ทัวร์มัลดีฟส์ Cinnamon Hakuraa Huraa#MDPDI7501

฿

รหัสทัวร์ : MDPDI7501
แต้มสะสม : 20 แต้ม

*จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์*

1.กิจกรรมทางน้ำ

2.ดำน้ำตื้น

3.เลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย กับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

  • 31900 ฿
  • 32900 ฿
SKU:MDPDI7501
Category:
Tags:, , , , , , ,

ทัวร์มัลดีฟส์ Cinnamon Hakuraa Huraa

#MDPDI7501

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)

06.00 น. ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขา                         ออกระหว่างประเทศ (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)

 ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทำการผ่าน ด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว ให้ท่านติดต่อที่ เคาน์เตอร์ Cinnamon Hakuraa Huraa และเจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท

จากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ท (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ รีสอร์ท เนื่องจาก Package นี้มีเฉพาะอาหารเช้าเท่านั้น)

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ รีสอร์ท

 (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ รีสอร์ท เนื่องจาก Package นี้มีเฉพาะอาหารเช้าเท่านั้น)

วันที่สอง (สาม) ของการเดินทาง          มัลดีฟส์ 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยและกิจกรรมมากมายกับทางรีสอร์ท เช่น บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น, กิจกรรมทางน้ำ (บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่าย โปรดสอบถามรีสอร์ทเพิ่มเติม)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ท

 (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ รีสอร์ท เนื่องจาก Package นี้มีเฉพาะอาหารเช้าเท่านั้น)

อิสระให้ท่านร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายกับทางรีสอร์ท หรือ เลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย กับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์ (บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่าย โปรดสอบถามรีสอร์ทเพิ่มเติม)

ค่ำ           รับประทานอาหารกลางค่ำ ณ รีสอร์ท

 (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ รีสอร์ท เนื่องจาก Package นี้มีเฉพาะอาหารเช้าเท่านั้น)

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม(สี่)ของการเดินทาง       มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , กิจกรรมทางน้ำ (บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่าย โปรดสอบถามรีสอร์ทเพิ่มเติม)

เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check Out ออกจากรีสอร์ท

ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า

 ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่เพื่อเดินทางกลับ

 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

จองก่อน: 31 มีนาคม 2563

10 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563   All Inclusive
ประเภทห้องพัก แพ็คเกจ 2 คืน แพ็คเกจ 3 คืน แพ็คเกจ 4 คืน 
พักคู่ เด็ก 2-11.99 ปี พักคู่ เด็ก 2-11.99 ปี พักคู่ เด็ก 2-11.99 ปี
Water Bungalow 35,900 20,900 45,900 25,900 55,900 31,900
1 มีนาคม – 30 เมษายน 2563   All Inclusive
ประเภทห้องพัก แพ็คเกจ 2 คืน แพ็คเกจ 3 คืน แพ็คเกจ 4 คืน 
พักคู่ เด็ก 2-11.99 ปี พักคู่ เด็ก 2-11.99 ปี พักคู่ เด็ก 2-11.99 ปี
Water Bungalow 32,900 19,900 41,900 24,900 49,900 29,900
1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2563   All Inclusive
ประเภทห้องพัก แพ็คเกจ 2 คืน แพ็คเกจ 3 คืน แพ็คเกจ 4 คืน 
พักคู่ เด็ก 2-11.99 ปี พักคู่ เด็ก 2-11.99 ปี พักคู่ เด็ก 2-11.99 ปี
Water Bungalow 31,900 18,900 38,900 23,900 45,900 27,900
** เด็กอายุ 0-1.99 ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก ** Premium All Inclusive (พักขั้นต่ำ 5 คืน) ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท/คืน เด็กอายุ 2-11.99 ปี ท่านละ 1,400 บาท 

ราคาแพ็คเกจรวม

- ค่าที่พักตามประเภทห้องและจำนวนคืนที่ท่านเลือก - ค่าเครื่องบินน้ำ บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่ - บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการขึ้นเรือ - ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารค่ำ - ค่าเครื่องดื่มมีและไม่มีแอลกอฮอล์ล ณ บาร์ของรีสอร์ท บริการตั้งแต่เวลา 07.30 น. -24.00 น. - บริการอาหารว่างยามบ่าย เวลา 16.00-18.00 น. - ฟรี...บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น - ฟรี...บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ทและในห้องพัก - ฟรี...ทริปดำน้ำตื้นวันละ 2 รอบ (รอบเช้าเวลา 10.00 น.และรอบบ่ายเวลา 15.00 น.) - พัก 3 คืนขึ้นไป ฟรี...ทริป Sunset Cruise ท่านละ 1 ครั้งต่อการเข้าพัก     - บริการ ยิมออกกำลังกาย สนามแบดมินตัน ปิงปอง บิลเลียด สนุกเกอร์ วอลเล่ย์บอลชายหาดและฟุตบอล - Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax  - ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ราคาแพ็คเกจไม่รวม - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน - In-room dining / แชมเปญ / มินิบาร์ภายในห้องพัก / All Tobacco & Tobacco related products - ค่ากิจกรรมดำน้ำลึกและค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าบริการสปา ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ หมายเหตุ - แพ็คเกจ Standard All Inclusive จะเริ่มหลังจากทำการเช็คอินและสิ้นสุดหลังจากทำการเช็คเอาท์เท่านั้น - แพ็คเกจ Standard All Inclusive บริการระหว่างเวลา 07.30 น.-24.00 น. เท่านั้น เวลาที่ไม่ได้ระบุมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางผู้เข้าพักต้องชำระที่รีสอร์ทเมื่อมีการใช้บริการในส่วนนี้ / อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ จะบริการเฉพาะในห้องอาหารเท่านั้น หากมีการทานอาหารและเครื่องดื่มนอกห้องอาหาร ทางผู้เข้าพักต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตนเอง เงื่อนไขการชำระเงิน - ชำระเงินมัดจำ 50% ทันทีที่ทำการจอง - ชำระเงินมัดจำอีก  50% ก่อนการเดินทาง 30 วัน - ชำระเงิน  100% หากทำการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง เงื่อนไขการยกเลิก - ยกเลิกน้อยกว่า 50 – 45 วัน ก่อนเดินทาง Cancellation charge 50% - ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง Cancellation charge 100% - No show : Cancellation charge 100% กรณียกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด (*โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของทางรีสอร์ท*)
 • การยกเลิกกะทันหันหรือยกเลิกช่วงเทศกาล,วันหยุดยาว,พักไม่ครบตามที่จองทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
  หมายเหตุ เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่อง เที่ยวเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่า บริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประ กาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือ เป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาว ต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้า ของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตาม สถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการ สูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • กรณีเดินทางด้วย Seaplane บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ หากมีความล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน เนื่องจากอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพยายามประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ