ทัวร์เนปาล THE BEST OF NEPAL 8 วัน 7 คืน #NAHH5603

฿

รหัสทัวร์ : NAHH5603
แต้มสะสม : 20 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1.เมืองกาฐมันฑุ…เมืองแห่งมรดกโลก 6 แห่ง 

2.ล่องเรือในทะเลสาบเฟว่าใสราวกระจกสะท้อน

3.เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติจิตวัน เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ 

  • 49900 ฿
  • 10500 ฿
SKU:NAHH5603
Category:
Tags:, , ,

ทัวร์เนปาล THE BEST OF NEPAL 8 วัน 7 คืน

#NAHH5603

รายการท่องเที่ยว          

วันแรก    กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ (พระราชวังกาฐมันฑุและเจดีย์สวยมภูนาท)                

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI  AIRWAYS (TG)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระต่างแก่ท่าน

 •     กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml.

10.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ KATHMANDU โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 319

(มีอาหารบริการบนเครื่องบิน ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)

12.25 น. ถึง…ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ (KATHMANDU) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดด้วย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว นำท่านสักการะ วัดสวยมภูนาท “SWAYAMBHUNATH” หรือ “วัดลิง” เป็นเจดีย์ของชาวพุทธและเป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ แห่งหนึ่งในโลก กล่าวกันว่ามีอายุกว่า 2,500 ปี ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะใน พ.ศ. 963 สิ่งที่น่าสนใจคือส่วนตรงฐานของสถูปมีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่รอบโดยทั้ง 4 ด้านและยังเป็นสถานที่มีผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูที่สามารถอยู่คู่กันได้  ชม พระราชวังกาฐมัณฑุ “HANUMANDHOKA OF KATHMANDU DURBAR SQUARE”  เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาวมีหอสูง 9 ชั้น เรียกว่า หอพสันตปุร์ “BASANTAPUR TOWER” เป็นพระราชวังที่ใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญ ในราชวงศ์และยังเป็นสถานที่กษัตริย์เนปาลประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติด้วย  ชม  หนุมานดอร์กา  “HANUMANDHOKA” รูปปั้นหนุมานผู้ทำหน้าที่นายทวารคอยรักษาประตูเข้าพระราชวัง ชมกาฐมณฑป “KASTHAMANDAP”  อาคารไม้เก่าแก่ต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมัณฑุ ซึ่งสร้างจากต้นไม้เพียงต้นเดียว พระราชวังโบราณหนุมานโดการ์ คือเขตเมืองเก่าของเมืองกาฐมัณฑุ ปัจจุบันยังถูกรักษาไว้อย่างดีด้วยเป็นเขตพระราชวัง ที่ประทับ และที่

ใช้ในพระราชพิธีต่างๆ ตลอดเวลาหลายร้อยปี ได้มีการสร้างสมงานศิลปะไว้มากมาย นี่นับเป็นหนึ่งในมรดกโลก ที่ถูกประกาศเพื่อรักษาสมบัติชิ้นนี้ไว้ให้ลูกหลานได้เห็น ชม วัดเทพตาเลจู “TALEJU TEMPLE”  เป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะเนปาลโบราณ มีภาพแกะสลักที่งดงามมาก ชม กาฬไภราพ หรือไภราพดำ “BHAIRAV”   หรือปางหนึ่งของพระศิวะในภาคที่ดุร้ายกำลังเหยียบร่างอสูร บางตำราก็ว่าเป็นเจ้าแม่กาลี ซึ่งชอบความโหดร้าย ชาวเนปาลจึงได้มีการเส้นบวงสรวงด้วยเลือด   จากนั้นชม ตำหนักกุมารี “KUMARI BAHAL” และเข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี ที่ชาวเนปาลเชื่อว่าเป็น “เทพที่มีชีวิต” และเป็นเทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากบุตรสาวในตระกูลศากยะวงศ์ (ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในพ.ศ. 2522)

18.30 น. นำท่านรับประทานอาหารค่ำ  พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี  ลิ้มรสอาหารพิเศษ โม โม เกี๊ยวซ่าเนปาลแท้ๆ  ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  ที่มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศเนปาล       

พักที่ ณ SOALTEE CROWN HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง    กาฐมัณฑุ  – อุทยานแห่งชาติจิตวัน(บินภายในประเทศ)  

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (บุฟเฟต์นานาชาติ)

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศกาฐมัณฑุ

09.30 น. เหินฟ้าไปยัง (BHARATPUR) จิตวันโดยสายการบิน……………..

10.15 น. ถึงบาราธพูร และเดินทางสู่ MARUNI RESORT อุทยานแห่งชาติจิตวัน

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในรีสอร์ท

บ่าย      นำท่าน สัมผัสกับธรรมชาติและชีวิตสัตว์ป่า  ในอุทยานแห่งชาติป่าจิตวัน  ซึ่งเป็นอุทยานที่เดินทางเข้าไปได้ง่ายและสะดวกได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีสัตว์ป่าชุกชุมที่สุดแห่งหนึ่งของ เอเชีย ทั้งยังมีพื้นที่ทุ่งหญ้าสูงขนาดใหญ่สุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ในโลกมีสัตว์ป่านานาชนิดเช่น ช้าง กวางเขาเกียว แรดนอเดียว กระทิงวัวป่าที่ใหญ่ที่สุดและเสือโคร่งต่างๆ  โดยนั่งช้างท่องซาฟารี  (ช้าง 1 ตัวนั่งได้ 4 ท่าน) สัมผัสทุ่งหญ้าซาฟารีอันเต็มไปด้วยสีสันของธรรมชาติแห่งสภาพป่าแท้ๆในเขตเชิงเขาหิมาลัยระหว่างทางออกล่าสัตว์ป่านานาชนิด (ล่าด้วยกล้องถ่ายรูปหรือวีดีโอเท่านั้นนะค่ะ) เช่น เสือเบงกอลลายพาดกลอน), แรดนอเดียว, กวางดาว และกวางพันธุ์ จระเข้, หมูป่าและนกนานาชนิด (โปรดเตรียมกล้องและฟิล์มของท่านให้อยู่ในอาการพร้อมยิง 100%) โดยใช้พาหนะช้างที่ฝึกมาเพื่อตามล่าสัตว์ต่างๆ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับแรดนอเดียวที่หาชมได้ยาก (แนะนำ: หากท่านมีกล้องส่องนก หรือกล้องส่องทางไกล โปรดไปด้วยเพื่อความสนุกในการชมของท่าน)

ต่อจากนั้น     นำท่าน ล่องน้ำพายเรือแคนู ชมบรรยากาศอันแสนรื่นรมย์ของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตาม ลำน้ำราฟติ (RAPTI  RIVER) ชื่นชมกับนกนานาชนิด หลากสีสัน และชมความเป็นอยู่อย่างธรรมชาติของจระเข้ปากแหลมที่กินปลาเป็นอาหาร ที่หาชมได้ยาก จากนั้นนำท่านขึ้นบก สัมผัสกับธรรมชาติ ฝูงสัตว์ต่างข้ามน้ำราฟติ เพื่อเข้านอน ชมสัตว์น้ำ (จระเข้สองชนิด) และนกนานาชนิด (โปรดเตรียมกล้องและฟิล์มของท่านให้อยู่ในอาการพร้อมยิง 100%) (แนะนำ: หากท่านมีกล้องส่องนก หรือกล้องส่องทางไกล โปรดไปด้วยเพื่อความสนุกในการชมของท่าน) สมควรแก่เวลากลับสู่ที่พัก

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ รีสอร์ท  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย……

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ MARUNI RESORT  หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ในอุทยานแห่งชาติจิตวัน (ล่องเรือแคนนูชมนกสวยนานาพันธุ์ และจระเข้ – เกมไดรว์ในอุทยานแห่งชาติ)     

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท

08.00 น. นำท่านเดินทางไปยังศูนย์เพาะพันธ์ช้างจิตวัน  เนื่องประชากรช้างกำลังใกล้ศูนย์พันธุ์ในประเทศเนปาล ศูนย์เพาะพันธุ์ช้างมีเอกลักษณ์เป็นแห่งเดียวในโลก 

จากนั้น   นำท่านชมหมู่บ้านทาร์ลู  ชนชาวทาร์ลูอาศัยอยู่ตลอดความยาวของที่ราบ TERAI ในประเทศเนปาล แต่ที่นิยมไปเยี่ยมชมนั้น เจาะจงไปที่จิตวัน โดยเน้นชมวัฒนธรรมดั้งเดิม เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมของพวกเขาในพิพิธภัณฑ์แห่งหมู่บ้านทาร์ลู ซึ่งมีมาหลายศตวรรษ จะเห็นว่าชนในหมู่บ้านแห่งนี้มีความเป็นอยู่ที่สัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในรีสอร์ท

นำท่านเดินท่องไพรไปในธรรมชาติอันเงียบสงบ เพลินชมธรรมชาติ พันธุ์ไม้และสัตว์น้อยใหญ่ รวมถึงผีเสื้อ แมลง และนกนานาพันธุ์

จากนั้น   นำท่านชมการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าทาร์ลู (THARU) การแสดงการเต้นรำที่ชาวเนปาลเรียกว่า THARU STICK ซึ่งเป็นการแสดงการเต้นระบำในท่าต่างๆ เป็นการแสดงถึงการดำรงชีวิตของเผ่าทาร์ลูซึ่เป็นคนท้องถิ่นแห่งป่าจิตวันในดึกดำบรรพ์ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย…….

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ รีสอร์ท 

หลังอาหาร ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักค้างคืน ณ MARUNI RESORT  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    อุทยานแห่งชาติจิตวัน – หมู่บ้านบันดิปูร์

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท  เช๋คเอ๊าท์

นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)ไปยัง “บันดิปูร์” (BANDIPUR) หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ แต่มากไปด้วยเสน่ห์ของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชัน ในเขตอำเภอตะนะหุ (TANAHU DISTRICT) ของเขตคันดากิ (GANDAKI ZONE) 1 ใน 14 เขตการปกครองของเนปาล บันดิปูร์ (BANDIPUR)  มาจากคำว่า บัณฑิต ที่แปลว่าผู้รู้ + ปุระ หรือบุระ ที่แปลว่าเมือง เลยออกมาเป็นคำว่า บัณฑิตปุระ ออกเสียงแบบเนปาลีว่า บันดิปูร์ แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเมืองบัณฑิต หรือเมืองของผู้รู้ หมู่บ้านบนยอดเขา ท่ามกลางขุนเขาที่รายล้อม หมู่บ้านบันดิปูร์ ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,030 เมตร โดยอยู่ห่างจากกกรุงกาฐมัณฑุ ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 143 กิโลเมตร โดยบริเวณรอบๆหมู่บ้านนั้นโดดเด่นไปด้วยทัศนียภาพที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาและม่านหมอก รวมไปถึงทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาหิมาลัยที่สามารถมองเห็นจากตัวหมู่บ้านได้อย่างชัดเจน

จากนั้น   อิสระเดินชมทิวทัศน์ในหมู่บ้านตามอัธยาศัย….การไปสำรวจหมู่บ้านโดยเริ่มต้นที่ถนนสายหลักที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนสูง 2-3 ชั้น ที่ตั้งเรียงรายไปตลอดสองข้างทาง ซึ่งเป็นหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่า ครั้งหนึ่งหมู่บ้านเล็กแห่งนี้ ได้เคยเป็นเมืองการค้าโบราณที่เจริญรุ่งเรืองมากในอดีต

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ รีสอร์ท

พักค้างคืน ณ OLD INN RESORT  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า      หมู่บ้านบันดิปูร์ – เมืองโภครา           

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท 

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโภครา” โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาล เส้นทางสายนี้มีชื่อเสียงมากในด้านความงดงามทางธรรมชาติ  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอยเดินทางโดยรถมากกว่าทางเครื่องบิน “หุบเขาโภครา” ค้นพบโดยอิกิ คาวากุชิ” พระสงฆ์ขาวญี่ปุ่นที่ใช้เวลาเดินทางทั่วหิมาลัยในขณะที่เขายังมีอายุได้ 5 ปี เขาได้พบว่าโภคราเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ที่บานอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบสีฟ้าและสะท้อนให้เห็นถึงยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวบริสุทธิ์ โภคราสูงกว่าระดับน้ำทะเล 900 เมตร และโอบล้อมไปด้วยทิวเขาและป่าที่เขียวขจีเป็นทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดจึงมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครขึ้นไปท่านจะได้เห็น เทือกเขาอานาปุระ (ANNAPURNA) และ ยอดเขาหางปลา (มัจฉาปูร์ชเร MACHHAPUCHHRE) ที่สูงตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 8,000 เมตร เมื่อได้สัมผัสยากนักที่จะ   ลืมเลือนและน่าประทับใจในโภครายามเย็น  โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ ทะเลสาบมีร้านอาหารและร้านค้ากระจัดกระจายอยู่แบบเรียบง่ายและเป็นกันเอง ไว้คอยต้อนรับผู้มาเยือนตลอดทั้งปี

เที่ยง   ถึง.. หุบเขาโภครา  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำท่านชมความงดงามของหุบเขาโภครา ชม น้ำตกเดวิด “DAVI’S FALL” ที่มหัศจรรย์ไหลลงเหวลึกต้องก้มมองซึ่งตั้งชื่อตามนายเดวิท ชาวสวิสที่ตกลงไปตาย เนื่องจากโดนกระแสน้ำพัด ชม ศูนย์อพยพชาวทิเบต “TIBETAN REFUGEE CAMP” สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบตที่อพยพมาอยู่ทางตอนเหนือของเนปาล นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมการทอพรมด้วยมือ อิสระให้ท่านได้ชมวิวเมืองโภครานำท่านพักผ่อนล่องเรือในทะเลสาบเฟวา “PHEWA TAL” และชม วัดเบราฮิ “VARAHI TEMPLE”  เป็นวัดของเทพธิดาที่ทรงพลังที่สุดและช้อปปิ้งตามอัธยาศัยใน Lazy Market

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก ณ  POKHARA GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก โภครา (ซารางก๊อต) –  กาฐมัณฑุ – นากาก๊อต (โดยโค้ช)      

05.00 น. ปลุกตื่นเพื่อเดินทางไป ซารางก๊อต “SARANGKOT” จุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนยอดเขาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กม. เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่ท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นเห็นแสงสีทองตัดกับยอดเขาหางปลาและเทือกเขาอานาปูระได้อย่างสวยงามยิ่ง พร้อมจิบชา กาแฟอุ่นๆ ในบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมะอย่างสบายอารมณ์…

จากนั้น   นำท่านเดินทางกลับโรงแรมระหว่างทาง นำท่านแวะสักการะขอพร วัดฮินดู “BINDHABASANI” ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวเนปาลีในเมืองโภครา   มีพิธีทำบุญเฉพาะวันวันอังคารและวันเสาร์ ถ้าเป็นวันพิธีสำคัญใหญ่ๆ  มีการบูชายันด้วยสัตว์เล็กและใหญ่ตลอดทั้งวัน จากนั้นชม แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เซติ “SETI RIVER” ที่มีสีขาวคล้ายน้ำนมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยและมหัศจรรย์ไหลรอดเข้าไปใต้ดิน

08.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้น   เดินทางส่กาฐมันฑุโดยรถโค้ช ใช้เวลาเดินทางประมาณ    5.30 ชั่วโมง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารระหว่างทาง

16.00 น. ถึง…..เมืองกาฐมัณฑุ “KATHMANDU” 

จากนั้น      เดินทางต่อไปยังเทือกเขานากาก๊อต “NARKAKOT” ยอดเขาบนขอบกะทะของหุบเขากาฐมัณฑุ สูงจากระดับน้ำทะเล 2,164 เมตร สัมผัสธรรมชาติเทือกเขาหิมาลัย รถไต่ระดับความสูงของเทือกเขาที่คดโค้งและมีทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างยิ่ง

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก ณ ……..  หรือเทียบเท่า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด   โภครา –  กาฐมัณฑุ (เมืองปัคตาปูร์ และเมืองปาทัน)    

ปลุกตื่น  ตื่นแต่เช้าตรู่ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากที่พักของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ (อากาศค่อนข้างเย็น กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อมในช่วงฤดูหนาว) ถ้าทัศนวิสัยปลอดโปร่งท่านจะได้เห็นยอดเขา “เอเวอเรสท์” (MT.EVEREST)  ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได้ว่าเป็น “มงกุฎของโลก”  ณ   ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นอันสดชื่นของธรรมชาติ ที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพและเก็บภาพความสวยงามของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องตัดกับหิมะขาวนวลที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัยทอดตัวยาวละเลียด บ่งบอกถึงเส้นขอบฟ้าและพื้นดินของยอดเขาเอเวอร์เรสท์ ท่านจะได้เห็นภูเขาเปลี่ยนสีทองเปล่งประกายสวยงาม จนไม่อาจจะกระพริบตาได้  “เทือกเขานากาก็อต” อยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 2,164 เมตร และที่นี่ยังสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลัยโดยรอบซึ่งประกอบด้วยยอดเขา 5 ยอด จากจำนวนยอดเขา10  ยอดที่สูงที่ในโลกได้แก่ ยอดเขา เอเวอร์เรสท์ (EVEREST) โลดเส (LHOTSE) โชยู (CHO YU) มาลาคู (MAKALA) และ มานาสรู (MAMASLU)

*** หมายเหตุ ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตกหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท

จากนั้น   นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่กาฐมันฑุ และชมเมืองปัคตาปูร์ “BHAKTAPUR CITY”  ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่และมีความรุ่งเรืองในอดีตมีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้ จัตุรัสปัคตาปูร์ดูร์บาร์  “BHAKTAPUR DURBAR SQUARE” มีประตูทองคำ “GOLDEN GATE”  เป็นทางเข้าไปสู่ลานพระราชวังนาม พระราชวัง 55  พระแกล ‘THE  PALACE OF 55 WINDOWS’  และมีประตูทองคำที่มีการแกะสลักได้งดงามและสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่ง วัดแห่งนี้ยังมี  ระฆังทองสัมฤทธิ์แขวนอยู่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ  “ระฆังหมาเห่า” ซึ่งในสมัยก่อนระฆังใบนี้มีไว้เพื่อตีบอกเวลา และด้วยความงดงามของเมืองเมืองนี้ จึงเคยถูกจำลองเป็นฉากในภาพยนตร์ “LITTLE BUDDHA” และยังได้รับการยกย่องให้เป็น มรกดโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การยูเนสโก ตั้งแต่ พ.ศ. 2522

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

จากนั้น   ชม เมืองปาทัน “ PATAN”  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ลลิตาปูร์” เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่สำคัญ 1 ใน 4 เมือง แห่งหุบเขากาฐมาณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ค.ศ. 1979 สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชช่วงศตวรรษที่ 3  และเป็นที่รู้จักกันในนามเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ที่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักที่ประณีตและงดงามทั้งยังเป็นมรดกโลกที่มีสีสันและชีวิตชีวาที่เดียวในโลกอีกด้วย  จัตุรัสปาทานดูร์บาร์ “PATAN DURBAR SQUARE”   ที่เต็มไปด้วยปราสาท และ พระราชวังโบราณ ในสมัยศตวรรษที่ 16 – 18 ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน “PATAN DURBAR SQUARE”, วัดทองคำ “GOLDEN TEMPLE” ชม วัดพระกฤษณะ “KRISHNA TEMPLE” ที่สร้างด้วยหินแกรนิตทั้งหลัง

จากนั้น   นำท่านสู่ย่านทาเมล (THAMEL) เป็นศูนย์กลางความเจริญของกรุงกาฐมาณฑุ สองข้างทางเต็มไปด้วย โรงแรมที่พักราคาถูก ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของ ร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็นจุดพักของนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงเนปาลเพื่อการวางแผนท่องเที่ยวในที่ต่างๆ นอกจากนี้ย่านทาเมลยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อ โดยเฉพาะสินค้าจำพวกหัตถกรรมพื้นเมือง เครื่องประดับที่ทำจากหินต่างๆ และอุปกรณ์สำหรับการเดินปีน ลักษณะคล้ายกับถนนข้าวสารของเมืองไทย แต่สินค้าหลากหายกว่าเยอะ ถนนข้าวสารบ้านเรา อาทิ ผ้าพาสมีน่า กระเป๋า เสื้อผ้า และของที่ระลึกอีกมากมาย ซึ่งสามารถต่อรองราคาได้ตามความพอใจของท่านซึ่งต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวกันจริงๆ

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารครัวไทย (อาหารไทย)

พักที่ ณ HIMALAYA HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่แปด      กาฐมัณฑุ (เจดีย์พุทธนาท และวัดปศุปฏินาถ) – กรุงเทพฯ     

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 น. ชม เจดีย์พุทธนาท “BOUDHANATH” เป็นโบราณสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในกาฐมัณฑุมีพระเนตรมองเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงทอดมองไปได้รอบทิศบนฐานรูปแปดเหลี่ยมและมีกงล้อหมุนไปได้โดยรอบฐานยังประดิษฐานพระโพธิสัตว์อันใหญ่โตมโหฬารอยู่บริเวณลานเจดีย์ ที่นี่คือสีสันของชาวทิเบต นอกจากนี้ยังมีสินค้าแปลกๆ มากมายที่ตั้งเรียงรายขายอยู่บริเวณรอบเจดีย์

จากนั้น   เดินทางสู่สนามบิน และแวะชมวัดปศุปฏินาถ “PASHUPATINATH TEMPLE”  เป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล ซึ่งสร้างในรัชสมัยพระเจ้าภูบาลสิงห์ แห่งราชวงศ์มัลละ ใน พ.ศ. 2507 วัดนี้มีหลังคาทำด้วยทองคำซ้อนกันสองชั้น และประตูทำด้วยเงินและ เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอีกวัดหนึ่งด้านตะวันออกของแม่น้ำบักมาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์คงคาที่ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีป และชมพิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดูที่ริมฝั่งแม่น้ำบักมาติในศาสนาฮินดูวัดนี้ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำภัคมาติ

…..อำลาเมืองแห่งหิมาลัย กับภาพความทรงจำเมืองแห่งสีสันแห่งชีวิตมิรู้ลืม หลังจากวันนี้ที่ท่าน ได้มาเยือน ประเทศเนปาลแล้ว ท่านจะพบกับความสุขแห่งชีวิตตลอดไป…นมัสเต

11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ

13.40 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 320

18.10 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจไม่รู้ลืม…

H I M A L A Y A N   T R A V E L

หมายเหตุ :

 1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคำแนะนำการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการทำกิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร์
 2. บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยว ได้ตามรายการ

โปรแกรมแนะนำ: (จ่ายเพิ่มท่านละ 230 USD ใช้เวลาชมนาน 1 ชม.)

Everest Scenic Mountain Flight หรือ นั่งเครื่องบินชมยอดเขา สัมผัสเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขาเอเวอร์เรสต์อย่างใกล้ชิด สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด เมื่อท่านได้มาเยือนประเทศเนปาลคุณจะมีโอกาสได้ขึ้นไปบนจุดสูงที่สุดและตระการตาที่สุดในโลก

ไฮไลท์:

             ลอยขึ้นไปด้านบนของโลกในเที่ยวบินชมวิว 1 ชั่วโมงขึ้นไปเทือกเขาหิมาลัย

             เห็นหลังคาของภูเขาเอเวอร์เรสต์วิธีที่ง่าย

             เพลิดเพลินไปกับที่นั่งหน้าต่างสำหรับผู้โดยสารในทัวร์กลุ่มเล็ก ๆ ทุกคน ที่คุณจะไม่พลาดทุกมุมมอง

             ได้รับทัศนียภาพที่งดงามของพืชและสัตว์ของหุบเขาและที่ราบ

             สังเกตเอเวอร์เรส, Lhotse, Makalu และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

(โปรแกรมทัวร์ เนปาล 8 วัน 7 คืน TG) เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได้

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง ผู้ใหญ่ 1 + เด็ก 1 ผู้ใหญ่ 2+1 เด็ก (มีเตียงเสริม) ผู้ใหญ่ 2+1 เด็ก (ไม่มีเตียงเสริม)

พักเดี่ยวเพิ่ม

21-28 มี.ค.63 11-18 เม.ย.63 1-8 / 22-29 พ.ค.63 20-27 มิ.ย.63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 10,500.-
*ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึ้นไป) เด็ก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมี ผู้เดินทาง 16+ ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 16+ *ราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มจากราคาเดิมที่กำหนด การสำรองที่นั่ง *ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทางส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วัน *ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน สำหรับช่วงวันหยุดเทศกาล

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการโดยสายการบิน THAI AIRWAYS และสายการบินภายในประเทศ โดย BUDDHA AIR ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)      
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ และผู้ช่วย 40 USD / ท่าน ตลอดรายการ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วความประทับใจในบริการ
 • ค่าทิปบริกรยกกระเป๋าของทุกโรงแรม

เงื่อนไขการให้บริการ (ที่ท่านควรทราบก่อนสำรองที่นั่ง)

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

การยกเลิก

 1. หากมีการชำระมัดจำทัวร์และต้องการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามต้องชำระค่าบริการ               ท่านละ 2,000 บาm
 2. ยกเลิก 30-45 วัน ก่อนการเดินทาง+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) ต้องชำระ        ท่านละ 5,000 บาท
 3. ยกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนการเดินทาง ต้องชำระ 50% ของราคาทัวร์+ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 4. 5.4 ยกเลิกน้อยกว่า 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ต้องชำระ 100% ของราคาทัวร์

ยกเลิกช่วงเทศกาล

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน ต้องชำระท่านละ 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 50 วัน ต้องชำระท่านละ 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต์-ปีใหม่ 40 วัน 01-29 วัน ชำระ 100% ของราคาทัวร์
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 12. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 13. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 14. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 15. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 16. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ โปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง
 18. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมีเช่นนั้นทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 19. หากมีการยกเลิกการจองทัวร์หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณีไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
*บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจาก การที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมือง อันเนื่องมาจากการที่ท่านมีเอกสารเดินทางที่ไม่ถูกต้อง หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง หรือภัยธรรมชาติ, ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสัย ที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย ถูกทำร้าย หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ  

เงื่อนไขการบริการอื่นๆ

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15+ท่าน(หรือที่ตกลงกับทางบริษัทฯ)
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

เอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าเนปาล

 1. หนังสือเดินทาง ที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (พื้นหลังสีขาวหรือฟ้าเท่านั้น)
 4. สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน (เขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษพร้อมเบอร์โทรศัพท์)