ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN HANSA 4D3N

Free!

รหัสทัวร์ : TAWGTV2402
แต้มสะสม : 10 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรมนี้

1. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย่หลิ่ว  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล

2. นำท่านชม วัดจงไถฉันซื่อ เป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจำภาคกลางของไต้หวัน

3. นำท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน

 

ทัวร์โค๊ต TAWGTV2402

แต้มสะสม  10  แต้ม

  • 25900 ฿
  • 25900 ฿
  • 22900 ฿
  • 20500 ฿
  • 5500 ฿
SKU:TAWGTV2402
Tags:, , , , ,

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN HANSA 4D3N

ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง

วัดเหวินหวู่-ไทจง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด-เย่หลิว-จิ่วเฟิ่น

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ-พิพิธภัณฑ์กู้กง -ตึกไทเป101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค

วัดหลงซันซื่อ-ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีและร้านเครื่องประดับ

ช้อปสินค้าแบรนด์ดังจุใจ ณ  MITSUI OUTLET

กำหนดการเดินทาง             27-30 ก.ค. 60 // 10-13 ส.ค. 60 // 21-24 ก.ย. /28 ก.ย.-01 ต.ค.60 

09-12 พ.ย. / 16-19 พ.ย / 23-26 พ.ย.60

07-10 ธ.ค. / 14-17 ธ.ค 60

วันแรก              กรุงเทพฯ- สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อุทยานเย่หลิว-หมูบ้านโปรานจิ่วเฟิ่นอาบน้ำแร่ธรรมชาติ

04.00 น.                คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์  D สายการบินไทย ( TG ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

07.10 น.                ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 634 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

11.50 น.                ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย่หลิ่ว  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของไทเป ที่คึกคักไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมายที่เรียงรายไปตามทางในหมู่บ้าน จนทำให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมร้านค้าต่างๆ ได้อย่างไม่รู้เบื่อ ( กรณีที่เดินทางไปหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์หรือวันหยุดประจำปีเมื่อไปถึงจุดที่กำหนดจะต้องเปลี่ยนเป็นรถ Shuttle Bus เพื่อเดินทางขึ้นลงจิ่วเฟิ่น)

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม The Loft Seaside Suite หรือระดับเทียบเท่า

**อิสระให้ท่านพักผ่อนหรืออาบน้ำแร่ในห้องพักตามอัธยาศัย**

 

วันที่สอง           ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซ้ำจั๋ง- วัดเหวินหวู่ไทจง- ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองผูหลี่ เมืองขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน และยังเป็นแหล่งอาบน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย เนื่องจากเมืองนี้อยู่ในหุบเขาและถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงทำให้เป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชม วัดจงไถฉันซื่อ เป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจำภาคกลางของไต้หวัน เป็นวัดที่ผสมผสานระหว่างหลายๆ นิกายเข้าด้วยกัน ท่านสามารถนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์หลายๆ องค์ได้ที่นี่ และยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนถึง 1,000 ห้อง ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร รอบๆ มีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของ Sun Moon Lake National Scenic Area ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม ปี 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 – 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นนี้เองทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พาท่านกราบไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและคนในครอบครัว และที่วัดนี้ยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามอีกจุดนึง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเหวินหวู่ หรือวัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละกว่า 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา นำท่านสู่ ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร พิเศษ…เมนูสเต็กพร้อมสลัดบาร์

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand City Taichung Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม           ไทจง-ไทเป-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิว)- ร้านพายสัปปะ – ดิวตี้ฟรี- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เช้า                    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง พิพิธภัณฑ์ที่แสนงดงามแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ บางชิ้นมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึง 5,000 ปี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ชานกรุงไทเปและเป็นสถานที่เก็บสมบัติและวัตถุโบราณของจีนที่มีชื่อเสียงของโลกที่ประเมินมูลค่ามิได้กว่า 620,000 ชิ้น จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์รวมทั้งยุคทองทั้ง 5 แห่งประวัติศาสตร์จีน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมศิลปวัตถุของจีนที่มีมูลค่ามหาศาลมากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากศิลปวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้มีจำนวนมาก จึงต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดวางให้ชมศิลปวัตถุที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีน้ำตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี  ก่อนนำท่านสัมผัสสัญลักษณ์แห่งเมืองไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกประมาณ 750 บาท) ตึกนี้มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม ของเอเชียตะวันออกแบบดั้งเดิมกับสถาปัตยกรรมแบบไต้หวัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อัน เป็นมงคลตามขนบธรรมเนียมจีนและความเชื่อ ให้เข้ากันกับเทคโนโลยีล้ำยุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน ซึ่งบริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ…เมนูเสี่ยวหลงเป่า

บ่าย                  นำท่านแวะชมร้านขนมพายสับปะรดแบรนด์ดังแห่งเกาะไต้หวัน “ขนมพายสับปะรด หรือ Feng Li Su เป็นขนมที่ขึ้นชื่อที่ได้รับเลือกให้เป็น “Tourist Gift” อย่างเป็นทางการเลยทีเดียว    ชาวใต้หวันเชื่อว่า “สับปะรด” เป็นผลไม้ที่นำมาซึ่ง  ความรัก + ความสำเร็จ + ความมั่งคั่งและร่ำรวย  จึงเป็นขนมยอดฮิตที่ชาวไต้หวันและชาวต่างชาตินิยมซื้อกันเป็นของฝาก หรือหากท่านที่ไม่ชอบทานพายสับปะรดที่ร้านนี้ก็ยังมีขนมโมจิและข้าวโพดป๊อปคอร์นหลากรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากเช่นเดียวกัน จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free Shop ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายใน-ราคาปลอดภาษี อาทิเช่น GUCCI, FERRAGAMO, LONGCHAMP, RAY-BAN และอื่นๆ

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ…เมนูพระกระโดดกำแพง

ก่อนนำท่านเดินทางสู่ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป และโด่งดังที่สุดคือย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตะลุยตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและเมนูขึ้นชื่อของซื่อหลิน คือเต้าหู้เหม็น นอกจากนี้ยังมี ปอเปี๊ยะห่อกะหรี่ปั๊บ กุนเชียงยักษ์หรือซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน เป็นต้น

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Manka Hotel Taipei หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่    ไทเป- วัดหลงซันซื่อ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ร้านสร้อยข้อมือและเครื่องประดับ – ย่านซีเหมินติง-  ช้อปปิ้งมิสซุยเอาท์เล็ต-สนามบิน-กรุงเทพฯ     

เช้า                    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำทุกท่านกราบไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนต์กันเป็นจำนวนมาก วัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดนี้เสียหายทั้งหมด แต่เกิดสิ่งอัศจรรย์คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมี

เทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถานที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน นำท่านแวะชม ร้านสร้อยข้อมือและเครื่องประดับ ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และ สร้อยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พิเศษสุกี้ชาบูสูตรไต้หวัน

บ่าย                  อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ย่านซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยของวัยรุ่นที่คล้ายสยามเซนเตอร์ของเมืองไทย เป็นแหล่งซื้อสินค้าที่ผสมผสานระหว่างสินค้าที่เป็นศิลปะจีน และสินค้าสมัยใหม่ จากนั้นให้เวลาท่านได้ช้อปปิ้งกันต่อที่ Mitsui Outlets ซึ่งเป็นเอ้าท์เล็ทมอลล์ที่มีร้านค้าแบรนด์ต่างๆให้ท่านได้เลือกหลากหลายยี่ห้อ มีร้านค้าโซนอาหารต่างๆมากมาย ถือเป็น Shopping center ที่ใหญ่ที่สุดทางเหนือของไต้หวัน ที่นี่รวมร้านค้า ทั้งจากญี่ปุ่น ไต้หวัน และนานาชาติไว้หลากหลายกว่า 200 ร้าน มีตั้งแต่แบรนด์เนมสุดหรูจนถึงแบรนด์ราคาย่อมเยาว์ตั้งแต่ร้านอาหารชื่อดังจนถึง food court มีกระทั่งร้านหนังสือ Eslite และ พื้นที่สำหรับเด็ก เรียกได้ว่า เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

***เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย****

                                ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.05  น.               นำท่านออกเดินทางจากไทเป โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG635

22.50 น.                เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ….

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กำหนดการเดินทาง             27-30 ก.ค. 60 // 10-13 ส.ค. 60 // 21-24 ก.ย. /28 ก.ย.-01 ต.ค.60  09-12 พ.ย. / 16-19 พ.ย / 23-26 พ.ย.60 07-10 ธ.ค. / 14-17 ธ.ค 60      
ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (TG) ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 25,900 15,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 25,900 15,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 22,900 15,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 20,500 12,900
สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,500 5,500
***ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , ทิปคนขับรถ,และทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท โดยเรียกเก็บพร้อมกับค่าทัวร์*** หมายเหตุ
 • อัตราค่าเดินทางนี้เป็นราคาโปรโมชั่นต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน และจะต้องชำระมัดจำ หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • ท่านที่ต้องการอยู่ต่อ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทัวร์ ซึ่งจะมี ค่าธรรมเนียมในการแยกตั๋วกลับ ประมาณ ท่านละ 4,500 บาท โดยสามารถอยู่ต่อได้ 3 วันนับจากวันที่ที่กลับ โดยท่านไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่เดินทางออกได้ และหากทำการแยกตั๋วกลับจากกรุ๊ปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเดินทางพร้อมกรุ๊ปได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ทัวร์
อัตรานี้รวมบริการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าไกด์ท้องถิ่น, ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกท่านในระหว่างการเดินทางจากกรุงเทพฯ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 03 ก.พ.2560
อัตรานี้ไม่รวมบริการ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน (ตั้งแต่วันที่ 01 ส.ค.2559 – 31 ก.ค.2560 ทางสถานทูตไต้หวันแจ้งยกเลิกวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน สำหรับนักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทางไทย)
 • ค่าวีซ่าเร่งด่วนหรือบริการพิเศษอย่างอื่นเกี่ยวกับวีซ่า
 • ค่าทิปพนักงานขนกระเป๋าของโรงแรมหรือสถานที่ต่างๆ (ท่านจะต้องดูแลสัมภาระของท่านด้วยตัวท่านเอง)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการหรือที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
  การชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด   การยกเลิก
 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • หากผู้โดยสารท่านใดแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
  หมายเหตุ
 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือประเทศ ณ จุดหมายปลายทาง อาทิ  วาตภัย  ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ  และหากเกิดกรณีเหล่านี้ การพิจารณาการคืนเงินจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินและโรงแรมในต่างประเทศ หากมีการยืนยันการชำระเงินคืน บริษัทฯ จึงจะสามารถคืนเงินให้แก่ผู้เดินทางได้
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย