ทัวร์รัสเซีย Hilight BBB 7วัน เดินทาง 14-20 เม.ย. 2561 #RUSBR5002

฿

รหัสทัวร์ : RUSBR5002
แต้มสะสม : 20 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1.พักโรงแรม 4 ดาว “INTERNATIONAL CHAIN”

2.ชมโชว์พื้นเมืองรัสเซีย พร้อมการ์ล่าดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลซ

3.สายการบินดี

  • 79500 ฿
  • 76500 ฿
  • 72500 ฿
  • 7800 ฿
SKU:RUSBR5002
Category:
Tag:

ทัวร์รัสเซีย Hilight BBB 7วัน เดินทาง 14-20 เม.ย. 2561 #RUSBR5002

มอสโคว์ พักโรงแรม 4 ดาว “INTERNATIONAL CHAIN”

ชมละครสัตว์รัสเชี่ยน เซอร์คัส

และชมโชว์พื้นเมืองรัสเซีย พร้อมการ์ล่าดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลซ

เดินทางโดยสายการบินไทย สะสมไมล์ได้ 50%

กำหนดการเดินทาง   14-20 เมษายน 2561                                                                     

วันแรก    14 เมษายน 2561      กรุงเทพฯ มอสโคว์    (เสาร์)

07.30 น.     คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D (เช็คอินกรุ๊ป) เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก  โปรดสังเกตป้าย   “พรีเวียต กรุ๊ป

10.10 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974

15.55 น.     ถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้วนำคณะชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรม    หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่งประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง จากนั้นชม Novodevichy Convent อารามเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่เคยเป็นที่คุมขัง พระนางโซเฟีย และบรรดาเชื้อพระวงศ์  ฝ่ายหญิง ในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯ

20.00 น.     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

22.00 น.     นำท่านเข้าที่พัก Holiday Inn Sokolniki Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง 15 เมษายน 2561  มอสโคว์      (อาทิตย์)

08.00 น.      บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม

เช้า              นำท่านเดินทางสู่ โคโลเมนซึโกเย่ (Kolomenskoye) พระราชวังไม้ซึ่ง ตั้ง อยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสควา เป็นพระราชวังเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซิส บิดาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งได้ระดมช่างฝีมือเยี่ยมกว่า สองแสนคนเพื่อมาสร้างพระราชวังแห่งนี้โดยเฉพาะ นอกจากนั้น บริเวณพระราชวังยังมีจุดชมวิวที่สวยงามอีกหลายจุดเช่นกัน

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             ชมเมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา7ลูก มีแม่น้ำมอสควาไหลผ่านกลางเมือง ชมย่านธุรกิจการค้าจตุรัสแดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในมอสโคว์ต้นแบบของจัตุรัสเทียนอันเหมินของปักกิ่ง,วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอิวานจอมโหดประกอบด้วย หอสวดทรงหัวหอม  9 โรง  ซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นอย่างกลมกลืน ชมสุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิคที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆจากนั้น นำคณะขึ้นสู่จุดสูงสุดของ กรุงมอสโคว์ที่ “เนินเขาสแปโรว์” แวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยมอสโคว์นำคณะชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว์

18.00 น.      นำท่านชม ละครสัตว์บรรลือโลก รัสเซีย ที่ท่านจะเพลิดเพลินไปกับละครสัตว์  และกายกรรมที่จัดแสดงให้ชมอย่างตื่นเต้นเร้าใจ

21.30 น.      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

22.30 น.      นำท่านเข้าที่ Holiday Inn Sokolniki Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม 16 เมษายน 2561   มอสโคว์     (จันทร์)

08.00 น.      บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม

เช้า              นำท่านเข้าชม “พระราชวังเครมลิน” สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคำ,เครื่องบรรณาการจาก ราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่ยักษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

13.00 น.      บริการอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย            ให้เวลาท่านอย่างอิสร้เพื่อช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินย่านอารบัต (ARABAT STREET) เป็นถนนที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันถนนอารบัต กลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปิน จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ศูนย์วัฒนธรรม และโรงละคร เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

16.03 น.     ออกเดินทางสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan High speed train เที่ยวที่ NO768A

19.54 น.     เดินทางถึง นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รถโค้ชรอรับคณะ จากนั้น

21.00 น.     ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

22.30 น.     นำท่านเข้าที่พัก Holiday Inn Moskovski Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่  17 เมษายน 2561    เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก   (อังคาร)

08.00 น.      บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้า              นำท่านสัมผัสกับ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือเลนินกราดเดิม เมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปรียบประดุจ“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ”ผ่านชม เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์ มหาราช ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซีย ท่าเรือพาณิชย์โบราณ, วิหารเลือด (SPILLED BLOOD CHURCH) ที่สร้างขึ้นพื่อระลึกถึง พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผ่านชม มหาวิหารคาซาน ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช จากนั้นชมเรือลาดตระเวน “ออโรร่า” ที่จอดปลดประจำการ เป็นอนุสรณ์แห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสำคัญของชาวรัสเซีย เรือลำนี้เคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งของผู้แทนพระเจ้าซาร์ที่ส่งมาร่วมงานพระราชพิธีราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่ 6 ของไทยนำท่านชม “ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล” ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยพระบัญชาของยอดกษัตริย์ ปีเตอร์มหาราช ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์

13.00 น.      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             ออกเดินทางสู่หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ หรือหมู่บ้านพุชกิ้น สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจ้าขุนมูลนายชั้นสูงไม่ว่าจะเป็น อเล็กซานเดร์ พุชกิ้นยอดกวีเอกรัสเซีย นำท่านชม “พระราชวังแคทเธอรีนพาเลซ” ที่สวยงามหลังหนึ่งในรัสเซียด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

18.30 น.     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.30 น.     นำท่านเข้าที่พัก Holiday Inn Moskovski Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า 18 เมษายน 2561   เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก   (พุธ)

08.00 น.      บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้า              นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ (ปีเตอร์ฮอฟ) ริมฝั่งทะเลบอลติค ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมน้ำพุอันโดดเด่นอลังการด้วยทองเหลืองอร่ามและร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์ ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับรัสเซีย

13.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำชมความยิ่งใหญ่ของ “พระราชวังฤดูหนาว” THE HERMITAGE  ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก และศิลปวัตถุล้ำค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท์ รวมถึงวัตถุของอียิปต์โบราณ   จากนั้นนำคณะชม มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มองต์ แฟร์ร็อง ใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และ มาลาไคท์หลากสี ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่น หนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

19.00 น.      นำท่านชมโชว์พื้นเมือง ณ พระราชวัง นิโคลัส พาเลซ พร้อมค๊อกเทล วอดก้า และคาเวียร์ ให้ชิมจนจุใจ

บริการอาหารค่ำแบบการ์ล่าดินเนอร์ พร้อมเปียนโนบรรเลง ในพระราชวัง นิโคลัส พาเลซ

22.30 น.      นำท่านเข้าที่พัก Holiday Inn Moskovski Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่หก 19 เมษายน 2561     เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์     (พฤหัสบดี)

09.00 น.      บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

เช้า              นำคณะเดินทางสู่ OUTLET VILLEAGE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง CALVIN KLEIN , ESPRIT , BENETTON

เที่ยง            อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             เดินทางไปยังสนาบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย

15.20 น.      ออกเดินทางไปยังกรุงมอสโคว์โดยสายการบินไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7040

16.50 น.      ถึงสนามบิน กรุงมอสโคว์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

18.25 น.      ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975

วันที่เจ็ด 20 เมษายน 2561   กรุงเทพมหานคร     (ศุกร์)

07.30 น.      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

อัตราค่าบริการ  
กำหนดวันเดินทาง (คณะเดินทางอย่างน้อย 20 ท่าน) ราคาผู้ใหญ่ เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม เด็ก 2-12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม พักเดี่ยวเพิ่ม
14 – 20 เมษายน 2561 79,500 76,500 72,500 7,800
อัตราค่าบริการรวม ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (หมู่คณะ) ไป-กลับ สายการบินไทย (กรุงเทพฯ มอสโคว์ กรุงเทพฯ) และเที่ยวบินภายในประเทศ ไซบีเรียน แอร์ไลน์ (S7) หรือ แอร์โร่ฟลอต รัสเซี่ยน แอร์ไลน์ (SU) (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์) รวม 3 เที่ยวบิน ตั๋วรถไฟความเร็วสูงซับซาน (SAPSAN) ชั้น 2ND CLASS ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ, ค่าธรรมเนียมน้ำมัน ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่ง รวม 5 คืน       มอสโคว์ ที่โรงแรม Holiday Inn Sokolniki Hotel หรือเทียบเท่า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่โรงแรม Holiday Inn Moskovski Hotel หรือเทียบเท่า 8ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ พร้อมกาลาดินเนอร์ ในวังนิโคลัส พาเลส ค่ารถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่งคณะ ตามรายการเดินทาง ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ รวมค่าเข้าชมละครสัตว์รัสเซีย ค่าบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ตลอดการเดินทาง ค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขประกันกลุ่มในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท            ค่าทิปยกกระเป๋าในโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของลูกค้าเอง   อัตราค่าบริการไม่รวม           ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น (ท่านละ 40$ US ผู้ใหญ่ / เด็ก ราคาเดียวกัน)           ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ตามที่ท่านเห็นสมควรกับการได้รับบริการ) ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์             ค่ากระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า 1 ใบ นำหนักจำกัดเพียง 23 กิโลกรัม                 (สายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดในเรื่องน้ำหนักเกินอย่างมาก) เงื่อนไขการจอง
 1. หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซีย สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทาง
     ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบิน ของสายการบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฏิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย  การถูกทำร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ เนื่องจาก บริษัทฯ ได้ทำการสำรองจ่ายค่าบริการทั้งหมดให้กับตัวแทนก่อนการเดินทาง
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ หรือการขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน
 1. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรายการนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไม่คืนค่าบริการที่ท่านไม่ได้ใช้ หรือแยกออกจากคณะ หากไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการเดินทาง 10 วัน
 1. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินการ โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ลูกค้า และจะคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ ตามความเป็นจริงที่ได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบิน
 1. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 1. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว การยกเลิก - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 45 วัน ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วันขึ้นไป ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 25-44 วัน               หักค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 20-24 วัน หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-10 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 14-19 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 1-13 วัน   หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ - ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเข้าเมืองโดยเจตนา ไม่สุจริต หักค่าใช้จ่าย 100%