ทัวร์ยุโรป 3 Capitals of Scandinavia (7วัน4คืน) #EURBW1405

Free!

รหัสทัวร์ : EURBW1404
แต้มสะสม : 20 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1.กรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก เมืองแห่งกลิ่นอายแห่งความรัก

2.DFDS  เพลิดเพลินกับการล่องเรือสำราญสู่..ออสโล 

3.กรุงออสโล  เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก

แต้มสะสม 20 แต้ม

  • 49900 ฿
  • ฿
  • 48900 ฿
  • 10000 ฿
SKU:EURBW1404
Tag:

ทัวร์ยุโรป 3 Capitals of Scandinavia  (7วัน4คืน) #EURBW1405

กรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (ประเทศเดนมาร์ก)– พระราชวังอามาเลียนบอร์ก – น้ำพุเกฟิออน  –รูปปั้นเงือกน้อย – เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก–ถนนสายช้อปปิ้ง– เรือสำราญ DFDS กรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์)–สวนปฏิมากรรมวิกกลันด์-  ศาลาว่าการกรุงออสโล–พระราชวังหลวง– พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง–ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกรุงออสโล – คาลสตัท (ประเทศสวีเดน) – กรุงสตอกโฮล์ม-ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา- ช้อปปิ้งเดินทาง         สต็อคโฮล์ม  – กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง 10-16 // 17 – 23 พฤศจิกายน 2558

วันแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (ประเทศเดนมาร์ก)

22.30 น.           คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข  4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

วันที่สองของการเดินทาง         กรุงโคเปนเฮเก้น – พระราชวังอามาเลียนบอร์ก – น้ำพุเกฟิออน   รูปปั้นเงือกน้อย – เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก–ถนนสายช้อปปิ้ง– เรือสำราญ DFDS

01.20 น.        ออกเดินทางสู่ โคเปนเฮเก้น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950

07.40 น.           เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้น(Copenhagen) เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก จากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านรับสัมภาระแล้ว  นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง

นำท่านชมความงามภายนอกพระราชวังอามาเลียนบอร์ก อันเป็นที่ประทับของราชวงศ์เดนมาร์ก ชมอาคารบ้านเรือน สไตล์เดนมาร์ก ชมน้ำพุเกฟิออน พร้อมฟังประวัติอันน่า  ประทับใจ แล้วนำท่านชมและถ่ายรูปกับเงือกน้อย “Little Mermaid”อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโคเปนเฮเก้นนำท่านเข้าชมปราสาทโรเซนบอร์กศิลปะแบบดัตช์เรเนซองส์ ภายในประดับตกแต่งด้วยวัตถุล้ำค่าน่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมงกุฎที่ประดับด้วยอัญมณีที่สวยงามล้ำค่า เก้าอี้ที่ใช้ในพระราชพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ ราชบัลลังก์ ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ และเสื้อเกราะของอัศวิน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของล้ำค่าในศตวรรษที่17 ในอดีตปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างเพื่อจุดประสงค์ใช้ในการพักร้อนของเชื้อพระวงศ์ในสมัยนั้น

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย              อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง และเลือกซื้อของฝากบนถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในยุโรป “Stroget”เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่กรุงออสโล โดยเรือสำราญขนาดใหญ่ DFDS ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด และเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเรือสำราญ อาทิเช่นไนต์คลับ, บาร์, ห้องเกมส์ ฯล

 ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในเรือสำราญ DFDS ห้องพักภายในเรือสำราญแบบ 2 Berth Inside
วันที่สามของการเดินทาง  (3)        กรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์)–สวนปฏิมากรรมวิกกลันด์ 
ศาลาว่าการกรุงออสโล–พระราชวังหลวง– พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง–ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เช้า                   รับประทารอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในเรือสำราญ DFDS

09.45 น.        เดินทางถึงกรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เดิมเคยเป็นชุมชนใหญ่ของชาวไวกิ้งโบราณ ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลกนำท่านชมสวนปฏิมากรรมวิกกลันด์สวนสาธารณะอันเป็นผลงานของปฏิมากรที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ ซึ่งแสดงเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ”กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หัวหน้าทัวร์คอยแนะนำให้ท่านถ่ายรูปในมุมมองที่สวยที่สุด นำท่านผ่านชมศาลาว่าการกรุงออสโล สถานที่มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่ริเริ่มโดยอัลเฟร็ด โนเบล ตั้งแต่ ค.ศ.1895 โดย Norwegian Nobel Committee ประเทศนอร์เวย์เป็นผู้คัดเลือกผู้รับรางวัล พิธีมอบรางวัลมีขึ้นทุกปีในวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเสียชีวิตของ อัลเฟร็ด โนเบล  นำท่านผ่านชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์นอร์เวย์ที่สร้างขึ้นในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 เพื่อเป็นที่ประทับของ King Charles ที่ 3 แห่งนอร์เวย์และสวีเดน โดยปัจจุบันเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์นอร์เวย์   นำท่านผ่านชมAkershus Castle and Fortressเป็นปราสาทในยุคกลาง ป้อมนี้สร้างเพื่อเป็นแนวกำแพงป้องกันเมืองออสโล และปราสาทแห่งนี้ยังเคยเป็นที่คุมขังนักโทษอีกด้วย

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (Viking Ship Museum)ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของกรุงออสโล ฟังเรื่องราวความเป็นมาของเรือไวกิ้ง อายุพันกว่าปี และการเดินทางของชาวไวกิ้งในอดีต ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีเรือไวกิ้ง 3 ลำ ซึ่งลำที่ยาวที่สุดคือ 24 เมตร โดยชาวนอร์เวย์ได้ขุดพบ และนำแต่ละชิ้นมาประกอบเป็นรูปเรือได้เกือบสมบูรณ์  นำท่านชมย่านการค้าที่ขายของที่ระลึกจากนอร์เวย์ แล้วอิสระให้ท่านพักผ่อน ถ่ายรูป หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าที่พัก HOTEL SCANDIC FORNEBU, OSLO  4* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง    (4)                 กรุงออสโล – คาลสตัท (ประเทศสวีเดน) – กรุงสตอกโฮล์ม

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม
กลางวัน           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางผ่านป่าเขาอันงดงามสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad)เมืองสวยริมทะเลสาบแวเนิร์นอันงดงามของประเทศสวีเดน จนได้รับการขนานนามว่าไวกิ้งแห่งสแกนดิเนเวีย

บ่าย              นำท่านเดินทางผ่านดินแดนชุมชนไวกิ้ง แห่งอดีตของประเทศสวีเดน สลับด้วยป่าเขาและทะเลสาบอันงดงามสู่กรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทำให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุงสตอกโฮล์ม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำ มีสถานที่สำคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา, พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง, มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการ์ดทหารด้านหน้าของลานจัตุรัสกว้าง เป็นต้น

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าที่พัก HOTEL PARK INN SOLNA, STOCKHOLM 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง   (5)    กรุงสตอกโฮล์ม–ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา   ช้อปปิ้ง
เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

นำท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม (City Hall) ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ 9 นิทรรศการ ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด ในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากย่านใจกลางเมือง

**อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน**

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าที่พัก HOTEL PARK INN SOLNA, STOCKHOLM 4* หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง         สต็อคโฮล์ม  – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินนครสต็อคโฮล์ม  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ  TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน

14.30 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961

วันที่เจ็ดของการเดินทาง   (7)              กรุงเทพฯ

05.50 น.        เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจยิ่ง

ทัวร์ยุโรป 3 Capitals of Scandinavia  (7วัน-4คืน) #EURBW1405

กรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (ประเทศเดนมาร์ก)– พระราชวังอามาเลียนบอร์ก – น้ำพุเกฟิออน  -รูปปั้นเงือกน้อย – เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก–ถนนสายช้อปปิ้ง– เรือสำราญ DFDS กรุงออสโล (ประเทศนอร์เวย์)–สวนปฏิมากรรมวิกกลันด์-  ศาลาว่าการกรุงออสโล–พระราชวังหลวง– พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง–ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกรุงออสโล – คาลสตัท (ประเทศสวีเดน) – กรุงสตอกโฮล์ม-ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา- ช้อปปิ้งเดินทาง         สต็อคโฮล์ม  – กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง            3 – 9 กันยายน 2560

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) 2-3 ท่าน/ห้อง 49,900 บาท 32,900 บาท
เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 49,900 บาท 32,900 บาท
เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 49,900 บาท 32,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 49,900 บาท 32,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,000 บาท

 

 

กำหนดการเดินทาง          6-12/ 20-26 พฤศจิกายน 2560

คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) 2-3 ท่าน/ห้อง 48,900 บาท 32,900 บาท
เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 48,900 บาท 32,900 บาท
เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 48,900 บาท 32,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 48,900 บาท 32,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันการเดินทาง Allianz Global Travel Insurance Group Tour Worldwide คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ วันที่ 4 เมษายน 2560 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ำมันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (1ใบ น้ำหนักไม่เกิน30กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวีเดน และค่าดำเนินการท่านละ 3,300 บาท
 • ค่าทิปคนขับรถ,ไกด์ และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,800 บาท
 • ไม่มีแจกกระเป๋า
  เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน
 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21วัน หรือ( 3 สัปดาห์ ) ในการทำวีซ่าเข้าประเทศ หากเอกสารท่านล่าช้าไม่ทันกำหนดหรือไม่ครบตามมาตรฐานที่สถานทูตกำหนดในเรื่องการงาน และการเงิน หรือการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอันเป็นผลทำให้สถานทูตปฏิเสธการ ออกวีซ่า  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด และหากวางมัดจำ หรือออกตั๋วแล้ว บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้เพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน เนื่องจากเป็นตั๋วโปรโมชั่น ซื้อตั๋วขายขาด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ไม่สามารถ คืนเงินค่าตั๋ว, เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง, เปลี่ยนเส้นทาง, เลื่อนวันเดินทางได้ ฯลฯ
 • สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ หากไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
 • หลังจากท่านตกลงจากจองเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟ๊กซ์สำเนาหนังสือเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทำการ คืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • หากท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด หรือออกตั๋วแล้ว บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าตั๋วได้เพราะเป็นเงื่อนไขของสายการบิน เนื่องจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น ซื้อตั๋วขายขาด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้ทั้งสิ้น เช่น ไม่สามารถ คืนเงินค่าตั๋ว, เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง, เปลี่ยนเส้นทาง หรือเลื่อนวันเดินทางได้ ฯลฯ
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
 • กรณียกเลิก ด้วยเหตุผลส่วนตัว เช่น  หยุดงานไม่ได้ หรือ ติดธุระส่วนตัว หรือเอกสารไม่พร้อมที่ยื่นวีซ่าได้ (ท่านยกเลิกเอง หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์) ก่อนเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนมัดจำทั้งหมด *** แต่หากท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยยื่นวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ ทางบริษัทฯ จะคืนมัดจำทั้งหมด กรณียังไม่ได้ยื่นวีซ่า หรือ ออกตั๋ว แต่หากดำเนินการทั้ง 2 อย่างที่กล่าวข้างต้นแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง เช่น ค่าวีซ่า, ค่าตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ สำหรับผู้ที่มาแทนคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่จริง เช่น ค่าวีซ่า และ ค่าตั๋ว  ***
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดตามความจริงทั้งหมด หรือ คิดตามค่าเสียหาย เช่น ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าโรงแรม, ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่ารถ เป็นต้น
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่าน เป็นกรณีไป
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
  กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ
 • กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 23   กิโลกรัม (หากน้ำหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
 • กระเป๋าสำหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกิน 8 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 45 เซนตเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ/ท่านเช่นกัน
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่รับการจองทัวร์ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโปรแกรมทัวร์ไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
 1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า, หรือเครื่องมือต่างๆในการพยุงตัว
 3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 • การจัดทำโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมทัวร์ตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ การเปิดจองผ่านระบบออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทจะคืนเงิน Entrance Fee (ราคากรุ๊ปทัวร์) ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้นๆ หรือสลับโปรแกรม เพื่อให้ท่านได้เข้ามสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุใดเหตุหนึ่งในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว
  การสูบบุหรี่ (Smoking Area) ในประเทศต่างๆในแถบยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจน ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม   หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการใดรายการหนึ่ง ไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลด หรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยกองตรวจคนเข้าเมือง
 • เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า (ไม่คืนทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจองทัวร์แก่ลูกค้าที่มีการตั้งครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป (เพราะอาจจะเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยัน การเดินทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้ว ทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋าเดินทาง ต้องออกตั๋วให้ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่านั้น แต่ขอเรียนแนะนำว่า ท่านควรเช็คกระเป๋ามาสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิแล้วเช็คไปยุโรปอีกครั้ง เพราะจากสถิติลูกค้าที่กระเป๋าหลง ไม่ไปกับเจ้าของจะเป็นลูกค้าที่เช็คมาจากต่างจังหวัดมากที่สุด
 • ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ /ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของทางบริษัทฯ แล้ว
  ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 •  เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) และหรือโรงแรมที่มีห้อง  3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 
 • โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 •  โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
 • ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน หรือ ผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งทางสายการบิน จะล็อคที่นั่งไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทำการ)

การขอวีซ่าประเทษอังกฤษ ผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนนิ้วมือ ด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ที่

อาคารเดอะ เทรนดี้ ออฟิค ชั้น 28  ซอยสุขุมวิท 13

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เอกสารที่ต้องเตรียม * ท่านที่เคยถูกปฎิเสธวีซ่าเข้ายุโรป  กรุณาแจ้งฝ่ายขายก่อนจองทัวร์ *
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป พร้อมสำเนา 1 ชุด และมีหน้าว่างติดกัน อย่างน้อย 2 หน้าถ้ามีหนังสือเดินเล่มเก่าให้นำมาด้วย
 • รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว x 1.5 นิ้ว (3.5 X 4.5 ซ.ม.) จำนวน 2 รูป ถ่ายหน้าตรง ห้ามสวม         แว่นตา แต่งกายสุภาพ
หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน)
 •  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท ภาครัฐ / เอกชน/ รัฐวิสาหกิจ : ใช้ หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)  ระบุตำแหนํง อัตราเงินเดือน วันเข้าทำงาน และวันที่อนุญาตให้ลางาน มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 •  กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ/เจ้าของร้านค้า: ใช้ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ ที่มีรายชื่อผู้เดินทางและวัตถุประสงค์ของบริษัท (ที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน) แปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีเกษียณอายุราชการ : ใช้ สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ แปลเป็นภาษาอังกฤษ
 •  กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา : ใช้ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ ศึกษา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 •  กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์ หนังสือชี้แจ้งเกี่ยวกับอาชีพปัจจุบัน เป็นภาษาอังกฤษ โดยชี้แจ้งว่า ค้าขายเกี่ยวกับอะไร ร้านค้าตั้งอยู่ที่ใด เปิดดำเนินการมาแล้วกี่ปี มีรายได้ต่อเดือนเท่าไร พร้อมแนบ สำเนาเกี่ยวกับการเสียภาษี มาด้วย
หลักฐานการเงิน ** (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี) **
 •   ใช้ สเตทเมนท์ ( bank statement ) ประเภทออมทรัพย์ ออกจากธนาคารเท่านั้น ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมประทับตราจากธนาคาร หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตัวจริง ย้อนหลัง 6 เดือน อัพเดทถึงเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้า-ออกเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายอย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา  (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมุดเงินฝากตัวจริง เพราะระหว่างการยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 15 วัน ท่านจะไม่สามารถใช้สมุดเงินฝากได้จนกว่าจะได้รับผลวีซ่าจากทางสถานทูต)

( กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ด้วย เป็นภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทําจดหมายรับรองการเงิน พร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย )

 • สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร / สำเนาเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
 • ( ถ้ามี )  พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรุณาใส่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน ที่สามารถติดต่อได้ ลงในสำเนาบัตรประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
 กรณีเด็กอายุต่ำกวำ 18 ปีบริบูรณ์:
 •  สูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยให้ทางอำเภอออกให้เท่านั้น เป็นภาษาอังกฤษ  หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
สาหรับบุคคลที่ถือพาสปอรตต่างประเทศแต่มีถิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย
 • กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้ันต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอรต์ (เล่มเหลือง) ก่อน
 • ท่านต้องทำการแจ้งเข้า - แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อย จึงจะสามารถยนวื่ซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)