ทัวร์ภาคเหนือ

ทัวร์น่าน นี่น่านนะ น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3วัน 1คืน #NNTIT8902

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น จัดผังที่นั่งแบบ New Normal 2.ชม วัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี 3.สักการะเสริมความเป็นสิริมงคลที่
อำเภอปัว - ถนนลอยฟ้า1081 - บ่อเกลือสินเธาว์ - จุดชมวิวบ้านสะปัน - วัดพระธาตุแช่แห้ง – อุโมงค์ลีลาวดี – วัดภูมินทร์ - แพร่ - พระธาตุช่อแฮ
วันเดินทาง : สิงหาคม-กันยายน 63
ราคาเริ่มต้น 2,999 บาท