ทัวร์อินเดีย (india)

ทัวร์อินเดีย กราบสักการะเจดีย์ชเวดากอง ทริป 3ประเทศ (8M)#INTAR7810

จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านสักการะเจดีย์ชเวดากอง 2. สถานที่ประสูติของพระสิทธัตถะราชกุมาร จุดแรกของการกำเนิดผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลก  3. พุทธคยา... สถานที่ตรัสรู้ จุดกำเนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สะดือโลก  แต้มสะสม 15
ไฮไลท์โปรแกรมที่ไม่ควรพลาด สถานที่สำคัญต่างๆของพุทธศาสนา ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไป... ลุมพินี... สถานที่ประสูติของพระสิทธัตถะราชกุมาร จุดแรกของการกำเนิดผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลก พุทธคยา... สถานที่ตรัสรู้ จุดกำเนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สะดือโลก สารนาถ... ดินแดนกำเนิดพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนา จุดปฐมเทศนาครั้งแรกของชาวพุทธ
วันเดินทาง : ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

ทัวร์อินเดีย นมัสการ...อินเดีย แคชเมียร์ 6วัน 5คืน (AI)#INTAR7806

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ขอนำท่านเดินทางสู่สวิสเซอร์แลนด์แดนภารตะ แคชเมียร์   2.เมืองหลวงในฤดูร้อนของรัฐจัมมู&แคชเมียร์ 3.นำท่านเที่ยวทะเลสาบดาล ทะเลสาบนากิ้น   แต้มสะสม 15
ขอนำท่านเดินทางสู่สวิสเซอร์แลนด์แดนภารตะ แคชเมียร์ เมืองหลวงในฤดูร้อนของรัฐจัมมู&แคชเมียร์ ทะเลสาบดาล ทะเลสาบนากิ้น
วันเดินทาง : ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

ทัวร์อินเดีย นมัสการ...อินเดีย แคชเมียร์ 7วัน 6คืน (WE)#INTAR7808

จุดเด่นของโปรแกรม 1.ขอนำท่านเดินทางกราบสักการะ 4 สังเวชนียสถาน ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย 2.ลุมพินี... สถานที่ประสูติของพระสิทธัตถะราชกุมาร 3.พุทธคยา... สถานที่ตรัสรู้ จุดกำเนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สะดือโลก
ขอนำท่านเดินทางกราบสักการะ 4 สังเวชนียสถาน ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย เนปาล ไฮไลท์โปรแกรมที่ไม่ควรพลาด สถานที่สำคัญต่างๆของพุทธศาสนา ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไป... ลุมพินี... สถานที่ประสูติของพระสิทธัตถะราชกุมาร จุดแรกของการกำเนิดผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลก พุทธคยา... สถานที่ตรัสรู้ จุดกำเนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สะดือโลก
วันเดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์อินเดีย นมัสการ...อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 8วัน 7คืน (AI)#INTAR7807

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ สัมผัสหิมะ ยลความงามของเทือกเขาหิมาลัยสวิสเซอร์แลนด์แห่งแดนภารตะ  นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอัครา เมืองที่เป็นสถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล ชมพระราชวัง ฟาร์เตห์ปุระสิกรี เมืองที่พระเจ้าอัคบาร์ แต้มสะสม 15
สัมผัสหิมะ ยลความงามของเทือกเขาหิมาลัย สวิสเซอร์แลนด์แห่งแดนภารตะ เดลลี่ ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท พาฮาลแกม กุลมาร์ค
วันเดินทาง : ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์อินเดีย#สัมผัสดินแดนแสนโรแมนติกแห่งท้องทะเลทรายถาร์#INDTAR7801

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.มนต์เสน่ห์ราชสถาน สัมผัสดินแดนแสนโรแมนติกแห่งท้องทะเลทรายถาร์ 2.ชมความมั่งคั่งและความงดงามของปราสาทราชวังของมหาราชาแคว้น 3.ดินแดนฟ้าจรดทราย ย้อนรอยเส้นทางสายใหมในแดนภารตะ ชมเอกลัษณ์การแต่งตัวด้วยสีสันอันสดใส  เเต้มสะสม 15 เเต้ม
เมืองหลวงเดลี – เมืองมันดาวา-เมืองบิคาเนอร์– เมืองจัยแซลเมียร์ นครสีทอง– เมืองจ๊อดปูร์ นครสีฟ้า-เมืองจ๊อดปูร์ – รานัคปูร์ – เมืองอุไดร์ปูร์– เมืองพุชการ์-เมืองจัยปูร์ นครสีชมพู – เมืองอัครา – เมืองเดลลี
วันเดินทาง : ธันวาคม-มกราคม 2561
ราคาเริ่มต้น 65900 บาท

ทัวร์อินเดีย#เจาะลึกอินเดีย -เนปาล 9 วัน 8 คืน#INDTAR7803

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.ทริปนี้มีพระไทยนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตลอดทริป 2.พิเศษ!!! ผ้าห่มพระพุทธเมตตาและพระปางปรินิพพาน ให้คณะได้ทำบุญร่วมกัน 3.พิเศษ** มีบริการอาหารจีนและอาหารไทย เเต้มสะสม 15 เเต้ม
เมืองเดลลี - เมืองอัครา -เมืองเดลลี -เมืองพาราณสี -ตำบลพุทธคยา- บ้านนางสุชาดา-ตำบลพุทธคยา -เมืองนาลันทา- หลวงพ่อองค์ดำ -เมืองราชคฤห์-บลพุทธคยา -เมืองไวสาลี -พระมหาสถูปแห่งเกสริยา- เมืองกุสินารา -มหาปรินิพพานสถูป-พุทธวิหารปรินิพพาน-มกุฏพันธเจดีย์- เมืองลุมพินี -วัดเชตวัน-กุฎิพระพุทธเจ้า-พระโมคคัลลา-พระสิวลี
วันเดินทาง : ตุลาคม,ธันวาคม-มกราคม2561
ราคาเริ่มต้น 52900 บาท

ทัวร์อินเดีย#เจาะลึกอินเดีย-เนปาล 8 วัน 7 คืน#INDTAR7804

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.พิเศษ!!! ผ้าห่มพระพุทธเมตตาและพระปางปรินิพพาน ให้คณะได้ทำบุญร่วมกัน 2.พิเศษ** มีพระไทยนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตลอดทริป 3.พิเศษ** มีบริการอาหารจีนและอาหารไทย   เเต้มสะสม 15
เมืองเดลลี-เมืองพาราณสี -ตำบลพุทธคยา บ้านนางสุชาดา-เมืองนาลันทา หลวงพ่อองค์ดำ-เมืองราชคฤห์-เมืองปัตนะ หรือไวสาลี -เมืองปัตนะหรือ เมืองไวสาลี-พระมหาสถูปแห่งเกสริยา-เมืองกุสินารา-มหาปรินิพพานสถูป-พุทธวิหารปรินิพพาน-มกุฏพันธเจดีย์- เมืองลุมพินี - เมืองสาวัตถี วัดเชตวัน กุฎิพระพุทธเจ้า พระโมคคัลลา พระสิวลี -เมืองลัคเนาว์ เมืองเดลลี
วันเดินทาง : ตุลาคม,ธันวาคม-มกราคม 2561
ราคาเริ่มต้น 49900 บาท

ทัวร์อินเดีย#เจาะลึกอินเดีย-เนปาล อชันตา 12 วัน 10 คืน#INDTAR7805

จุดเด่นของโปรเเกรมทัวร์นี้ 1.พิเศษ!!! ผ้าห่มพระพุทธเมตตาและพระปางปรินิพพาน ให้คณะได้ทำบุญร่วมกัน 2.พิเศษ** มีพระไทยนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตลอดทริป 3.พิเศษ** มีบริการอาหารจีนและอาหารไทย   เเต้มสะสม 15
เมืองเดลลี-เมืองพาราณสี -ตำบลพุทธคยา-บ้านนางสุชาดา-เมืองนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ-เมืองราชคฤห์-ตำบลพุทธคยา-เมืองราชคฤห์ - เมืองไวสาลี - พระมหาสถูปแห่งเกสริยา -เมืองกุสินารา -มหาปรินิพพานสถูป -พุทธวิหารปรินิพพาน มกุฏพันธเจดีย์- เมืองลุมพินี - มหาสังฆารามอนุสรณ์ลุมพินี วัดไทยลุมพินี เมืองสาวัตถี -วัดเชตวัน กุฎิพระพุทธเจ้า พระโมคคัลลา พระสิวลี -เมืองมุมไบ เมืองออรังกาบาด
วันเดินทาง : ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561
ราคาเริ่มต้น 69900 บาท