ทัวร์เวียดนาม VZD5 ดาลัด ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน #VIECHE8303

฿

รหัสทัวร์ : VIECHE8303
แต้มสะสม : 10 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1.ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม

2.ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์

3.ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น

 

 

  • 12899 ฿
  • 13899 ฿
  • 14899 ฿
  • 16899 ฿
  • 11899 ฿
  • 10899 ฿
  • 4900 ฿
SKU:VIECHE8303
Category:
Tags:, , , , , ,

ทัวร์เวียดนาม VZD5 ดาลัด ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน #VIECHE8303

กำหนดการเดินทาง: เมษายน – ตุลาคม 2563

วันแรก    กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกรพ่นไฟ

12.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์  สายการบิน VIETJET AIR  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

15.50 น.   นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่  VZ962

17.30น .   เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน จากนั้นนำท่านชม รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่กำลังจากปลากลายเป็นมังกรในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้โดยการแสดงนี้จะเริ่มเวลา 21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น

ที่พักดานัง GOLDEN ROSE HOTEL, NOSTAGLA HOTEL, MERRY HOTEL หรือเทียบเท่า***

วันที่สอง หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – หาดหมีเคว – บาน่าฮิลล์ สะพานมือ – สวนสนุก Fantasy Park

เช้า          รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม   

จากนั้นนำท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และนำท่านเข้าชม หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจำหน่าย ทั่วโลก  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตให้นำรถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเข้าด้วยกัน ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 นำท่านถ่ายรูปกับ หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซึ่งเป็นหาดที่สวยปังที่สุดของดานังก็ว่าได้ หาดหมีเควมีแนวชายหาดกว้างขวาง และมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร ทรายที่นี่ขาวละเอียด เดินแล้วนุ่มเท้ามากๆ มีแนวเก้าอี้ชายหาดที่หลังคามุงด้วยจากตั้งเรียงราย สามารถนอนเอนและมองดูน้ำทะเลสีฟ้าอมเขียวได้แบบเพลินๆทั้งวัน โดยหาดหมีเควมีชื่อมากในช่วงสงครามเวียดนามเพราะทหารอเมริกันใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และภายหลังสงครามสิ้นสุด ก็เรียกแทนว่า หาดไชน่า (China Beach) เราสามารถเดินทางไปเที่ยวหาดหมีเควได้ง่ายๆเพราะว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนั่งแท็กซี่หรือรถประจำทางไปก็ได้เลย เพราะมีป้ายรถเมล์แถวชายหาดหลายจุด เดินไปต่ออีกนิดก็ถึงแล้ว

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย        จากนั้นนำท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก ร้านอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที่รอให้ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น นำท่านขึ้นไปชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปที่มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด นำท่านชมพระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ ที่เป็นองค์มีความสูงถึง 30 เมตร นำท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ที่มีอายุร้อยปีเป็นผลงานของคนฝรั่งเศสตอนที่เขามาค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซื้อไวน์ชนิดต่างๆกลับไปเป็นทีระลึกได้ (ให้ท่านได้อิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเว้นห้องหุ่นขี้ผึ้ง) จากนั้นนำท่านชมสถานที่แห่งใหม่บนบาน่าฮิลล์นั้นก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั้นเอง

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์

ที่พัก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS 

(หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีห้องที่พัก 3 ท่าน / มีแต่ห้องพัก 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น)

ถ้าต้องการเพิ่มเป็นห้อง FAMILY มีรายละเอียดดังนี้

 1. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถ้าพัก 4 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถ้าพัก 3 ท่าน เพิ่ม 700 บาท / ห้อง
 3. FAMILY SUPERIOR เตียง 2 ชั้น 1 เตียง / เตียงใหญ่ 1 เตียง เพิ่ม ห้องละ 900 บาท

                                (FAMILY SUPERIOR มีห้องค่อนข้างน้อยกรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)

                ถ้าต้องการพักเดี่ยว บนบาน่าฮิลล์อย่างเดียว เพิ่ม 2,000 / ห้อง

>>>> วันที่พักบนบาน่าฮิลล์ อาจจะมีสลับคืนพัก แต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม <<<<

วันที่สาม  บาน่าฮิลล์ – ไข่มุก – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม

เช้า   รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม   

ให้ท่านได้อัธยาศัย รับบรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮิลล์ที่มีความสูง 1300 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลซึ่งแต่ก่อนเป็นที่พักตากอากาศของกลุ่มทหารฝรั่งเศสในช่วงที่เขามาทำสงครามในประเทศเวียดนาม ท่านจะได้ซึมซับอากาศเย็นสบาย  และบรรยากาศแสนโรแมนติก ที่มาด้วยหมอกและดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด พิเศษของภูเขาบานาฮิลล์คือในเวลาหนึ่งวันจะครบ 4 ฤดู เช้าเป็นฤดูใบไม้ผลิ เที่ยงเป็นฤดูร้อน บ่ายเป็นฤดูใบไม้ร่วง เย็นเป็นฤดูหนาว ให้ท่านอิสระกับกิจกรรมเครื่องเล่นในสวนสนุกหรือชมพระองค์ใหญ่อยู่บนยอดเขาบานาฮิลล์

ได้เวลาอันเหมาะสม จากนั้นนำท่านลงกระเช้าสู่เมืองดานัง

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  Lucky Pearl (Seafood) ชมผลิตภัณฑ์จากไข่มุก

บ่าย        เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดเทียนมู่ ไหว้พระขอพรเจดีย์เทียนมู่ มีหอคอยเจดีย์ 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที่แห่งนี้ ยังเป็นที่เก็บรถออสตินสีฟ้าคันประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกเนื่องมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่ที่วัดนี้ไปราดน้ำมันเผาตัวเองประท้วงรัฐบาลเวียดนามที่ทำลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่น้ำหอม จากนั้นนำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึกมากมาย

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Queen Restaurant (อาหารท้องถิ่น) นำท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ที่มาจากเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงร้องขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็นอะไรที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืม

ที่พักเมืองเว้ โรงแรม ASIA HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ****

วันที่สี่      พระราชวังไดโน้ย–ร้านเยื่อไผ่–วัดหลิงอิ๋ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า     รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม   

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบพระราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองค์ทั้งหมด 13 องค์ที่ได้ขึ้นมาถือครองราชย์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวังได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถั่น” ที่ทำการของพระองค์กับ เสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักพรรค์ “ไถหว่า” และส่วน–ที่สำคัญมากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ที่เรียกกันว่า ”ตื๋อกั๋มถั่น” ระหว่างทางแวะ ชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา กลั่นกรองเพื่อจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ เดินทางเข้าสู่เมืองดานัง

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการอาหารไทย + กุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว

บ่าย        จากนั้นนำท่านมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยให้ชาวเรือรู้สึกสงบ และสร้างขวัญกำลังใจอย่างดีเยี่ยม และเป็นที่เคารพนับถือของคนดานัง นำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ

18.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ963

19.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….

**รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ**

อัตราค่าบริการ

วันที่เดินทาง

ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน

เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน

พักเดี่ยว

เมษายน 2563

วันที่ 1 - 4 เมษายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 2 - 5 เมษายน 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 3 - 6 เมษายน 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 4 - 7 เมษายน 63 14,899.- 4,900.-
วันที่ 8 - 11 เมษายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 9 - 12 เมษายน 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 10 - 13 เมษายน 63 14,899.- 4,900.-
วันที่ 11 - 14 เมษายน 63 16,899.- 4,900.-
วันที่ 15 - 18 เมษายน 63 14,899.- 4,900.-
วันที่ 16 - 19 เมษายน 63 14,899.- 4,900.-
วันที่ 17 - 20 เมษายน 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 18 - 21 เมษายน 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 22 - 25 เมษายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 24 - 27 เมษายน 63 13,899.- 4,900.-

พฤษภาคม 2563

วันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 63 14,899.- 4,900.-
วันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 63 10,899.- 4,900.-

มิถุนายน 2563

วันที่ 1 – 4 มิถุนายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 3 – 6 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 5 – 8 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 6 – 9 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 10 – 13 มิถุนายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 12 – 15 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 13 – 16 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 63 10,899.- 4,900.-
วันที่ 17 – 20 มิถุนายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 18 – 21 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 19 – 22 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 20 – 23 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 21 – 24 มิถุนายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 24 – 27 มิถุนายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 26 – 29 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 63 11,899.- 4,900.-

กรกฎาคม 2563

วันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 63 14,899.- 4,900.-
วันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 63 14,899.- 4,900.-
วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 15 – 18 กรกฎาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 63 10,899.- 4,900.-
วันที่ 22 – 25 กรกฎาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 29 ก.ค. -1 ส.ค. 63 11,899.- 4,900.-

สิงหาคม 2563

วันที่ 1 – 4 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 2 – 5 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 5 – 8 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 6 – 9 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 7 – 10 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 8 – 11 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 9 – 12 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 10 – 13 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 12 – 15 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 13 – 16 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 14 – 17 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 15 – 18 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 16 – 19 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 19 – 22 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 21 – 24 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 63 10,899.- 4,900.-
วันที่ 26 – 29 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 27 – 30 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 29 ส.ค. – 1 ก.ย. 63 12,899.- 4,900.-

กันยายน 2563

วันที่ 2 – 5 กันยายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 3 – 6 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 4 – 7 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 5 – 8 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 6 – 9 กันยายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 9 – 12 กันยายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 10 – 13 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 11 – 14 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 12 – 15 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 13 – 16 กันยายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 16 – 19 กันยายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 17 – 20 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 18 – 21 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 19 – 22 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 20 – 23 กันยายน 63 11,899.- 4,900.-
วันที่ 23 – 26 กันยายน 63 10,899.- 4,900.-
วันที่ 24 – 27 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 25 – 28 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 26 – 29 กันยายน 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 27 – 30 กันยายน 63 11,899.- 4,900.-

ตุลาคม 2563

วันที่ 1 – 4 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 2 – 5 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 3 – 6 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 4 – 7 ตุลาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 5 – 8 ตุลาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 6 – 9 ตุลาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 7 – 10 ตุลาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 8 – 11 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 9 – 12 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 10 – 13 ตุลาคม 63 14,899.- 4,900.-
วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 13 – 16 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 14 – 17 ตุลาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 17 – 20 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 63 12,899.- 4,900.-
วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 63 10,899.- 4,900.-
วันที่ 20 – 23 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-
วันที่ 21 – 24 ตุลาคม 63 13,899.- 4,900.-

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง

หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลำต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขในการจอง

 • ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 25 วันก่อนการเดินทาง
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ

 • เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
 • ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น
 • ขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง

การยกเลิก

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี ****

หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจ่าย

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้

 • หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ    
 • หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้