ทัวร์ลาว มรดกโลกปราสาทหินพู-ปากเซ-ปากซอ-น้ำตกหลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ผาส้วม 4วัน (QV) #LAOPH3913

Free!

รหัสทัวร์ : LAOPH3913
แต้มสะสม : 10 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1.นำท่านตักบาตรข้าวเหนียว-วัดหลวง-เมืองปากเซ

2.ชม มรดกโลกปราสาทหินวัดพู-วัดพูเสลา

3. อลังการน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง(ไนแองการ่าแห่งเอเชีย)

แต้มสะสม 10 แต้ม

  • 14500 ฿
  • 14500 ฿
  • 14500 ฿
  • 15900 ฿
  • 15900 ฿
  • 15900 ฿
  • 2500 ฿
  • 2900 ฿
SKU:LAOPH3913
Tags:, ,

ทัวร์ลาว มรดกโลกปราสาทหินพู-ปากเซ-ปากซอ-น้ำตกหลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ผาส้วม-

วัน 4 (QV) #LAOPH3913

เมืองปากซอง-สวนดอกไม้ไร่มนตา-น้ำตกตาดฟาน-ตาดผาส้วม-หมู่บ้านชนเผ่า-  มรดกโลกปราสาทหินวัดพู-วัดพูเสลา

อลังการน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง(ไนแองการ่าแห่งเอเชีย

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2560

วันแรก     สนามบินสุวรรณภูมิ-เมืองปากเซ(แขวงจำปาสัก)-เมืองปากซอง(ที่ราบสูงบอละเวน)

09.30 น.                   คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 เคาน์เตอร์ W แถว 6-8 สายการบินลาวแอร์ไลน์(QV) เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ

11.50 น.         เหินฟ้าสู่เมืองปากเซ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV224 รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่อง

13.20 น.         ถึงสนามบินเมืองปากเซ ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะ แล้วนำท่านขึ้นรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศท้องถิ่น เดินทางสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองปากซอง ที่ราบสูงบอละเวน (Bolaven Plateau) ระหว่างทางผ่านภูบาเจียง ต้นตำนานวรรณกรรมรักอมตะ นางมะโรง ท้าวบาเจียง แล้วแวะเข้าห้องน้ำและถ่ายภาพที่สะบายดีวัลเล่ย์ จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองปากซอง เมืองแห่งขุนเขาและไร่กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส่งออกของประเทศ ว่ากันว่ากาแฟเมืองปากเซมีรสหอมอร่อยน่ารับประทาน เป็นสินค้าส่งออกอันดับสองของโลก เป็นแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีของ สปป.ลาว ชมวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพไร่กาแฟที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศ AEC

16.30 น.         ถึงมืองปากซอง นำท่านเข้าที่พัก Pakxong Thevada Hotel (ภูเทวดา) หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย (สูดอากาศที่บริสุทธิ์ให้เต็มอิ่ม)

ค่ำ                รับประทานอาการค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

วันที่สอง    เมืองปากซอง-สวนดอกไม้ไร่มนตา-น้ำตกตาดฟาน-ตาดผาส้วม-หมู่บ้านชนเผ่า-มรดกโลกปราสาทหินวัดพู-วัดพูเสลา

เช้า                        ตื่นรับอรุณยามเช้า แล้วรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ไร่มนตา ซึ่งเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาว และไร่สตอร์เบอรี่ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาไม้ดอกและและพืชสวนเมืองหนาวเพื่อการส่งออก ภายในสวนมีการจัดโซลนิ่ง มีไม้ดอกหลายหลายนานาชนิด ภูมิทัศน์เป็นสวนริมทะเลสาบตกแต่งประดับด้วยไหหิน และในโซลดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกเป็นแปลงมีสีสันสดใส ซึ่งสลับกันเป็นทิวแถว น่าดูชมยิ่งนัก ซึ่งมีพันธุ์ไม้นานาชนิด เชิญท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย  ได้เวลาสมควรเดินทางอำลาสวนดอกไม้มนตา สู่น้ำตกตาดฟาน หรือน้ำตกดงหัวสาว (ตาดคือน้ำตก ฟาน คือชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายๆ เก้ง) เป็นน้ำตกที่เกิดจากการไหลมารวมกันของสายน้ำ ภูเขา 2 ลูก ซึ่งไหลตลอดทั้งปี รอบๆ น้ำตกเต็มไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์อันสมบูรณ์ สวยสดงดงามของธรรมชาติได้อย่างลงตัว น้ำตกตาดฟานเป็นน้ำตกคู่แฝดที่เกิดจากหินทรายตระการตา มีระดับความสูง 120 เมตร เชิญท่านถ่ายภาพไว้เป็นระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ บาเจียงรีสอร์ท หรือ น้ำตกตาดผาส้วม(ตาด แปลว่าน้ำตก ส้วม แปลว่า ห้องหอ ของเจ้าบ่าว เจ้าสาว) น้ำตกแห่งนี้มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เป็นน้ำตกที่สวยงามท่ามกลางแท่งหิน ผาที่มีขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นแท่งๆ ดั่งเหมือนได้นำแท่งหินเหล่านั้นมาเรียงรายให้เป็นระเบียบ ตกแต่งให้สวยงามเหมือนกับห้องนอน ซึ่งตรงนี้เรียกว่าถ้ำบาเจียง และถัดมาก็จะมีน้ำตกที่มีขนาดเล็กกว่า เรียกว่า ตาดมะแงว ซึ่งเป็นสถานที่เกี่ยวข้องนิทานอันเล่าขานกันมานานแสนนาน คือเรื่อง ความรักของท้าวบาเจียง

กับนางมะโรง น้ำตกตาดผาส้วม ที่พักท่ามกลางธรรมชาติน้ำตกและภูเขา ชมความงามของน้ำตกและสัมผัสธรรมชาติ วิถีชีวิตหลากหลายของชนเผ่าแห่งที่ราบสูงบอละเวน ในหมู่บ้านชนเผ่ากะตู้ภายในรีสอร์ท

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

บ่าย              ออกเดินทางไปยัง ”ปราสาทหินวัดภู” หรือนักโบราณคดีลาวเรียกว่า “นครเสดถาปุระ” ตั้งอยู่ ณ ภูเกล้า หรือ “ลึงคบรรพต” รถวิ่งผ่านเขตชุมชนเก่าแก่ของเมืองจำปาสัก ชมตึกแถวของเศรษฐีชาวจีน และวังของเจ้าบุญอุ้มผู้ทิ้งแผ่นดิน ช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2518  ชมปราสาทหินวัดพู ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติให้เป็น “มรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษย์ชาติ” แห่งที่ 2 ของ สปป.ลาว เมื่อปี พ.ศ.2545 ซึ่งสร้างปี พ.ศ.1145 เป็นปราสาทขอมยุคก่อนนครวัด อายุกว่า 1,000 ปี สัมผัสร่องรอยอารยะธรรมจากลวดลายการแกะสลักหิน รูปพระศิวะ พระนาราย์ พระพรหม พระกฤษำ นางอัสร เชิญถ่ายภาพอิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองปากเซ แล้วนำท่านขึ้นกราบไหว้พระวัดพูเสลา พร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ยามเย็น ซึ่งจะมองทิวทัศน์ตัวเมืองปากเซ และสะพานข้ามแม่น้ำโขงลาว-ญี่ปุ่น ที่สวยงาม ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำร้านมะนีพอน หรือร้าน… หลังอาหารนำเข้าที่พัก Campasak Grand Hotel / Arawan Riversise Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่า พักผ่อนอิสระ หรือจะเที่ยวชม แสง สี เสียง เมืองปากเซ ยามราตรี ตามอัธยาศัย

วันที่สาม      อลังการน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง(ไนแองการ่าแห่งเอเชีย)

06.00 น.               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 น.             ออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 13 สายใต้ประมาณ 148 กิโลเมตร ถึงท่าเรือบ้านนากะสัง นำท่านลงเรือหางยาลัดเลาะเกาะดอนต่างๆ ไปยังที่ตั้งของ “น้ำตกหลี่ผี”  บนเกาะดอนคอน ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามเกาะดอนคอนจะมีชาวบ้านสร้างบ้าน Home Stay สำหรับนักท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง และ “ชมซากหัวรถจักรไอน้ำ และสะพานรถไฟ” ของจักรวรรดิ์นิยมฝรั่งเสศ ชมน้ำตกหลี่ผี หรือตาดสัมพะมิต เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านกลางแม่น้ำโขงไหลรวมกันจนเป็นแรงแม่น้ำกระทบ(มหานที สีพันดอน) แก่งหินต่างๆ อันเกิดจากพื้นของแม่น้ำโขงได้เกิดการยุบตัวลงเป็นหลุม และเกิดผาสูง ประมาณ 15 ถึง 20 เมตร ทำให้สายน้ำที่ไหลตกลงมาเป็นกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก เปรียบเสมือนดั่งกังหันแห่งสายน้ำที่มีแรงกระทบของสายน้ำอย่างแรก คำว่าหลี่ผี แปลว่า หลี่ เป็นเครื่องมือจับปลาของชาวลาว และผีก็คือศพของคนที่ได้ตกน้ำตายจากแม่น้ำโขง จะมาตกและติดกับหลี่ของชาวบ้านที่หาปลาแถวๆ นี้ รวมกันเป็นหลี่ผี นับตั้งแต่นั้นมา น้ำตกแห่งนี้จึงมีนามว่า “น้ำตกหลี่ผี” เชิญถ่ายภาพตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรเดินทางสู่น้ำตกคอนพะเพ็ง

เที่ยง             ถึงน้ำตกคอนพะเพ็ง  รับประทานอาหารร้านคอนพะเพ็ง

บ่าย          ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง หรือตาดคอน เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง น้ำตกมีความสูงประมาณ 12 เมตร มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ จนได้สมยานามว่า   ”ไนแองการ่าแห่งเอเซีย” เป็นแก่งหินขนาดใหญ่มหึมาที่กั้นขวางทางเดินของแม่น้ำโขง แม่น้ำโขงเมื่อมาถึงบริเวณนี้จะหักตัวลงตามความชันของหน้าผา กลายเป็นธารน้ำตกขนาดมหึมา ในฤดูแล้งน้ำโขงจะแตกต่างเป็นสีขาวสะอาดตาน่าชมเป็นอย่างยิ่ง เสียงดังของน้ำตกคอนพะเพ็งดังครืนโครม เหมือนน้ำตกนับพันสายประสานเสียงกันดังอยู่ตลอดเวลา

เพราะแก่งหินขนาดใหญ่ที่เรียงรายขวางกั้นตลอดแนวลำน้ำโขง ที่ดูเหมือนแม่น้ำโขงทั้งสายที่ไหลมา แล้วกลายเป็นน้ำตกลดระดับลง ด้วยความแรงของน้ำจำนวนมหาศาล ทำให้เกิดความสูงต่ำของระดับน้ำในบริเวณนี้ และความเสียงดังสนั่นของสายน้ำตกซึ่งถั่งทะลักราวกับจะถล่มทลายกางหินอย่างกราดเกรี้ยว ที่บังอาจมาขวางทางมิให้ไหลล่องลงอย่างสะดวก แม่น้ำโขงมีความยาว 4,880 กิโลเมตร ต้นกำเนิดอยู่ที่ราบสูงชิงไห่-ธิเทต มณฑลชิงไห่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไหลผ่าน 6 ประเทศ ประกอบด้วย จีน พม่า ลาว  ไทย   กัมพูชา   และเวียดนาม  ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้(อ่าวตังเกี๋ย)  ที่ประเทศเวียดนาม  เชิญถ่ายภาพตามอัธยาศัย  ได้เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองปากเซ

18.00 น.                รับประทานอาหารค่ำร้านแพแม่ของล้านช้าง หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย  พัก Campasak Grand Hotel / Arawan Riversise Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่      ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดหลวง-เมืองปากเซ-สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า                         ตื่นรับอรุณยามเช้า จากนั้นนำท่านไปใส่บาตรที่วัดหลวง หลังใส่บาตรนำชมวัดหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซโดนซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2478  เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองปากเซ เป็นสถาปัตยกรรมแบบลาว

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารอำลาเมืองปากเซ เดินทางสู่สนามบิน

09.25 น.                เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV223

10.55 น.               ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจ

**ปากเซ-ปราสาทหินวัดพู-น้ำหลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ผาส้วม4วัน(QV)***

อัตราค่าบริการ  สำหรับกรุ๊ป 8-9 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย)  16-20 ท่าน  มีหัวหน้าทัวร์ไทย  

กรณี 8-9 ท่าน  เด็กคิดราคาเท่ากับผู้ใหญ่    

                                                                                                          
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่                       พักห้องละ 2-3 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีพักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน(มีเตียง) พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
29 ตค.-1 พย., 17-20 พย.,8-11, 22-25 ธค.,   12-15 มค.61       14,500.- 14,500.- 2,500.-
8-9 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน 14,500.- 14,500.- 2,500.-
29 ธค.-1 มค.61 15,900.- 15,900.- 2,900.-
 •  อัตรานี้รวม          ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ปากเซ-กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน/ รถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศท่องเที่ยว/ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว/ อาหารตามระบุในรายการ/ ที่พักโรงแรม 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)/ ไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย)/ เรือล่องน้ำโขง/ ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลท่านละ 1,000,000/500,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)/ น้ำดื่ม-ผ้าเย็น
 •  อัตรานี้ไม่รวม    ทิปไกด์ท้องถิ่น-พนักงานขับรถ และหัวหน้าทัวร์ไทย/ ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติและผู้ถือ
 • เอกสารต่างด้าว/ อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%/และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
เอกสารที่ใช้      พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า  เงื่อนไขการจอง เมื่อยืนยันการจอง แฟ็กช์สำเนาหน้าพาสปอร์ตมาที่เบอร์.... พร้อมชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน  หมายเหตุ :     โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ