ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา 3 วัน 2 คืน #MYMWS4901

฿

รหัสทัวร์ : MYMWS4901
แต้มสะสม : 10 แต้ม

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.พิเศษเป็ดปักกิ่ง บุฟเฟต์ชาบู

2.เข้าสักการะบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนา

3.พิเศษกุ้งแม่น้ำย่าง

  • 11999 ฿
  • 11999 ฿
  • 11999 ฿
  • 12999 ฿
  • 12999 ฿
  • 12999 ฿
  • 13999 ฿
  • 13997 ฿
  • 13999 ฿
  • 3500 ฿
SKU:MYMWS4901
Category:
Tags:, , , , ,

ทัวร์พม่า เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา 3 วัน 2 คืน #MYMWS4901

วันแรก      กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุมุเตา-ไจ้โท่-พระธาตุอินทร์แขวน

08.00 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เข้าประตู 7 เคาน์เตอร์ N สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก(กรุณานำกระเป๋าเล็กเตรียมสัมภาระสำหรับ 1 คืน เพื่อขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)

10.40 น.  ออกเดินทางจากสู่เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M336 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

11.25 น.  ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อย (เวลาพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)

เที่ยง        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยังเมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองหลวงเก่าแก่ของมอญ และอดีตราชธานีของพระเจ้าบุเรงนองนมัสการพระเจดีย์ชะเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุมุเตา พระเจดีย์ในสมัยเดียวกันกับพระเจดีย์ชเวดากอง เป็นพระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี เป็นสัญลักษณ์แสดงความรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่หงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้ นมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์

นำท่านออกเดินทางสู่เมืองไจ้โถ่ แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่านแม่น้ำสะโตง แม่น้ำที่สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนนกสับยาวเก้าคืบ ยิงข้ามแม่น้ำถูกพระสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าทหารเอกของพระมหาอุปราชตายบนคอช้างเดินทางสู่คินปุนแคมป์(เชิงเขาไจ้เที่ยว)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5-3ชม.ถึงคินปุนแคมป์ หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถโดยสารท้องถิ่นเพื่อขึ้นไปบนเขาไจ้เที่ยว ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ 1 ชม. ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง เดินทางถึงพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามมาก ท่านจะเห็นภูเขาและทิวเขาซึ่งอยู่รอบๆ และตื่นตาตื่นใจ กับพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งอยู่ใกล้ที่พักมาก ใช้เวลาเดินเพียง 10 นาทีพระธาตุอินทร์แขวน หรือเจดีย์ไจ้ทีโย Kyaikhto Pagoda (Golden Rock)แปลว่าก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนาให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์

ค่ำ           รับประทานอาหารณ โรงแรมที่พักหลังรับประทานอาหาร อิสระพักผ่อนหรือนั่งสมาธิที่บริเวณองค์พระธาตุตามอัธยาศัย

               พักที่ KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY / MOUNTAIN TOP (ใกล้กับพระธาตุอินทร์แขวน)

วันที่สอง   พระธาตุอินทร์แขวน-หงสา-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-ไจ้ปุ่น-ช้างเผือก-เจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง

***อิสระทุกท่านทำบุญตักบาตรที่พระธาตุชมทัศนียภาพในยามเช้าตามอัธยาศัย***

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง นำท่านตักบาตรวัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณรนับพันรูป (ถ้าต้องการถวายสิ่งอื่นๆ ก็สามารถนำไปได้ตามกำลังศรัทธา เช่น สมุด และเครื่องเขียน สำหรับการศึกษาของภิกษุ สามเณร) สถานที่แห่งนี้เป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้น ตรี โท และเอก

นำชมพระราชวังบุเรงนอง ชมโถงท้องพระโรง และบริเวณที่เคยเป็นตำหนักพระนางสุพรรณกัลยา ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันยังขุดไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็สามารถเห็นได้ว่า พระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด

เที่ยง        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพิเศษ…กุ้งแม่น้ำย่าง

นำท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ค้นพบเมื่อชาวอังกฤษ สร้างทางรถไฟ ไปมัณฑะเลย์ กราบนมัสการพระพุทธรูปนอน ที่มีพุทธลักษณะ ที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งยังสามารถเลือกหาเครื่องไม้แกะสลักที่มี ให้เลือกอย่างมากมาย ตลอดสองข้างทาง และยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก

จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุน ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่ง โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม สัมมาสมพุทธเจ้า (หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์คือ 1. พระพุทธเจ้าโกนาคมโน (ทิศใต้) 2. พระพุทธเจ้ากุสันโธ(ทิศตะวันออก) 3. พระพุทธเจ้า มหากัสสะปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดย 4 สาวพี่น้อง ที่อุทิศตน ให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ จากนั้นชมช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัว มีลักษณะทั้ง 9 ประการ ตรงตามตำราโบราณ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบันจำนวน 3 ตัว

นำทุกท่านสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า และยังเป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ของโลกอายุ 2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดีย์ประดับด้วยทองคำแท้ห่อหุ้มหนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่ และอัญมณีต่างๆ บนยอดพระเจดีย์ ประดับด้วยทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่ ส่วนบนยอดสุดประดับด้วยเพชรที่ประเมินค่าไม่ได้ ภายในประดิษฐานเส้นเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และบริโภคเจดีย์ (เครื่องใช้) ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้ง 3 พระองค์ นมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ พร้อมใบไม้ที่มีความหมายถึง “ชัยชนะและความสำเร็จ”

ค่ำ           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพิเศษ…สลัดกุ้งมังกร+ เป็ดปักกิ่ง

พักที่ SKY STAR HOTEL / IBIS STADIUM HOTEL / VINTAGE LUXURY HOTELหรือเทียบเท่า 4*

วันที่สาม   เทพทันใจ-เจ๊าทัตจี-ช้อปปิ้งตลาดสก็อต-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชมเจดีย์โบตาทาวน์ สถานที่รับพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง ให้คนสามารถเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระธาตุประดิษฐานไว้ในผอบทองคำ และของมีค่าต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายมากมาย จากนั้นนำท่านสักการะโบโบยี หรือเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย จากนั้นนำทุกท่านชมพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย มีขนาดความยาว 55 ฟุต ความสูง 16 ฟุต

เที่ยง        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ…บุฟเฟ่ต์ชาบู

               นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ “สก๊อตมาเก็ต” หรือตลาดโบโจ๊ก ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก ผ้าโสร่ง และผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอันงดงามในราคาถูกสมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

16.30 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8M331(บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

18.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

 

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง เที่ยวบิน ราคาผู้ใหญ่

พักห้องละ
2-3 ท่าน

ราคาเด็ก
เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ราคาเด็ก
ไม่เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
8-10 ก.พ. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

13,999 13,999 13,999 4,500
9-11 ก.พ. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

11,999 11,999 11,999 3,500
13-15 ก.พ. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

12,999 12,999 12,999 3,500
23-25 ก.พ. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

11,999 11,999 11,999 3,500
27-29 ก.พ. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

12,999 12,999 12,999 3,500
1-3 มี.ค. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

11,999 11,999 11,999 3,500
5-7 มี.ค. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

12,999 12,999 12,999 3,500
8-10 มี.ค. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

11,999 11,999 11,999 3,500
12-14 มี.ค. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

12,999 12,999 12,999 3,500
15-17 มี.ค. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

11,999 11,999 11,999 3,500
19-21 มี.ค. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

12,999 12,999 12,999 3,500
22-24 มี.ค. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

11,999 11,999 11,999 3,500
26-28 มี.ค. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

12,999 12,999 12,999 3,500
2-4 เม.ย. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

12,999 12,999 12,999 3,500
5-7 เม.ย. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

13,999 13,999 13,999 4,500
6-8 เม.ย. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

13,999 13,999 13,999 4,500
15-17 เม.ย. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

13,999 13,999 13,999 4,500
16-18 เม.ย. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

13,999 13,999 13,999 4,500
23-25 เม.ย. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

12,999 12,999 12,999 3,500
26-28 เม.ย. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

12,999 12,999 12,999 3,500
5-7 พ.ค. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

11,999 11,999 11,999 3,500
16-18 พ.ค. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

11,999 11,999 11,999 3,500
23-25 พ.ค. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

11,999 11,999 11,999 3,500
30 พ.ค.-1 มิ.ย. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

11,999 11,999 11,999 3,500
6-8 มิ.ย. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

11,999 11,999 11,999 3,500
13-15 มิ.ย. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

11,999 11,999 11,999 3,500
11-13 ก.ค. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

11,999 11,999 11,999 3,500
18-20 ก.ค. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

11,999 11,999 11,999 3,500
1-3 ส.ค. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

11,999 11,999 11,999 3,500
8-10 ส.ค. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

11,999 11,999 11,999 3,500
15-17 ส.ค. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

11,999 11,999 11,999 3,500
22-24 ส.ค. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

11,999 11,999 11,999 3,500
29-31 ส.ค. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

11,999 11,999 11,999 3,500

 อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม) / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่ารถบรรทุกขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 25USD*** ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด / ค่าเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน 25USD/ท่าน และค่าทิปคนแบกเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน 8000 จ๊าด (กรณีต้องการนั่งเสลี่ยง) / ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

***เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์***

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
 2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 21 วัน

 เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน         / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน    / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน      / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 58 เป็นต้นไปบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน

 หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 2. เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึงตามที่กำหนด
 5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 6. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง เที่ยวบิน ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาเด็ก เสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาเด็ก ไม่เสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
8-10 ก.พ. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 13,999 13,999 13,999 4,500
9-11 ก.พ. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 11,999 11,999 11,999 3,500
13-15 ก.พ. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 12,999 12,999 12,999 3,500
23-25 ก.พ. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 11,999 11,999 11,999 3,500
27-29 ก.พ. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 12,999 12,999 12,999 3,500
1-3 มี.ค. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 11,999 11,999 11,999 3,500
5-7 มี.ค. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 12,999 12,999 12,999 3,500
8-10 มี.ค. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 11,999 11,999 11,999 3,500
12-14 มี.ค. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 12,999 12,999 12,999 3,500
15-17 มี.ค. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 11,999 11,999 11,999 3,500
19-21 มี.ค. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 12,999 12,999 12,999 3,500
22-24 มี.ค. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 11,999 11,999 11,999 3,500
26-28 มี.ค. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 12,999 12,999 12,999 3,500
2-4 เม.ย. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 12,999 12,999 12,999 3,500
5-7 เม.ย. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 13,999 13,999 13,999 4,500
6-8 เม.ย. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 13,999 13,999 13,999 4,500
15-17 เม.ย. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 13,999 13,999 13,999 4,500
16-18 เม.ย. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 13,999 13,999 13,999 4,500
23-25 เม.ย. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 12,999 12,999 12,999 3,500
26-28 เม.ย. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 12,999 12,999 12,999 3,500
5-7 พ.ค. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 11,999 11,999 11,999 3,500
16-18 พ.ค. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 11,999 11,999 11,999 3,500
23-25 พ.ค. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 11,999 11,999 11,999 3,500
30 พ.ค.-1 มิ.ย. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 11,999 11,999 11,999 3,500
6-8 มิ.ย. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 11,999 11,999 11,999 3,500
13-15 มิ.ย. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 11,999 11,999 11,999 3,500
11-13 ก.ค. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 11,999 11,999 11,999 3,500
18-20 ก.ค. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 11,999 11,999 11,999 3,500
1-3 ส.ค. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 11,999 11,999 11,999 3,500
8-10 ส.ค. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 11,999 11,999 11,999 3,500
15-17 ส.ค. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 11,999 11,999 11,999 3,500
22-24 ส.ค. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 11,999 11,999 11,999 3,500
29-31 ส.ค. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 11,999 11,999 11,999 3,500
อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม) / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่ารถบรรทุกขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 25USD*** ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด / ค่าเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน 25USD/ท่าน และค่าทิปคนแบกเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน 8000 จ๊าด (กรณีต้องการนั่งเสลี่ยง) / ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

 

 • ***เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์***
 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
 2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
 
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต
ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 21 วัน
 
เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน         / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน    / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน      / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

 

ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 58 เป็นต้นไป บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
 
หมายเหตุ
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 2. เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึงตามที่กำหนด
 5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 6. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ