นถูกสร้างขึ้นในรูปแบบทรงโค้ง จำนวน 3 ประตู ซึ่งถือว่าเป็นประตูที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศตุรกีอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม ท่าเรือโบราณ Old Habour ซึ่งปัจจุบันท่าเรือแห่งนี้ได้ถูกปรับปรุงให้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวโดยยังคงเค้าโครงเดิมไว้ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนี่ยน Mediteranian Boat Trip เจ้าของสมญานาม “ริเวียร่าแห่งตุรกี” ให้ท่านได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการล่องเรือที่ตกแต่งคล้ายกับเรือโจรสลัด เรือจะพาท่านลัดเลาะไปตามหน้าผาต่างๆ ที่มีโรงแรมระดับ 5 ดาว สร้างเรียงรายอยู่ตามหน้าผา และที่พลาดไม่ได้เรือจะพาท่านล่องไปชมน้ำตกที่ไหลจากหน้าผาไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน นับว่าเป็นความแปลกใหม่ ซึ่งแตกต่างจากน้ำตกทั่วๆไปในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะไหลลงด้านล่างจะเป็นลำธารน้ำ นับว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวอย่างท่านไม่ควรพลาด

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักค้างคืน ที่   Crown Plaza Hotel 5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี          

วันที่ห้าของการเดินทาง   อันตาเลีย-คอนย่า-คัปปาโดเกีย

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 304 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามใช้สำหรับทำสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไปทำการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนที่จะไปหมุนได้ ผู้ที่มีสมาธิมากตัวจะลอยขึ้นเมื่อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ ผู้วิเศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหนึ่งของ พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช้สีมากมายตระการตา และยังเป็นสุสานสำหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟลาด้วย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia(ระยะทาง 309 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพตุรกีที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออก มีเทือกเขาสลับกับทุ่งหญ้า ฟาร์มปศุสัตว์ มุ่งหน้าสู่ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ที่นักท่องเที่ยวต่างต้องการที่จะมาเยือน ให้ท่านได้แวะชม คาราวานซาไรน์ Caravansarine สถานที่พักแรมของเหล่าพ่อค้าในสมัยโบราณส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลมาจากเปอร์เชียที่นักเดินทางสามารถใช้สำหรับการพักผ่อนให้หายเหนื่อยจากการเดินทาง

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์

พักค้างคืน ที่   Alfina Cave Hotel โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ

!! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้ำเต็ม ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!

วันที่หกของการเดินทาง   คัปปาโดเกีย

05.00 น.   สำหรับท่านที่สนใจ ทัวร์ขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ของโรงแรม (ทัวร์นั่งบอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 250USD ในกรณีที่ชำระเป็นเงินสด และ 260USD ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต)เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด(สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อ ทัวร์ขึ้นบอลลูน อิสระพักผ่อนที่โรงแรมได้ตามอัธยาศัย)

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church ได้รับขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี 1984 ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนำท่านแวะชม โรงงานทอพรม ชมกรรมวิธีการผลิตพรมที่มีคุณภาพ เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญอีกของตุรกี

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ Kor de Bilir Avanos’un Yolunu Restaurant

นำท่านสู่ หุบเขาเซมิ วัลเล่ย์ Zemi Valley ให้ท่านได้เปลี่ยนอิริยาบถและสัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ของตุรกี สนุกสนานกับการขี่ม้า ชมความสวยงามของทิวทัศน์ของขุนเขาที่มีรูปทรงแปลกตา ยากที่จะมีที่ใดเสมอเหมือนบนโลกใบนี้ นับว่าเป็นความรู้สึกและความทรงจำที่ดีที่สุด ในครั้งหนึ่งของชีวิตที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศที่สวยงามติดอันดับโลก ณ เมืองคัปปาโดเกีย ซึ่งกิจกรรมขี่ม้า ณ บริเวณหุบเขาเซมิ วัลเล่ย์นี้ เป็นกิจกรรมที่ เหล่าบรรดา Blogger และ Celebrity ทั้งหลายต่างก็นิยมมาเช็คอินกัน นักท่องเที่ยวอย่างเราก็ไม่ควรที่จะพลาดเช่นกัน นำท่านสู่ หุบเขาดอกเห็ด Mushroom Valley เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของคัปปาโดเกีย ที่บรรดาเหล่านักท่องเที่ยวต้องไปชม เนื่องจากเป็นหุบเขาขนาดใหญ่ที่มีแท่งหินรูปทรงแปลกประหลาดเป็นรูปดอกเห็น นับเป็นพันๆ หมื่น ๆ ดอก ตั้งเรียงรายกระจัดกระจายกันอยู่อย่างน่าอัศจรรย์ตื่นตาตื่นใจเป็นอันมาก เหมือนดงหนามยักษ์ โดยที่เรานั้นสามารถเดินชมตามเส้นทางที่เขาทำไว้ให้ หรือไต่ปีนขึ้นไปบนยอดเนินจุดชมวิว แท่งหินที่นี่มีรูปทรงหลากหลาย บ้างก็เป็นแท่งทรงกระบอกตั้งชัน บ้างก็มีลักษณะของฐานอ้วนป่องส่วนปลายผอมเรียว บ้างก็ดูคล้ายโดยกรวยพีระมิด บ้างก็มีรูปร่างเหมือนหอคอยที่มีแผ่นหินวางเทินอยู่ด้านบนจนน่าพิศวง

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์

จากนั้นนำท่านชม “ระบำหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี

พักค้างคืน ที่   Alfina Cave Hotel โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ

!! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้ำเต็ม ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!

วันที่เจ็ดของการเดินทาง   คัปปาโดเกีย-อิสตันบูล

05.00 น.   สำหรับท่านที่สนใจ ทัวร์ขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ยามเช้า พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ของโรงแรม (ทัวร์นั่งบอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 250USD     ในกรณีที่ชำระเป็นเงินสด และ 260USD ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต)เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด(สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อ ทัวร์ขึ้นบอลลูน อิสระพักผ่อนที่โรงแรมได้ตามอัธยาศัย)

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakliเกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมีชั้นล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จากนั้นให้ท่านได้แวะชม โรงงานเซรามิค และ โรงงานเพชร อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ท่านชม เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ แปลว่า ดินแดนม้าพันธุ์ดี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจำนวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณจนทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแส น้ำ ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพื้นที่เรียกขานกันว่า ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ประกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี ให้ท่านได้แวะชม โรงงานเซรามิค และ โรงงานเพชร อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเนฟเชียร์

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองไคเซอร์รี่ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล

19.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2009 (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.35 ชั่วโมง)

21.20 น.  เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักค้างคืน ที่   Pullman Hotel 5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี    

วันที่แปดของการเดินทาง   อิสตันบูล   

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม โบสถ์ชอร่า Chora Church หนึ่งในโบสถ์ไบแซนไทน์อันสวยงามที่ยังคงหลงเหลืออยู่ มีการตกแต่งภายในในด้วยกระเบื้องโมเสกและภาพจิตรกรรมฝาผนัง ปัจจุบันได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็น พิพิธภัณฑ์ คาริเย่ Kariye อันน่าสนใจ โบสถ์ชอร่า อยู่ห่างจากย่านประวัติศาสตร์หลักของอิสตันบูลออกไป แต่กระนั้นผู้คนเป็นจำนวนมากก็ยังคงเดินทางมาที่นี่ทุกวัน เพื่อมาชมความอลังการและความงามของกระเบื้องโมเสกและจิตรกรรมฝาผนัง โบสถ์ไบแซนไทน์เก่าแก่แห่งนี้รอดพ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และการรื้อถอนสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ในยุคที่กายออร์โธดอกซ์และศาสนาอิสลามเรืองอำนาจ โบสถ์หลังแรกในเวณนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 Chora แปลว่า “ชนบท” จักรพรรดิคอนสแตนตินทรงรับสั่งให้สร้างโบสถ์ไว้ทางทิศตะวันตกของเมือง และตั้งชื่อโบสถ์ที่มีความหมายว่า “โบสถ์พระมหาไถ่นอกกำแพง” จักรพรรดิธีโอโดเซียสที่ 2 ทรงขยายกำแพงเมืองในปี ค.ศ. 413 เพื่อให้โบสถ์เข้ามาอยู่ในเขตเมืองคอนสแตนติโนเปิลอย่างเหมาะสม โบสถ์หลังปัจจุบันสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 โดยมาดาพระชายาของจักรพรรดิอเล็กซิออสที่ 1 โคมเนนอส มีการต่อเติมและตกแต่งภายในหลายครั้ง รวมถึงกระเบื้องโมเสกและจิตกรรมฝาผนังที่อยู่มาตั้งแต่ต้น ศตวรรษที่ 14 หลังจากจักรวรรดิออตโตมันได้รับชัยชนะ โบสถ์จึงถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นมัสยิด สุดท้ายในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 สถานที่แห่งนี้จึงได้กลายเป็น พิพิธภัณฑ์ Kariye ที่เปิดให้เข้าชมจนถึงปัจจุบัน    นำท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดำ The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ เรือนำท่านขึ้นด้านหน้าเพื่อเข้าชมภายใน พระราชวังเบย์เลอเบยี่ Beylerbeyi Palace พระราชวังฤดูร้อนอันเลื่องชื่อของจักรวรรดิออตโตมัน พระราชวังเบย์เลอเบยี่ มีความหมายว่า “พระราชวังของราชาแห่งราชา” และใช้เป็นพระตำหนักฤดูร้อนสมัยจักรวรรดิออตโตมันมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1860 พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นตามคำสั่งของสุลต่านอับดุลอะซีซ โดยตั้งใจให้เป็นสถานที่เล็ก ๆ สำหรับใช้เพื่อความบันเทิงกับแขกบ้านแขกเมือง โดยที่แขกคนสำคัญที่เคยมาเยือนพระราชวัง ได้แก่ จักรพรรดินีเออเฌนีของฝรั่งเศส และ แกรนด์ดยุคนิโคลาสของรัสเซีย พระราชวังแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกที่ชื่อว่า Sarkis Balyan เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมพระราชวังที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายเมื่อเทียบกับพระราชวังตุรกีทั่วไป แต่กระนั้นก็เป็นอาคารที่ตกแต่งอย่างหรูหราฟู่ฟ่ายิ่งกว่าอาคารสไตล์ยุโรปหรืออเมริกันส่วนใหญ่ ภายในพื้นที่สามชั้นมีห้องมากกว่า 20 ห้อง มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยสำหรับชายและหญิง ภายนอกพระราชวังจะมีสระน้ำขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยระเบียงและคอกม้า ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเข้าชม มัสยิดชามลีกา Camlica Mosque เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกี      มีเนื้อที่ 57,500 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2013 เปิดให้ปฏิบัติศาสนกิจครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2019 มัสยิดสามารถรองรับผู้ปฏิบัติศาสนกิจได้มากถึง 63,000 คน โดยใช้สถาปัตยกรรมตามแบบฉบับออตโตมันและเซลจุก รวมถึงศิลปะในปัจจุบันผสมผสานกันได้อย่างลงตัวที่สุด มัสยิดชามลีกา แห่งนี้ได้ถูกบันทึกให้เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของตุรกี หอคอยที่มีความสูงตระหง่าน จำนวน 6 หอคอยนั้น โดยการอ้างอิงมาจากหลักการศรัทธาของศาสนาอิสลามที่มีอยู่ 6 ประการด้วยกัน โดยที่หอคอยทั้ง 4 ที่มีความสูง 107.10 เมตรนั้น ได้สื่อถึงชัยชนะจากการทำสงคราม Malazgirt ในปี ค.ศ. 1071 ส่วนโดมหลักจะมีความสูง 72 เมตร สร้างโดยมีการอ้างอิงมาจาก 72 เชื้อชาติที่พักอาศัยอยู่ในกรุงอิสตันบูล ส่วนโดมที่มีขนาดเล็กมีความสูง 34 เมตรภายในตัวมัสยิดจะมีการนำหลักการคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านนำมาเขียนเขียนไว้ ส่วนบนของโดมหลักมีการใส่จันทร์เสี้ยว มีความกว้าง 3.12 เมตร สูง 7.77 เมตร หนักประมาณ 5 ตัน ถือเป็นจันทร์เสี้ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ภายในมัสยิดจะมีจัดแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น ส่วนที่ปฏิบัติศาสนกิจ, พิพิธภัณฑ์, จัดแสดงนิทรรศการ, ศิลปหัตถกรรม, ห้องประชุม ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 66.60 ล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกลเด้นฮอร์น Golden Horn หรือแหลมที่ยื่นสู่ทะเลมาร์มาร่าทางฝั่งตะวันตกของอิสตันบูล ในอดีตเคยเป็นหนึ่งในสมรภูมิพิชัยการรบและเป็นที่ตั้งของศูนย์บัญชาการรบของกองทัพเรือแห่งจักรวรรดิไบเซนไทน์ นำท่านขึ้นนั่งกระเช้า Cable Car ขึ้นสู่ยอดเขาเปียลอททึ Pierre Loti Hill ยอดเขาซึ่งสามารถเห็นวิวของโกลเด้นฮอร์นและทัศนียภาพของนครอิสตันบูลได้อย่างชัดเจน ชื่อของเขาเปียลอททึถูกตั้งขึ้นเพื่อให้เกียรติแก่ “จูเลี่ยน วูด” Julien Viaud นักประพันธ์ชื่อดังชาวฝรั่งเศสซึ่งมีชื่อเสียงในตุรกีเป็นอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 19 หรือที่รู้จักในนามปากกา “เปีย ลอททึ” Pierre Loti อิสระให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามบนยอดเขาเปียลอททึตามอัธยาศัย ท่านสามารถนั่งจิบกาแฟตุรกี Turkish Coffee ที่มีชื่อเสียงหรือชาหลากหลายชนิดในร้านคาเฟ่ ซึ่งเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวบนยอดเขาแห่งนี้ ส่งท้ายช่วงบ่ายด้วยการนำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารสุดหรู Rooftop Arcadia Blue Restaurant

 เป็นอีกหนึ่งภัตตาคารที่บรรดาเหล่าไฮโซทั้งหลายต่างหลังไหลมาดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติคของบรรยากาศยามค่ำคืนที่มีแสงสีของไฟที่ประดับประดาตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และแสงสีในยามค่ำคืนของช่องแคบบอสฟอรัสจากมุมสูงที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก แล้วนักท่องเที่ยวอย่างเราจะไม่พลาดเป็นอันขาด

พักค้างคืน ที่   Pullman Hotel 5*   หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี    

วันที่เก้าของการเดินทาง   อิสตันบูล  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง จากนั้นนำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทำเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ จากนั้นนำท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ำที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น

นำท่านสู่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นที่เก็บน้ำสำหรับใช้ในพระราชวัง สำรองไว้ใช้ยามที่ถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ Seven Hill Restaurant

พิเศษ!! เป็นร้านอาหารที่เหล่าบรรดาเหล่า Blogger และ Celebrity ทั้งหลายต่างก็ให้การยอมรับว่า เป็นร้านอาหารที่มีวิวที่สวยที่สุดในอิสตันบูล

นำท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน นำท่านชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปึ ห้องที่โด่งดังและเป็นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ำค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปึด้ามประดับด้วยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ที่สำคัญ ได้เวลานำท่านสู่ย่าน ทักซิม สแควร์ Taksim Square เป็นย่านคึกคักที่สุดในมหานครอิสตันบูล และเป็นจุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตั้งอยู่ในเขตยุโรปของนครอิสตันบูล คำว่า  Taksim หมายถึงการแบ่งแยก หรือ การกระจราย ซึ่งมีที่มาจากในรัชสมัยของ Sultan Mahmud I สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำในยุคของออตโตมันและเป็นจุดที่สายน้ำจากทางตอนเหนือถูกรวบรวมและกระจายออกไปยังส่วนอื่น ๆ ของเมืองนอกจากนี้คำว่า Taksim   ยังหมายถึงรูปแบบดนตรีพิเศษในเพลงคลาสสิคของตุรกีอีกด้วย ระหว่างที่เราเดินเพลินบางช่วงเวลาจะมีรถรางสีแดงที่วิ่งมาตามรางมีกิจกรรมพิเศษบนรถรางได้นักท่องเที่ยวได้เห็นการแสดงต่างบนรางได้ตลอดเวลานอกจากนี้ Taksim Square ยังรายล้อมไปด้วยร้านอาหารตุรกี, ร้านค้า, ผับ, คาเฟ่และร้านอาหารจานด่วนนานาชาติมากมายได้แก่ Pizza Hut, Mc Donald’s, Subway และ Burger King และสินค้าแบรนด์เนม ชื่อดัง อื่น ๆ อีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินได้ตลอดเวลา อิสระให้ท่านได้ใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดกับแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของตุรกี

*** เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง จึงของดบริการอาหารค่ำ ***

20.00 น.    นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

วันที่สิบของการเดินทาง     อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร

01.25 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.35 ชั่วโมง)

15.00 น.    เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** End of Service ***

กำหนดการเดินทาง     

28 มี.ค.-06 เม.ย.63 / 01-10 พ.ค. 63 / 29 พ.ค.-07 มิ.ย. 63/03-12 ก.ค. 63 / 24 ก.ค.-02 ส.ค. 63 / 07-16 ส.ค. 63

ราคาท่านละ 49,900 บาท

 • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก
 • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
 • ท่านที่มีความประสงค์จะพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,000 บาท

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2562) **

 • ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ 98,000.- บาท(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่ากรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)     

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 2 ขวด
 • ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
 • เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 8 วัน รวมเท่ากับ 40 USD)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 10 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม พรีเมี่ยม ออตโตมัน 10 วัน

การชำระเงิน     

 • งวดที่1: สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง
 • งวดที่2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด   ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม พรีเมี่ยม ออตโตมัน 10 วัน

หลังจากที่ท่านมัดจำเรียบร้อยแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 10-14 ท่าน จะต้องเพิ่มเงินท่านละ 4,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่(Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง(Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมระดับ 4-5 ดาว บางเมือง เป็นมาตรฐานของประเทศตุรกี ไม่ใช่มาตรฐานสากล
 • โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ จะเป็นเพียงการตกแต่งห้องพักให้คล้ายคลึงกับโรงแรมถ้ำมากที่สุด จะไม่ใช่โรงแรมถ้ำจริงๆ เนื่องจากโรงแรมถ้ำจริง ๆ นั้นมีจำนวนน้อยมาก และทางการท่องเที่ยวของประเทศตุรกี จะไม่ให้รับในลักษณะของกรุ๊ปทัวร์
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม  

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ำหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • รายการทัวร์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน