ทัวร์บาหลี BALI SURPRISE 4D3N BY..THAI AIR ASIA #BALIT9301

฿

รหัสทัวร์ : BALTI9301
แต้มสะสม : 10 แต้ม

จุดเด่นของทัวร์นี้:
1.เมนูพิเศษ SEA FOOD + BBQ LOBSTER
2.เดินทางโดยสายการบินTHAI AIR ASIA บินตรงสู่บาหลี
3.พร้อมชม ระบำสิงโต“บารองแดนซ์”

  • 13988 ฿
  • 18988 ฿
  • 22988 ฿
  • 14988 ฿
  • 15988 ฿
  • 16988 ฿
  • 17988 ฿
  • 21988 ฿
  • 3500 ฿
SKU:BALTI9301
Category:
Tags:, , , , , ,

ทัวร์บาหลี BALI SURPRISE 4D3N BY..THAI AIR ASIA #BALIT9301

สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมอันแปลกตา ณ เกาะสวรรค์บาหลี
ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูรูวาตู พร้อมชม ระบำสิงโต“บารองแดนซ์”ชมภูเขาไฟคินตามณี  วิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงเม็งวี วัดปูราตามันอายุน ทะเลสาบบราตัน วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต” ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองราคาสุดถูกที่อูบุด ชิมอาหารทะเลสด ที่หาดจิมบารัน พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

พักย่านคูตา 3คืน 
เดินทางโดยสายการบินTHAI AIR ASIA บินตรงสู่บาหลี
เมนูพิเศษ  BBQ LOBSTER คนละ 1ตัว

วันแรก         ท่าอากาศยานดอนเมือง  – เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) – อูรูวาตู – หาดจิมบารัน

04.00 น.        พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 3  เคาน์เตอร์สายการบิน  Thai Air Asia เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่ (กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน )

06.15 น.      ออกเดินทางสู่ Denpasa (เดนปาซาร์) เกาะบาหลี โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD396

11.30 น.      เดินทางถึง สนามบินนูราลัย เกาะบาหลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับท่าน  ต้อนรับสู่เกาะบาหลี บาหลี เป็น เกาะเล็กๆ ของอินโดนีเซีย ซึ่งมีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร  จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางไป

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 1)

จากนั้นนำท่านชมความงดงามของ วิหารอูรูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดียพร้อมชมวิวทิวทัศน์ทีงดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี   วัดอูลูวาตู (Pura Ulu Watu) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลีที่ถูกสร้างขึ้นตรงส่วย ปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาตู โดยมีฉากด้านหลังเป็นแผ่นฟ้าและผืนน้ำแห่งท้องทะเล วัดตั้งอยู่ทางส่วนปรายทางทิศใต้ของบาหลี ในเขต South Kuta ห่างจากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีความสูงถึง 76 เมตร สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10  และในสมัยศตษวรรษที่ 15 เคยมีนักบวชผู้ก่อตั้งรูปแบบของฮินดู-ธรรมะ นามว่า Dhang Hyang Dwijendra ได้เดินทางมาที่วัดแห่งนี้ และได้บรรลุ “ โมกษะ” หลุดพ้นรวมเป็นหนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้าที่นี่ อูลูวาตู จึงได้รับสมญานามว่า “วัดที่มีอิทธิพลในการเป็นแนวทาง” ตามความเชื่อของชาวฮินดูหมายถึงวัดที่ปกป้องบาหลีให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายทั้งปวง  (การเที่ยวชมวัดนี้ ห้ามใส่แว่นตา ต่างหู สร้อย และให้ระวังกระเป๋า หมวก กล้อง หรือไม่ควรนำของติดตัวไป เนื่องจากที่บริเวณวัดนี้ มีฝูงลิงอาศัยอยู่จำนวนมากและมีนิสัยชอบแย่งสิ่งของที่นักท่องเที่ยวติดตัวมาโดยเฉพาะแว่นตา)

                  จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่หาดจิมบารัน หาดจิมบารัน (Jimbaran Beach)  ชายหาดสุดแสนโรแมนติกที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของบาหลี หาดจิมบารัน ถือเป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี นอกจากมีชายหาดที่ยาวและสวยงามแล้ว ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามจุดหนึ่งของเกาะบาหลี บริเวณชายหาดจะมีร้านอาหาร ภัตตาคารมากมาย ที่รับนักท่องเที่ยวให้มาชิมอาหารทะเล

เย็น             รับประทานอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบารัน(Jimbaran) (มื้อที่ 2) Lobster คนละ 1ตัว (300g)อาหารทะเลสดที่จับจากชาวประมงจากหมู่บ้านพร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวในยามเย็น หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก ย่านคูต้า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Neo Kuta Jelantik Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน:

วันที่สอง    ชมโชว์บารองแดนซ์ – หมู่บ้านMas – หมู่บ้านคินตามณี  ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์   ทะเลสาบ
บาร์ตู – วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล วัดเทมภัคสิริงส์ – ตลาดปราบเซียน     ä เช้า,เที่ยง,เย็น

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่3)

นำท่านชมการแสดง บารองเเดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี เป็นเรื่องราวที่สนุกสนานของการต่อสู้ระหว่างความชั่วกับความดี  จากนั้นไปชม อุตสาหกรรมการผลิต และ เพ้นท์ผ้าบาติก ชมการสาธิตการทําผ้าบาติกแบบบาหลี เป็นงานฝีมือแต่ละ ขั้นตอน และท่านสามารถนํา เสนอ หรือเพ้นท์ลายต่างๆได้ฟรี  ชมผ้าบาติกชั้นเยี่ยมที่ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก  หลังจากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านMas ชมการแกะสลักไม้ Sandra Wood และ ขั้นตอนการทําไม้แกะสลักเป็นงานฝีมือดั้งเดิม  จนสมควรแก่เวลา เดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

เดินทางถึง หมู่บ้านคินตามณี

เที่ยง            äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่4)  ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อัน  งดงามของ ภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้านคินตามณี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร

บ่าย             ชม ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟ ดาเนา บาร์ตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น นำท่านสู่ วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล (PURA TIRTA EMPUL TEMPLE) หรือ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดท่านจะได้พบกับ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ ว่ากันว่าน้ำในสระมีอำนาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ จึงมีผู้คนจำนวนมากพากันมาอาบชำระ  ล้างร่างกายเพื่อรักษาโรคและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จากนั้นอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ ตลาดปราบเซียน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมือง ระหว่างทางท่านจะได้พบเห็นชีวิตชาวบาหลีในชนบทตลอดสองข้างทางที่รถแล่นผ่าน ประทับใจไปกับชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเหมือนเช่นอดีตตลอดสองข้างทาง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด ศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่

เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5)

                         นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Neo Kuta Jelantik Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน:

วันที่สาม     วัดปูราตามันอายุน – เบดูกูล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน – วิหารทานาต์ลอต                                                                                                                 

เช้า              บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)

หลังอาหารเดินทางสู่ วัดปูราตามันอายุน (Pura Taman Ayun) หรือ วัดเม็งวี ราชเทวสถานแห่งนี้ เคยใช้ในการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี ประตูวัดตั้งตระหง่านสูงใหญ่บ่งบอกถึงความรุ่งเรื่องในอดีตของราชวงศ์นี้ กำแพงก่อด้วยหินสูงแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง  ท่านสามารถมองเห็นเมรุ หรือเจดีย์แบบบาหลี ที่มีหลายขนาดเพื่อบูชาเทพเจ้าแต่ละองค์ใช้การเรียงชั้นของหลังคาที่แตกต่างกันไป วัดนี้มีคูน้ำรอบล้อมตามหลักความเชื่อว่าที่สื่อถึงแดนสุขาวดีแบบฮินดู จากวัดเม็งวีเรานำท่านขึ้นสู่ทางตอน เหนือสู่ เขตเบดูกูล(Bedugul) ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพของบาหลีทางใต้ รวมทั้งภาพนาข้าวขั้นบันไดจากที่ราบสูงทางตอนเหนือ จากนั้นเรานำท่านไปยัง ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เพื่อไปสู่ วัดอูลันดานูบราตัน(Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟ วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่ชาวเบดูกูลสร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาพระแม่แห่งทะเลสาบของพวกเขา จากนั้นเราจะพาท่านแวะตลาดผลไม้ของชาวเบดูกุลโดยเฉพาะสตอเบอรี่ผลใหญ่ หรือผลไม้อื่นๆที่หาชิมไม่ได้ในเมืองไทย เช่น สละบาหลี

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

บ่าย                ผ่าน ชมนาข้าวขั้นบันไดอันเขียวขจี  วิวของนาข้าขั้นบันไดแห่งนี้ถือว่าเป็นวิวที่สวยที่สุดในเกาะบาหลี จากนั้นนำท่านไปยัง วิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจาก  การกัดเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีดำและไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาด  จีน นอกจากนี้ท่านยังสามารถชื่นชมพระอาทิตย์ยามอัสดงได้จากชายฝั่งข้างเคียง

ค่ำ              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Neo Kuta Jelantik Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน :

วันที่สี่             บาหลี-โรงงานกาแฟ -เดนปาซาร์ – สนามบินนูราลัย  ท่าอากาศยานดอนเมือง   

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   (มื้อที่9)

นำท่านชมโรงงานกาแฟอโรมาเธอราพี ให้ท่านได้เลือกชิมและเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน จนสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนูราลัย  ระหว่างทางผ่านชม อนุสาวรีย์ Ramayana
12.00 น.        เดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA  เที่ยวบินที่  FD397
15.15 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทาง
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-12 ปี พักเดี่ยเพิ่ม จำนวน
10-13 พ.ย. 60 13,988     3,500 20
8-11 ธ.ค. 60 18,988 3,500 20
29ธ.ค – 1ม.ค 61 22,988 3,500 20
25-28 ม.ค. 61 14,988 3,500 20
22-25 ก.พ. 61 15,988 3,500 20
8-11 มี.ค. 61 15,988 ไม่มีราคาเด็ก 3,500 20
22-25 มี.ค. 6 16,988 3,500 20
6-9 เม.ย. 61 17,988 3,500 20
12-15 เม.ย. 61 21,988 3,500 20
14-17 เม.ย. 61 22,988 3,500 20
10-13 พ.ค 61 16,988 3,500 20
หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า     หมายเหตุ อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทำการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้
ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน
อัตราค่าบริการรวม ค่าตั๋วเครื่องบินดอนเมือง - Denpasa  - ดอนเมือง ไปกลับ พร้อมที่พัก  3  คืน พักห้องละ  2-3  ท่าน  อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์  ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ  รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ       ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  วันละ 5 USD  ต่อ วัน ต่อ 1 ท่าน  หรือ วันละ 180 บาท ต่อ วัน ต่อ 1 ท่าน (4 วัน รวมเป็น 20  USD หรือ 750  บาท)สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทยน้อยหรือมากเท่าที่ท่านประทับใจในการบริการ  ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7% เอกสารที่ประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า  6  เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ  **และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็มเพื่อทำการประทับตราผ่านแดน  กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองของท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ** เงื่อนไขในการจอง   มัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)     การยกเลิก : เนื่องจาก เป็นราคาโปรโมชั่นจากสายการ เมื่อท่านตกลงจองทัวร์ ชำระค่าจอง หรือชำระเงินค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน ไม่ว่ากรณีใดๆ         หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 11. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE หรือเตียงเสริม 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทาง
15. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 16. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 17. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ