ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN LOVE LOVE (TZ) 5วัน 3คืน #TAWHAP8103

Free!

รหัสทัวร์ : TAWHAP8103
แต้มสะสม : 10 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรม

1.ชมตึกไทเป101 สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่มีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลก 

2.เที่ยวชม วัดจงไถซาน ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท

3.นำท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป 

แต้มสะสม 10

  • 14999 ฿
  • 14999 ฿
  • 14999 ฿
  • 15999 ฿
  • 15999 ฿
  • 15999 ฿
  • 16999 ฿
  • 16999 ฿
  • 16999 ฿
  • 18999 ฿
  • 18999 ฿
  • 18999 ฿
  • 25999 ฿
  • 25999 ฿
  • 25999 ฿
  • 26999 ฿
  • 26999 ฿
  • 26999 ฿
  • 4900 ฿
  • 5500 ฿
SKU:TAWHAP8103
Tags:, , , ,

ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN LOVE LOVE (TZ) 5วัน 3คืน #TAWHAP8103

ตึกไทเป 101 ชิมเมนูเสี่ยวหลงเปา+พระกระโดดกำแพง ชิมขนมโบราณหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

ถ่ายรูปคู่ก้อนหินเศียรพระราชินี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรเทพกวนอูวัดเหวินหวู่

กำหนดการเดินทาง มกราคม- ธันวาคม 2560

วันแรก             กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง     ( – / – / – )

23.00 น.           พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกประตู 5-6 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน Nok Scoot เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร วันที่สอง           สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ –  ไท่จง ฟ่งเจี่ย ไนท์มาเก็ต    ( B / L / อิสระ )

02.25   น.         นำท่านเหินฟ้าสู่ไทเป เที่ยวบินที่ XW182 คณะเดินทางโดยสายการบิน Nok Scoot (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาบิน 3.5-4 ชั่วโมง

 *ตารางเวลาเดินทางด้านล่างนี้ เฉพาะกรุ๊ปเดินทางตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 60 – 24 มี.ค. 61 เท่านั้น*

07.05น.            เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน หลังจาก คณะเดินทางถึง ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) แบบกล่อง : แซนวิช+น้ำผลไม้ บนรถ นำท่าน เที่ยวชม วัดจงไถซาน ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท  มีความสูง150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึก 101 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เมืองหนานโถว พสุธาแยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บ้านหายไป แต่วัดจงไถถานนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมาก  มีห้องเรียนกว่า  1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในวัด

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) เมนู ชาบูไต้หวัน

บ่าย             นำท่านลงเรือสำหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก นำคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป จากนั้นนำคณะเดินทางสู่วัดเหวินหวู่ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองไท่จง

ค่ำ         อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฟ่งเจี่ย ไนท์มาเก็ต ที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรร ซึ่งถือว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน เลือกซื้อกระเป๋า รองเท้าที่แสนถูก รวมถึงสินค้าแบรนด์ต่างๆ

ที่พัก                ORANGE TAICHUNG HOTEL / ROYAL SEASONS HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า

วันที่สาม           ไท่จง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –อาบน้ำแร่ธรรมชาติ( B / L / D )                                                                                                        

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3)

นำท่านเลือกซื้อของฝากร้านขนมพายสับปะรดเหว่ยเก๋อ ขนมยอดนิยมของไต้หวัน เช่น ขนมพายสับปะรด ขนมเปี๊ยะเผือก ป๊อปคอร์น เห็ดทอด เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 ถ้าใครต้องการขึ้นชมวิวแจ้งกับไกด์หน้างานค่าขึ้นประมาณ 600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในอาคารมีเจ้าลูกตุ้มยักษ์หรือลูกแดมเปอร์ยัก์น้ำหนัก 728 ตัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร จะถูกแขวนระหว่างชั้นที่ 87-91 เพื่อเอาไว้ถ่วงน้ำหนักในยามปกติซึ่งอาคารสูงแห่งนี้จะต้องโดนแรงลมปะทะตลอดเวลา และหากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นลูกตุ้มนี้ก็ยิ่งมีหน้าที่สำคัญที่จะช่วยพยุงตึกนี้ไม่ให้ทรุดไปตามแรงสั่นสะเทือน ซึ่งเขาออกแบบและคำนวณมาแล้วว่าจะสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้สูงสุด 7 ริกเตอร์ ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว ออกแบบโดยสถาปนิกชาวไต้หวันชื่อ ซี.วาย.ลี เขาได้แนวความคิดในการออกแบบตามความเชื่อของคนจีน คือเลข 8 นำมาใช้เป็นจำนวนชั้น 8 ชั้นที่เราเห็นจากภายนอก เป็นตัวเลขนำโชคของจีน และยังพ้องเสียง ให้หมายถึง ความสำเร็จอีกด้วย

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ภัตตาคาร เมนู เสี่ยวหลงเปา

บ่าย                  จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประ  มาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยาก

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง

ที่พัก                THE LOFT SEASIDE SUITES HOTEL / NEW TAIPEI HOT SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า

อิสระพักผ่อนและเพลินเพลินกับน้ำแร่ ใกล้ใจกลางเมืองไต้หวัน ล้อมรอบด้วยภูเขาและบรรยากาศสบายๆท่ามกลางธรรมชาติ ในตอนกลางคืนท่านสามารถมองเห็นแสงไฟของเมืองไท่จง โดยเชื่อว่าการอาบน้ำแร่จะช่วยให้ท่านผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น และทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สี่               ไทเป – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยเจอมาเนียม – ซีเหมินติง  ( B / L / อิสระ )

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 6)

เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่ มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิม และซื้อชาจากร้านค้ามากมาย เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) เมนู อาหารจีนซีฟู๊ด

บ่าย                  แวะศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนียม ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และ สร้อยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ จากนั้นให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc

ค่ำ                    อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย     

ที่พัก                KING’S PARADISE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า               สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ   ( – / – / – )

*ตารางเวลาเดินทางด้านล่างนี้ เฉพาะกรุ๊ปเดินทางตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 60 – 24 มี.ค. 61 เท่านั้น*

….… น.             นำท่านเชคเอ้าท์ เก็บสัมภาระ ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

09.25 น.           นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ XW181

12.25 น.           เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม จอยแลนด์
วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2560 14,999 14,999 4,900 9,999
วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2560 14,999 14,999 4,900 9,999
วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2560 14,999 14,999 4,900 9,999
วันที่ 28-2 ธันวาคม 2560 14,999 14,999 4,900 9,999
วันที่ 5-9 ธันวาคม 2560 16,999 16,999 4,900 11,999
วันที่ 12-16 ธันวาคม 2560 16,999 16,999 4,900 11,999
วันที่ 19-23 ธันวาคม 2560 15,999 15,999 4,900 10,999
วันที่ 26-30 ธันวาคม 2560 18,999 18,999 4,900 13,999
วันที่ 29-2 มกราคม 2560 ปีใหม่ 25,999 25,999 5,500 20,999
วันที่ 30-3 มกราคม 2560 ปีใหม่ 26,999 26,999 5,500 21,999
วันที่ 2-6 มกราคม 2561 16,999 16,999 4,900 11,999
วันที่ 9-13 มกราคม 2561 16,999 16,999 4,900 11,999
วันที่ 16-20 มกราคม 2560 16,999 16,999 4,900 11,999
วันที่ 23-27 มกราคม 2560 16,999 16,999 4,900 11,999
วันที่ 30-3 กุมภาพันธ์ 2560 16,999 16,999 4,900 11,999
วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 16,999 16,999 4,900 11,999
วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560 16,999 16,999 4,900 11,999
วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 16,999 16,999 4,900 11,999
วันที่ 27-3 มีนาคม 2560 16,999 16,999 4,900 11,999
วันที่ 6-10 มีนาคม 2560 16,999 16,999 4,900 11,999
วันที่ 9-13 มีนาคม 2560 16,999 16,999 4,900 11,999
วันที่ 13-17 มีนาคม 2560 16,999 16,999 4,900 11,999
วันที่ 20-24 มีนาคม 2560 16,999 16,999 4,900 11,999
INFANT (เด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ขวบ) ราคา 5,000 บาท
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน*** ***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน***  
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์)
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
 • การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 00 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 30 คน
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ