ทัวร์มาเก๊า – จูไห่ MACAO CHILL CHILL #HKGTK7102

฿

รหัสทัวร์ : HKGTK7102
แต้มสะสม : 10 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรม

1.นำท่าน  ถนนคู่รัก Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามของเมืองจูไห่

2.นำท่านชม พระราชวังหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์ 

3.นำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดนี้เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า 

 แต้มสะสม 10

  • 8900 ฿
  • 12400 ฿
  • 12400 ฿
  • 3900 ฿
SKU:HKGTK7102
Category:
Tags:, , ,

ทัวร์มาเก๊า – จูไห่ MACAO CHILL CHILL #HKGTK7102

จูไห่ ถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล วัดผู่โถว่ ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านหยก ชมโชว์พระราชวังหยวนหมิงหยวน ข้ามด่านจูไห่ เมืองมาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซ็นต์พอล เซนาโด้สแควร์

กำหนดการเดินทาง มกราคม-เมษายน 61

วันแรกของการเดินทาง        สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองมาเก๊า – เมืองจูไห่ อิสระช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดินก๋งเป่ย – อาหารค่ำ เป่าฮื้อ ไวน์แดง

 • 09.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาร์เตอร์  L เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์มาเก๊า โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมเช็คสัมภาระ และที่นั่งก่อนการเดินทาง
 • 11.50 น. เหิรฟ้าสู่ เกาะมาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX 885 บนเครื่องบริการท่านด้วยอาหาร และ  เครื่องดื่มบนเครื่อง
 • 15.45 น. เดินทางถึงสนามบินมาเก๊า หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว   นำท่านท่องเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า ซี่งมาเก๊าเป็นเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  เรียกสั้น ๆ ว่า มาเก๊า  เป็นพื้นที่บนชายฝั่งทางใต้ของประเทศจีนปกครองโดย  ประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็นอาณานิคมของยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดในจีน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 อำนาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าได้ย้ายไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนใน พ.ศ.2542 กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของ หลังจากนั้นนำท่านข้ามด่านสู่ เมืองจูไห่
 • เย็น    หลังจากนำท่านข้ามด่านถึงเมืองจูไห่เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๋กเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ  ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ชิมเป่าฮื้อ พร้อมไวน์แดง และเมนูอื่นๆ ณ ภัตตาคาร โรงแรม 365 ART HOTEL / VIENNA HOTEL ZHUHAI หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง     จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – วัดผู่โถว่ – ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – ชมโชว์พระราชวังหยวนหมิงหยวน

 • เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่าน  ถนนคู่รัก Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามของเมืองจูไห่แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู  เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล”จากนั้นนำท่านชม วัดผูโถว่ นำท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจาย เพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้า เพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนานจากนั้นนำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน จากนั้นนำท่าน แวะชม ร้านบัวหิมะ ที่เลื่องชื่อที่สุดจะเป็นผลิตภัณฑ์ “บัวหิมะ” สามารถรักษาแผลที่โดนน้ำร้อนลวก และแผลผุผองได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมอีกด้วย และชม ร้านหยก ชมผลิตภัณฑ์จากหยก หินที่คนจีนเชื่อว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์
 • เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย     นำท่านชม พระราชวังหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์ พระราชวังหยวนหมิงหยวน ได้สร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ “ภูเขาชิลิน” ในเมือง “จูไห่” ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตำหนังเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยวสิ่งที่ทำให้ สวนหยวนหมิง  หยวน มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแต่ งสวนที่เป็นศิลปแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน “สวนหยวนหมิง” จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนแห่งนี้เปิดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997 เป็นต้นมา
 • ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โรงแรม 365 ART HOTEL / VIENNA HOTEL ZHUHAI หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง     ข้ามด่านจูไห่ – เมืองมาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์พอล – เซนาโด้สแควร์ ร้านขนม – เวเนเชี่ยน – สนามบินมาเก๊า – กรุงเทพฯ

 • เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักหลังจากนั้นนำท่านข้ามด่านสู่ เมืองมาเก๊าจากนั้นนำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ที่ตั้งอยู่ริมทะเล เจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์  มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตันนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดนี้เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า มีอายุกว่า 600 ปี สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 นอกจากนั้นแล้วยังเป็นสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมือง มีโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน เมื่อปีค.ศ.1844
 • เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย        แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมืองรวมถึงวิตามินต่างๆ ในราคาโดนใจ ไม่ว่าจะเป็น วิตามินสกัดจาก  ปลาทะเลน้ำลึก หรือ น้ำนมผึ้ง ที่ช่วยบำรุงผิวพรรณ หรือ เลือกซื้อหมูแผ่นไปเป็นของฝากก้อสามารถเลือกได้ที่นี่จากนั้นนำท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลำดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่า  งตะวันออก และตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลกนำท่านเดินผ่านชม เซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็นทำเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและ  ร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ด้วยเรียกว่าช้อปปิ้งที่นี่แห่งเดียวก็คุ้มเกินพอ แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมืองนำท่านชม  เดอะเวเนเซี่ยน  หรือ เวนิสมาเก๊า  โรงแรมครบวงจร  ใหญ่ที่สุดในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส  เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้  านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม  ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ   (การล่องเรือ ประมาณ 180 เหรียญฮ่องกง หรือ ชมโชว์ต่างๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง) ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า
 • 19.00 น. นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า  เที่ยวบินที่ NX 882
 • 20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

******************************************************************************

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ

โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง  เที่ยวบิน   ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน แบบมีเตียง อายุ 2 – 18 ปี เด็กพักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน แบบไม่มีเตียง อายุ 2 – 18 ปี พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
13-15 มกราคม ขาไป     NX885 8,900 12,400 12,400 3,900
ขากลับ  NX882
03-05 กุมภาพันธ์ ขาไป     NX885 8,900 12,400 12,400 3,900
ขากลับ  NX882
03-05 มีนาคม ขาไป     NX885 8,900 12,400 12,400 3,900
ขากลับ  NX882
10-12 มีนาคม ขาไป     NX885 8,900 12,400 12,400 3,900
ขากลับ  NX882
17-19 มีนาคม ขาไป     NX885 8,900 12,400 12,400 3,900
ขากลับ  NX882
24-26 มีนาคม ขาไป     NX885 8,900 12,400 12,400 3,900
ขากลับ  NX882
31 มี.ค. – 02 เม.ย. ขาไป     NX885 8,900 12,400 12,400 3,900
ขากลับ  NX882
อัตรานี้รวมบริการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน แอร์มาเก๊า ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ – มาเก๊า – กรุงเทพฯ(และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่  06 ธันวาคม 2560    และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2560  และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 อัตรานี้ไม่รวมบริการ
 • ทิปสำหรับ ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ *** อัตราการให้ทิป ผู้ใหญ่ และเด็ก 1,000 บาทต่อท่าน ***
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 การชำระเงิน
 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำค่าบริการทัวร์เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองที่นั่งแล้ว 2 วันทำการ
 • สำหรับค่าบริการทัวร์ส่วนที่เหลือ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • หากผู้โดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
การยกเลิก
 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด และในการคืนมัดจำ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่เต็มจำนวนการมัดจำ
 • หากผู้โดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 หมายเหตุ
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ แต่ไม่ได้มีการบังคับซื้อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการจองไว้เป็นตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ดังนั้นที่นั่งทางสายการบินจะจัดให้เป็นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษัทฯไม่สามารถที่จะร้องขอได้ว่าจะขอที่นั่งโซนใหม่ และในบางครั้งที่นั่งบนเครื่องบน อาจจะไม่ได้นั่งติดกันหมดกับคนในครอบครัว แต่ทว่า ณ วันที่เดินทาง เจ้าที่และหัวหน้าทัวร์จะพยายามอย่างเต็มที่ เผื่อที่จะได้นั่งด้วยกันกับคนในครอบครัว ทั้งนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดเข้าใจ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง หากผู้ร่วมเดินทางจอยกรุ๊ปหน้าร้านไม่ถึง 15 ท่าน
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางกรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น *** เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ****** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ***