ทัวร์อินเดีย THE…BEST OF ASSAM & MEGALAYA #INDHH5603

฿

รหัสทัวร์ : INDHH5603
แต้มสะสม : 20 แต้ม

จุดเด่นของทัวร์

 1. นำท่านร่วมทำบุญกับ วัดไทผาเก เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นวัดที่มีความสวยงามมาก ในวัดมีศูนย์ฝึกกัมมัฏฐาน มีบรรยากาศร่มรื่นเป็นที่สัปปายะสำหรับผู้ฝักใฝ่ทางธรรม
 2. นั่งรถจิ๊ปท่องซาฟารี เที่ยวชม อุทยานคาจิรังกา (Kaziranga National Park) เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่สมบูรณ์มากๆแห่งหนึ่ง
 3. ล่องเรือแม่น้ำ Umngot ที่เมืองดาวกี (ทั้งวัน) ท่านจะได้สัมผัสความใสของแม่น้ำแห่งนี้ ตื่นตาตื่นใจกับน้ำสีฟ้าครามเขียวใสสะอาด ความใสที่เปรียบเสมือนกระจกทำให้ท่านสามารถมองเห็นพื้นด้านล่างของแม่น้ำ
  • 52900 ฿
  • 9500 ฿
SKU:INDHH5603
Category:
Tags:, ,

ทัวร์อินเดีย THE…BEST OF ASSAM & MEGALAYA

วันแรก              กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) Q กัลกัตตา Q ดิบรูการห์ (ประเทศอินเดีย)

03.00 น.            คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตู 3 เคาน์เตอร์  E สายการบิน SPICE JET (SG) โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้ความสะดวกแก่ท่าน

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100

05.10 น.            ออกเดินทางสู่ เมืองกัลกัตตา (KOLKATA) โดยสายการบิน SPICE JET เที่ยวบินที่ SG84

06.25 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกัลกัตตา KOLKATA INTERNATIONAL AIRPORT (เวลาท้องถิ่น)

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

07.30 น.            หลังจากนั้นให้ท่านรับประทานอาหารว่าง

12.25 น.            เดินทางต่อไปยังเมืองดิบรูการห์ โดยสายการบิน INDIGO AIRLINES เที่ยวบินที่ 6E 591

14.40 น.            เดินทางถึงเมืองดิบรูการห์ นำท่านชมเมืองดิบรูห์การห์ เป็นเมืองที่มีไร่ชาเป็นจำนวนมากไร่ชาอัสสัม และเป็นเมืองประตูสู่ตะวันออกของรัฐอรุณาจัลประเทศซึ่งอยู่ทางตอนใต้ ของแม่น้ำพรหมบุตร เรายังสามารถเห็นบ้านแบบดั่งเดิมสมัยโบราณเป็นจำนวนมากที่เมืองนี้

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก ณ โรงแรม NATRAJ HOTEL หรือเทียบเท่าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง                                   เมืองดิบรูการห์ – ไทพ่าเก – เมืองจอร์ฮัท

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปหมู่บ้านไทพ่าเก (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. 30 น.)

เดินทางถึง หมู่บ้านคนไทน้ำผาเก ซึ่งเป็นชาวไทผาเก  คือ คนไทกลุ่มเดียวกับที่อพยพมาพร้อมกับเจ้าฟ้าหลวงเสือก่าฟ้า ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์อาหม แต่เดิมอาศัยอยู่ที่เมืองดอนสวนคำ แต่พอครั้นอังกฤษเข้ายึดครองเมืองนี้แล้ว ก็พากันอพยพมาสร้างหมู่บ้านที่นำผาเก่ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภาษาไท รวมทั้งมีวัดในพระพุทธศาสนาแบบสไตล์ล้านนา-พม่า นำท่านร่วมทำบุญกับ วัดไทผาเก เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นวัดที่มีความสวยงามมาก ในวัดมีศูนย์ฝึกกัมมัฏฐาน มีบรรยากาศร่มรื่นเป็นที่สัปปายะสำหรับผู้ฝักใฝ่ทางธรรม ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเยือนอยู่เสมอ ที่ตั้งของวัดอยู่ไม่ไกลจากหนองน้ำเมืองจิริงตา (Nong Mungchiringta) เสาหินพระเจ้าอโศก (Ashoka Pillar) และบ้านโบราณของชาวไทอาหม หมู่บ้านน้ำผาเก (Namphake) อยู่ในเมืองนหารกาติยะ (Naharkatiya) รัฐอัสสัม เป็นหมู่บ้านของชุมชนไทผาเก่ (Tai Phake) เป็นชุมชนที่มีตำนาน ประเพณีและวิถีชีวิตที่แตกต่างจากชุมชนของชนเผ่าอื่น อยู่ห่างจากเมืองนหารการติยะ 6 กิโลเมตร ห่างจากเมืองดิบรูคารห์ (Dibrugarh) 37 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำบุรีดิฮิง มีบ้านเรือนรวมกันประมาณ 150 หลังคาเรือน (ประมาณ 5 พันคน)

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้น…เดินทางไปยังเมืองจอร์ฮัท (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.)  เมืองจอร์ฮัทเป็นประตูสู่รัฐ 7 พี่น้องของอินเดีย ประกอบด้วยอรุณาจัลประเทศ นาคาแลนด์ มณีปุระ มิโซรัม ตริปุระ และ เมฆาลัย มีชนเผ่ามากมายและหลากหลายธรรมชาติ อยู่ห่างจากเมืองกูฮาวาตี ซึ่งเป็นเมืองหลักของรัฐอัสสัมประมาณ 200 กิโลเมตร เมืองจอร์ฮัทเป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวของรัฐอัสสัมมากมาย อาทิ อุทยานคาซิรังกา อุทยามนัส หมู่บ้านชนเผ่าต่างๆ รวมทั้งหมู่บ้านไทผาเก

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก ณ โรงแรม KAZIRANGA GOLF RESORT HOTEL หรือเทียบเท่าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3                               เมืองจอร์ฮัท – อุทยานแห่งชาติคาจิรังกา

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.            นำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติคาจิรังกา

(ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. 30 น.)

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติคาจิรัง นำทุกท่านนั่งรถจิ๊ปท่องซาฟารี เที่ยวชม อุทยานคาจิรังกา (Kaziranga National Park) เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่สมบูรณ์มากๆแห่งหนึ่ง ท่านจะได้ชมซาฟารีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นแหล่งอนุรักษ์ แรดนอเดียวซึ่งมีอยู่หลายพันตัว ช้างอินเดีย เสือ นก และสัตว์ป่านานาชนิดในแถวเทือกเขาหิมาลัย ฤดูกาลที่ดีที่สุดในการท่องเที่ยวคือ ธันวาคม – พฤษภาคม ของทุกปี

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักที่ ณ โรงแรม IORA THE RETREAT HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 4                                       อุทยานแห่งชาติคาจิรังกา – เมืองชิลลอง

เช้าตรู่                เดินทางออกจากที่พักเพื่อนำทุกท่านไป สัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม และอากาศเย็นสดชื่นในยามเช้าตรู่ ท่านจะได้สัมผัส บรรยากาศในการขี่ช้างชมสัตว์เล็กใหญ่ที่ออกหากิน โดยเฉพาะแรดนอเดียวซึ่งมีให้เห็นเป็นจำนวนมาก

หลังจากนั้น….เดินทางกลับที่พัก……

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้น…..นำทุกท่านเดินทางไปยังเมืองชิลลอง ของรัฐเมเฆาลัย(ใช้เวลาเดินทาง 6 ชม.)

ระหว่างทาง….รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางถึงเมืองชิลลอง นำท่านช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง ผู้คนพื้นเมือง Khasi Tribe (ตลาดแม่ค้า ตลาดนี้ไม่มีพ่อค้า)

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก ณ โรงแรม POLO TOWERS HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 5                                เมืองชิลลอง – เมืองดาวกี – เมืองชิลลอง

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นเดินทางไปยังหมู่บ้านดาวกีซึ่งอยู่ติดชายแดนระหว่างอินเดีย กับบังคลาเทศ ประมาณ 70 กม. ตั้งอยู่ในรัฐเมเฆาลัย

นำทุกท่านล่องเรือแม่น้ำ Umngot ที่เมืองดาวกี (ทั้งวัน) ท่านจะได้สัมผัสความใสของแม่น้ำแห่งนี้ ตื่นตาตื่นใจกับน้ำสีฟ้าครามเขียวใสสะอาด ความใสที่เปรียบเสมือนกระจกทำให้ท่านสามารถมองเห็นพื้นด้านล่างของแม่น้ำ (เหมือนนั่งอยู่บนแผ่นกระจกใส) แม่น้ำอยู่ระหว่างเนินเขา Janatia ท่านจะได้ล่องผ่านสะพานแขวนขนาดเล็กที่เชื่อมระว่างชายแดนสองประเทศ

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน

นำทุกท่านเดินทางกลับที่พักเมืองชิลลอง

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก ณ โรงแรม POLO TOWERS HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 6                                         เมืองชิลลอง – เมืองกุวาฮาตี Q กัลกัตตา

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     นำท่านชมเมืองชิลลอง หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองกุวาฮาตี อยู่ทางตอนใต้ของหิมาลัยตะวันออก (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.)

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านเยี่ยมชมวัดกามากยา ตั้งอยู่บนเขา Nilachal อยู่ทางตะวันตกของเมืองคูวาฮาตี 8 กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างเพื่อถวายแด่ เทพธิดา ซึ่งเป็นหนึ่งใน 51 เทพี Pitha ที่เก่าแก่ที่สุด วิหารของวัดมีวิหารหลายๆหลังที่สร้างถวายแด่ Mahavidyas, Bhuvaneshvari , Bagalamukhi , Chinnamasta , ตริปุระ Sundari,  ธารา ,กาลี , Bhairavi , Dhumavati , Matangi , Kamala.  มีเทพเจ้าTripurasundari, Matangi และ Kamala ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลักหลังเดียวกัน ส่วนเทพเจ้าองค์อื่นจะมีวิหารเป็นของตัวเอง วัดนี้เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพของชาวฮินดูเป็นที่สุด  นำท่านไปยังจุดท่องเที่ยวที่สำคัญในกูวาฮาติ Srimanta Sankaradev Kalakshetra เป็นสถาบันทางวัฒนธรรม สร้างขึ้นในปี 1990 ความเป็นเลิศทางศิลปะของรัฐอัสสัม ของภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะปรากฏขึ้นที่นี่ ทั้งนี้ยังร้านอาหาร สถา  นที่ศักดิ์สิทธ์ ศูนย์การค้าและโรงละครเปิดโล่ง โดยกรมวัฒนธรรมรัฐบาลอัสสัมและเป็น  หัวหน้าโดยผู้อำนวยการของข้าราชการพลเรือนอัสสัมอินเดียหรือนายทหารฝ่ายเสนาธิการจัดการบริการ Kalakshetra ได้แบ่งออกเป็นหลายโรง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์กลางจัดแสดงนิทรรศการบทความที่ใช้โดยกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันของรัฐอัสสัม พิพิธภัณฑ์บ้านยังเป็นวัสดุทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย ซึ่งโรงละครนี้สามารถรองรับจำนวนได้ 2000 คน หลังจากนั้นเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางไปยังเมืองกัลลัตตา

15.40 น.            ออกเดินทางไปยังเมืองกัลลัตตา โดยสาการบิน INDIGO AIRLINES เที่ยวบินที่ 6E 856

16.55 น.            เดินทางถึงเมืองกัลกัตตา

ค่ำ                     อิสระอาหารค่ำ พร้อมช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

หลังจากนั้นได้เวลาพอสมควรนำทุกท่านเดินทางไปยังสนามบิน

20.40 น.            เดินทางสู่…กรุงเทพฯ โดยสารการบิน SPICE JET เที่ยวบินที่ SG83

วันที่ 7                                    เมืองกัลกัตตา   กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

00.05 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ …

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่/ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม
7-13,21-27 ต.ค.61 11-17 พ.ย.,25 พ.ย.-1 ธ.ค.61 2-8,9-15,23-29 ธ.ค.61 52,900.- 9,500.-
  ***ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึ้นไป) เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15+ ท่าน **ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั้น - พาสปอร์ตต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,760 บาท ต่อ ท่าน - พาสปอร์ตอเมริกาเก็บเพิ่ม 2,760 บาท ต่อ ท่าน
หมายเหตุ :
 1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทำกิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์
 2. บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้ตามรายการ
อัตราค่าบริการรวม :
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-กัลกัตต้า-กรุงเทพฯ โดยสายการบินสไปซ์เจ็ท ภายในประเทศกัลกัตตา-ดิบรูการห์/กุวาฮาตี-กัลกัตต้า โดยสายการบินอินดิโกแอร์ไลน์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าที่พักโรงแรมตามรายการระบุ
 • รถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง (4 - 5 คน /คัน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุ
 • หัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทางทั้งคนไทยและท้องถิ่น
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 5000,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย
  อัตราค่าบริการไม่รวม :
 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าภาษีหัก ณ  ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 15 กิโลกรัม (7 กิโลกรัม กระเป๋าถือ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถและพนักงานบริการ วันละ 5USD/วัน/ท่าน
  การชำระเงิน ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด *** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจังหวัด อัตราดังกล่าวเป็นอัตราสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคาร ค่ะ***   หมายเหตุ  :  อนึ่งกรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ 02-235-7573 หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่านทางโทรศัพท์หากท่านไม่สามารถแฟกซ์ได้จักเป็นพระคุณยิ่      เงื่อนไขการให้บริการ ที่ท่านควรทราบก่อนสำรองที่นั่ง * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 25,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 20 วัน * ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน สำหรับช่วงวันหยุดเทศกาล * กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไปหักค่าใช้จ่ายตามจริง *  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ *  อัตราค่าบริการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ ระหว่างการเดินทางถ้าท่านแยกตัวออกจากคณะทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินหรือลดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น *  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจาก การที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมือง  อันเนื่องมาจากการที่ท่านมีเอกสารเดินทางที่ไม่ถูกต้อง  หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง  หรือภัยธรรมชาติ, ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสัย ที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย ถูกทำร้าย หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เงื่อนไขการบริการอื่นๆ
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15+ท่าน
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
REMARK  -ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) -สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนในทุกกรณี
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 7 ข้อ
 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
 3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 6. ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด
 7. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุก ครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น *** ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน   ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

เอกสารในการทำวีซ่าอินเดีย

เนื่องจากอินเดียเพิ่งเปลี่ยนแบบฟอร์มการขอวีซ่าใหม่ จำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ***หมายเหตุ*** ทางบริษัททัวร์จะดำเนินการยื่นวีซ่าระบบออนไลน์ (E-Visa) ให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางมาแสกนลายนิ้วมือที่ศูนย์วีซ่าอินเดีย
 1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หรือสำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน**ห้ามขีดคร่อม)
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. สำคัญมาก***รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
ขนาด 2 คูณ 2 นิ้วเท่านั้น  จำนวน 2 ใบ ต้องเห็นใบหน้าชัดเจนตั้งแต่หัวไหล่ไปจนสุดศีรษะและห้ามยิ้มเห็นฟัน และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ถ้าไม่ถูกต้องไม่ต้องแนบมานะคะ หากท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าเนื่องจากรูปถ่ายไม่ได้ขนาดตามที่สถานทูตกำหนด ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร์
 1. ***สำคัญมาก***สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)
 3. แจ้งที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุรหัสไปรษณีย์และหมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือมือถือ
 4. สำคัญมาก*** กรุณาระบุอาชีพ เช่น
- ถ้าเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ให้ระบุตำแหน่ง,ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ - ถ้าเกษียณราชการแล้ว ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่เคยสังกัด พร้อมที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ - ถ้าเป็นแม่บ้าน ให้แจ้งอาชีพและสถานที่ทำงานของสามี - ถ้าประกอบธุรกิจส่วนตัวให้เขียนแจ้งที่อยู่พร้อมชื่อสถานที่ประกอบการ - ถ้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้แจ้งชื่อสถานศึกษา - ถ้าเป็นเด็กเล็ก ให้แจ้งสถานที่ทำงานของบิดา-มารดา
 1. หากแต่งงานแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลและสถานที่เกิด (ระบุจังหวัด) ของคู่สมรส
- หากเป็นผู้หญิงกรุณาแจ้งนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน - กรณีคู่สมรสอย่าร้าง/เสียชีวิต ให้แจ้งว่าหย่าแล้ว หรือ เสียชีวิต
 1. สำคัญมาก*** กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลและสถานที่เกิด (ระบุจังหวัด) ของบิดาและมารดา
 2. กรุณาแจ้งวุฒิการศึกษาที่จบ เช่น มัธยมศึกษา ม.6/ ปริญญาตรี/ปริญญาโท เป็นต้น
 3. กรุณาแจ้งลักษณะรูปพรรณที่เด่นชัดในร่างกาย เช่น ผิวสีแทน ตาสีดำ เป็นต้น
 4. ถ้าเคยเดินทางเข้าอินเดียมาแล้ว กรุณาแจ้ง วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางออกจากอินเดียล่าสุด
 5. สำคัญมาก***กรุณาระบุประเทศที่เคยเดินทางในเล่มพาสปอร์ตปัจจุบันให้ครบถ้วน
หมายเหตุ การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง จะเป็นผลดีกับผู้สมัครขอวีซ่าเอง ทางบริษัทฯจำเป็นต้องขอข้อมูลมากมายและยุ่งยากข้างต้นเพื่อทำให้วีซ่าอนุมัติโดยง่ายและไม่เสียเวลา หรือเสี่ยงที่วีซ่าจะไม่อนุมัติค่ะ หมายเหตุ ระยะเวลาในการดำเนินการวีซ่าของทางสถานทูต 7-10 วันทำการ