ทัวร์ภูฏาน (Bhutan)

ทัวร์ภูฎาน NEW YEAR CELEBRATE THE LAST SHANGI-LA #BHUHH5600

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านชม วัดชิมิลาคัง(Chimi Lhakhang) วัดนี้ได้ถูกค้นพบในปี 1499 2.ชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) เป็นมหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี 1974 3.นำท่านเข้าสู
โดจูล่า | ทิมพูซอง | วัดชิมิลาคัง | โมเรียลชอเตน | วัดพุทธเมตตา | ทิมพูซอง | วัดทักซัง พาโรซอง
วันเดินทาง : ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561
ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท บาท

ทัวร์ภูฎาน#เสน่ห์..ภูฎาน..5 วัน 4 คืน 55,900 บาท#BHUHH5603

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.พิเศษ...แต่งกายชุดประจำชาติภูฏานพร้อมกับชมการแสดงทางวัฒนธรรม 2.อาหารไทยเสริมทุกมื้อและจะเนื้อสัตว์อย่างน้อย 2 อย่าง 3.ชมระบำพื้นเมืองและระบำหน้ากาก พร้อมแต่งกายด้วยชุดประจำชาติภูฏาน เเต้มสะสม 15 เเต้ม
ทิมพู- พูนาคา -เมืองพูนาคา อดีตราชธานีของภูฏาน -ดอร์ชูลา (Dorchula Pass) -หมู่บ้านโลเบซ่า(Lobesa)-ทิมพู-พาโร -วิวบนเนินเขา rang - หอสมุดแห่งชาติ -Kuenselphod
วันเดินทาง : พฤษภาคม 60 - มกราคม 61
ราคาเริ่มต้น 55900 บาท