ทัวร์ยุโรป Hub Group Norway Denmark 8 Days 5 Nights (EK) #EURFTV6205

฿

รหัสทัวร์ : EURFTV6205
แต้มสะสม : 20 แต้ม

จุดเด่นของทัวร์

 1. ขึ้น รถไฟสายโรแมนติก ฟลอมส์บานา Flamsbana ที่จะพาเราลัดเลาะชมวิวทิวทัศน์สวยๆ ไปตลอดเส้นทาง
 2. นั่งรถรางขึ้นไปยัง ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ผ่านแมกไม้ทิวทัศน์สวยๆ งามๆ ตลอดทาง
 3. ชมย่าน นูฮาฟน์ (Nyhavn) ย่านแห่งความสุดยอดด้านสีสันและความบันเทิง
  • 52900 ฿
  • 49900 ฿
  • 10000 ฿
SKU:EURFTV6205
Category:
Tags:, ,

ทัวร์ยุโรป Hub Group Norway Denmark

8 Days 5 Nights (EK) 

วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ

17.30 น.           พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

21.05 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง           ดูไบ – ออสโล – อัล (บุสเครุต)

00.50 น.         แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

04.05 น.          ออกเดินทางสู่ เมือง เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK159 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

10.00 น.          เดินทางถึงออสโล ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางจากเมืองออสโลสู่ เมืองอัล (Al) เมืองเล็กๆ ในเขตจังหวัดบุสเครุต (Buskerud) ทางภาคใต้ของประเทศนอร์เวย์ เมืองอัลเป็นเมืองที่รายล้อมไปด้วยภูเขาสูง สวยด้วยทัศนียภาพที่มากพร้อมด้วยธรรมชาติโดยรอบ นอกจากนี้เมืองอัลยังเป็นเมืองที่มีพื้นที่กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ อยู่สูงในระดับ 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

เย็น                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Thon Hotel Hallingdal หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม          อัล – กุดวาเก้น – ฟลอม – วอส – เบอร์เก้น  

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ กุดวาเก้น (Gudvangen) ในเขตจังหวัด ซองน์ อ็อก ฟยอร์ดาเน (Sogn og Fjordane) เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกเมืองหนึ่ง และยังเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญเมืองหนึ่ง นำท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางสู่เมือง ฟลอม (Flam) เมืองน่าอยู่น่าเที่ยวเพราะเงียบสงบจากการที่มีประชากรอยู่แค่ประมาณ 450 คนเท่านั้น แต่กลับกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวหนึ่งในนอร์เวย์ที่มีนักท่องเที่ยวชื่นชอบและเดินทางมาเยี่ยมเยือนกันอยู่ตลอดโดยเฉพาะคนไทยจะมากันเยอะมาก ทั่วเมืองบรรยากาศดี วิวสวยจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

                        เดินทางถึงเมืองฟลอมแล้ว นำท่านขึ้น รถไฟสายโรแมนติก ฟลอมส์บานา Flamsbana รถไฟสายโรแมนติกสุดคลาสสิกชื่อดังที่สุดของนอร์เวย์ที่จะพาเราลัดเลาะชมวิวทิวทัศน์สวยๆ ไปตลอดเส้นทาง ผ่านหมู่บ้าน ทิวเขา ทุ่งหญ้า ป่าไม้ น้ำตกจนถึงที่หมายของเราที่เมือง ไมร์ดัล (Myrdal) ก่อนจะต่อรถไฟไปยังเมือง เบอร์เก้น (Bergen) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของนอร์เวย์ ยังเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือนอร์เวย์ และเป็นศูนย์กลางการขุดเจาะน้ำมันของประเทศ นอกจากนี้เบอร์เก้นยังพ่วงความเป็นอดีตเมืองหลวงเก่าของนอร์เวย์ในช่วงศตวรรษที่ 17 หรือราวปี 1070 ก่อนจะย้ายไปตั้งเมืองหลวงกันใหม่ที่ออสโลในปี 1299 เบอร์เก้นถูกเลือกให้เป็นเมืองหลวงจากการที่เป็นเมืองใหญ่และมีท่าเรือที่เหมาะสำหรับการเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อทำการค้ากับต่างชาติจนกลายเป็นเมืองที่รุ่งเรืองด้านการค้าขายมากที่สุดในยุคสันนิบาตฮันเซียติก

เย็น                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก Thon Hotel Bergen Airport หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่               เบอร์เก้น ­– ยอดเขาฟลอเยน – บุสเครุต

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมภายในเมืองเบอร์เก้น ที่ย่าน บริกเก้น ที่เป็นกลุ่มอาคารไม้เก่าอายุเฉียดพันปีที่นอกจากจะเก่าแก่แล้ว ยังสวยด้วยสีสันของอาคารต่างๆ ที่สดใส โดดเด่น และจัดจ้าน ที่ทำให้เมืองได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโก้ไปเป็นที่เรียบร้อย นำท่านนั่งรถรางจากสถานีใจกลางเมืองเบอร์เก้นขึ้นไปยัง ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ผ่านแมกไม้ทิวทัศน์สวยๆ งามๆ ตลอดทาง แม้จะเป็นฤดูหนาว แต่สำหรับเบอร์เก้นแล้วนี่คือเมืองที่มีอากาศไม่หนาวจัดเท่าเมืองอื่นๆ ของนอร์เวย์จากการที่มีแนวเทือกเขาล้อมกันกระแสลม ในขณะที่มีกระแสน้ำอุ่นเชื่อมต่อกับทะเลเข้าสู่เมือง ชมวิวกันเพลินๆ ก่อนที่รถรางจะเข้าจอดที่สถานีบนยอดเขาในระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 320 เมตร ทำให้มองเห็นไกลไปถึงท่าเรือใหญ่ที่มีทั้งเรือรบและเรือสำราญหรู เห็นบ้านเรือนและผู้คน เห็นถึงความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีครบทุกรูปแบบจากวิวพาโนราม่าที่ทำให้มองเห็นภาพความเป็นเบอร์เก้นได้ชัดเจนที่สุด

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางจากเมืองเบอร์เก้น สู่เมืองบุสเครุต ระหว่างทางชมทัศนียภาพที่ทั้งสวยและน่าตื่นตาตลอดรายทาง ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ ป่า และภูเขาสูง รวมถึงหุบเหวลึกที่เกิดจากการกัดเซาะของลำธารนานนับพันๆ ปี

เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Thon Hotel Hallingdal หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า             อัล – ออสโล – DFDS

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางจากเมืองอัลสู่ ออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองสวยมีสไตล์อย่างที่ใครๆ เขามักพูดกันว่านี่คือเมืองแห่งสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยเฉพาะตัวอาคารบ้านเรือนร้านค้าจะมีรูปแบบการก่อสร้างสวยงามได้สัดส่วนและแปลกตาซึ่งส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ทาสีสด มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะ มีจุดชมวิวสวยๆ ของเมืองเลียบฟยอร์ด

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                        อิสระช้อปปิ้งย่าน คาร์ล โจฮันส์ เกท (Karl Johans Gate) สีสันแห่งการช้อปปิ้งบนถนนที่เป็นเหมือนหนึ่งในแลนด์มาร์กของเมืองซึ่งดูหรูหรามาก นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเพราะมีแต่สินค้าน่าช้อปมากมายตั้งแต่แบรนด์เนมจนถึงสินค้าท้องถิ่นไม่มีแบรนด์ โดยเฉพาะแบรนด์ “H&M” ที่มีต้นกำเนิดในแถบสแกนดิเนเวีย และกระเป๋าเป้สะพานจากสวีเดนแบรนด์ “Fjallraven” หรือที่เราคุ้นในชื่อ “Kanken“ ก็มีแบบให้เลือกมากมาย

                        นำท่านลง เรือดีเอฟดีเอส ซีเวยส์ (DFDS Seaways) จากออสโลไปยัง “โคเปนเฮเก้น” (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก ดีเอฟดีเอส ซีเวยส์เป็นเรือสำราญลำใหญ่ กับความสูง 12 ชั้น ชั้น 1-4 เป็นที่จอดรถ ชั้น 5-10 เป็นที่พักซึ่งมีห้องพักมากมาย ดีเอฟดีเอส ซีเวยส์คือสวรรค์บนผิวน้ำดีๆ นี่เอง ทั่วทั้งลำเรือมีทุกความบันเทิงบรรจุไว้ครบถ้วน โดยเฉพาะบนชั้น 7 ที่มีทั้งคาสิโน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ มุมช้อปปิ้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำหอม และเครื่องสำอาง มีร้านปลอดภาษี มุมช็อกโกแลตพร้อมขนมสำหรับเด็กๆ มีมุมอาหารทะเลบุฟเฟ่ต์ และมีบริการ Free wifi ให้ใช้ด้วย ถ้าขึ้นชั้น 8 ก็เป็นมุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บาร์ พร้อมลานนั่งดื่มบนดาดฟ้าเรืออีกด้วย

กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน

เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

วันที่หก            DFDS –  โคเปนเฮเก้น   

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางถึงเมือง โคเปนเฮเก้น (Copenhagen) เที่ยวชมภายในตัวเมือง นำท่านชม รูปปั้นเงือกน้อย (The Little Mermaid) ที่นั่งอยู่บนโขดหินริมน้ำมาตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ปี 1913 ซึ่งเป็นครั้งที่เริ่มสร้าง และเพิ่งจะมีการฉลองครบรอบ 100 ปีไปเมื่อปี 2013 ที่ผ่านมาไม่นานนี้ เงือกน้อยเนื้อสำริดตัวนี้ออกแบบสร้างในปี 1909 มีขนาดเท่าคนจริง น้ำหนักสำริดทั้งตัวประมาณ 175 กิโลกรัม แต่เพราะตั้งอยู่กลางแจ้งตลอดกาลเช่นนี้ เงือกน้อยผู้น่าสงสารจึงมักตกเป็นเหยื่อให้หัวขโมยลักลอบตัดหัวและแขนไปเสมอ กระทั่งถูกเพนท์สีใส่จนต้องถูกบูรณะใหม่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามเงือกน้อยก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลง นำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังอเมเลี่ยนบอร์ก (Amalienborg Palace) สร้างขึ้นโดย “ราชวงศ์โอลเดนบอร์ก” ราวศตวรรษที่ 18 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของบรรดาบุคคลในพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์กแทนที่ “พระราชวังคริสเตียนบอร์ก” ที่ถูกเผาทำลายไปในปี 1794 ภายในพื้นที่ของพระราชวังอเมเลี่ยนบอร์กมีพระราชวังย่อยอีก 4 หลังที่มีรูปทรงอาคารเหมือนกันหมด แต่ภายในพระราชวังทั้งสี่กลับถูกออกแบบให้แตกต่างกันไปตามรสนิยมผู้เป็นเจ้าของ แต่ก็หรูหราอลังการคล้ายกัน มีบางส่วนเปิดให้เข้าชมได้ ส่วนข้าวของชิ้นสำคัญ เครื่องประดับมีค่า เครื่องแต่งกาย และงานศิลปะต่างๆ จะถูกเก็บรักษาไว้ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ และก็เช่นกันที่ทุกเที่ยงวันจะมีการผลัดเปลี่ยนเวรยามของกองทหารรักษาพระองค์ ซึ่งเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวรอชมเสมอ นำท่านชมย่าน นูฮาฟน์ (Nyhavn) ย่านแห่งความสุดยอดด้านสีสันและความบันเทิง ที่สุดของความน่าสนใจอยู่ที่วิวทิวทัศน์ของอาคารเก่าในย่านนี้ซึ่งยังได้รับการเก็บรักษาอย่างดี สีสันยังคงสดใส ช่วยสร้างบรรยากาศโดยรอบได้ดีมาก และถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองอีกแห่งหนึ่งเลยสำหรับนูฮาฟน์แห่งนี้ จึงกลายเป็นย่านชื่อดังที่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าท้องถิ่นใดๆ ของเมืองก็มักจะจารึกวิวของนูฮาฟน์ไว้ด้วยเสมอ ปัจจุบันย่านนูฮาฟน์ยังมีความสำคัญจากการได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอีกด้วย จึงยิ่งทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ (Stroget) ถนนสายชอปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก พรั่งพร้อมด้วยร้านค้ามากมายหลายร้อยร้าน แต่ละร้านก็ซอกซอนอยู่ตามซอยเล็กซอยน้อย เดินเข้าซอยนี้ไปออกซอยนั้นกันสนุกไปเลย ช้อปปิ้งกันไม่หวาดไม่ไหวถูกใจขาช้อปแน่นอน

เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Scandic Sluseholmen หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด           โคเปนเฮเก้น – สนามบิน

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าชม สวนสนุกทิโวลี” (Tivoli) สวนสนุกที่เก๋ตั้งแต่ชื่อ เพราะตัวอักษร “Tivoli” เมื่อนำมาเรียงสลับจากหลังจะอ่านได้ว่า “I lov it” สวนสนุกแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1843 มีเครื่องเล่นที่พร้อมสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเครื่องเล่นที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดก็คือ “รถไฟเหาะรางไม้” ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 7 ของรถไฟเหาะที่ชวนให้หวาดเสียวที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)

                        ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย

21.50 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 150 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่แปด          ดูไบ – สุวรรณภูมิ

06.30 น.          ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.40 น.           เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

18.55 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ​

วันเดินทาง                ราคา
กันยายน 4-11 ก.ย. / 25 ก.ย. – 2 ต.ค. 49,900
ตุลาคม 8-15 / 17-24 ต.ค.
กรกฎาคม 26 ก.ค.-2 ส.ค. 52,900
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท ​​พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 10,000 ​บาท
อัตรานี้รวม
 • ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 • ✓ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
  เงื่อนไขในการจองทัวร์
 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 1.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด 2.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 3.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด 4.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 5.​ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด   หมายเหตุ
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า

 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตามควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 1. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 2. เอกสาระสำคัญส่วนบุคคล
3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน และ แปลภาษาอังกฤษ 3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ 3.3 สําเนาทะเบียนสมรส และ แปลภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 3.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล และ แปลภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 1. กรณีเป็นพนักงานบริษัท
ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด (มีอายุไม่ต่ำกว่า 1 เดือนนับจากวันออกถึงวันที่ยื่น)
 1. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 1. หลักฐานทางการเงิน
-สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปัจจุบันในวันที่ยื่นวีซ่า) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา - Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านั้น (นับจากวันปัจจุบันในวันที่ยื่นวีซ่า) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา - Bank Certificate ฉบับจริง วันที่อัพเดทตรงกันกับ Statement (ในกรณีที่ผู้อื่นเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) และเอกสาร SPONSOR เพื่อยื่นยันว่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับบุคคลนั้นตลอดทั้งการเดินทางในทริปนี้  **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
 1. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วยแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 2. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่าน้ัน (มีอายุไม่ต่ำกว่า 1 เดือนนับจากวันออกถึงวันที่ยื่น)
 1. กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง - จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อำเภอ / เขต ที่ท่านอยู่ (ภาษาอังกฤษ) - บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา และ แปลเป็นอังกฤษ - สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา - หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ) - ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ - เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เดินทางกับผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา - บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา - สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา - หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ) - ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ ** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กับบุตร **
 1. 10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเช่นกัน
 2. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
 3. การยื่นวีซ่านั้นผู้เดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้นถึงสามารถดําเนินขั้นตอนการย่ืนวีซ่าได้
** ทางบริษัทไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใบละ 500 บาท **