ทัวร์ภูฎาน NEW YEAR CELEBRATE THE LAST SHANGI-LA #BHUHH5600

Free!

รหัสทัวร์ : BHUHH5600
แต้มสะสม : 10 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรม

1.นำท่านชม วัดชิมิลาคัง(Chimi Lhakhang) วัดนี้ได้ถูกค้นพบในปี 1499

2.ชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) เป็นมหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี 1974

3.นำท่านเข้าสู ทิมพู ซอง Thimpu Dzong หรือมีชื่อเป็นทางการว่า “ตาชิโช ซอง” 

แต้มสะสม 10

  • 48900 ฿
  • 48900 ฿
  • 48900 ฿
  • 3000 ฿
SKU:BHUHH5600
Tag:

ทัวร์ภูฎาน NEW YEAR CELEBRATE THE LAST SHANGI-LA #BHUHH5600

โดจูล่า | ทิมพูซอง  |  วัดชิมิลาคัง  |  โมเรียลชอเตน  |  วัดพุทธเมตตา  | ทิมพูซอง  |  วัดทักซัง พาโรซอง

กำหนดการเดินทาง ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561

วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ – พาโร-ปูนาคา 

02.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์สายบินภูฎานแอร์ไลน์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

04.30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศภูฏาน โดยสายการบินดรุกแอร์ เที่ยวบินที่ KB141 (บนเครื่องมีบริการอาหาร)

08.25 น. ถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ที่ระดับความสูง 2,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศ ให้ท่านแลกเงินงุลดรัม (Ngultrum) ที่สนามบินพาโร (เวลาของประเทศภูฏาน ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)ออกเดินทางสู่ เมืองปูนาคา(Punakha) ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง) แวะชม โดจูล่า (DochuLa) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร ให้ท่านชม สถูป 108 องค์ ที่ถูกโดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้าจิกมี่ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์วังชุก เพื่อเป็นการขอบคุณพระสวามีและบุตรชายในการชนะสงครามและเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย และสถานที่นี้ในวันที่อากาศแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม รวมถึง ยอดเขากังก้าพุนซุม (Gangkhar Phuensum) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถปีนขึ้นไปได้) ซึ่งสูงถึง 7,500 เมตร ระหว่างทาง ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ที่บานตลอดเส้นทาง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม วัดชิมิลาคัง(Chimi Lhakhang) วัดนี้ได้ถูกค้นพบในปี 1499 โดยพระงาหวัง ชอคเยล ชาวภูฏานนิยมมาไหว้ขอพรในเรื่องครอบครัว อาทิ ขอพรให้ประสบความสำเร็จในเรื่องความรัก ขอพรให้ลูกหรือมาให้พระตั้งชื่อให้ลูก จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวแม่น้ำโพและแม่น้ำโม แม่น้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกันและมีป้อมปูนาคาซองตั้งตระหง่านอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสาย เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ จากนั้นเดินทางต่อประมาณ5 นาทีเพื่อ

นำท่านเที่ยวชม ปูนาคาซอง (Punakha Dzong)ป้อมปราการประจำเมืองปูนาคา ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล โดยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโพ(แม่น้ำพ่อ) และแม่น้ำโม(แม่น้ำแม่) ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช ป้อมปราการแห่งนี้ถูกภัยธรรมชาติทำลายหลายครั้ง คือมีไฟไหม้และน้ำท่วม แต่ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง

บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่พักสี่ดาว: Zhingkham Resort หรือเทียบเท่า

วันที่สอง        ปูนาคา-ทิมพู

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงทิมพู (Thimphu)  ระยะทางประมาณ 70 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

ชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) เป็นมหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี 1974 ตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าจิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงค์วังชุก ซึ่งเสด็จสวรรคตในปี 1972 สร้างขึ้นเพื่อสันติสุขและความรุ่งเรืองของโลก จากนั้นเดินทางไปยัง จุดชมวิว Big Buddha เป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในประเทศภูฏาน ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปหล่อสัมริดประทับนั่งกลางแจ้ง (Big Buddha) สูง 51.50 เมตร (องค์ใหญ่ที่สุดในโลก) ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการรวมพลังของชาวพุทธจากทั่วโลก โดยได้ต้นแบบมาจากพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในสถูปพุทธคยา ประเทศอินเดีย

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู ทิมพู ซอง Thimpu Dzong หรือมีชื่อเป็นทางการว่า “ตาชิโช ซอง” (Tashichho Dzong) ซึ่งเป็นป้อมปราการที่ตั้งของสำนักพระราชวังและทำเนียบรัฐบาล มีห้องทำงานมาก กว่า 100 ห้อง ในส่วนของมหาอารามนั้นจะมีตำหนักที่ประทับฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ในส่วนของซองแห่งนี้จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ได้เฉพาะในส่วนของบริเวณวัด ซึ่งที่ในโบสถ์มีพระประธานเป็นพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี พระโพธิสัตว์ ท่านคุรุปัทมสัมภวะ และท่านซับดรุง งาวัง นัมเกลซึ่งเป็นผู้รวบรวมชนเผ่าจนเกิดเป็นประเทศภูฏาน ชมการตกแต่งภาพจิตรกรรมผาผนัง และผ้าพระบทที่เล่าเรื่องราวในพุทธศาสนา

เย็น        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พักมาตรฐาน: Ariya Hotel/Thimphu City Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม       เมืองทิมพู – เมืองพาโร – วัดทักซัง

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองพาโร ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

….ถึงเมืองพาโรนำท่านเดินทางขึ้นสู่ วัดทักซัง (Taktshang Goemba) หรือ รังเสือ (Tiger Nest) ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร วัดทักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด นำท่านเดินขึ้นสู่ยอดเขาจากระดับน้ำ 2,300 เมตรสู่ยอดเขา 3,100 เมตร ระยะทาง 12 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 – 3 ชั่วโมง (ฟรีนั่งลา ท่านใดไม่ต้องการใช้ลาให้แจ้งล่วงหน้านะคะ)

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (อาหารมังสวิรัติ)

หลังอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากเขา

จากนั้นอิสระช้อปปิ้งและชมเมืองพาโร ซึ่งถนนสายหลักถูกสร้างขึ้นในปี 1985 เต็มไปด้วยสีสันของร้านอาหารที่ประดับประดาไปด้วยงานไม้หลากสี เมืองพาโรถูกยกย่องให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดของภูฎานในการเดินชมเมือง

เย็น        บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พักมาตรฐาน : Tashi Namgyal Resort หรือเทียบเท่า

วันที่สี่         เมืองพาโร – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

07.00 น.

จากนั้น   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่ พาโรซอง (Paro Dzong) สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Little Buddha

12.00     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.30     นำท่านเดินทางไปยังสนามบินพาโร

16.05 น. ออกเดินทางกลับด้วยสายการบินดรุกแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KB140 16.05

21.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

***********************************************

วันทีเดินทาง 29 ธันวาคม 2560  -1 มกราคม 2561. (จำนวน 15 ท่านขึ้นไปเดินทางโดยมีหัวหน้าทัวร์)
วันเดินทาง ราคาต่อท่าน พักเดี่ยว
29 ธค.60 -1 มค.61 48,900 บาท 3,000 บาท
ราคานี้รวม
 1. ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ กรุงเทพ-พาโร-กรุงเทพ
 2. อาหารทุกมื้อ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่
 4. ไกด์ท้องถิ่น 1 ท่าน
 5. อาหารไทยเสริม
 6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศภูฎาน
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางแบบกลุ่ม วงเงิน สองล้านบาท
 8. ค่าที่พักระดับสี่ดาว รัฐบาลรับรอง พักห้องละ 2-3ท่าน
 9. ลาขึ้นทักซัง
 10. ชุดประจำชาติ ภูฎานชายหญิงใส่ระหว่างเดินทาง คืนเมื่อกลับแต่ต้องระวังความเสียหายของชุดด้วยนะคะ หากมีการขาดหรือชำรุดมีค่าใช้จ่ายคะ
ราคานี้ไม่รวม
 1. ทิปไกด์ คนขับรถ (วันละ 6 ดอลล่าร์ รวม 4 วันท่านละ 24 ดอลล่าร์)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ มินิบาร์
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ มินิบาร์
การชำระเงิน
 • งวดแรก หลังจากยืนยันการจอง ชำระมัดจำ 25,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจอง
 • งวดที่สอง ชำระเงิน ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
เอกสารในการทำเพอร์มิตเข้าประเทศภูฏาน
 • สแกนหน้าพาสปอร์ตให้ชัดเจน ไม่บิดเบี้ยวมา ตรงตามภาพ พาสปอร์ตต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือนในวันเดินทาง ( หลัง 28 มีนาคม 2561)
                                เงื่อนไขการยกเลิก
 1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
 5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 6. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศภูฏาน ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไข
 7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
  เงื่อนไขการเดินทาง
 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 4. โรงแรมที่พักในประเทศภูฏานมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศภูฏานตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
 5. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น