ทัวร์มัลดีฟส์ W Retreat and Spa Maldives #MDPDI7516

฿

รหัสทัวร์ : MDPDI7516
แต้มสะสม : 20 แต้ม

จุดเด่นของทัวร์

 1. สามารถเลือกวันเดินทางได้ด้วยตัวเอง
 2. อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , กิจกรรมทางน้ำ
 3. รีสอร์ทนี้อนุญาตให้เด็ก พักห้องกลางน้ำได้
  • ฿
  • ฿
  • 57000 ฿
  • 61000 ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • 61000 ฿
  • 66000 ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • 57000 ฿
  • 61000 ฿
  • ฿
  • ฿
  • 51600 ฿
  • 56500 ฿
  • 70900 ฿
  • 77900 ฿
  • 89700 ฿
  • 99500 ฿
SKU:MDPDI7516
Categories:,
Tags:, , , , , , ,

ทัวร์มัลดีฟส์ W Retreat and Spa Maldives

วันแรกของการเดินทาง             กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) 

06.00 น.       ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)

……….           ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์

……….          เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทำการผ่าน ด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว ให้ท่านติดต่อที่ เคาน์เตอร์ SONEVA JANI Maldives และเจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท

จากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ท (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ รีสอร์ท เนื่องจาก Package นี้มีเฉพาะอาหารเช้าและเย็นเท่านั้น))

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ รีสอร์ท

วันที่สอง (สาม) ของการเดินทาง                    มัลดีฟส์          

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยและกิจกรรมมากมายกับทางรีสอร์ท เช่น บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น, กิจกรรมทางน้ำ (บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่าย โปรดสอบถามรีสอร์ทเพิ่มเติม)

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ท

(มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ณ รีสอร์ท เนื่องจาก Package นี้มีเฉพาะอาหารเช้าและเย็นเท่านั้น))

อิสระให้ท่านร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายกับทางรีสอร์ท หรือ เลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย กับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์ (บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่าย โปรดสอบถามรีสอร์ทเพิ่มเติม)

ค่ำ                รับประทานอาหารกลางค่ำ ณ รีสอร์ท

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม(สี่)    ของการเดินทาง                      มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ  

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , กิจกรรมทางน้ำ (บางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่าย โปรดสอบถามรีสอร์ทเพิ่มเติม)

เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check Out ออกจากรีสอร์ททางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า

………           ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่เพื่อเดินทางกลับ

………           ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ

………           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

******************

Promotion จองก่อน 30 June 2018 ส่วนลดพิเศษ 15 % สำหรับ Away Spa

1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2561 Seaplane + HB (อาหารเช้า + เย็น) 

Room Type 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 5 Days 4 Nights
Wonderful Beach Oasis ติดต่อเจ้าหน้าที่ 57,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่
Fabulous Overwater Oasis ติดต่อเจ้าหน้าที่ 61,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่
 

1 – 31  สิงหาคม 2561 Seaplane + HB (อาหารเช้า + เย็น) 

Room Type 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 5 Days 4 Nights
Wonderful Beach Oasis ติดต่อเจ้าหน้าที่ 61,000  ติดต่อเจ้าหน้าที่
Fabulous Overwater Oasis ติดต่อเจ้าหน้าที่ 66,000  ติดต่อเจ้าหน้าที่
 

1 – 30 กันยายน 2561 Seaplane + HB (อาหารเช้า + เย็น) 

Room Type 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 5 Days 4 Nights
Wonderful Beach Oasis ติดต่อเจ้าหน้าที่ 57,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่
Fabulous Overwater Oasis ติดต่อเจ้าหน้าที่ 61,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่
** มื้ออาหาร Full Board ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 4,800 บาท/ท่าน/คืน    

1 ตุลาคม – 23 ธันวาคม 2018 ​Seaplane + อาหารเช้า

Room Type 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 5 Days 4 Nights
Wonderful Beach Oasis 51,600 70,900  89,700
Fabulous Overwater Oasis 56,500 77,900  99,500
**Promotion จองก่อน 30 June 2018 ส่วนลดพิเศษ 15 % สำหรับ Away Spa ** มื้ออาหาร Full Board ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 4,800 บาท/ท่าน/คืน ** มื้ออาหาร Half Board ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 4,800 บาท/ท่าน/คืน ** มื้ออาหาร Full Board ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 6,900 บาท/ท่าน/คืน ** โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับการจองตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป หากมีการจองก่อนหน้าไม่สามารถทำการจองใหม่ได้ ****W Retreat and Spa Maldives อนุญาตให้เด็กเข้าพักห้องกลางน้ำ****   ราคาแพ็คเกจนี้รวม
 • ค่าที่พัก W Retreat ตามแพ็คเกจที่เลือก
 • อาหารตามแพ็คเกจ
 • Seaplane Male - Resort - Male
 • พนักงานต้อนรับ ณ สนามบิน
 • VIP Louge ของว่างและเครื่องดื่มระหว่างรอขึ้น Seaplane
 • ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำ,เรือแคนูท้องกระจก,เรือคายัค,Stand up Paddle ให้ใช้บริการ
 • ฟรี Wi-Fi ส่วนกลางและในห้องพัก
 • ฟรี ใช้บริการฟิตเนส ปิงปอง
 • Welcome drink
 • ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
  ราคาแพ็คเกจไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ
 • ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมดำน้ำลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ
  เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30-45 วันก่อนการเดินทาง
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวน
 • ชำระค่าบริการเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ ภายใน 2 วัน ***ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณ
การเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท***   การยกเลิก
 • 45-31 วันก่อนเดินทาง: หักค่าบริการ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • 30 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหัน หรือยกเลิกช่วงเทศกาล, วันหยุดยาว, พักไม่ครบตามที่จองบริษัทขอสงวนสิทธิไม่ คืนเงินทุกกรณี
  หมายเหตุ
 • Wonderful Beach Oasis (2A+1C, 2A+1I) & Fabulous Over Water Oasis (2A+1C)
 • Honeymoon offer benefit (Minimum 4 nights stay): Welcome amenity including a bottle of Champagne served in your Retreat upon arrival, Wedding certificate no older than 6 months to be presented upon check - in
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ