ทัวร์พม่า Yangon holy 9 ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน #MYMWS4902

฿

รหัสทัวร์ : MYMWS4902
แต้มสะสม : 10 แต้ม

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.ไหว้พระ 9 วัด

2.พิเศษเป็ดปักกิ่ง

3.สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
  • 6999 ฿
  • 6999 ฿
  • 6999 ฿
  • 7999 ฿
  • 7999 ฿
  • 7999 ฿
  • 8999 ฿
  • 8999 ฿
  • 8999 ฿
  • 1999 ฿
SKU:MYMWS4902
Category:
Tags:, , , , ,

ทัวร์พม่า Yangon holy 9 ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน #MYMWS4902

วันแรก      กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง-ไหว้พระ 4 วัด

08.00 น.   พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เข้าประตู 7 เคาน์เตอร์ N สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

10.40 น.   ออกเดินทางจากสู่เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M336 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

11.25 น.   ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองย่างกุ้งผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อย(เวลาพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)

เที่ยง         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านเดินทางสู่เจดีย์เอ่งต่อหย่า (Eain taw Yar pagoda) (1) สร้างโดยกษัตริย์กงบาว ผู้มีชื่อเสียงและอำนาจในยุคกงบาว ท่านเป็นผู้สร้างเจดีย์แห่งนี้มากว่า 170 ปี Eain Taw แปลว่าบ้านหรือที่พัก Yar แปลว่าร่องรอย แปลรวมกันว่าร่องรอยของบ้านที่พัก ตามประวัติแล้วคนพม่ามีความเชื่อว่าสถานที่ พื้นที่ ถ้าคู่ควรกับคนไหน คนนั้นก็จะได้เป็นเจ้าของ เลยมาขอเรื่องบ้าน ที่ดิน ที่จะคู่ควรกับตนเอง และในบริเวณพระธาตุจะมีเทพที่ดูแลปกป้องรักษาสถานที่ด้วย นำทกท่านไปกราบท่านเพื่อให้ท่านประทานที่อยู่อาศัยที่คู่ควรกับตน สรุปก็คือไหว้เพื่อขอในเรื่องของที่อยู่อาศัย ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์

นำท่านไหว้วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว (2) ซึ่งจำลองมาจากประเทศจีนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน และเป็นองค์เดียวกันกับ ที่อัญเชิญมาที่ พุทธมณฑล จ. นครปฐม

นำท่านไหว้เจดีย์มหาวิชยะ (3) เป็นเจดีย์ที่เราสามารถเข้าไปชมด้านในได้ และยังเป็นที่รวบรวมสรรพสิ่งแห่งจักรวรรดิไว้บนด้านเพดานขององค์เจดีย์ ไหว้พระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ก่อนจะเดินชมรอบๆ เจดีย์เพื่อชมภาพวาดและสถานที่สำคัญๆ ของพระพุทธศาสนาของประเทศพม่า ทั้งพระมหามุนี เทือกเขาปุกปา และสถานที่สำคัญๆ อื่นๆ อีกมากมาย

นำทุกท่านสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า (4) และยังเป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ของโลกอายุ 2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดีย์ประดับด้วยทองคำแท้ห่อหุ้มหนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่ และอัญมณีต่างๆ บนยอดพระเจดีย์ ประดับด้วยทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่ ส่วนบนยอดสุดประดับด้วยเพชรที่ประเมินค่าไม่ได้ ภายในประดิษฐานเส้นเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และบริโภคเจดีย์ (เครื่องใช้) ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้ง 3 พระองค์ นมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ พร้อมใบไม้ที่มีความหมายถึง “ชัยชนะและความสำเร็จ”

ค่ำ            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่ GRAND UNITED HOTEL / RENO HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

วันที่สอง    ไหว้พระ 5 วัด-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านไหว้ขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ (5) เทพศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวมอญและพม่านิยมมากราบไหว้สักการะบูชา เพราะเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะได้ตามปรารถนาสมหวังทันใจ

นำท่านสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่วัดพระบารมี (6)ที่เชื่อว่าพระเกศายังมีชีวิตอยู่จริงด้วยองค์พระเกศานั้นเมื่อนำมาวางบนมือจะเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพระโมคาละ พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ

นำท่านไหว้พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน (7) ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย มีขนาดความยาว 55 ฟุต ความสูง 16 ฟุต

เที่ยง          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านไหว้พระวัดงาทัตจี (8)มีพระพุธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่องาทัตจี แปลว่าหลวงพ่อที่สูงเท่าตึก5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์  เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย์)

นำท่านสักการะเจดีย์กาบาเอ (9) ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงกลมมีความสูง เท่ากับ เส้นผ่าศูนย์กลาง ของเจดีย์ คือ 34 เมตร โดยนาย อูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เป็นผู้สร้างเจดีย์แห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในช่วงระหว่างปี 2497 – 2499 และเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่โลก และยังเป็นที่เก็บพระธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลนะไว้ภายในถ้ำจำลองมหาปาสณคูหา หรือถ้ำสัตตบรรคูหา (MahaPasanGuha) ตามแบบในกรุงราชคฤห์ นอกจากนี้ยังมีพระมหามุนีจำลองจากมัณฑะเลย์อีกด้วย

สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

16.30 น.   เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่8M331(บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

18.15 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง เที่ยวบิน ราคาผู้ใหญ่

พักห้องละ
2-3 ท่าน

ราคาเด็ก
เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ราคาเด็ก
ไม่เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
10-11 ก.พ. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

8,999 8,999 8,999 1,999
14-15 ก.พ. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

7,999 7,999 7,999 1,999
23-24 ก.พ. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

8,999 8,999 8,999 1,999
1-2 มี.ค. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

7,999 7,999 7,999 1,999
2-3 มี.ค. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

6,999 6,999 6,999 1,999
7-8 มี.ค. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

7,999 7,999 7,999 1,999
12-13 มี.ค. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

6,999 6,999 6,999 1,999
15-16 มี.ค. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

7,999 7,999 7,999 1,999
16-17 มี.ค. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

6,999 6,999 6,999 1,999
17-18 มี.ค. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

8,999 8,999 8,999 1,999
21-22 มี.ค. 63 8M336 1015-1100

8M331 1630-1815

7,999 7,999 7,999 1,999
16-17 เม.ย. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

8,999 8,999 8,999 1,999
26-27 เม.ย. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

7,999 7,999 7,999 1,999
5-6 พ.ค. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

7,999 7,999 7,999 1,999
23-24 พ.ค. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

7,999 7,999 7,999 1,999
6-7 มิ.ย. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

7,999 7,999 7,999 1,999
13-14 มิ.ย. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

7,999 7,999 7,999 1,999
11-12 ก.ค. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

7,999 7,999 7,999 1,999
18-19 ก.ค. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

7,999 7,999 7,999 1,999
1-2 ส.ค. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

7,999 7,999 7,999 1,999
22-23 ส.ค. 63 8M336 1040-1125

8M331 1630-1815

7,999 7,999 7,999 1,999

 

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม) / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 30 USD*** ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด / ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

 • ***เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์***
 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
 2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

***ราคาโปรโมชั่น 6,999.- จ่ายเงินเต็มจำนวน***

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน         / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน    / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน      / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 58 เป็นต้นไป

บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน

 มายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 1. เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
 2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 3. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึงจำนวนที่กำหนด
 4. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง เที่ยวบิน ราคาผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาเด็ก เสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาเด็ก ไม่เสริมเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
10-11 ก.พ. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 8,999 8,999 8,999 1,999
14-15 ก.พ. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999
23-24 ก.พ. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 8,999 8,999 8,999 1,999
1-2 มี.ค. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999
2-3 มี.ค. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 6,999 6,999 6,999 1,999
7-8 มี.ค. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999
12-13 มี.ค. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 6,999 6,999 6,999 1,999
15-16 มี.ค. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999
16-17 มี.ค. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 6,999 6,999 6,999 1,999
17-18 มี.ค. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 8,999 8,999 8,999 1,999
21-22 มี.ค. 63 8M336 1015-1100 8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999
16-17 เม.ย. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 8,999 8,999 8,999 1,999
26-27 เม.ย. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999
5-6 พ.ค. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999
23-24 พ.ค. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999
6-7 มิ.ย. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999
13-14 มิ.ย. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999
11-12 ก.ค. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999
18-19 ก.ค. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999
1-2 ส.ค. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999
22-23 ส.ค. 63 8M336 1040-1125 8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999
อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม) / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 30 USD*** ทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด / ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 • ***เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์***
 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
 2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต
ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
***ราคาโปรโมชั่น 6,999.- จ่ายเงินเต็มจำนวน***
เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน         / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน    / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน      / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 58 เป็นต้นไป บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน หมายเหตุ
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 2. เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึงจำนวนที่กำหนด
 5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.       เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ