ทัวร์ลาว (Lao)

ทัวร์ลาว กรุงเทพฯ-อุบลฯ-ช่องเม็ก-ปากเซ-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-วัดพู-ตาดผาส้วม #LAOPH3905

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านลงเรือล่องมหานที สีพันดอน สู่น้ำตกหลี่ผี  2.ชมซากหัวรถจักรไอน้ำ และสะพานรถไฟ  3. นำท่านเดินทางต่อ ถึงน้ำตกตาดผาส้วม แต้มสะสม 10
จังหวัดอุบลราชธานี เมืองแห่งดอกบัว ประตูสู่อินโดจีน ที่มีพรมแดนติดกับทางภาคใต้ สปป.ลาว ทางด่านช่องเม็ก-วังเตา โดยมีเมืองปากเซ เป็นศูนย์กลางของแขวงจำปาสัก
วันเดินทาง : มกราคม-พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วันทัวร์ #LAOPH3906

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำชมวัดใหม่สุวันนะพูมาราม (Mai Suwannaphumaram Temple) 2.นำชมวัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช  3.เดินทางสู่บ้านช่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง  แต้มสะสม
สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง หรือเมืองเชียงทอง เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปี เดิมชื่อเมือง “ศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี”
วันเดินทาง : มกราคม-พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-บลูลากูน-เวียงจันทน์ #LAOPH3902

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านชมถ้ำช้าง ซึ่งเป็นถ้ำที่สวยงาม แล้วชมถ้ำน้ำ  2.นำชมพิพิธภัณฑ์สีสะเกด วัดที่มีภูมิสถาปัตยกรรมงดงามมากแห่งหนึ่งของลาว  3.นำท่านชมถ้ำจัง ภายในมีพระพุทธรูปและหินงอกหินย้อย  แต้มสะสม 10
ผจญภัยสไตล์เบาๆ ผู้ใหญ่ก็ได้ หนุ่มสาว ก็ดี ต้องเที่ยวที่ สปป.ลาว บ้านใกล้เรือนเคียง สัมผัสเมืองวังเวียง กับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่เมืองวังเวียง ชมถ้ำจัง ที่มีหินงอกสวยงาม ชมถ้ำปูคำ
วันเดินทาง : มกราคม-พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

ทัวร์ลาว..มรดกโลก หลวงพระบาง-เวียงจันทร์ 3D #LAOPH3920

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ชมวัดใหม่สุวันนะพูมาราม  ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง 2.แล้วชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว  3.นำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง     แต้มสะสม 10
หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน(ตลาดไนท์บาร์ซา) - วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-ช้อปปิ้ง- พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-เวียงจันทน์
วันเดินทาง : มกราคม - พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 16,900.- บาท

ทัวร์ลาว..เชียงของ-สิบสองปันนา-หลวงน้ำทา 6D #LAOPH3911

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำชมสวนม่านทิง สวนม่านทิงเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของที่นี่ พื้นที่กว่า 400 ไร่ 2. ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในสิบสองปันนา ยูนนานการลงทุนรวม 155 ล้านหยวน  3. นำท่านไปเที่ยวชมหมู่บ้านไตลื้อม่านเฮ่อป้อง
เชียงของ-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว-ห้วยทราย(แขวงบ่อแก้ว)-หลวงน้ำทา-บ่อเตน(ชายแดนลาว-จีน)-บ่อหาน-สิบสองปันนา(เชียงรุ้ง) วัดหลวงเมืองลื้อ-สวนป่าดงดิบ-เมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง สวนม่านทิง-วัดปาเจ-หมู่บ้านไตลื้อม่านฮ่อป้อง-พิพิธภัณฑ์ชนชาติ 12 ปันนา-สิบสองปันนา-เมืองหล้า
วันเดินทาง : มกราคม - พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 13,900.- บาท

ทัวร์ลาวตอนใต้-เมืองปากเซ-มรดกโลกปราสาทหินวัดพู-น้ำตกหลี่ผี-คอนพะเพ็ง 3 วัน #LAOPH3903

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านเดินทางไปยัง ”ปราสาทหินวัดภู” หรือนักโบราณคดีลาวเรียกว่า “นครเสดถาปุระ”  2.นำท่านลงเรือหางยาลัดเลาะเกาะดอนต่างๆ ไปยังที่ตั้งของ “น้ำตกหลี่ผี” 3. นำท่านชมน้ำตกคอนพะเพ็ง หรือตาดคอน เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง  แต้มสะสม
จังหวัดอุบลราชธานี เมืองแห่งดอกบัว ประตูสู่อินโดจีน ที่มีพรมแดนติดกับทางภาคใต้ สปป.ลาว ทางด่านช่องเม็ก-วังเตา โดยมีเมืองปากเซ
วันเดินทาง : มกราคม-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

แพคเกจทัวร์กัมพูชา RWE03 นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์ 3 วัน(WE) #CAMPH3901

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านสักการะศาลพระองค์เจ๊ะขพระองค์จอม เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง 2.นำท่านล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัย อยู่ในทะเลสาบ 3.นำท่านสู่ปราสาทเขาพนมบาแค็ง  แต้มสะสม 10
ปราสาทบันเตียเสรย์-ปราสาทแปรรูป-ตาพรหม-เมืองพระนคร(นครธม)ปราสาทบายน-ปราสาทนครวัด-เขาพนมบาแคง โรงเรียนสอนศิลปะ-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ-วัดใหม่-บารายตะวันตก-เสียมเรียบ
วันเดินทาง : มกราคม-ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 11,000 บาท