ทัวร์ยุโรป BEST OF BAVARIA TIROL (TG)#EURDV5803

฿

รหัสทัวร์ : EURDV5803
แต้มสะสม : 20 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรม

1.เมืองมิวนิค ปราสาทนอยชวาสไตน์  การ์มิส  ขึ้นยอดเขาซุกสปิกเซ่ อินส์บรูค (Innsbruck)  

2.เมืองซาลส์บวร์ก  เหมืองเกลือเก่า เมืองฮัลสแตท

3.จตุรัสมาเรียนพลาตซ์ สนามอลิอันซ์ อารีน่า (Allianz Arena)

แต้มสะสม 20

  • 79900 ฿
  • 72900 ฿
  • 68900 ฿
  • 59900 ฿
  • 39900 ฿
  • 74900 ฿
  • 67900 ฿
  • 63900 ฿
  • 55900 ฿
  • 36900 ฿
  • 9500 ฿
SKU:EURDV5803
Category:
Tags:, , , ,

ทัวร์ยุโรป BEST OF BAVARIA TIROL (TG)#EURDV5803

เมืองมิวนิค ปราสาทนอยชวาสไตน์  การ์มิส  ขึ้นยอดเขาซุกสปิกเซ่ อินส์บรูค (Innsbruck)  

เมืองซาลส์บวร์ก  เหมืองเกลือเก่า เมืองฮัลสแตท ช้อปปิ้งจตุรัสมาเรียนพลาตซ์ สนามอลิอันซ์ อารีน่า (Allianz Arena)

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561

วันที่แรก กรุงเทพฯ – เมืองมิวนิค (เยอรมัน)

21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

วันทีสอง เมืองมิวนิค (เยอรมัน) – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองการ์มิช

00.50 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924 นำท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินมิวนิค ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระและด่านศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะ พร้อม บริการน้ำดื่มและอาหารเช้าแบบกล่องด้วยเมนู “ข้าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์” คณะพร้อมเดินทางสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ’สร้างขึ้นบนยอดเขาลูกนึง ที่รายล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์และทะเลสาบด้านล่าง จุดประสงค์ของการสร้างปราสาทนี้เพื่อให้ผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติอันงดงามรอบด้าน ปกติการสร้างปราสาทจะต้องมีสวนที่สวยงามเป็นบริเวณกว้าง มีการสร้างบ่อน้ำพุในสวน แต่นอยชวานสไตน์ไม่จำเป็นต้องมีสวน เพราะมีธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์รายล้อมอยู่แล้ว ไม่ต้องมีน้ำพุเพราะมีน้ำตกทางธรรมชาติอยู่ใกล้ ๆ ปราสาทนี้สร้างขึ้นโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2’ แห่งรัฐบาวาเรีย (มีพระชนม์ชีพระหว่าง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2388 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2429) ในสมัยนั้นเยอรมันยังไม่ได้รวมกันเป็นประเทศอย่างในปัจจุบัน แคว้นเล็กๆต่างปกครองกันเอง มีกษัตริย์ของตัวเอง กษัตริย์ลุดวิกทรงขึ้นครองราชย์ตั้งแต่พระชนมายุเพียง 18 ชันษา เป็นกษัตริย์อารมณ์ศิลป์ สนใจศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม มากกว่าจะสนใจปกครองบ้านเมือง ทรงนิยมสร้างปราสาท หลงไหลในตำนานพื้นบ้านเกี่ยวกับเทพของเยอรมันและพวกไวกิ้ง และชื่นชอบอุปรากรของริชาร์ด วากเนอร์ (Richard Wagner) เป็นชีวิตจิตใจ จนพวกขุนนางทนไม่ไหว ตั้งข้อหาสติวิปลาส แล้วปลดพระองค์ลงจากตำแหน่ง หลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีคนพบพระศพจมน้ำตายอย่างปริศนา

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ เมืองการ์มิช ตั้งอยู่กลางเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในฤดูร้อนและหนาว เนื่องจากความงดงามของการ์มิชมีความงามทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นภูเขาสูงโอบล้อมเมืองไว้ แล้วยังมีทะเลสาบสวยงามอีกด้วย

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ MERCURE GARMISH PARTENKIRCHEN หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม เมืองการ์มิช – ขึ้นยอดภูเขาหิมะ Zugspitze ยอดเขาสูงที่สุดในเยอรมนี – อินส์บรูค (Innsbruck) 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทาง  (Zugspitze) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ อยู่ที่เมือง การ์มิช–พาร์เท่นเคียร์เช่น (Garmisch – Partenkirchen) เมืองที่อยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศเยอรมนี ซุกสปิตเซ่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี สูงถึง 2,962 เมตร ชาวเยอรมันและนักท่องเที่ยวนิยมที่จะขึ้นไปเล่นสกีในฤดูหนาวหรือชมทิวทัศน์ชนิด 360องศาในฤดูร้อน สามารถมองเห็นภูมิประเทศได้ถึง 4 ประเทศ คือ ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี และเยอรมนี และทิวทัศน์สวยงามของทะเลสาบไอบ์ (Eibsee) ที่มีสีน้ำเงินเข้มสุดสวย นอกจากนี้ยังได้ชมนิทรรศการเกี่ยวกับการ พิชิตยอดเขานี้ได้สำเร็จตั้งแต่ 185 ปีก่อน รวมทั้งอิ่มอร่อย

เที่ยง       บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ INNSBRUCK เมืองสวยในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป์ อินส์บรูค (Innsbruck)  เป็นเมืองเมืองหลวงของรัฐ Tyrol ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มอิน (Inn Valley) โดยมีแม่น้ำอินไหลผ่าน และถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ คำว่า bruck  มีรากศัพท์มาจากภาาษเยอรมันแปลว่า “bridge” Innsbruck=Bridge over the Inn ตัวเมืองมีประวติศาสตร์ยาวนาน และมีทัศนียภาพที่สวยงามจากเทือกเขาแอปล์ที่โอบล้อมอยู่จนได้รับการขนามนามว่า Capital of Alps นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน Winter Youth Olympic แห่งแรกด้วย

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ  ALPHOTEL HOTEL INNSBRUCK หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่      อินส์บรูค (Innsbruck)  – เมืองซาลส์บวร์ก (ชมเหมืองเกลือ) – เมืองฮัลสแตท

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. นำท่านเที่ยวชมเมืองซาลส์บวร์ก เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้สถานที่ต่าง ๆ ของเมืองในการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลก “เดอะ  ซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองที่แสนโรแมนติกที่มีทะเลสาบและภูเขาเป็นฉากสวย บ้านเกิดของคีตกวีเอกโมสาร์ต เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซ่า ชมสวนมิราเบล ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน ข้ามฝั่งสู่เมืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อย จากนั้นเดินทางสู่บริเวณ น้ำท่านเข้าชม เหมืองเกลือเก่า ที่สร้างมาตั้งแต่ ค.ศ.1517 ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมภายในที่ ยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ทุกประการ ด้วยการนั่งรถไฟฟ้าและสวมชุดชาวเหมืองแบบดั้งเดิม เดินทาง ไปในเส้นทางใต้ดินลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขา พร้อมด้วยแสง และบรรยากาศราวกับอยในช่วง เวลาของ 500 ปีก่อน หลังจากนั้นเป็นเวลาอิสระให้ เดินเล่นชมเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสแตท (Hallstatt) เป็นเมืองแรกๆ ในประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งของเหมืองเกลือ ซึ่งในยุคเหล็กและยุคกลาง เกลือถือเป็นสินค้าที่มีค่ามาก ผ่านชมทิวทัศน์ที่แสนงดงามและขุนเขาตลอดสองข้างทาง เมืองฮัลสแตทเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก สัมผัสความมหัศจรรย์ ภาพของหมู่บ้านที่มีองค์ประกอบของเทือกเขาอยู่ด้านหลังเสมือนราวกับภาพวาด ทำให้เมืองนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ปีก่อนคริสตกาลและยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย

19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL HERITAGE HOTEL HALLSTATT หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

หมายเหตุ : ในกรณีที่โรงแรม HERITAGE เต็ม ทำให้ไม่สามารถเข้าพักได้ ทางทัวร์ขออนุญาติเปลี่ยนแปลงนำท่านมาเข้าพักที่เมืองเซนวูฟกังแทน เพราะว่าที่เมืองฮัลสแตทมีโรงแรม 4 ดาวค่อนข้างน้อยมาก

วันที่ห้า   เมืองฮัลสแตท (Hallstatt) – เมืองมิวนิค (Munich) – ช้อปปิ้ง จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองมิวนิค (Munich) ที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี้ เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค และพัฒนาเมืองให้มีความสำคัญที่สุดทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็นแหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW ผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิค บันทึกภาพรอบนอกของ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (The Nymphenburg Palace) หรือพระราชวังฤดูร้อน เที่ยวชมสิ่งปลูกสร้างใน เขตเมืองเก่า (Old Town) อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยเก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้นท์

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (Marienplatz) / ถนนแมกซิมิเลียน (Maximilian Strasse) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวที่มาเดินเล่นบนถนนสายนี้ อาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่า นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะ ชมตุ๊กตาเต้นรำ ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า ในเวลา 11.00 น.และ 17.00 น.ของทุกวัน

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ด้วยเมนูพิเศษ ขาหมูทอดเยอรมัน พร้อมดื่มเบียร์สด ณ โรงเบียร์

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ NH MUNICH HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก   มิวนิค–สนามอลิอันซ์ อารีน่า (Allianz Arena)–เดินทางกลับกรุงเทพฯ

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านแวะถ่ายภาพสนามฟุตบอลขนาดยักษ์ สนามอลิอันซ์ อารีน่า (Allianz Arena) ชื่อเล่นว่าเรือยาง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองมิวนิค เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 แล้วเสร็จสมบูรณ์เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 รวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด 340 ล้านยูโร หรือราว 13,000 ล้านบาทไทย ปัจจุบันทีมที่ใช้สนามได้แก่ สโมสรฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิค และเทเอาเฟา 1860 มิวนิค (**หมายเหตุ สนามฟุตบอลอลิอันซ์ อารีน่า จะงดให้บริการในวันที่มีการแข่งขัน**

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินมิวนิค เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund

14.25 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925 นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่เจ็ด                  กรุงเทพฯ

06.05 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

***********************************************

กำหนดวันเดินทาง
04 – 10 พ.ย. 60 11 – 17 พ.ย. 60 18 – 24 พ.ย. 60 25 พ.ย. – 01 ธ.ค. 60
01 – 07 ธ.ค. 60 09 – 15 ธ.ค. 60 23 – 29 ธ.ค. 60 27 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61
06 – 12 ม.ค. 61 13 – 19 ม.ค. 61 20 – 26  ม.ค. 61 27 ม.ค. – 02 ก.พ. 61
03 – 09 ก.พ. 61 10 – 16 ก.พ. 61 17 – 23 ก.พ. 61 24 ก.พ. – 02 มี.ค. 61
03 – 09 มี.ค. 61 10 – 16 มี.ค. 61 17 – 23 มี.ค. 61 24 มี.ค. – 02 เม.ย. 61
31 มี.ค. – 06 เม.ย. 61
ค่าทัวร์ต่อท่าน :เดินทางเดือนตุลาคม 2560                                                                                                 
 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 76,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง                                                                 ท่านละ 69,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง                                                                 ท่านละ 65,900 บาท
 • เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 57,900 บาท
 • เด็กอายุ 2-4ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 38,900 บาท
 • ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม             ท่านละ   9,500 บาท
**ในกรณีท่านไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน คืนค่าตั๋วเครื่องบิน/ ผู้ใหญ่ท่านละ 30,000 บาท** ค่าทัวร์ต่อท่าน :เดินทางเดือนพฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561                                                                    
 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 74,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง                                                                 ท่านละ 67,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง                                                                 ท่านละ 63,900 บาท
 • เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 55,900 บาท
 • เด็กอายุ 2-4ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 36,900 บาท
 • ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม             ท่านละ   9,500 บาท
**ในกรณีท่านไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน คืนค่าตั๋วเครื่องบิน/ ผู้ใหญ่ท่านละ 30,000 บาท** ค่าทัวร์ต่อท่าน :เดินทาง27 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61                                                                                              
 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 79,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง                                                                 ท่านละ 72,900 บาท
 • เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง                                                                 ท่านละ 68,900 บาท
 • เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 59,900 บาท
 • เด็กอายุ 2-4ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 39,900 บาท
 • ในกรณีท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม             ท่านละ   9,500 บาท
**ในกรณีท่านไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน คืนค่าตั๋วเครื่องบิน/ ผู้ใหญ่ท่านละ 35,000 บาท**  
เงื่อนไขการยกเลิก :
 • ยกเลิกหลังการจอง หักค่ามัดจำ 1,000 บาท (ค่าบริการของพนักงาน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • ในกรณีออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
โปรดทราบ :
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารในการยื่นวีซ่า ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่นหรือไม่ ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จำนวน 2 ใบ พื้นหลังต้องเป็นสีขาวสะอาด (ไม่ใช่รูปขาวดำ) และเหมือนกันทั้ง 2 รูป ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และไม่เคยใช้ขอวีซ่าประเทศอื่นๆ มาก่อน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า /สำเนาสูติบัตร (ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือสังกัดที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบจดทะเบียนการค้า, สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษี และสำเนาหลักฐานการเงินของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริง (กรุณานำมาด้วยในวันที่มาขอวีซ่า)
 • หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เป็นภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE) ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอและมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายเป็นภาษาอังกฤษในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริง
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางกับบิดาหรือมารดา “ท่านใดท่านหนึ่ง” จะต้องมีหนังสือยินยอมจากที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยที่บิดาหรือมารดา ต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และกรุณาแต่งกายชุดสุภาพ ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯไปอำนวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเช่นกัน
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าได้
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับพิจารณาวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อทำการยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ