ลาว (Lao)

ทัวร์ลาว ลาว...หลาวงพระบาง พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน #LAOBES7600

จุดเด่นของทัวร์ เที่ยวหลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว ช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่บ้านผานม
ทำบุญ-ตักบาต - ช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่บ้านผานม - ชมถนนข้าวเหนียว - บ้านช่างไห - น้ำตกตาดกวงชี(Kuang Xi Waterfall) - วัดเชียงทอง - พระราชวังเก่า
วันเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 11900 บาท

ทัวร์ลาว ลาว...หลาวงพระบาง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน (PG) #LAOBES7601

ทัวร์ลาว ลาว...หลาวงพระบาง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน (PG) วันแรก         กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด                             ä (-/-/เย็น)                      
หลวงพระบาง - ตักบาตรข้าวเหนียว - บ้านช่างไห - ถนนข้าวเหนียว - บ้านผานม - น้ำตกกวงสี - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - พระราชวังเก่า
วันเดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 12900 บาท

ทัวร์ลาว ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน #LAOBES7602

จุดเด่นของทัวร์ ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมบรรยายกาศของเมืองวังเวียง สักการะวัดพระธาตุหลวง ขึ้นบันได 328 ขั้น เพื่อนมัสการพระธาตุภูษี
เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - พระธาตุหลวง - ตักบาตรข้าวเหนียว - อนุสาวรีย์ประตูชัย - ล่องเรือแม่น้ำซอง - ถ้ำจัง - สระมรกต - ภูเพียงฟ้า
วันเดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 12900 บาท

แพคเกจทัวร์กัมพูชา RWE03 นครวัด-นครธม-บันเตียเสรย์ 3 วัน(WE) #CAMPH3901

  จุดเด่นของโปรแกรม 1.นำท่านสักการะศาลพระองค์เจ๊ะขพระองค์จอม เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง 2.นำท่านล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัย อยู่ในทะเลสาบ 3.นำท่านสู่ปราสาทเขาพนมบาแค็ง  แต้มสะสม 10
ปราสาทบันเตียเสรย์-ปราสาทแปรรูป-ตาพรหม-เมืองพระนคร(นครธม)ปราสาทบายน-ปราสาทนครวัด-เขาพนมบาแคง โรงเรียนสอนศิลปะ-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ-วัดใหม่-บารายตะวันตก-เสียมเรียบ
วันเดินทาง : มกราคม-ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 11,000 บาท