ทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก 9 DAYS 6 NIGHTS (TG)#EURDV5801

฿

รหัสทัวร์ : EURDV5801
แต้มสะสม : 20 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรม

1. หาดทรายดำ – Glacier Lagoon

2. ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล-โจกุลซาลอน – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟลล์ หมู่บ้านวิค 

3. น้ำตกกุลล์ฟอสส์ – น้ำพุร้อนเกีย์เซอร์ –อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา 

แต้มสะสม 20

  • 147900 ฿
  • 133900 ฿
  • 125900 ฿
  • 110900 ฿
  • 73900 ฿
  • 144900 ฿
  • 13900 ฿
  • 123900 ฿
  • 108900 ฿
  • 72900 ฿
  • 17900 ฿
SKU:EURDV5801
Category:
Tags:, , , , , ,

ทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ก  9 DAYS 6 NIGHTS (TG)#EURDV5801

ออสโล-เรคยาวิค-เมืองวิค (ไอซ์แลนด์ ) หาดทรายดำ – Glacier Lagoon

 ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล-โจกุลซาลอน – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟลล์ หมู่บ้านวิค – ธารน้ำแข็ง Myrdalsjokull

  เซลฟอสส์ โกลเด้นเซอร์เคิล – น้ำตกกุลล์ฟอสส์ – น้ำพุร้อนเกีย์เซอร์ – ซิงเควลลิร์ –เพอร์แลนด์

 อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – Hofdi House

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม2560 – มีนาคม 2561

วันแรก       กรุงเทพฯ-ออสโล

22.00 น.            พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย ประตูทางเข้าประตู 1  เที่ยวบิน TG 954 เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง            กรุงเทพฯ-ออสโล-เรคยาวิค-เมืองวิค (ไอซ์แลนด์ )

00.25 น.            ออกเดินทางสู่ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954

07.25 น.            เดินทางถึงเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ แวะเปลี่ยนเครื่อง ไปยังเรคยาวิค (ไอซ์แลนด์ )

10.05 น.            ต่อเครื่องเพื่อเดินทางไปยังเมืองเรคยาวิค โดยสายการบิน สแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์  เที่ยวบิน SK 4787

12.00 น.            เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เคฟลาวิค (เรคยาวิค) (ไอซ์แลนด์ ) สนามบินกรุงเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะท่านรับประทานอาหาร

เที่ยง                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

บ่าย                    เดินทางไปยังเมืองวิค  (ใช้เวลาประมาณ 3.25 ชม.) ระหว่างทางจะผ่านน้ำตกสโกการ์ Skogarfoss แวะถ่ายภาพ น้ำตกที่มีความสูงถึง 62 เมตร สโคการ์ฟอสส์ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้ของไอซ์แลนด์ ด้วยภาพของม่านน้ำสีขาวขนาดใหญ่ที่ทรงพลัง ไหลเทลงมาสู่พื้นเบื้องล่างตัดกับลานกว้างและโขดหินด้วยมอสสีเขียวบนกรวดดินสีดำที่เกิดจากเถ้าถ่านลาวาในและ ผ่านน้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ (Seljalandsfoss Falls) เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน้ำตกมีความสูงประมาณ 60 เมตร (200 ฟุต) แวะถ่ายภาพกับน้ำตกชื่อดัง

18.00 น.            เดินทางมาถึงเมืองวิค   เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ                       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ  Dyrholaey Hotel Brekkur หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม            หาดทรายดำ – Glacier Lagoon – ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล-โจกุลซาลอน – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟลล์

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านออกเดินทางไปยัง โจกุลซาลอน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองวิค แวะชม หาดทรายดำ (Black sand Beach) ซึ่งเกิดจาการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต์ นับเป็นหนึ่งในชายหาดที่แปลกตาและมีความสวยงามที่หนึ่งบนโลก

11.30 น.            นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบธารน้ำแข็ง Glacier Lagoon

เที่ยง                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

บ่าย                    จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟลล์ (SKAFTAFELL NATIONAL PARK) ชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็นแนวกว้างที่เกิดการเย็นลงอย่างช้าๆทำให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยมในเมือง KIRKJUBAEJARKLAUSTUR ถือได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่ง จนเข้าสู่เขตอุทยานฯที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ตั้งอยู่ใต้ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่า VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากับธารน้ำแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาดความหนาประมาณ 1,000 เมตร

ค่ำ                       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Dyrholaey Hotel Brekkur หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่                หมู่บ้านวิค – ธารน้ำแข็ง Myrdalsjokull – ขับรถสโนว์โมบิล – เซลฟอสส์

08.00 น.            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น.            นำท่านสู่ หมู่บ้านวิก (VIK) หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นสถานที่น่ามหัศจรรย์ที่น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง

ค่ำ                       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Dyrholaey Hotel Brekkur  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า           โกลเด้นเซอร์เคิล – น้ำตกกุลล์ฟอสส์ – น้ำพุร้อนเกีย์เซอร์ – ซิงเควลลิร์ –เพอร์แลนด์ – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – Hofdi House

09.00 น.            นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของประเทศไอซ์แลนด์ ใน เส้นทางวงกลมทองคำ หรือ  (Golden Circle) สัมผัสทัศนียภาพของทุ่งหญ้าสลับกับทุ่งลาวา ฝูงสัตว์นานาชนิดทั้ง แกะ วัว ม้า ที่เลี้ยงและหากินตามธรรมชาติจากนั้นนำท่าน ชมน้ำตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ (Gullfoss)ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็น 1 ใน 3 สถานที่ในเส้นทาง วงแหวนทองคำ สถานที่ที่ผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ไม่ควรพลาด ชื่อน้ำตก Gullfoss นี้มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่าทองคำและ Foss ที่แปลว่าน้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึงน้ำตกทองคำ ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างในระดับความสูงกว่า 30 เมตรจากนั้น นำท่านชม น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ (GEYSIR) น้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ำพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว แต่ก็ยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดนำท่านชม น้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir)

เที่ยง                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

บ่าย                    นำท่านเข้าชมความงามของธรรมชาติที่สรรสร้างขึ้นภายใน  อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (Thingvellir National Park) อยู่ทางด้านตะวันออกของเรคยาวิค เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1928 ถูกขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็นสถานที่อันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แล้ว ยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถ้ำ ลำธาร น้ำตกและทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กว้างขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากมีการเคลื่อนตัวแยกออก จากกันอยู่ตลอดเวลา พร้อมชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตั้งแต่ปี 930  อิสระให้ท่านถ่ายภาพ  อุทยานแห่งชาติธิงเควลลิร์(Pingvellir National Park) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยอุทยานแห่งชาตินี้ ตั้งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Pingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกำเนิดทางประวัติศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชมเคริด(KERID VOLCANO)ร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วมีน้ำท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกว้าง จากนั้นเดินทางสุ่ เรคยาวิค เพื่อชม โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิส เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี1945 แล้วเสร็จปี ค.ศ.1986 บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์ นำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น นำท่าน ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง จากนั้นนำท่าน ชมเพอร์แลน (PERLAN) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเรคยาวิก เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขา มีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชั้น จากพื้นดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ ด้านบนเป็นรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 ฐาน ที่มองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่น Perlan ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Pearl ที่แปลว่า อ่าว ซึ่งการสร้างสถานที่แห่งนี้จะให้หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคจาวิก

ค่ำ                       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Center Hotel Anarhvoll Reykjavik หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก     ล่องเรือชมปลาวาฬ –Concert house- บลูลากูน-เคฟลาวิค

07.15 น.            รับประทานอาหารเช้าบุฟเฟ่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.15 น.            จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเรคยาวิค

09.00 น.            นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่บริษัทฯ เรือยกเลิกให้บริการอันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย) กิจกรรมอันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการดูวาฬแบบธรรมชาติวาฬมิงค์ หรือ ในสำเนียงภาษาไอซ์แลนด์ เรียกว่า มิงคี (Minke) การล่องเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมง

เที่ยง                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

13.30 น.            นำท่านชม Concer House และ นำท่านสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ บลูลากูน (Blue Lagoon) หรือ ทะเลสาบสีฟ้านักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ อิสระให้ท่านแช่น้ำแร่ธรรมชาติผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนตามอัธยาศัย (มีบริการผ้าขนหนูให้ท่าน กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วยสำหรับการแช่น้ำแร่ในบลูลากูน

15.00 น.            ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยและแช่น้ำแร่ที่บลูลากูน

ค่ำ                       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Icelandair Hotel Keflavik : เคฟลาวิคหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด     เรคยาวิค  (ไอซ์แลนด์ )–โคเปนเฮเกน ( เดนมาร์ก )

เช้า                รับประทานอาหารเช้าบุฟเฟ่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่สนามบิน เช็คอินที่สนามบินนานาชาติ เคฟลาวิค (เรคยาวิค) ประเทศไอซ์แลนด์

07.45 น.            นำท่านเดินทางสู่โคเปเฮเก้น โดยสายการบิน ไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบิน FI 204

12.45 น.            เดินทางมาถึงเมืองโคเปเฮเก้น (ประเทศเดนมาร์ก )

เที่ยง                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

บ่าย                    ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งให้จุใจกันตามอัธยาศัย เดินเล่นบริเวณจุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมืองที่เรียกว่า  สตร้อยท์ (THE STROGET) ตามภาษาแดนิช เป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย ถนนสายนี้เชื่อมต่อกับจัตุรัสคองนูโทรว์ ซึ่งมีพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดกึ่งกลาง ตลอดทางของถนนคนเดินความยาวราว 2 กิโลเมตรมีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ ยิ่งพระอาทิตย์ใกล้ตกดินบรรยากาศที่ถนนคนเดินแห่งนี้ ยิ่งเต็มไปด้วยความคึกคัก และสีสัน ทั้งคนในเมืองที่ออกมาเดินเล่น และนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ นอกจากสินค้าแบรนด์เนมแล้ว ยังมีสินค้าของที่ระลึกให้เลือกสรรมากมายอีกเช่นเดียวกัน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเพลิดเพลินกับการเดินเล่น และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ                       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Hotel Radison Royal Copenhagen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่แปด     โคเปนเฮเก้น – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินี เกฟิออน – เดินทางกลับกรุงเทพฯ

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้าบุฟเฟ่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.            พาท่านนั่งรถชมเมือง โคเปนเฮเก้นเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก และเป็นเมืองชายฝั่งทะเลตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ เนื่องจากมีการทำประมง และเป็นเมืองท่าของการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สวยงามและน่าสนใจด้วยมีลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลายและไปเยือนยังแหล่งกำเนิด  “LittleMermaid”  กับตำนานความรักของเงือกน้อยที่ยอมเสียทุกสิ่งเพื่อเจ้าชายที่แสนรัก สัญลักษณ์ของเมืองซี่งตั้งอยู่ที่ริมอ่าวโคเปนเฮเกนนักท่องเที่ยวแทบทุกคนมาตรงจุดนี้เพื่อถ่ายรูปคู่กับเธอ ที่ยังคงนั่งหน้าเศร้าเฝ้ารอ เจ้าชายคนรักตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอสันขณะเดียวกันท่านจะได้ทราบเรื่องราวอันเป็นที่มาของเงือกน้อยตามเนื้อหาในเทพนิยายรักบันลือโลกปัจจุบันลิตเติ้ลเมอร์เมดมี “น้องสาว” ที่สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์เมืองใหม่เมื่อ 15 กันยายน ค.ศ.2006 เป็นเงือกน้อยสาวสไตล์โพสต์โมเดิร์น แต่ตั้งแสดงอยู่ที่ Langelinie ในอ่าวโคเปนเฮเกน ไม่ไกลจากที่ตั้งเงือกน้อยตัวเดิม ต่อมาพาท่านไปชม น้ำพุแห่งราชินี เกฟิออน (Gefion) น้ำพุแห่งมราชินีเกฟิออนเป็นน้ำพุขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นในรูปทรงที่แปลกตา มองดูคล้ายกับเป็นธารน้ำตกจำลอง ตั้งอยู่ในบริเวณหน้าท่าเรือเมืองโคเปนเฮเกน ซึ่งที่มาของน้ำพุแห่งนี้มีตำนานเล่าขานว่า นานมาแล้วมีพระราชินีนามว่าเกฟิออนได้รับมอบหมายจากเทพเจ้าให้สร้างชาติบ้านเมืองขึ้น นางจึงรับสั่งให้พระโอรสทั้ง 4 แปลงกายเป็นพระโค เพื่อช่วยกันไถเกลี่ยพื้นดินจนกลายเป็นประเทศเดนมาร์กดังในปัจจุบัน ดังนั้นชาวเมืองจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ของนางขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่พระองค์และพระราชโอรสนั่นเอง และไปกันต่อที่ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก สร้างขึ้นเมื่อกลางศตวรรษที่ 18 เพื่อเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 300 ปีของราชวงศ์โอลเดนบวร์ก หลังจากนั้นเพียงไม่กี่ปีพระราชวังแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่พำนักของเหล่าราชวงศ์หลังจากพระราชวังคริสเตียนบอร์กถูกเผาทำลายลงในปีค.ศ. 1794 ในอาณาบริเวณประกอบไปด้วยพระราชวังทั้งสี่และโบสถ์หนึ่งหลังซึ่งทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นในสไตล์เดนมาร์กโรโคโคและตั้งโดดเด่นเป็นศูนย์กลางบนจัตุรัสที่งดงามมากที่สุดในยุโรป

11.00 น.            สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น เพื่อเตรียมเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund

14.25 น.            เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 951

วันที่เก้า     กรุงเทพฯ

06.00 น.            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

นำท่าน แวะชมความสวยงามที่แปลกตาของหาด อันมีเทือกเขาที่เกิดจากการสึกกร่อน ของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป ที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร ชมความงามของธรรมชาติของหมู่บ้านวิค และนำท่านชม Dyrholaey ซึ่งเป็นหน้าผาสูงชัน ยื่นเข้าไปในทะเล เมื่อขึ้นไปบนหน้าผา มองไปทางเหนือจะเห็นธารน้ำแข็งเมียร์ดาลส์โจกูล (Myrdalsjokull) จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ หมู่บ้านสโคก้าร์ (Skogar Village)

เที่ยง                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

เดินทางจะลุยสู่ ธารน้ำแข็ง Myrdaljokull  โดยรถจิ๊บและ ขับรถสโนว์โมบิล ตะลุยอย่างเต็มอิ่ม  (2คน ต่อ 1 คัน) เพื่อนำท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวบนธารน้ำแข็ง ด้วยการ ขับขี่รถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ที่มีพื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง(คันละ 2 ท่าน) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด : ชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท) จากนั้นนำท่าน สัมผัสกับประสบการณ์การนั่งรถซุปเปอร์จิ๊ป ท่องเที่ยวแบบเจาะลึกบริเวณทุ่งน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier อีก 1 ชั่วโมง เพื่อเก็บวิวทิวทัศน์ในส่วนที่รถสโนว์โมบิลตะลุยไปไม่ถึง จนได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ เซลฟอสส์ เมืองเซลฟอส (Selfoss) เมืองศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของประเทศ

     ******************************************

 

กำหนดวันเดินทาง :
28 ต.ค. – 05 พ.ย. 60 04 – 12 พ.ย. 60 11 - 19 พ.ย. 60 18 – 26 พ.ย. 60
25 พ.ย. – 03 ธ.ค. 60 01 – 09 ธ.ค. 60 09 – 17 ธ.ค. 60 13 – 21 ธ.ค.
25 ธ.ค. – 02 ม.ค. 60 06 – 14 ม.ค. 61 13 – 21 ม.ค. 61 20 – 28 ม.ค. 61
27 ม.ค. – 04 ม.ค. 61 03 – 11 ก.พ. 61 10 – 18 ก.พ. 61 17 – 25 ก.พ. 61
24 ก.พ. – 04 มี.ค. 61 02-10 มี.ค. 61 09-17 มี.ค. 60 16 – 24 มี.ค. 61
ค่าทัวร์ต่อท่าน : เดินทางเดือน 25 ธ.ค. – 02 ม.ค. 60
 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ  147,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง ท่านละ  133,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง   ท่านละ  125,900 บาท
 • เด็กอายุ 6-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ  110,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-5 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง                 ท่านละ    73,900 บาท
 • ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม       ท่านละ    17,900 บาท
**ในกรณีท่านไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน คืนค่าตั๋วเครื่องบินเฉพาะสายการบินไทย / ผู้ใหญ่ ท่านละ 30,000 บาท**เด็ก ท่านละ 25,000 บาท** ค่าทัวร์ต่อท่าน : เดินทางเดือน พฤศจิกายน 60 – มีนาคม 61
 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ  144,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง ท่านละ  130,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง                                                                 ท่านละ  123,900 บาท
 • เด็กอายุ 6-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ  108,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-5 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง                 ท่านละ    72,900 บาท
 • ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม      ท่านละ    17,900 บาท
**ในกรณีท่านไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน คืนค่าตั๋วเครื่องบินเฉพาะสายการบินไทย / ผู้ใหญ่ ท่านละ 30,000 บาท** เด็ก ท่านละ 25,000 บาท**
เงื่อนไขการยกเลิก :
 • ยกเลิกหลังการจอง หักค่ามัดจำ 1,000 บาท (ค่าบริการของพนักงาน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • ในกรณีออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
โปรดทราบ :
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารในการยื่นวีซ่า ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่นหรือไม่ ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จำนวน 2 ใบ พื้นหลังต้องเป็นสีขาวสะอาด (ไม่ใช่รูปขาวดำ) และเหมือนกันทั้ง 2 รูป ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และไม่เคยใช้ขอวีซ่าประเทศอื่นๆ มาก่อน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า /สำเนาสูติบัตร (ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือสังกัดที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบจดทะเบียนการค้า, สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษี และสำเนาหลักฐานการเงินของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริง (กรุณานำมาด้วยในวันที่มาขอวีซ่า)
 • หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เป็นภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE) ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอและมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายเป็นภาษาอังกฤษในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริง
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางกับบิดาหรือมารดา “ท่านใดท่านหนึ่ง” จะต้องมีหนังสือยินยอมจากที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยที่บิดาหรือมารดา ต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และกรุณาแต่งกายชุดสุภาพ ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯไปอำนวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเช่นกัน
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าได้
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับพิจารณาวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อทำการยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ