ทัวร์ลาว กรุงเทพฯ-อุบลฯ-ช่องเม็ก-ปากเซ-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-วัดพู-ตาดผาส้วม #LAOPH3905

฿

รหัสทัวร์ : LAOPH3905
แต้มสะสม : 10 แต้ม

  จุดเด่นของโปรแกรม

1.นำท่านลงเรือล่องมหานที สีพันดอน สู่น้ำตกหลี่ผี 

2.ชมซากหัวรถจักรไอน้ำ และสะพานรถไฟ 

3. นำท่านเดินทางต่อ ถึงน้ำตกตาดผาส้วม

แต้มสะสม 10

  • 8900 ฿
  • 8900 ฿
  • 8900 ฿
  • 9900 ฿
  • 9900 ฿
  • 9900 ฿
  • 2000 ฿
  • 2200 ฿
SKU:LAOPH3905
Category:
Tags:, , , ,

ทัวร์ลาว กรุงเทพฯ-อุบลฯ-ช่องเม็ก-ปากเซ-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-วัดพู-ตาดผาส้วม #LAOPH3905

จังหวัดอุบลราชธานี เมืองแห่งดอกบัว ประตูสู่อินโดจีน ที่มีพรมแดนติดกับทางภาคใต้ สปป.ลาว ทางด่านช่องเม็ก-วังเตา โดยมีเมืองปากเซ เป็นศูนย์กลางของแขวงจำปาสัก

กำหนดการเดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 2561

วันแรก      กรุงเทพฯ

 • 19.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ….. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 19.30 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี โดยรถตู้ปรับอากาศ  บริการอาหารค่ำ(กล่อง) พร้อมน้ำดื่มบนรถ หลังอาหารพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สอง   อุบลราชธานีด่านช่องเม็ก(อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี)-ปากเซ-จำปาสัก   ปราสาทหินวัดพู

 • 06.30 น. ถึงจังหวัดอุลราชธานี ทำธุระกิจส่วนตัว แล้วรับประทานอาหารเช้า หลังอาหารออกเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก อำเภอสิรินธร ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง
 • 09.30 น. ถึงพรมแดนไทย-ลาว (ด่านช่องเม็ก-วังเตา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง ฝั่งไทย-ลาว จากนั้นเดินทางไปเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก  โดยข้ามสะพานข้ามแม่น้ำโขง เข้าสู่ภาคใต้ ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตพื้นเมืองชาวบ้าน
 • 11.30 น. ถึงเมืองปากเซ  รับประทานอาหารกลางวันร้าน… หลังอาหารนำเข้าที่พัก Campasak Grand Hotel / Arawan Riversise Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่า
 • บ่าย    เดินทางไปปราสาทหินวัดพู ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองปากเซประมาณ 46 กิโลเมตร ถึงบ้านม่วงนำรถลงแพขนานยนต์ ข้ามแม่น้ำโขงสู่เมืองจำปาสัก รถวิ่งผ่านเขตชุมชนเก่าแก่ของเมืองจำปาสัก ชมตึกแถวของเศรษฐีชาวจีน และวังของเจ้าบุญอุ้มผู้ทิ้งแผ่นดิน ช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2518 ชมปราสาทหินวัดพู โดยองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโก ซึ่งสร้างปี พ.ศ.1145 ก่อนพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผาภูศิวลิงค์ สัมผัสกับร่องรอยอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ๆ ประทับใจกับลวดลายแกะสลักบนหินที่สวยงาม ชัดเจนกว่าปราสาทหินใดๆ ที่พบเห็นในเมืองไทย เช่น รูปพระศิวะ พระนารายณ์ พระกฤษณะ นางอัปสรและภาพการกวนเกษียร สมุทร ฯลฯ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองปากเซ
 • 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำร้าน… หลังอาหารพักผ่อนอิสระ หรือจะเที่ยวชม แสง สี เสียง เมืองปากเซ ยามราตรี ตามอัธยาศัย

วันที่สาม     อลังการน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง(ไนแองการ่าแห่งเอเชีย)

 • 06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • 07.00 น.   ออกเดินทางสู่น้ำตกหลี่ผี ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านระหว่างทาง   ถึงบ้านนากะสังนำท่านลงเรือล่องมหานที สีพันดอน สู่น้ำตกหลี่ผี ผ่านเกาะดอนเดช ดอนคอน    ชมซากหัวรถจักรไอน้ำ และสะพานรถไฟ  ชมน้ำตกหลี่ผี หรือตาดสัมพะมิต เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านกลางแม่น้ำโขงไหลรวมกันจนเป็นแรงแม่น้ำกระทบ(มหานที สีพันดอน) แก่งหินต่างๆ อันเกิดจากพื้นของแม่น้ำโขงได้เกิดการยุบตัวลงเป็นหลุม และเกิดผาสูง ประมาณ 15 ถึง 20 เมตร ทำให้สายน้ำที่ไหลตกลงมาเป็นกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก เปรียบเสมือนดั่งกังหันแห่งสายน้ำที่มีแรงกระทบของสายน้ำอย่างแรก คำว่าหลี่ผี แปลว่า หลี่ เป็นเครื่องมือจับปลาของชาวลาว และผีก็คือศพของคนที่ได้ตกน้ำตายจากแม่น้ำโขง จะมาตกและติดกับหลี่ของชาวบ้านที่หาปลาแถวๆ นี้ รวมกันเป็นหลี่ผี นับตั้งแต่นั้นมา น้ำตกแห่งนี้จึงมีนามว่า “น้ำตกหลี่ผี” เชิญเลือกมุมถ่ายภาพอิสระ
 • 12.00 น. บริการอาหารกลางวันร้าน…
 • บ่าย    เดินทางสู่น้ำตกคอนพะเพ็ง หรือตาดคอน เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง น้ำตกมีความสูงประมาณ 12 เมตร มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ จนได้สมยานามว่า   น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกไนแองการ่าแห่งเอเซีย เป็นแก่งหินขนาดใหญ่มหึมาที่กั้นขวางทางเดินของแม่น้ำโขง แม่น้ำโขงเมื่อมาถึงบริเวณนี้จะหักตัวลงตามความชันของหน้าผา กลายเป็นธารน้ำตกขนาดมหึมา ในฤดูแล้งน้ำโขงจะแตกต่างเป็นสีขาวสะอาดตาน่าชมเป็นอย่างยิ่ง เสียงดังของน้ำตกคอนพะเพ็งดังครืนโครม เหมือนน้ำตกนับพันสายประสานเสียงกันดังอยู่ตลอดเวลา เพราะแก่งหินขนาดใหญ่ที่เรียงรายขวางกั้นตลอดแนวลำน้ำโขง ที่ดูเหมือนแม่น้ำโขงทั้งสายที่ไหลมา แล้วกลายเป็นน้ำตกลดระดับลง ด้วยความแรงของน้ำจำนวนมหาศาล ทำให้เกิดความสูงต่ำของระดับน้ำในบริเวณนี้ และความเสียงดังสนั่นของสายน้ำตกซึ่งถั่งทะลักราวกับจะถล่มทลายกางหินอย่างกราดเกรี้ยว ที่บังอาจมาขวางทางมิให้ไหลล่องลงอย่างสะดวก แม่น้ำโขงมีความยาว 4,880 กิโลเมตร ต้นกำเนิดอยู่ที่ราบสูงชิงไห่-ธิเทต มณฑลชิงไห่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไหลผ่าน 6 ประเทศ ประกอบด้วย จีน พม่า ลาว  ไทย   กัมพูชา   และเวียดนาม  ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้(อ่าวตังเกี๋ย)  ที่ประเทศเวียดนาม  เชิญถ่ายภาพตามอัธยาศัย  ได้เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองปากเซ
 • 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำร้าน… หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย  พัก Campasak Grand Hotel / Arawan Riversise Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่     น้ำตกตาดฟาน-ชนเผ่ากะตู้-น้ำตกผาส้วม-ปากเซอุบลราชธานี-กรุงเทพฯ

 • 07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า
 • 08.00 น. เดินทางสู่น้ำตกตาดผาส้วม รถวิ่งผ่านเมืองปากซอง เมืองแห่งขุนเขาและไร่กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส่งออกของประเทศ ว่ากันว่ากาแฟเมืองปากเซมีรสหอมอร่อยน่ารับประทาน เป็นสินค้าส่งออกอันดับสองของโลก ระหว่างทางแวะชมน้ำตกตาดฟาน หรือน้ำตกดงหัวสาว (ตาดคือน้ำตก ฟาน คือชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายๆ เก้ง) เป็นน้ำตกที่เกิดจากการไหลมารวมกันของสายน้ำ ภูเขา 2 ลูก ซึ่งไหลตลอดทั้งปี รอบๆ น้ำตกเต็มไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์อันสมบูรณ์ สวยสดงดงามของธรรมชาติได้อย่างลงตัว น้ำตกตาดฟานเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศลาว ซึ่งมีความสูงประมาณ 200 เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดปี ถ่ายภาพไว้เป็นระลึก แล้วนำท่านเดินทางต่อ ถึงน้ำตกตาดผาส้วม(ตาด แปลว่าน้ำตก ส้วม แปลว่า ห้องหอ ของเจ้าบ่าว เจ้าสาว) น้ำตกแห่งนี้มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เป็นน้ำตกที่สวยงามท่ามกลางแท่งหิน ผาที่มีขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นแท่งๆ ดั่งเหมือนได้นำแท่งหินเหล่านั้นมาเรียงรายให้เป็นระเบียบ ตกแต่งให้สวยงามเหมือนกับห้องนอน ซึ่งตรงนี้เรียกว่าถ้ำบาเจียง และถัดมาก็จะมีน้ำตกที่มีขนาดเล็กกว่า เรียกว่า ตาดมะแงว ซึ่งเป็นสถานที่เกี่ยวข้องนิทานอันเล่าขานกันมานานแสนนาน คือเรื่อง ความรักของท้าวบาเจียง กับนางมะโรง และหลายๆ สถานที่จะเกี่ยวกับข้องกับความเป็นมาของเรื่องนิทานดังกล่าว จากนั้นนำชมหมู่บ้านและวิถีชีวิตของชนเผ่ากะตู้ ที่อยู่แวดล้อมท่ามกลางธรรมชาติ
 • 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร้าน… หลังอาหารเดินทางกลับเมืองปากเซ และนำชมตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ เพื่อให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ เช่น เครื่องเงิน ผ้าไหมทอด้วยมือ ฯลฯ ได้เวลาสมควรอำลาเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก เดินทางกลับอุบลราชธานีถึงพรมแดนไทย-ลาว(ด่านวังเตา-ช่องเม็ก) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง ฝั่งไทย-ลาว เสร็จแล้วเดินทางต่อสู่ จ.อุบลราชธานี
 • 16.30 น. ถึงจังหวัดอุบลราชธานี เชิญเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง แหนม หมูยอ สับปะรด ผ้าไหม อิสระตามอัธยาศัย
 • 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำร้าน… หลังอาหารอำลาเมืองอุบลราชธานีดินแดนแห่งดอกบัว เดินทางกลับกรุงเทพฯ พักผ่อนนอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่ห้า     กรุงเทพฯ

 • 05.00 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ  สำหรับกรุ๊ป 16-20 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ไทย)  8-9 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย  กรณี 8-9 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี คิดราคาเท่ากับผู้ใหญ่   

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่                       พักห้องละ 2-3 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีพักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน(มีเตียง) พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
18-22 มค., 16-20 กพ., 15-19 มีค., 10-14, 26-30 พค.          8,900.- 8,900.- 2,000.-
8-9 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย) 8,900.- 8,900.- 2,000.-
13-17 เม.ย.61 9,900.- 9,500.- 2,200.-
 • อัตรานี้รวม      รถตู้ปรับอากาศกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ และท่องเที่ยวใน สปป.ลาว/ อำนวยความสะดวก ตม.ไทย-ลาว/ บัตรผ่านแดน/ ที่พักโรงแรม 2 คืน(ห้องละ 2-3 ท่าน)/ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว/ อาหาร ตามระบุในรายการ/ เรือล่องน้ำโขง/ ไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย)/ ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 1,000,000/500,000 บาท(เฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้น)/ น้ำดื่ม-ผ้าเย็น
 • อัตรานี้ไม่รวม   ทิปไกด์ท้องถิ่น-พนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์ไทย/ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว/ อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ/ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%/ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ ฯลฯ
 • เอกสารที่ใช้    สำเนาบัตรประชาชน หรือ ชื่อ-นามสกุล-เลขบัตรประชาชน(วันเดินทางนำบัตรประชาชนฉบับจริงมาด้วย)เด็กใช้สูติบัตร และรูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป(กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าการเดินทาง 1 สัปดาห์ เพื่อดำเนินการทำเอกสารผ่านแดน)
 • เงื่อนไขการจอง เมื่อยืนยันการจอง แฟ็กช์สำเนาหน้าพาสปอร์ตมาที่เบอร์.... พร้อมชำระค่ามัดจำ ท่านละ 4,000 บาทส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ :    โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ