ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน (CI) #TAWFS5201

Free!

รหัสทัวร์ : TAWFS5201
แต้มสะสม : 10 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรม

1.ชมตึกไทเป101 สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่มีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลก 

2.สถานีรถไฟฟ้าที่สวยอันดับ 2 ของโลก   

3.เที่ยวชมอาณาจักร E-DA WORLD 

แต้มสะสม 10

  • 32888 ฿
  • 31888 ฿
  • 30888 ฿
  • 8500 ฿
SKU:TAWFS5201
Tag:

ทัวร์ไต้หวัน  5 วัน 4 คืน (CI)  #TAWFS5201

พิพิธภัณฑ์ CHIMEI / สถานีรถไฟฟ้าที่สวยอันดับ 2 ของโลก   ตึกเกาสง 85   ป้อมโบราณ ชื่อขั่นโหลว / เจดีย์เสือเจดีย์มังกร / หมู่บ้านสิบกลอง / อาณาจักร E-DA WORLD ถนนโบราณอันผิง   พิพิธภัณฑ์วัดฝวอกวงซัน  แหล่งช้อปปิ้ง SHINKUCHAN

กำหนดการเดินทาง ธันวาคม 2560

วันที่ 1 (29 ธ.ค.)  กรุงเทพฯ – สนามบินเกาสง – เกาสง – เดินทางกลับสู่ที่พัก

16:00 น.            พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

18:35 น.            นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเกาสง โดยเที่ยวบินที่ CI 840

22.55 น.           เดินทางถึงสนามบินเกาสง นำท่านเดินทางสู่เมือง เกาสง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของไต้หวัน และเป็นเมืองท่าใหญ่สุดของไต้หวัน มีท่าเรือใหญ่อันดับ 5 ของโลก นำท่านเดินกลับสู่ที่พัก

พักที่  CHATEAU DE CHINE (4 ดาว) หรือเทียบเท่า           

 วันที่ 2 (30 ธ.ค.)เกาสง ไทนาน – พิพิธภัณฑ์ CHIMEIหมู่บ้านสิบกลอง ป้อมโบราณ ชื่อขั่นโหลว – ถนนโบราณอันผิง – เกาสง

เช้า       บริการอาหารเช้า ä ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า นำทุกท่านเดินทางสู่เมือง ไทนาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองโบราณเก่าแก่ของไต้หวัน เป็นเมืองหลวงเมืองแรกเมื่อครั้งที่ชาวดัทช์ปกครองเกาะไต้หวัน นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ CHIMEI ก่อตั้งโดยบริษัท CHIMEI ในปี 1992 โดยคุณ XU WEN LONG ผู้ก่อตั้งบริษัท เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่เก็บรักษาวัตถุต่างๆที่สมบูรณ์ที่สุดในไต้หวัน ส่วนใหญ่เก็บรักษาชิ้นงานศิลปะตะวันตก เครื่องดนตรี เครื่องทางการทหาร และธรรมชาติเป็นหลัก ในส่วนของเครื่องดนตรีนั้น พิพิธภัณฑ์นี้เก็บรักษาไวโอลินไว้มากที่สุดในโลกรวมถึงไวโอลินที่สร้างโดยปรมาจารย์ชื่อดังของโลก ในส่วนของศิลปะนั้น พิพิธภัณฑ์นี้เก็บรักษาภาพวาด แกะสลัก ของตะวันตกที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน ในส่วนเครื่องทางการทหาร พิพิธภัณฑ์นี้เก็บรักษาอาวุธโบราณจากประเทศต่างๆของเอเซีย เป็นอาวุธที่ผ่านสงครามมาแล้วแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการผ่านกาลเวลาที่เต็มไปด้วยประวัติที่น่าสนใจ ในส่วนของธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์นี้เก็บรักษาตัวอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกมากที่สุดในเอเซีย อาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันเริ่มสร้างปลายปี 2008 เปิดให้บริการในปี 2015 ใช้งบประมาณก่อสร้าง NT$1,500 ล้าน ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์นี้ได้ถูกมอบให้เป็นสมบัติของรัฐบาลจังหวัดไทนานแล้ว

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (สี่เยว่โหลว) หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านชมการแสดงศิลปะการตีกลองที่ หมู่บ้านสิบกลอง หนึ่งในวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวไต้หวัน ในอดีตสถานที่แห่งนี้เป็นโรงงานผลิตน้าตาล สร้างขึ้นในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ายึดไต้หวัน ผลิตน้าตาลและส่งกลับไปยังประเทศญี่ปุ่น ในช่วงสงครมโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ต่อสัมพันธมิตร โรงงานแห่งนี้รอดพ้นจากการถูกทิ้งระเบิด จากนั้นไม่นานโรงงานแห่งนี้ก็ปิดตัวลงในปี ค.ศ. 2005 Ten Drum Art Percussion Group ได้เข้ามาเช่าโรงงานร้างแห่งนี้ และจัดตั้งเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมหอกลอง “Ten Drum Cultural Village” โดยยังคงโครงสร้างเดิมของโรงงานไว้เช่นเดิม แต่ได้มีการปรับและตกแต่งรายละเอียดบางส่วนเพื่อให้ดูร่วมสมัย จุดเด่นของสถานที่แห่งนี้คือการโชว์ศิลปะการตีกลองไต้หวันแบบโบราณ และมีศูนย์กิจกรรมเพื่อการศึกษาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้มากมาย อาหารกลางวันเราทานกันที่โรงอาหารเก่าของโรงงานน้าตาลที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาตามโครงสร้างเดิม จากนั้นนำท่านเช้าชม ป้อมโบราณ ชื่อขั่นโหลว เป็นโบราณสถานเก่าแก่อายุ 400 ปี สร้างโดยชาวดัทช์ในสมัยยึดครองเกาะไต้หวัน ใช้เป็นศูนย์บัญชาการทหารโดยจะมีหลุมหลบภัยและอุโมงค์ใต้ดินยาว 5 กิโลเมตร ผ่านใต้ดินตัวเมืองเพื่อไปยังศูนย์บัญชาการอีกที่หนึ่ง จากนั้นนำท่านเดินชม ถนนโบราณอันผิง เป็นถนนเส้นแรกที่ชาวดัทช์สร้างขึ้นในช่วงที่ชาวดัทช์ปกครองเกาะไต้หวันเมื่อราว 300 กว่าปีที่แล้ว อาคารต่างๆรอบๆบริเวณยังคงเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมตามแบบตะวันตกสมัยนั้น เชิญท่านอิสระช็อปปิ้งข้าวของเครื่องใช้และของเล่นเก่าแก่หายาก และแวะชิมขนมอาหารพื้นเมืองเฉพาะของเมืองไทนานที่หาทานที่อื่นไม่ได้

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง ไทนาน) หลังรับประทานอาหารค่ำ นำทุกท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

พักที่  CHATEAU DE CHINE (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 (31 ธ.ค.)  เกาสง – เจดีย์เสือเจดีย์มังกร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (FORMOSA BOULEVARD-CENTRAL PARK)ตึกเกาสง 85 (ชมวิวพร้อมรับประทานอาหาร)DREAM MALL – แหล่งช้อปปิ้ง SHINKUCHAN

เช้า                   บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเข้าชม เจดีย์เสือเจดีย์มังกร เป็นเจดีย์คู่ที่ล้อมรอบด้วยบึงน้ำขนาดใหญ่ชื่อว่าบึงดอกบัว ภายในเจดีย์สามารถขึ้นไปยังชั้นบนได้ เพื่อชมทิวทัศน์รอบๆบึงที่มีสิ่งปลูกสร้างและวัดต่างๆรอบๆบริเวณ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่เทพเจ้ากวนอู

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (บุพเฟ่ต์นานาชาติ+ชมวิวบนตึกเกาสง 85) หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเข้าชมสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยอันดับ 2 ของโลก โดยนิยตสารท่องเที่ยวของอเมริกาได้จัดอันดับไว้เมื่อปี 2012 จากสถานีรถไฟฟ้าทั่วโลกทั้งหมด 15 สถานี ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่น แต่ไฮไลท์ของสถานีอยู่ที่ DOME OF LIGHT ที่ตกแต่งโดยกระจกสีต่างๆจากประเทศเยอรมัน ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีโดยใช้กระจกทั้งหมด 4,000 ชิ้น เป็นงานศิลปะที่ถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ในช่วงชีวิตของคนเราตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย จากนั้นนำท่านขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อมุ่งหน้าไปยัง CENTRAL PARK STATION ซึ่งเป็นสถานีที่สวยติดอันดับโลกอีกสถานี ตกแต่งโดยศิลปินชาวอิตาลี จากนั้นนำท่านเข้าชม MLD CINEMA แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองเกาสง เชิญท่านอิสระเดินชมโรงหนังที่ทันสมัยแห่งนี้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้งที่ ห้าง DREAM MALL เป็นห้างใหญ่ที่สุดของเมืองเกาสง ชั้นดาดฟ้ายังเป็นสวนสนุกที่มีกระเช้าชิงช้าที่สามารถชมเมืองเกาสงได้ทั้งเมืองอีกด้วย

ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ä ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่สุกี้ชาบูชาบู) หลังรับประทานอาหารค่ำ พาท่านไปอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ แหล่งช้อปปิ้ง SHINKUCHAN

พักที่ CHATEAU DE CHINE (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 (01 ม.ค.)  เกาสง – พิพิธภัณฑ์วัดฝวอกวงซัน E-DA WORLD (OUTLET+เครื่องเล่น)

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์วัดฝวอกวงซัน ที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล มีสิ่งปลูกสร้างทางพุทธศาสนามากมายไม่ว่าจะเป็น เจดีย์ พระพุทธรูป พระอุโบสถที่มีอยู่ด้วยกัน 3 หลัง ประดิษฐานพระประธานหลักต่างกันไปที่เปิดให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้าไปกราบไหว้ขอพร

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ä ณ ภัตตาคาร (หมั่นเซียงหยวน) หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเยี่ยมชม  เชิญท่านสนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นอันทันสมัยกว่า 47 ชนิด อาทิเช่น เครื่องเล่นกังหันหมุนที่มีความสูงจากพื้น 55 เมตร , เรือเหาะสูง 33 เมตร , อีกทั้งมีรถไฟเหาะรูปตัวUแห่งเดียวในเอเซีย , ซึ่งจะทำให้คุณได้สัมผัสความเสียวและความตื่นเต้นบนกลางอากาศ อย่างไม่รู้ลืม

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำä ณ ภัตตาคาร (กุ้งกระเบื้อง) หลังรับประทานอาหารค่ำ นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ แหล่งช้อปปิ้ง SHINKUCHAN เปรียบเสมือนสยามสแคว์เกาสง พบกับเสื้อผ้ารองเท้าแฟชั่นทันสมัยในราคาน่าจับจองเป็นเจ้าของ

พักที่  CHATEAU DE CHINE (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

 วันที่ 5 (02 ม.ค.)  ร้านขนมเค้กสับปะรด สนามบินเกาสงกรุงเทพฯ

เช้า             บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า นำทุกท่านไปชิมขนมขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันที่ ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึ่งทำจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สับปะรดกวน ที่มีเนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอย่างดี

เที่ยง                 อิสระอาหารกลางวัน หลังรับประทานอาหารกลางวัน สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเกาสง

14.55 น.           อำลาเกาสง เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINESเที่ยวบินที่ CI 839

17.25 น.           เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*******************************************************************

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา

หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายการบิน

อัตราค่าบริการ วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 1 ท่าน (พัก 2 ท่าน / ห้อง) ราคาเด็กใช้เตียง (2-12 ปี) (1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ / ห้อง) ราคาเด็กไม่ใช้เตียง (2-12 ปี) (1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ / ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม
29 ธ.ค.-02 ม.ค.2561 ฉลองปีใหม่ 32,888 บาท 31,888บาท 30,888 บาท 8,500 บาท
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( 2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตรานี้ไม่รวม
 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวันราคา 1,700 บาท(กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า)
 
การยกเลิก
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท  หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง (หากโดนปฏิเสธเข้าประเทศ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี!!!)