ทัวร์นครพนม 2วัน1คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ #THATK7101

฿

  • 5999 ฿
  • 6999 ฿
  • 7999 ฿
  • 1300 ฿
SKU:THATK7101
Category:
Tags:, ,

ทัวร์นครพนม 2วัน1คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ #THATK7101

โดยสายการบินไทยสมายล์  มีมัคคุเทศก์ดูแลตลอดทริปการเดินทาง

เดินทางทุกวัน จันทร์-อังคาร / พฤหัสบดี-ศุกร์ / ศุกร์-เสาร์ / เสาร์-อาทิตย์

ขนาดกระเป๋าสัมภาระสำหรับพกพาขึ้นเครื่องบิน น้ำหนักรวมไม่เกิน 7 กิโลกรัม

หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะ เป็นระบบสุ่ม Random ไม่สามารถล็อคที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

หมายเหตุ ก่อนการเดินทาง 5 วัน ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบว่าทางคณะใช้การเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ หรือ รถบัสปรับอากาศ โดยจะระบุให้ทราบในใบเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

 วันแรกของการเดินทาง         สุวรรณภูมิ – สนามบินนครพนม  – วัดมรุกขนคร – วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร – หอสมุดแห่งชาติ – ลานพญาศรีสัตตนาคราช – โรงแรมที่พัก         อาหาร -/กลางวัน/ค่ำ

05.00 น.        พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 ทางเข้าประตู 2 นำท่านเช็คอินรับตั๋วเครื่องบิน

07.05 น.        เหิรฟ้าบินตรงสู่ เมืองนครพนม โดยสายการบิน ไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE30

08.25 น.        เดินทางถึง เมืองนครพนม นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางเข้าสู่ วัดมรุกขนคร พระธาตุประจำวันเกิด วันพุธกลางคืน เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุ จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้เกิดความดีความชอบ เพิ่มความรัก ความสามัคคี

                   การบูชา : ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกบัวเทียน ธูป 12 ดอก เทียน 2 เล่ม                 

                   นำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

พระธาตุประจำวันเกิด วันอาทิตย์ เป็นพระธาตุประจำของเกิดปีวอก และคนเกิดวันอาทิตย์ เชื่อกันว่า ถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” ได้รับอานิสงค์บุญบารมี มีคนเคารพนับถือ ชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง

การบูชา : ข้าวตอก ข้าวเหนียวปิ้ง น้ำอบ ดอกไม้สีแดง ธูป 6 ดอก เทียน 2 เล่ม

 เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น มื้อที่ 1

บ่าย     นำท่านเข้าสู่ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯนครพนม หรือหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ตั้งอยู่ภายในศาลกลางจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ นครพนมแต่เดิมเคยเป็น ศาลากลางจังหวัด

นครพนม (หลังเก่า) มาก่อน สร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2458  มีความโดดเด่นที่น่าสนใจ คือ อาคารเก่าแก่สีเหลืองสวยงามที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรป ในรูปแบบเรอเนสซอง  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2458 ตรงกับ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5   หอสมุดแห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมมรดกทาง สติปัญญาของชาติที่อยู่ในรูปของหนังสือ สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ หนังสือภาษาโบราณ หนังสือตัวเขียน จารึก คัมภีร์ใบลาน หนังสือหา ยากที่ผลิตขึ้นในภูมิภาค เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และวิจัยของ นักวิจัย ครูผู้สอน อาจารย์ ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นศูนย์รวบรวม อนุรักษ์ สงวนรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญา ของท้องถิ่น และเป็นแหล่งในการศึกษา อบรมวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดห้องสมุดในท้องถิ่น และสถานศึกษา

ค่ำ                อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว

ให้ท่านได้อิสระ บริเวณริมแม่น้ำของ ของจังหวัดนครพนม และมีแลนด์มาร์ค คือ พญาศรีสัตตนาคราช เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน  มีความสวยงาม โดดเด่น องค์พญาศรีสัตตนาคราช หล่อด้วยทองเหลือง มีน้ำหนักรวม 9,000 กก. เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐานแปด เหลี่ยม

พักที่             โรงแรมแลนมาร์คนครพนม /โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่สองของการเดินทาง        วัดพระธาตุมหาชัย – สนามบินนครพนม – สนามบินสุวรรณภูมิ       อาหาร เช้า/เที่ยง/-

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  มื้อที่ 2

หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันเกิด วันพุธกลางวัน เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุมหาชัย จะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต จะเป็นนักประสานสิบทิศ โอภาปราศรัยดี ค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชื่อถือ

การบูชา : ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกบัว ธูป 17 ดอก เทียน 2 เล่ม

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  มื้อที่ 3

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่สนามบินนครพนม

15.40 น.        นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยสมายล์  เที่ยวบินที่ WE33

17.05 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ :    โปรแกรมทัวร์เป็นราคาพิเศษ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และปัจจัย อื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

ราคาค่าบริการทัวร์
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ ไม่มีราคาเด็ก พักเดี่ยว
4-5 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
7-8 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
8-9 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
9-10 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
11-12 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
14-15 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
15-16 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
16-17 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
18-19 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
21-22 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
22-23 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
23-24 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
25-26 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
28-29 มกราคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
29-30 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
30-31 มกราคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
1-2 กุมภาพันธ์ 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
4 - 5  กุมภาพันธ์ 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
5-6 กุมภาพันธ์ 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
6-7 กุมภาพันธ์ 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
8-9 กุมภาพันธ์ 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
11-12 กุมภาพันธ์ 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
12-13 กุมภาพันธ์ 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
13-14 กุมภาพันธ์ 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
15-16 กุมภาพันธ์ 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
18-19 กุมภาพันธ์ 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
19-20 กุมภาพันธ์ 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
20-21 กุมภาพันธ์ 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
22-23 กุมภาพันธ์ 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
25-26 กุมภาพันธ์ 2564 7,999 บาท 1,300 บาท
26-27 กุมภาพันธ์ 2564 7,999 บาท 1,300 บาท
27-28 กุมภาพันธ์ 2564 7,999 บาท 1,300 บาท
 1-2 มีนาคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
4-5 มีนาคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
5-6 มีนาคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
6-7 มีนาคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
8-9 มีนาคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
11-12 มีนาคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
12-13มีนาคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
 13-14 มีนาคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
15-16 มีนาคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
18-19 มีนาคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
19-20 มีนาคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
20-21 มีนาคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
22-23 มีนาคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
25-26 มีนาคม 2564 5,999 บาท 1,300 บาท
26-27 มีนาคม 2564 6,999 บาท 1,300 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ น้ำหนักถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 ก.ก. นน.กระเป๋า 15โล
โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
 1. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าที่พัก จำนวน 1 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
 3. ค่าอาหารทั้งหมด 3 มื้อ ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 4. ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 5. ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท
      อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 300 บาท/ท่าน/ทริป