ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย 7วัน(EK)#EURDD6122

Free!

รหัสทัวร์ : EURDD6122
แต้มสะสม : 20 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรม

1.ชมความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก

2.ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า

3.ชมจัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน (PRESEREN SQUARE) จัตุรัสที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับจัตุรัสบริเวณบันไดสเปนใจกลางกรุงโรม

แต้มสะสม 20 แต้ม

  • 45900 ฿
  • 45900 ฿
  • 43900 ฿
  • 8000 ฿
SKU:EURDD6122
Tags:,

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย  7วัน(EK)#EURDD6122

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กราซ – ลุบเบลียนา – พลิตวิตเซ่ 

อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิตเซ่ – ซาเกรบ – มหาวิหารแห่งซาเกรบ

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560

วันแรก           กรุงเทพฯ           (ไทย) 

23.00 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T        สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

วันที่สอง         ดูไบ-เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-สวนสาธารณะ สตัดปาร์ค-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์  (ยูเออี-ออสเตรีย)

02.25 น.   ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 371 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

05.35 น.   ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

08.55 น.   เดินทางสู่เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 127 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

12.55 น.   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าชมความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์กซึ่งในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์กถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ พระนางมาเรีย เทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระทัยว่าจะสร้างพระราชวัง แห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้ พระราชวังแวร์ซายส์ ในกรุงปารีส สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ กว่า 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องบิลเลียด, ไชนีสรูม ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่จัดแต่งไว้อย่างร่มรื่นและงดงาม นำท่านชมสวนสาธารณะ สตัดปาร์ค (Stadpark) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์โยฮันสเต้าส์จูเนียร์ เจ้าของบทเพลง อมตะ “By The Beautiful Blue Danube” เชิญท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพื่อยืนยันการมาถึงเวียนนา นำท่านสู่ ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Strasse) ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิดหรือชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิค ใจกลางเมืองหรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ พร้อมเค็กที่มีชื่อเสียง

ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก  ณ Arion Cityhotel Vienna หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม         เวียนนาพระราชวังฮอฟเบิร์ก-อนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า-THE DESIGNER OUTLETPARNDORF-กราซ (ออสเตรีย)

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน แวะถ่ายรูปกับพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษ       ที่ 20, นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ THE DESIGNER OUTLET PARNDORF ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้า แบรนด์เนมมากมาย อาทิ Bally ,Burberry, Ecco , GEOX Gucci , Hugo Boss, Lacoste, Prada, Samsonite, Timberland, ช็อคโกแลตสวิส ฯลฯ

กลางวัน     **อิสระรับประทานอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน**

               สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองกราซ (Graz) เมืองมรดกโลกของออสเตรีย ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของออสเตรีย เมืองการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยกว่า 6 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดก่อตั้งในปี ค.ศ. 1585 ชื่อเมือง “กราซ” หมายถึง “ปราสาทน้อย” ในอดีต เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้ จึงต้อง ทำสงครามกับกองทัพเติร์ก      ตัวเมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ Unesco และในปี ค.ศ. 2003 ได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงด้านวัฒนธรรมของยุโรป นอกจากนั้นเมืองแห่งนี้ยังเป็นเมืองเกิดของพระเอกฮอลลีวู้ดชื่อดัง           อาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์ อีกด้วย

ค่ำ            บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก  ณ Ramada Graz หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่            กราซ-เขตเมืองเก่า-หอนาฬิกาประจำเมือง-ลุบเบลียนา-จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน-สะพานมังกร  (ออสเตรียสโลวีเนีย)

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมเขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าดั้งเดิมที่ตั้งมานานหลายศตวรรษ ตรอกซอกซอยในเขตเมืองเก่าคือพยานของวัฒนธรรมอันโดดเด่นที่มีอายุยาวนานหล่อเลี้ยง วิถีชีวิตผู้คนด้วยท่วงทำนองแห่งศิลปะ และวัฒนธรรม แม้ว่าทางด้านการเมืองกราซจะเฟื่องฟูอยู่เพียงช่วงสั้นๆ ก็ตามทอดตัวอยู่เชิงเขาชลอสแบร์ก พร้อมชมหอนาฬิกาประจำเมือง (Schlossberg clock tower) ที่มีชื่อเสียแห่ง เมือง กราซเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัยทั้ง โกธิค เรอเนส์ซองส์ และบารอกจนถึงยุคย้อนยุค และ  ยุคยูเกนดัชทิล(อาร์ตนูโว) จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมย่านการค้าที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าที่เวียนนา หรือเพลิดเพลินกับเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอันสวยงาม

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมืองลุบเบลียนา (Ljubljana) เมืองหลวงของ        ประเทศสโลวีเนียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน สโลวีเนีย แม้จะเป็นเมืองที่เล็กๆ แต่เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อยและเป็นระเบียบ นำท่านชม จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน (PRESEREN SQUARE) จัตุรัสที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับจัตุรัสบริเวณบันไดสเปนใจกลางกรุงโรม จัตุรัสเป็นรูปหล่อของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลวีเนีย  ชมสะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) เป็นเรื่องความผูกพันของชาวสโลวีเนียที่เชื่อกันว่าเจสันได้ขโมยขนแกะทองคำมา และได้เดินทางผ่านมายังลูบลีอานาและได้ปะทะกับมังกรแห่งลูบลีอานา ดังนั้นมังกร  จึงกลายเป็นสัญลักษณ์อีกชิ้นที่ประดับอยู่บนตราประจำเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก  ณ Central Hotel Ljubljana หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า           พลิตวิตเซ่-อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิตเซ่-ซาเกรบ        (โครเอเชีย)

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่เมืองพลิตวิตเซ่ (Plitvice) แห่งแคว้น Istria & Kvarner ระหว่างทางชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโครแอต ซึ่งเป็นชนชาติหนึ่งในเผ่าสลาฟ ผ่านชมทัศนียภาพและธรรมชาติอันงดงามของขุนเขาตอนกลางของประเทศ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเหตุการณ์ความไม่สงบของประเทศในการสู้รบระหว่างสองชนชาติ ชาวโครแอตและชาวเซิร์บ เมืองพลิทวิตเซ่เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ที่ไปเยือนโครเอเชียค่อนข้างมากเป็นเมืองที่มีความสวยงามและเต็มไปด้วยธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถกล่าวได้ว่าท่านใด ที่เดินทางไปโครเอเชียแล้วไม่ได้เดินทางไปที่เมืองพลิทวิตเซ่ จะถือว่าไปไม่ถึงโครเอเชีย

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิตเซ่ (Plitvice Lakes National Park) ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ และรับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี ค.ศ.1949 ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่ง และป่าไม้นานาพันธุ์ จนองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนประกาศให้เป็น มรดกโลกในปี ค.ศ.1979 นำท่านเดินชมธรรมชาติไปตามทางเดินเท้า ที่จัดไว้อย่างเป็นสัดส่วน ลัดเลาะไปตามทะเลสาบ และน้ำตกตื่นตา ตื่นใจกับความบริสุทธิ์ สดชื่นใจ จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความสวยงามของท้องน้ำสีครามในทะเลสาบ ตลอดจนไม้ป่าจำพวกสนสุดแสนประทับใจกับความงดงาม สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของโครเอเชีย ศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาว่า (Sava) และไหล่เขาเม็ดเว็ดนิก้า (Medvednica) ระหว่างผ่านชมธรรมชาติและความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับ ทุ่งหญ้า ฟาร์มเกษตรที่อุดมสมบูรณ์

ค่ำ            บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก  ณ  Panorama Zagreb หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก          ซาเกรบ  มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น มหาวิหารแห่งซาเกรบ-ประตูหิน-ตลาดกลางเมือง-สนามบิน   (โครเอเชีย-ยูเออี)

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมเมืองเก่าของกรุงซาเกรบ ซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ Lower & Upper Town ได้อย่างลงตัว ผ่านชมโรงละครแห่งชาติที่สร้างขึ้นในสไตล์นีโอบาร็อค จากนั้นผ่านชมอาคารรัฐสภา (Sabor) ที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของชนชาติโครแอตที่แยกตัวเองจากยูโกสลาเวียในอดีต(Zagreb)  ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณปฏิสังขรณ์ในสไตล์  นีโอ-โกธิค ที่งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สำคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์ เซนต์ปอลล์ นำท่านชมกำแพงหินโบราณ ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมืองเก่าที่คงความอัศจรรย์ของภาพพระแม่มารี ที่ไม่ผูกทำลายเมืองไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1731 ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ค (Church of St.Mark) ที่โดดเด่นด้วยหลังคาที่มีการปูกระเบื้องเป็นสีสัน ลวดลายตราหมากรุกแดงขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโครเอเชีย แวะถ่ายภาพคู่กับ  มหาวิหารแห่งซาเกรบ (Zagreb Cathedral) มหาวิหารสังกัดโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซาเกรบสร้างขึ้นในแบบสไตล์นีโอโกธิค ในช่วงศตวรรษที่ 11 ซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโครเอเชีย และยังเป็นศูนย์กลางของคริสต์จักรในประเทศโครเอเชียอีกด้วย นำท่านเดินชมเมืองตอนบนผ่านประตูหิน (Stone Gate) ที่เคยเหตุการณ์ไฟไหมในอดีต แต่มีรูปของพระแม่มารี ยังคงเหลืออยู่เพียงสิ่งเดียว เป็นความมหัศจรรย์ที่รูปของพระแม่มารีไม่โดนไฟไหม้ ทำให้ในปัจจุบันชาวพื้นเมืองนิยมมาไหว้บูชาหรือขอบคุณกับสิ่งปาฏิหาริย์ ที่เคยขอแล้วได้ดังที่ต้องการ สังเกตจากแผ่นหินที่ติดโดยรอบ จะสลักคำว่า “HVALA” ที่แปลว่า ขอบคุณในภาษาท้องถิ่น จากนั้นนำท่านชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ที่มีสีสันสดใส ขายไม้ดอก ไม้ประดับ, ผลไม้ราคาถูกและผ้าลูกไม้สวยๆแบบต่างๆ จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

15.35 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 130 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่เจ็ด        ดูไบ-กรุงเทพฯ  (ยูเออี-ไทย)

23.05 น.   เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

03.00 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 384      

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

12.30 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

********************************

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย  7วัน(EK)#EURDD6122

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กราซ – ลุบเบลียนา – พลิตวิตเซ่ 

อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิตเซ่ – ซาเกรบ – มหาวิหารแห่งซาเกรบ

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560

กำหนดการเดินทาง ราคา
ตุลาคม 11 – 17  / 17 – 23 ต.ค. 60 45,900
พฤศจิกายน 8 – 14 พ.ย. 60 45,900
 •    เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)   ลดท่านละ       2,000     บาท
 •   พักเดี่ยว  เพิ่มท่านละ      8,000    บาท

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 • สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 • หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น ( ** ผู้เดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทำการสแกนลายนิ้วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นัดหมาย** )
 • พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน กลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่งและอัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรปหลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 • STATEMENTย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอและมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนาสถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
 • กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับ มาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมเป็นภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้อง
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด
 • การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดำเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร หากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **