ทัวร์ยุโรป Hub Group เชค โปแลนด์ 7 วัน (EK) #EURFTV6202

฿

รหัสทัวร์ : EURFTV6202
แต้มสะสม : 20 แต้ม

จุดเด่นของทัวร์

 1. เที่ยมชมเมือง ปราก (Prague) เมืองแสนโรแมนติกท่ามกลางหมู่ปราสาทเก่าอายุเกินพันปี
 2. ชมภายใน ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ ค่ายกักกันเก่าของฝ่ายนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
 3. ชม วิหารเซนต์แมรี่ (St. Mary’s Basilica)
  • 39900 ฿
  • 10000 ฿
SKU:EURFTV6202
Category:
Tags:,

ทัวร์ยุโรป Hub Group เชค โปแลนด์ 7 วัน (EK)

วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ

22.00 น.           พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินตั๋ว

วันที่สอง           ดูไบ  – ปราก – จัตุรัสเมืองเก่า – นาฬิกาดาราศาสตร์ – สะพานชาร์ลส์

01.15 น.           ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

04.45 น.         แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

09.05 น.           ออกเดินทางสู่เมืองปราก ประเทศเช็ค โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK139

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

13.30 น.           เดินทางถึง สนามบินเชค ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยังจุดหมายแรก เมือง ปราก (Prague) เมืองแสนโรแมนติกท่ามกลางหมู่ปราสาทเก่าอายุเกินพันปีซึ่งโดดเด่นด้วยศิลปะโกธิกและมีอยู่เยอะมาก จนทำให้ปรากได้ฉายาว่าเป็น “เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด” ได้ชมร่องรอยของอารยธรรมในยุคที่อาณาจักรโบฮีเมียและอาณาจักรโมราเวียยังเรืองรอง เที่ยวปรากต้องชม ปราสาทปราก (Prague Castle) เพื่อเป็นการทักทายสิ่งก่อสร้างที่เป็นหน้าเป็นตาของเมือง ปราสาทหลังนี้สร้างตั้งแต่ปี 885 ใหญ่และอลังการมาก ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเชคและเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงมรดกทางทางวัฒนธรรมของชาติ ภายในปราสาทปรากยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) มหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของประเทศ จุดเด่นคือหอคอยหลักที่สูงถึง 96.5 เมตร และหอคอยคู่ที่ด้านหน้าก็สูงถึง 82 เมตร ส่วน สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) อีกหนึ่งจุดหมายของเรานั้นโดดเด่นเห็นชัดว่ามีรูปปั้นนักบุญเรียงตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสิ่งก่อสร้างชิ้นสำคัญที่ชี้ให้คนยุคปัจจุบันเห็นได้ถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของจักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 4 และที่ใจกลางเมืองปรากเราจะได้เห็น หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Town Hall Clock) ซึ่งคอยทำหน้าที่บอกเวลาให้กับชาวเมืองทุกวี่วัน หอนาฬิกาดาราศาสตร์ถูกสร้างขึ้นในปี 1410 นอกจากเข็มนาฬิกาที่คอยบอกเวลาแล้วตัวเรือนสีฟ้ายังมีรูปปั้นนักบุญ ตัวเรือนนาฬิกาแสดงการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แสดงเดือนปัจจุบัน เมื่อเวลาเดินมาครบชั่วโมงจะมี เสียงระฆังดังกังวานและรูปปั้น 12 สาวกของพระเยซูคริสต์ที่พากันเดินขบวนกันอยู่หลังช่องหน้าปัด

เย็น                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Hotel International Prague หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม          ปราก – Fashion Arena Prague Outlet – วรอตสวัฟ

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  **อิสระช้อปปิ้งที่ Fashion Arena Prague Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่เรียกได้ว่าเป็นเอาท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเชค มากมายด้วยกว่า 200 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น Armani, GUESS, Diesel, Gant, Samsonite, Nike, Pandora, Lacoste และอีกมากมายจากทั่วทุกมุมโลกให้เลือกช้อปปิ้งกันได้อย่างหลากหลาย พร้อมด้วยส่วนลดที่มากถึง 70%

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางจากเมืองปราก มุ่งหน้าสู่ ประเทศโปแลนด์ (Poland) ที่เมือง วรอตสวัฟ (Wroclaw)เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งภูมิภาคตะวันตกของโปแลนด์ และเป็นเมืองศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานกว่า 1,000 ปี เมืองวรอตสวัฟเป็นเมืองใหญ่ที่ทันสมัยแต่ก็ยังคงอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนโบราณต่างๆ เอาไว้ได้อย่างดี เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโปแลนด์ โบฮีเมีย ปรัสเซีย และเยอรมนี ก่อนจะกลับมาอยู่กับประเทศโปแลนด์อีกครั้งในปี 1945

เย็น                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Wroclaw Centrum หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่               วรอตสวัฟ – ออสเฟียนซิม– ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ – คราคูฟ – มหาวิหารวาเวล – มาร์เก็ตสแควร์ – วิหารเซนต์แมรี่

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                        มุ่งหน้าสู่เมือง ออสเฟียนซิม (Oswiecim) มีอีกชื่อในภาษาเยอรมันว่า เอาชวิทซ์ (Auschwitz) เมืองทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ มากมายด้วยประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นที่ตั้งของ ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เข้าเยี่ยมชมภายใน ค่ายกักกันเอาชวิทซ์ (Auschwitz-Birkenau) ค่ายกักกันเก่าของฝ่ายนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับฉายาว่า “ค่ายมรณะ” เพราะมีผู้เสียชีวิตภายในค่ายแห่งนี้สูงถึง 1.1 ล้านคน ในช่วงตั้งแต่ปี 1940-1945 ทั้งจากการสังหาร อดอยาก โรคภัยไข้เจ็บ และการทดลองของนาซีในช่วงนั้น ปัจจุบันได้มีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทั้งรูปภาพในค่ายกักกันสมัยนั้น ข้าวของเครื่องใช้ของนักโทษที่ถูกจองจำอยู่ภายในและอื่นๆ อีกมาก ที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเมื่อปี 1079 ออกเดินทางโดยรถโค้ช สู่เมือง คราคูฟ (Krakow) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโปแลนด์และเป็นเมืองเก่าแก่ การันตีด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมืองคราคูฟอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวิสตูลา งดงามตามสไตล์เมืองเก่าที่มากด้วยสถาปัตยกรรมอันหรูหราและล้ำค่า แวะถ่ายรูปและเยี่ยมชม Krakow Cloth Hall จุดเด่นย่านเมืองเก่าคราคูฟและจุดเด่นของจัตุรัสกลงเมือง มาร์เก็ตสแควร์ (Main Market Square) สวยสง่าด้วยศิลปะสไตล์เรเนสซองส์ เป็นศูนย์รวมการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองที่ไม่พลาดแวะไปชมก็คือ วิหารเซนต์แมรี่ (St. Mary’s Basilica) โบสถ์อิฐสไตล์โกธิคแห่งนี้อยู่ติดกับมาร์เก็ตสแควร์ โดดเด่นด้วย 2 หอคอยสูงที่ด้านหน้าวิหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) มหาวิหารสุดอลังการอายุกว่า 900 ปีของย่านเมืองเก่าคราคูฟ งดงามและหรูหราทั้งภายในและภายนอก และที่อยู่ติดกันแล้วยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้กันเลยก็คือ ปราสาทวาเวล (Wawel Castle) เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโปแลนด์ มีการผสมผสานศิลปะจากหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นจากช่วงยุคกลาง ยุคเรเนสซองส์ และบารอก แต่ก็ลงตัวและเข้ากันได้อย่างดีและงดงาม

เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Conrad Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า             คราคูฟ – เชสโตโชวา – วอร์ซอ

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง เชสโตโชวา (Czestochowa) ด้วยรถโค้ช เมืองเชสโตโชวาเป็นเมืองริมฝั่งแม่น้ำวาร์ตา เป็นเมืองที่เจริญและรุ่งเรืองในด้านเศรษฐกิจการค้า เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรม เที่ยวชมเมืองเชสโตโชวา อารามยาสน่าโกร่า (Jasna Gora Monastery) วิหารที่เป็นที่นับถือของชาวคริสต์ในโปแลนด์เป็นอย่างมาก ภายในเป็นที่ตั้งของ Black Madonna งานแกะสลักไม้ในศตวรรษที่ 14 เป็นรูปพระแม่มารีและตกแต่งด้วยอัญมนีอย่างงดงาม

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางจากเมืองเชสโตโชวา มุ่งหน้าสู่ วอร์ซอ (Warsaw) เมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโปแลนด์ เคยได้ชื่อว่าเป็น ปารีสแห่งตะวันออก เพราะเป็นเมืองที่สวยมากจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่หลังจากความเสียหายในช่วงสงครามและบูรณะเมืองใหม่แล้ว วอร์ซอก็ได้สมญานามใหม่ว่า เมืองฟีนิกซ์ (Phoenix City) นอกจากนี้ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่พร้อมด้วยประวัติศาสตร์สำคัญมากมายที่อัดแน่นอยู่ในทุกๆ มุมเมือง มากด้วยวัฒนธรรมที่โดดเด่นและอาคารที่งดงามที่รอให้เราไปสัมผัสกัน

เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Golden Tulip Warsaw Centre หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก            วอร์ซอ – ดูไบ

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยวชมเมือง วอร์ซอ เป็นเมืองที่เราจะได้เห็นสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานหลากหลายสไตล์ ที่สื่อถึงประวัติศาสตร์ในแต่ละยุค ไม่พลาดไฮไลท์เด่นของเมือง “ย่านเมืองเก่าวอร์ซอ” (Warsaw Old Town) เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมและซึมซับความเป็นโปแลนด์อย่างเต็มที่ในย่านที่มีความเป็นมาเก่าแก่ที่สุดในเมืองหลวงแห่งโปแลนด์แห่งนี้ ตั้งอยู่ติดกับ “แม่น้ำวิสทูลา” (Vistula River) เป็นศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์กสำคัญของวอร์ซอ เที่ยวชมบรรยากาศชิลล์ๆ ของ “ตลาดเมืองเก่า” (Old Town Market Place) ที่ซึ่งนอกจากจะเป็นย่านการค้าให้เลือกช้อปปิ้งสินค้าแล้วยังเป็นศูนย์กลางของย่านเมืองเก่ามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เราจะเห็นตัวอาคารโดยรอบที่ออกแบบในสไตล์บารอกและตกแต่งด้วยสีสันงดงาม ในบริเวณนี้เราจะยังได้เห็น “รูปปั้นนางเงือกแห่งวอร์ซอ” (The Warsaw Mermaid) รูปปั้นนางเงือกที่ทำจากบรอนซ์ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของวอร์ซอตั้งแต่ปี 1855 จากนั้นเราก็ไปชมปราสาทหลังใหญ่ “ปราสาทหลวง” (Royal Castle) สถานที่ๆ เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์และราชวงศ์ของโปแลนด์ ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ “จัตุรัสแคสเซิล” (Castle Square) เห็นได้ง่ายด้วยความใหญ่โตของปราสาทที่สร้างจากอิฐ มีความยาวด้านหน้าถึง 90 เมตร โดดเด่นด้วยหอคอยสูง ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์และเปิดให้เข้าชมภายในได้ด้วย อีกหนึ่งโบสถ์ที่ต้องไม่พลาดชมเมื่อมาเยือนย่านเมืองเก่าก็คือ “โบสถ์เซนต์ไฮยาซินธ์” (St. Hyacinth’s Church) โบสถ์สวยสีขาวสะอาดสไตล์บารอกที่สร้างตั้งแต่ปี 1603 แม้จะดูเรียบง่ายแต่ก็อลังการและสวยงาม ด้านในโบสถ์ก็ยังคงคอนเซปต์ความเรียบง่ายแต่หรูหราที่ยิ่งโดดเด่นด้วยสีขาวตั้งแต่เสา ผนัง ไปจนถึงเพดาน แฝงความโมเดิร์นเข้าไป เป็นโบสถ์ที่สวยและไม่ควรพลาดที่จะไปเยี่ยมเยือนเมื่อมาถึงวอร์ซอ

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย

13.25 น.           ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK180 (บริการและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

22.05 น.           ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่เจ็ด                                ดูไบ กรุงเทพ

03.05 น.           เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK384 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

12.05 น.           เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ราคา
กรกฎาคม 11-17 / 24-30 / 25-31 ก.ค. 39,900
สิงหาคม 7-13 ส.ค.
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 10,000 ​บาท
 อัตรานี้รวม
 • ✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น
 • ✓ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 • ✓ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
   อัตรานี้ไม่รวม
 • ✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
 • ✗ ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 • ✗ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
 • ✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
  เงื่อนไขในการจองทัวร์
 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 1.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด 2.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 3.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด 4.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 5.​ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด หมายเหตุ
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า

 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 1. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.
จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 1. เอกสาระสำคัญส่วนบุคคล
3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน 3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ 3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 3.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 1. กรณีเป็นพนักงานบริษัท
ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
 1. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 1. หลักฐานทางการเงิน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปัจจุบันในวันที่ยื่นวีซ่า) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่ือกลับสู่ภูมิลําเนา หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านั้น (ในกรณีที่ผู้อื่นเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
 1. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 2. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่าน้ัน
 1. กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง - จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อำเภอ / เขต ที่ท่านอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ) - บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา - สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา - หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ) - ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ - เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เดินทางกับผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา - บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา - สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา - หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ) - ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ ** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กับบุตร **
 1. 10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเช่นกัน
 2. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
 3. การยื่นวีซ่านั้นผู้เดินทางต้องชําระยอดมัดจําก่อนเท่านั้นถึงสามารถดําเนินขั้นตอนการย่ืนวีซ่าได้
** ทางบริษัทไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใบละ 500 บาท **