ทัวร์ลาว สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน #LAOIT8901

฿

รหัสทัวร์ : LAOIT8901
แต้มสะสม : 10 แต้ม

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม

2.ช้อปปิ้งซื้อของฝากตลาดมืด

3.ตักบาตรข้าวเหนียว

  • 9888 ฿
  • 10888 ฿
  • 11888 ฿
  • 12888 ฿
  • 15888 ฿
  • 17888 ฿
  • 2500 ฿
SKU:LAOIT8901
Category:
Tags:, , , , ,

ทัวร์ลาว สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน #LAOIT8901

วันแรก       กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – พระธาติภูษี – ตลาดมืด                                         

11.00 น.        พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น3 ประตู 3

เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน Thai Air Asia (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

13.55น.         เดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย(FD)เที่ยวบินที่ FD1030

15.20น.         เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว หลังจากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ปัจจุบันองค์การยูเนสโกได้ยกให้หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมืองที่เก็บรักษากลิ่นไอของประวัติศาสตร์ไว้อย่างครบถ้วน เมืองที่ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว

นำท่านดินทางสู่จุดชมวิว 360องศา สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางจากมุมสูง พระธาตุพูสี(Phou Si Mountian) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบางอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 150เมตร เดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี  สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา ภูษีนี้ หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคาน ยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด7ชั้นสูงประมาณ 21 เมตร

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร

หลังอาหารให้ท่านเดินเที่ยวชม ตลาดมืด หรือ ถนนคนเดินของเมืองหลวงพระบาง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เป็นของระลึก หรือของฝาก มีซุ้มร้านค้ากว่า 100 ร้าน ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้า ผ้าทอมือ และของตกแต่งบ้านที่เป็นงานทำมือและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชนเผ่าต่างๆในหลวงพระบาง และ ของฝากพื้นเมืองย่านนี้ ยังมีร้านกาแฟชื่อดังหลายๆร้าน เช่นร้าน โจมาเบเกอรี่เป็นร้านที่ใช้ตึกเก่ามาทำเป็นร้านกาแฟ มีเครื่องดื่มกาแฟ ขนมปัง เค้ก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย..ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  

:ที่พัก โรงแรมSUNWAY HOTEL /โรงแรมMY LAO HOME หรือระดับใกล้เคียงกัน:

วันที่สอง      ทำบุญตักบาตรตอนเช้า – ตลาดเช้า – วัดแสนสุขขาราม  – วัดเชียงทองวัดวิชุนราช
  บ้านช่างไห่ – ถ้ำติ่ง – น้ำตกตาดกวางสี                                                                                                                                                               

05.30 น.        ตื่นเช้า ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่หลวงพระบาง

ร่วมตักบาตรการตักบาตรข้าวเหนียว ร่วมกับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง (ค่าทัวร์ไม่รวมของใส่บาตร)

นำท่านสู่ วัดแสนสุขขาราม เป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้าง ภายหลังหลวงพระบางแยกออกจากนครเวียงจันทร์  เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง และหอรอยพระพุทธบาทจำลองด้านข้างหอพระยืน ส่วนพระอุโบสถลงรักปิดทองอย่างสวยงาม จัดเป็นศิลปะแบบหลวงพระบางตอนกลาง สังเกตได้จากเสาทรงแปดเหลี่ยม และยอดเสารูปกลีบบัว ส่วนผนังภายในพระอุโบสถตกแต่งด้วยการเขียนภาพสีทองลงบนพื้นแดง

จากนั้นนำเที่ยวชมสัมผัสความเป็นอยู่ ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบาง อาหารการกิน และแสดงได้ถึงความบริบูรณ์ของพืชพันธ์ในท้องถิ่น ที่ ตลาดเช้า เป็นตลาดของชาวบ้านที่ชาวหลวงพระบางจะมาจับจ่ายซื้อของใช้ยามเช้า ชิมข้าวจี่ กาแฟลาวที่ ร้านกาแฟประชานิยมซึ่งร้านนี้เป็นร้านธรรมดามากกับผู้ที่เดินทางไปครั้งแรกแต่เมื่อได้ชิมกาแฟหรือโอวัลติน จะยกนิ้วแสดงถึงรสชาติที่อร่อย

เช้า                  บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาวบริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง ไฮไลต์ คือ พระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” ที่ถือได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้าง  สิ่งที่โดดเด่นจนสะดุดตาคือหลังคา ที่ซ้อน 3 ตับ ถูกดัดให้อ่อนโค้งไล่ระดับต่ำลงมามากทีเดียวและตรงกลางหลังคายังมียอดฉัตรที่เด่นตระหง่านสัญลักษณ์ที่แสดงถึงวัดของพระมหากษัตริย์

จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์ (คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน   จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม บ้านผานมศูนย์หัตถกรรม พื้นบ้านของเมืองหลวงพระบาง  ที่รวบรวมสินค้าหัตกรรมงานฝีมือต่างๆ ไวสำหรับนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม  และชมงานฝีมือ เช่น งานกระดาษสาการทอผ้าไหมของลาว

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร

จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ บ้านช่างไห เพื่อล่องเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง

สู่ถ้ำติ่ง ผาริมแม่น้าโขงมีอยู่ 2 ถ้า คือถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่ม หรือถ้ำล่างสูง 60 เมตรจากพื้นน้ำ มีลักษณะเป็นโพรงน้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืนมีทั้งปางประทานพรและปางห้ามญาติถ้า ติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้นปากถ้ำ  แต่เดิมที่นี่เป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ก่อนที่ศาสนาพุทธจะเข้ามาในแผ่นดินลาว และใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา

ถ้ำติ่ง แสดงถึงยุคแห่งการปฏิวัติความเชื่อของชาวลาวในอดีตที่เคยนับถือผีพระเจ้าโพธิสารราชทรงเลื่อมใส จากนั้นล่องเรือกลับ

นั่งรถบัสเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางสี ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบางเป็นอีกหนึ่งจุดที่ควรค่าแก่การมาเยือนสักครั้งโดยน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกหินปูน น้ำในน้ำตกจึงเป็นสีเขียวมรกตสดใส แวดล้อมด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ และด้วยความสวยงามของธรรมชาติ น้ำตกตาดกวางสี จึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาตั้งแคมป์ผจญภัยกันนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมน้ำตกได้ในชั้นต่างๆ ส่วนจุดที่เป็นไฮไลต์ คือ สะพานไม้ที่ชั้น 4

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร

:ที่พัก โรงแรมSUNWAY HOTEL /โรงแรมMY LAO HOME หรือระดับใกล้เคียงกัน

   อิสระให้ท่านพักผ่อน และ สัมผัสบรรยากาศของเมืองหลวงพระบางตามอัธยาศัย

วันสาม       พระราชวังหลวงพระบาง – สนามบินหลวงพระบาง – สนามบินดอนเมือง                                                                                                                           

เช้า               บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พระราชวังหลวงพระบาง(Royal Palace Museum) เป็นพระราชวังเก่าแก่ของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบางโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและตัวอาคารที่มีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ตัวอาคารมีลักษณะแบบฝรั่งเศส ส่วนหลังคาจะเป็นทรงลาว ด้านหน้าหันไปทางพระธาตุพูสี  ปัจจุบันถูกตั้งให้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองหลวงพระบางและหอพระแก้ว ที่นี่เคยเป็นพระราชวังเก่า ที่ประทับของเจ้ามหาชีวิต หมายถึงที่ประทับของพระมหากษัตริย์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2447 สมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ สืบทอดต่อมาถึงสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา เจ้าม  หาชีวิตองค์สุดท้ายของลาว  บริเวณข้อปฏิบัติสำคัญคือ ห้ามถ่ายรูป ยกเว้นภายนอกตัวอาคาร

และนำท่านนมัสการ หอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปรางค์ห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ำหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองคำ 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4องค์ประดิษฐานอยู่

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง

15.50น.       เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบินไทยไทยแอร์เอเซีย(FD) เที่ยวบินที่ FD1031

(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) **ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง

17.20น.         เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 

เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก2-6ปี ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
7-9 มีนาคม 63 10,888 ไม่มีราคาเด็ก 2,500 18
14-16 มีนาคม 63 10,888 2,500 18
21-23 มีนาคม 63 10,888 2,500 18
28-30 มีนาคม 63 10,888 2,500 18
12-14 เมษายน 63 17,888 2,500 18
13-15 เมษายน 63 17,888 2,500 36
14-16 เมษายน 63 15,888 2,500 18
25-27 เมษายน 63 11,888 2,500 18
3-5 พฤษภาคม 63 12,888 2,500 18
9-11 พฤษภาคม 63 11,888 2,500 18
16-18 พฤษภาคม 63 10,888 2,500 18
23-25 พฤษภาคม 63 9,888 2,500 18
30พฤษภาคม-1มิถุนายน 63 10,888 2,500 18
6-8 มิถุนายน 63 9,888 2,500 18
13-15 มิถุนายน 63 10,888 2,500 18
20-22 มิถุนายน 63 10,888 ไม่มีราคาเด็ก 2,500 18
27-29 มิถุนายน 63 9,888 2,500 18
11-13 กรกฎาคม 63 10,888 2,500 18
18-20 กรกฎาคม 63 10,888 2,500 18
1-3 สิงหาคม 63 10,888 2,500 18
15-17 สิงหาคม 63 10,888 2,500 18
22-24 สิงหาคม 63 10,888 2,500 18
29-31 สิงหาคม 63 10,888 2,500 18

การท่องเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง ไม่สามารถท่องเที่ยวโดยรถท่องเที่ยวขนาดใหญ่

จะต้องเปลี่ยนเป็นรถเล็กรถตู้ นั่งคันละ 8-10ท่าน

หมายเหตุ :รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทำการจองตั๋วเครื่อง

มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้

กรุ๊ปออกเดินทางได้ 9ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์

 อัตราค่าบริการรวม ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ–หลวงพระบาง–กรุงเทพฯ ไปกลับพร้อมที่พัก2คืน พักห้องละ 2-3ท่าน  อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล โดยความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ** รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ   *ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท),ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 900บาท/ทริป/ท่าน  สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ  ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า

เงื่อนไขในการจอง มัดจำท่านละ  5,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

 เอกสารที่ประกอบการเดินทาง  
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ

การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

หมายเหตุ

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านชำระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแล้ว
1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 18 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับท่านได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วันก่อนการเดินทาง

2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้
3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ

7) การประกันภัย ที่บริษัทได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได้ และทางบริษัทถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป)
7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
8) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 

 

เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก2-6ปี ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
7-9 มีนาคม 63 10,888 ไม่มีราคาเด็ก 2,500 18
14-16 มีนาคม 63 10,888 2,500 18
21-23 มีนาคม 63 10,888 2,500 18
28-30 มีนาคม 63 10,888 2,500 18
12-14 เมษายน 63 17,888 2,500 18
13-15 เมษายน 63 17,888 2,500 36
14-16 เมษายน 63 15,888 2,500 18
25-27 เมษายน 63 11,888 2,500 18
3-5 พฤษภาคม 63 12,888 2,500 18
9-11 พฤษภาคม 63 11,888 2,500 18
16-18 พฤษภาคม 63 10,888 2,500 18
23-25 พฤษภาคม 63 9,888 2,500 18
30พฤษภาคม-1มิถุนายน 63 10,888 2,500 18
6-8 มิถุนายน 63 9,888 2,500 18
13-15 มิถุนายน 63 10,888 2,500 18
20-22 มิถุนายน 63 10,888 ไม่มีราคาเด็ก 2,500 18
27-29 มิถุนายน 63 9,888 2,500 18
11-13 กรกฎาคม 63 10,888 2,500 18
18-20 กรกฎาคม 63 10,888 2,500 18
1-3 สิงหาคม 63 10,888 2,500 18
15-17 สิงหาคม 63 10,888 2,500 18
22-24 สิงหาคม 63 10,888 2,500 18
29-31 สิงหาคม 63 10,888 2,500 18

การท่องเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง ไม่สามารถท่องเที่ยวโดยรถท่องเที่ยวขนาดใหญ่

จะต้องเปลี่ยนเป็นรถเล็กรถตู้ นั่งคันละ 8-10ท่าน

  หมายเหตุ :รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทำการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ กรุ๊ปออกเดินทางได้ 9ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ อัตราค่าบริการรวม ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ–หลวงพระบาง–กรุงเทพฯ ไปกลับพร้อมที่พัก2คืน พักห้องละ 2-3ท่าน  อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล โดยความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ** รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ   *ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท),ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 900บาท/ทริป/ท่าน  สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ  ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า   เงื่อนไขในการจอง มัดจำท่านละ  5,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  เอกสารที่ประกอบการเดินทาง   หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น หมายเหตุ กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านชำระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแล้ว 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 18 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับท่านได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วันก่อนการเดินทาง 2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ 3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ 4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน 5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข 6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ 7) การประกันภัย ที่บริษัทได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได้ และทางบริษัทถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป) 7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 8) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ