ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หนิงโป ผู่โถวซาน หังโจว #SHASPW3200

฿

รหัสทัวร์ : SHASPW3200
แต้มสะสม : 10 แต้ม

      จุดเด่นของโปรแกรม   

1.นำท่านเดินทางเข้าสู่มหานครที่ได้ชื่อว่าเป็น ปารีสแห่งตะวันออก เนื่องจากเซี่ยงไฮ้มีความสวยงามระดับยุโรป

2.นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนิงปอ เป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากหังโจว

3.นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถือเป็นไข่มุกของเมืองหังโจว มีทิวทัศน์สวยงามสามด้านล้อมรอบด้วยภูเขา

แต้มสะสม 10

  • 22900 ฿
  • 22900 ฿
  • 22900 ฿
  • 23900 ฿
  • 23900 ฿
  • 23900 ฿
  • 5900 ฿
SKU:SHASPW3200
Category:
Tags:, , , , , , , ,

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หนิงโป ผู่โถวซาน หังโจว #SHASPW3200

เซี่ยงไฮ้ – เกาะผู่ถ่อซาน – วัดผู่จี้ – เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดไผ่ม่วง – หนานไห่กวนอิม หนิงโป-หังโจว -ล่องทะเลสาบซีหู-สวนใบชาหลงจิ่ง ถนนโบราณซ่งเหอฝ่างเจีย

กำหนดการเดินทาง  พฤษภาคม 2561 – มกราคม 2562

วันแรก     กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – มหานครเซี่ยงไฮ้   

 • 22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินสายการบิน THAI AIR ASIA X  ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่งจัดที่นั่งแบบ 3-3-3 ไม่มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟในเที่ยวบินขาไป(น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

วันที่สอง      มหานครเซี่ยงไฮ้  –  หนิงโป – ผู่โถวซาน – วัดผู่จี้ – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – วัดไผ่ม่วง  หนานไห่กวนอิม – หนิงโป

 • 00.15 น.   นำทุกท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X  เที่ยวบินที่ XJ760
 • 05.30 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่มหานครที่ได้ชื่อว่าเป็น ปารีสแห่งตะวันออก เนื่องจากเซี่ยงไฮ้มีความสวยงามระดับยุโรป มีแม่น้ำหวงผู่ ไหลผ่านกลางเมือง ดั่งเช่นที่แม่น้ำแซน ไหลผ่านกลางนครปารีส
 • เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนิงปอ เป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากหังโจว เป็นเมืองเล็กที่อยู่ติดทะเล เมืองหนิงปอ     เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองที่มีท่าเรือ ธุรกิจอุตสาหกรรม ระหว่างทางได้ชมทัศนียภาพอันสวยงาม นั่งรถผ่าน          สะพานข้ามเกาะเล็กเกาะน้อยไปยังท่าเรือจูเจียเจียนโดยผ่าน HANGZHOU BAY BRIDGE หังโจววานฮวาไห่ต้าเฉียว    สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สร้างโดยวิศวกรชาวจีน มูลค่าการก่อสร้าง 15,000 ล้านหยวนจีน (ประมาณ 69,000 ล้าน บาท) มีความยาว 36 กม อาจเรียกว่า สะพานสายรุ้ง สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2008 และ โดยสามารถรองรับรถยนต์ได้ถึงวันละ   45,000 – 50,000 คัน
 • เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านลงเรือโดยสารเรือ ณ ท่าเรือจูเจียเจียน สู่ เกาะผู่โถวซาน (ใช้เวลาในการนั่งเรือประมาณ 15 นาที) เกาะผู่โถวซาน ซึ่ง  เป็น 1 ใน 4 เกาะแห่งความศักดิ์สิทธิที่มีความสำคัญทางศาสนาพุทธ ร่วมกับ เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซานและจิ่วหัวซานนำท่าน    เดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดเก่าแก่ของเกาะผู่โถวซาน เชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิม  ที่สถิตอยู่ที่วัดแห่งนี้ไม่ไปไหน ครั้งหนึ่งมีพระญี่ปุ่น SOURYO-EGAKU โสวเรียว-เอะกะคุ เคยอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิม จากเขาจิ่วหัวซานเพื่อนำไปตั้งบูชาที่       ประเทศญี่ปุ่น แต่เมื่อเรือ จะแล่นออกจากเกาะแห่งนี้ได้ เกิดพายุลูกใหญ่เกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องหยุดการออกเรือครั้งพอรอให้      พายุสงบจะแล่นเรือออกอีกก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับครั้ง    แรก เป็นอย่างนั้น 3 ครั้ง 3 ครา ทำให้ไม่ สามารถอัญเชิญไปได้      จึงจำเป็นต้องนำเจ้าแม่กวนอิม มาตั้งประดิษฐานไว้ที่เดิม จึงเป็นที่มาขอชื่อวัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปจากนั้นนำท่าน    เดินทางสู่ วัดไผ่สีม่วง วัดที่มีต้นไม้ไผ่เป็นสีม่วง ซึ่งโดยปกติไผ่ที่เราเห็นโดยทั่วไปจะเป็นสีเขียว จากนั้นนำท่านสู่ วัดผู่จี้ วัด    ใหญ่ที่สุดในผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ที่สุดในเกาะ จากนั้นนำท่านนมัสการ หนานไห่กวนอิม องค์เจ้าแม่     กวนอิมรูปหล่อสำริด สูง 33 เมตร ประทับอยู่ที่เนินริมหาด บนเกาะตอนใต้สุดจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโจวซาน      โดยเรือด่วน
 • ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พักที่ NINGBO JIALE HOTEL หรือเท่าเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สาม หนิงโป-หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู-สวนใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณซ่งเหอฝ่างเจีย     

 • เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ หังโจว (ประมาณ 3 ช.ม.) จีนมีคำพังเพยกล่าวว่า “เบื้องบนมีสวรรค์ เบื้องล่างมี ซู – หาง” ความหมายคือ   “บนฟ้ามีสถานที่ที่ดีที่สุดคือสวรรค์ บนพื้นโลกมีสถานที่ที่สวยที่สุดคือ ซูโจว กับ หางโจว”
 • เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูไก่ขอทาน และเมนูหมูพันปีนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถือเป็นไข่มุกของเมืองหังโจว มีทิวทัศน์สวยงามสามด้านล้อมรอบด้วยภูเขาเป็นสถานที่ ที่จักรพรรดิเฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ครั้งหนึ่งในศตวรรษที่ 13 มาร์โค โปโล ยอดนักเดินทางชาวอิตาลี ได้มาเยือนที่นี่ และได้กล่าวไว้ว่า เมืองหังโจว เป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดบนพื้นโลก และเปรียบทะเลสาบซีหูว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” และด้วยทะเลสาบซีหู มีน้ำใสสะอาด ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสามด้าน มีเขื่อนดินที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสี ตัดกับสีเขียวของต้นไม้ ดูงดงามตาน่าชมเป็นอย่างยิ่งทำให้กวีหลายท่านจึงพรรณนาถึงความงดงามของทะเลสาบซีหู เปรียบดังเป็นนางไซซี หรือนางงามในสมัยนั้น ที่สร้างให้ทะเลสาบซีหูอยู่ในบทกวีที่มีชื่อเสียงมานานนับพันปีจากนั้นเดินทางชมสวนชาหลงจิ่ง ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหังโจว ไร่ชาเขียว “หลงจิ่งฉา” ( แปลว่า ชาบ่อมังกร ) ของทะเลสาบซีหู เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวันนั่นเอง จากนั้นนำท่านชม ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ร้านค้าต่างๆ ตกแต่งแบบจีนโบราณ มีสิ้นค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อไปเป็นของฝากตามอัธยาศัย
 • ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพักที่   LIANG AN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สี่      หังโจว – ร้านยางพารา – หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ – ร้านผ้าไหม – ถนนเถียนจึฝาง   

 • เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมจากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ตั้งอยู่ชานเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองโบราณที่เต็มไปด้วยคลองที่มีน้ำใสสะอาด ตั้งอยู่บนริมฝั่งน้ำเตียนปู เมืองนี้มีอีกชื่อ คือ ลำธารไข่มุก มีชื่อเสียงเนื่องจากสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและชิงที่ยังคงสภาพดีอยู่ นำท่านล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ชมวิถีชีวิตประจำวันของชาวเมืองที่กำลังนั่งพักผ่อนพูดคุย ท่ามกลางบรรยากาศเมืองเก่าจากนั้นนำท่านสู้ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ
 • เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ! เสี่ยวหลงเปานำท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งในย่าน เถียนจึฝาง (Tianzi Fang) อีกหนึ่งย่านเก่าแก่ของ เซี่ยงไฮ้ ในอดีตย่านนี้เป็นที่อยู่อาศัย และ โรงงาน แต่ปัจจุบัน เป็นย่านอาร์ต มีผับ บาร์ คาเฟ่ แกลลอรี่ ร้านค้าบูติค สถาปัตยกรรมในย่านนี้คล้ายกับย่านซินเทียนตี้ เป็นแบบชิคูเมน และมีเอกลักษณ์ตรงที่มีกรอบประตูที่ทำจากหินที่สวยงาม
 • ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พักที่   PUJIANG BERKESY RESIDENCE SHANGHAI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า   อาคารSWFC101 – ชั้นร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)  – พระหยกขาว – หาดไว่ทาน-ร้านหยก  ตลาดถาวเป่าเฉิง 

 • เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่าน ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100 ) (Shanghai World Financial Center) เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีนด้วยความสูงถึง492 เมตร มี101ชั้นบนพื้นที่ 381,600 ตารางเมตร ในเขตผู่ตงของมหานครเซี่ยงไฮ้เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ที่เต็มไปด้วยตึกรูปร่างสวยงามแปลกตานานาชนิด นำท่านแวะชม โรงงานผ้าไหมจีนและผ้าแพร ที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองจีน จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณ หาดไว่ทาน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ ชมบรรยากาศวิวและถ่ายรูประหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้รวมการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกจากนั้นนำท่านสู่ ร้านหยก เลือกซื้อ สินค้า  ตามอัธยาศัย
 • เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนำท่านนมัสการ พระหยกขาว ถูกสร้างขึ้นในปี 1882 เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ 2 องค์ ซึ่งอัญเชิญมาจากพม่าโดยพระภิกษุชื่อ ฮุยเก็น วัดแห่งนี้ถูกทำลายในช่วงราชวงศ์ชิงถูกโค่นล้มบัลลังก์ แต่โชคดีที่พระพุทธรูปหยกขาวไม่ได้ถูกทำลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สร้าง   ขึ้นใหม่ในปี 1928 และให้ชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดพระหยกขาว พระพุทธรูป 2 องค์ อันล้ำค่า นี้ไม่เพียงแต่เป็นพระพุทธรูปหายากทางด้านวัฒนธรรมหากแต่ยังเป็นงานช่างศิลป์ที่มีค่ายิ่ง พระพุทธรูปปางนั่งทั้ง 2 องค์นี้ สลักจากหยกทั้งแท่ง แสงสว่างและ แสงสะท้อนของหยกขาวนั้นทำให้องค์พระพุทธรูปมีความงดงามสว่างเจิดจ้ายิ่งขึ้น จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณ หาดไว่ทาน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ ชมบรรยากาศวิวและถ่ายรูประหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้รวมการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก
 • ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พักที่    PUJIANG BERKESY RESIDENCE SHANGHAI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่หก  มหานครเซี่ยงไฮ้  –  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

 • 03.00 น.   สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
 • เช้า      บริการอาหารเช้าแบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
 • 06.50 น.   นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X(XJ) เที่ยวบินที่ X761มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟในเที่ยวบินขากลับ
 • 10.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…

*****อัตราค่าบริการ*****

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี พักเดี่ยวเพิ่ม
8-13 / 22-27 พฤษภาคม 2561 22,900 23,900 5,900.-
12-17/19-24 มิถุนายน 2561 22,900 23,900 5,900.-
26 – 31  กรกฏาคม 2561 *วันอาสาฬหบูชา* 23,900 24,900 5,900.-
8 – 13 สิงหาคม 2561 *วันแม่* 23,900 24,900 5,900.-
11-16 กันยายน2561 22,900 23,900 5,900.-
19– 24 ตุลาคม 2561*วันปิยมหาราช* 23,900 24,900 5,900.-
13 – 18 พฤศจิกายน 2561 22,900 23,900 5,900.-
5 – 10 / 18 – 23 ธันวาคม 2561 22,900 23,900 5,900.-
28 ธันวาคม – 2 มกราคม 2562 *ปีใหม่* 23,900 24,900 5,900.-
 
อัตราค่าบริการนี้รวม +ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ  ฯ  คุนหมิง– กรุงเทพฯ + ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง +ค่าโรงแรมที่พัก  5  คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) + ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน//
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม (ไม่รวมประกันกะเป๋า)
 • ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน( กรุ๊ป) กรณี สถานทูตแจ้งยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป จะต้องจ่ายเพิ่ม 500 บาทต่อท่าน
หมายเหตุ บุคคลท่านใดได้เดินทางไปยังประเทศ   อิสราเอล,อัฟกานิสถาน,ปากีสถาน,อุซเบกิ,ทจิกิสถาน,เติร์กเมนิสถาน,อิหร่าน,อียิปต์,ซาอุดีอาระเบีย,ซีเรีย,เลบานอน,จอร์แดน,อินเดีย,ศรีลังกา,แอลจิเรีย,ลิบยา,ไนจิเรีย,ลิเบีย,ซูดาน,แอลจีเรีย,คาซัคสถาน,รัฐปาเสสไตน์    22 ประเทศนี้ ตั้งแต่ปี 2014 ถึงปัจจุบัน   ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้   กรณีที่ท่านเคยเดินทางประเทศดังกล่าวต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว โดยจ่ายเงินเพิ่ม 500 บาท เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น
 • สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน(ต้องชัดเจนเท่านั้น ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้า ดังตัวอย่าง)ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  กรณียื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว
ค่าบริการนี้ไม่รวม - ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์จีน+คนขับรถจีน วันละ 30 หยวน // 6 วัน เท่ากับ 180 หยวนต่อท่าน) -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์ -ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % -ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% การสำรองที่นั่ง 1.ส่งหนังสือเดินทาง และวางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง 2.ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย   21วัน เงื่อนไขการให้บริการ -     เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ -    หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้) -    ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ -   ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด -   ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ   นักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน -  กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัท  ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น -  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ -  เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด - กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด -บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม -บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน -การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย -ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การล่าช้าของเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล และความเสียหายที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เงื่อนไขการยกเลิก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณีทำการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชำระค่ามัดจำตามวันเวลาที่บริษัทฯกำหนดให้ต้องชำระ เนื่องจากจะทำให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น
 • กรณีที่บริษัทฯได้ทำการ ออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะไม่ดำเนินการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน ไม่ว่าจะในกรณีไดก็ตาม เนื่องจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
 • การท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ทุกท่านกรุณารักษาเวลาในการเยี่ยมชมสถานที่ ตามที่หัวหน้าทัวร์ได้แจ้งแต่ละจุดเยี่ยมชม เพื่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้ทันเวลา หากท่านล่าช้าจะทำให้คณะล่าช้าและอาจจะเที่ยวไม่ครบตามโปรแกรมที่ระบุไว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในการไม่ชดเชยสถานที่อื่นๆให้ หากเกิดจากความล่าช้าของคนในคณะเอง
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและอยู่คนละชั้น
บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม   ***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**