ทัวร์จอร์เจีย AZERBAIJAN-GEORGIA 7 #JJPD6400

฿

รหัสทัวร์ : JJPD6400

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1.พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน Palace of Shirvansshakh สถานที่พำนักของกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชีวาน ผู้ซึ่งครองราชย์มาอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษที่ 14-17

2.ภูเขาโคลน หรือ Mud Volcanoe (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศอาร์เซอร์ไบจาน

3.พระราชวังฤดูร้อน เชคี ข่าน Palace of Sheki Khans อนุสรณ์สถานที่ทรงคุณค่าของเชคี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1761-1762 ใช้เป็นที่ประทับของมุชต๊าด เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นโดยใช้ไม้สร้างเป็นส่วนใหญ่ สร้างขึ้นเป็นพระราชวัง 2 ชั้น

  • 59900 ฿
  • 59900 ฿
  • 58900 ฿
  • 12000 ฿
SKU:JJPD6400
Category:
Tags:, ,

ทัวร์จอร์เจีย AZERBAIJAN-GEORGIA 7 #JJPD6400

วันแรกของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-เมืองบาคู

06.00 น.        พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 9-10 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง

09.25 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 59

(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.25 ชั่วโมง)

15.50 น.       เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

17.15 น.        ออกเดินทางสู่ เมือบาคู โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 334(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 2.50 ชั่วโมง)

21.05 น.         เดินทางถึงสนามบิน เมืองบาคู ประเทศอาเซอร์ไบจาน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

เจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักค้างคืน ที่     Shah Palace Hotel  4*    หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง    เมืองบาคู-โกบัสตาน-เมืองบาคู

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ เมืองบาคู Baku เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของประเทศอาเซอร์ไบจาน ตั้งอยู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของคาบสมุทรเล็กๆ ที่ยื่นออไปในทะเลแคสเปี้ยนที่มีชื่อว่า อับชิรอน Abseron จะประกอบไปด้วยพื้นที่เป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ ย่านเมืองเก่า อิตแชรีแชแฮร์ ตัวเมืองปัจจุบัน และตัวเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยสหภาพโซเวียต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Icheri Shekher หรือ Inner Town of Baku ตั้งอยู่ใจกลางกรุง เป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นดยมีกำแพงป้อมล้อมรอบและโดยรอบกำแพงนั้นจะมีการสร้างป้อมหอคอย มีทั้งหมด 25 แห่งด้วยกัน และมีประตูทางเข้าออกถึง 5 แห่งด้วยกัน นำท่านชม พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน Palace of Shirvansshakh สถานที่พำนักของกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชีวาน ผู้ซึ่งครองราชย์มาอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษที่ 14-17 นำท่านแวะชม คาราวานซาราย Caravansaray หรือที่พักแรมของกองคาราวานในยุคค้าขายแห่งเส้นทางสายไหม ให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับ หอคอยไมเด้น Maiden Tower หอคอยซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่เก่าแก่ของเมืองเก่า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 และถูกรายล้อมไปด้วยห้องอาบน้ำแบบโบราณในยุคอดีต

เที่ยง       รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ ยูนาร์แดก Yanar Dag หรือที่แปลได้ในภาษาท้องถิ่นว่า Burning Mountain เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติไฮโดรคาร์บอน ที่พวยพุ่งออกมาจากพื้นภิภพผ่านชั้นหินทรายขึ้นมา เป็นแหล่งไฟธรรมชาติที่หาดูได้ยาก ทำให้ประเทศอาเซอร์ไบจานถูก ขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งอัคคี Land of Fire จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโกบัสตาน Gobustan (ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบาคู ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุด มีภาพแกะสลักภาพบนหินของมนุษย์ในอดีตที่งดงาม Rock Petroglyphs นอกจากนั้นยังมีสถานที่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือภูเขาโคลนที่มีรูปร่างเหมือนภูเขาไฟ โดยที่จะมีโคลนสีดำพวยพลุ่งขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา นับเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ Mud Volcanoes/Mud Domes ให้ท่านได้ชม ความสวยงามของหินภูเขาที่มีการแกะสลักภาพที่เป็นรูปต่าง ๆ เรียกว่าเป็น พิพิธภัณฑ์เปิด Rock Painting Open Air Museum ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2007 ซึ่งภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพเกี่ยวกับกำดำรงชีวิต เช่น ภาพการล่าสัตว์ รูปคนเต้นรำ เรือ หมู่ดาวและภาพสัตว์นานาชนิด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาโคลน หรือ Mud Volcanoe (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศอาร์เซอร์ไบจาน โดยได้ ถูกบันทึกลงในกินเนสเวิร์ล Guinness World Record เมื่อวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2004 นำท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของภูเขาโคลนที่มีชื่อเสียงที่สุด Mud Domes ซึ่งเกิดขึ้นที่บริเวณเดียวกันนี้มีอยู่ประมาณ 700 แห่ง ภูเขาดินโคลนนี้แห่งนี้เกิดจาก 3 สิ่งที่อยู่ใต้ดินรวมตัวผสานกัน คือ ดินเหลว ก๊าซ และ น้ำร้อน ที่อยู่ภายใต้ดินรวมตัวผสมผสานกัน จนทำให้มีการพลุ่งขึ้นมาบนพื้นดินจะมีลักษณะคล้ายกับรูปกรวย หรือ โดม ตามจินตนาการที่สวยงาม ให้ท่านได้อิสระถ่ายเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองบาคู

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ลังจากรับประทานอาหารค่ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินเล่นย่ามค่ำคืนชมความสวยงามของตึกต่าง ๆ ที่มีการใช้สีสันของแสงไฟเป็นสีสันในย่ามค่ำคืนช่างเป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างมาก

พักค้างคืน ที่     Shah Palace Hotel  4*    หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง    เมืองบาคู-เมืองเชมาค่า-เมืองเชคี

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชมาค่า Shemakha (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก เป็นศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดเชมาค่า แวะชม อนุสรณ์สถานของดีรีบาบา Diri Baba Mausoleum ตั้งอยู่ที่เมืองมาราซ่า จังหวัดโกบัสช่า สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 เป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมของเซอร์วาน สถานที่แห่งนี้ใช้สำหรับเป็นที่ฝังศพของชีคห์ดีรีบาบา เป็นตัวอาคารสองชั้น มีโดมเหมือนสุเหร่า ภายในประกอบไปด้วยห้องต่าง ๆ เช่น ห้องอ่านหนังสือ พระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน ห้องพักผ่อน เป็นสถานที่ที่ผู้แสวงบุญเดินทางเข้ามาเพื่อสักการะตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 ณ ปัจจุบันยังมีคัมภีร์อัลกุรอ่านวางไว้ให้ผู้ที่แวะมาเยี่ยมเยียนได้อ่าน ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองเชคี ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชมความสวยงามของสุเหร่า Yeddi Gumbaz Mosque เป็นสุเหร่าใหญ่ประจำเมือง สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 10 ภายในมีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ณ สุเหร่าแห่งนี้จะมีชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม 2 นิกาย คือ นิกายชิอะห์ และ นิกายซุนนี ทำการละหมาดร่วมกันได้โดยปราศจากความขัดแย้งทางด้านนิกายที่มีความแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของนิกายนั้นไม่ได้เป็นปัญหาต่อการดำรงชีวิต ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสงบสุข

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเชคี Sheki (ระยะทาง 176 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทางประมาณ      3 ชั่วโมง) เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดเชคี ตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอาเซอร์ไบจาน และอยู่บริเวณเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศจอร์เจีย เมืองเชคีแห่งนี้เป็นเมืองที่มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก จึงทำให้มีน้ำตกน้อยใหญ่อยู่หลายแห่ง ในอดีตกาลนั้นเคยเป็นเมืองใหญ่ที่สำคัญในยุคของรัฐบาลอัลบาเนียนในช่วงศตวรรษที่ 1 ทำให้มีโบราณสถานหลงเหลือให้เห็นอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการแกะสลักไม้เป็นอย่างมาก มีการค้าขายกันอยู่ตลอดและเป็นหนึ่งในเส้นทางสายไหมในอดีต จะมีที่พักแรมสำหรับกองคาราวานที่เดินทางมาทำการค้าและได้แวะพักที่เมืองเชคีแห่งนี้ มีโรงแรมบางโรงแรมที่นำสถานที่พักแรงของกองคาราวานมาทำเป็นธุรกิจโรงแรม ให้ท่านได้แวะชมสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมือง แวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักค้างคืน ที่     Sheki Palace Hotel  4*    หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง     เมืองเชคี-กรุงทบิลิซี (ประเทศจอร์เจีย)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน เชคี ข่าน Palace of Sheki Khans อนุสรณ์สถานที่ทรงคุณค่าของเชคี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1761-1762 ใช้เป็นที่ประทับของมุชต๊าด เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นโดยใช้ไม้สร้างเป็นส่วนใหญ่ สร้างขึ้นเป็นพระราชวัง 2 ชั้น ตกแต่งด้วยภาพสีเฟรสโก้ที่ยังคงความสวยงามอยู่ตลอดกาล ภายในพระราชวังแห่งนี้จะตกแต่งไปด้วยกระจกสีอันงดงาม มีชื่อเรียกว่า Shebeke บริเวณรอบกระจกจะมีกรอบไม้ที่ต้องนำไม้มาตัดวางเป็นชิ้นเล็กชินน้อย ซึ่งมีความงดงามทั้งภายในและภายนอก บางส่วนของฝาผนังมีลายดอกไม้นานาพันธุ์ และภาพที่แสดงถึงการล่าสัตว์โบราณและการต่อสู้ การสร้างต้นแบบของพระเจ้า โดยใช้อิฐ หิน แม่น้ำ และ ต้นโอ๊ค บริเวณหน้าต่างโดยรอบจะประดับไปด้วยกระจกหลากสีสันทั้งหมด ตกแต่งเป็นลวดลายเรขาคณิตและหินนำมาตกแต่งที่มีลวดลายแบบอิสลาม ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ส่วนภายนอกพระราชวังก็มีต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุหลายร้อยปี จนทำให้พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 ได้เวลาพอสมควรนำท่านอกเดินทางข้ามพรมแดนบริเวณ Lagodekhi Border สู่ประเทศจอร์เจีย

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี่ Tbilisi (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ

3 ชั่วโมง) ระหว่างทางจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ที่ของเทือกเขาไร่น่า ได้เห็นวิถีการดำรงชีวิตตามชนบท

เย็น        รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคารพื้นเมือง

พักค้างคืน ที่     Holiday Inn Hotel  4*    หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง     เมืองมิทสเคต้า-เมืองกอรี่-เมืองอัพลิสต์ซิเคห์-เมืองทบิลีซี่

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า Mitskheta ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ห่างจาก กรุงทบิลีซี ประมาณ 20 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในจังหวัดคาร์ทลี่ ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย เมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มี

ความเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โดยปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมิทสเคต้าและเทียนิตี้ มีประชากรอาศัยยู่ประมาณ 20,000 คน เนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายแห่งจึง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 UNESCO World Heritage Site นำท่านชม วิหารจวารี Jvari Church หรืออารามแห่งกางเขน ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกซ์ ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และ แม่น้ำอรักวี ภายในโบสถ์แห่งนี้มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโนแห่งคัปปาโดเกีย (ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศตุรกี) ได้นำไม้กางเขนมาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล  อิสระให้ท่านได้มีเวลาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ วิหารสเวติสโคเวลี Svetitskhoveli Cathedral สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมานับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งกลายมาเป็นศาสนาประจำชาติ เมื่อปี ค.ศ. 337 และเป็นสิ่งก่อสร้างในยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นในคริสตวรรษ ที่ 11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโก้ ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี่ Gori เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดชีดา คาร์ทลี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ในอดีต

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน Museum of Stalin เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ พร้อมทั้งเรื่องราวต่าง ๆ ของสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ด้านข้างพิพิธภัณฑ์ยังมีขบวนรถไฟที่ใช้เป็นที่บัญชาการในการรบ ภายในรถไฟมีห้องทำงาน ห้องนอน ของสตาลิน จัดแสดงไว้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ Uplistsikhe (ระยะทาง 14 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นบริเวณถ้ำที่ถูกทำขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในยุคการเริ่มต้น ราวศตวรรษที่ 8-7 ก่อนคริสตกาล ซึ่งในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียสู่ทางด้านเหนือแถบหมู่บ้านทวารี และหุบเขารีโอนีไปสู่ทะเลดำ และต่อไปยังด้านตะวันตก ทำให้เกิดการพัฒนาการเป็นเมืองต่าง ๆ หลายเมือง และอัพลิสต์ซิเคห์ ก็เป็นเมืองหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางทางการค้า ได้ถูกสร้างขึ้นในราวพันปีก่อนคริสตกาล ต่อมาก็ได้ถูกขยายออกไปจนกว้างขวาง ชมหมู่บ้านที่ถูกสร้างจากถ้ำ โดยมีเนื้อที่กว้างประมาณ 50 ไร่ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต้ ส่วนกลาง และส่วนเหนือ ซึ่งส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ที่สุด ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างโดยการตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัย นอกจากนั้นยังถูกสร้างให้ต่อไปยังส่วนใต้โดยผ่านอุโมงค์และทางแคบ ๆ และบางแห่งก็จะมีบันไดจากศูนย์กลางกระจายออกไปยังส่วนต่าง ๆ ถ้ำส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใด ๆ ภายในเลย ถึงแม้ว่าบางแห่งจะเจาะเป็นถ้ำใหญ่โตก็จะมีเพดานห้องที่ทำเป็นที่หลบซ่อนอีกที่หนึ่ง และบางแห่งถึงแม้ว่าจะใหญ่โตก็ได้เจาะเป็นห้องเล็ก ๆ ทางด้านหลังหรือทางด้านข้างอีกด้วย ซึ่งบางที่อาจจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ด้วย ในราวศตวรรษที่ 9-10 ที่ด้านบนของสถานที่แห่งนี้ได้ถูกสร้างเป็นยอดโดมด้วยหินและก่ออิฐ ซึ่งต่อมานักโบราณคดีได้ค้นพบสิ่ง ต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งเครื่องทอง เครื่องเงิน และอัญมณี ต่าง ๆ และยังมีเครื่องเซรามิคส์ และการแกะสลักที่สวยงาม ซึ่งสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถูกนำไปไว้ที่ใน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงทบิลิซี ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซี Tbilisi (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

เย็น      รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคารพื้นเมือง

พักค้างคืน ที่     Holiday Inn Hotel  4*    หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง     กรุงทบิลิซี-กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ถนนชาร์เดนี Shardeni Street ซึ่งเป็นถนนคนเดิน สองข้างทางไปด้วยร้านค้าที่เป็นลักษณะห้องแถวยาว ๆ และมีร้านขายกาแฟตกแต่งสไตล์น่ารัก ๆ ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงงานศิลปกรรมที่ผลิตด้วยมือ นอกจากนี้ยังมีพวกเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของจอร์เจีย ให้ท่านได้สัมผัสกับผู้คนที่เดินท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่เดินจับจ่ายซื้อสินค้าที่เนืองแน่นบนถนนแห่งนี้ จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งอิสรภาพ The Bridge of Peace สะพานคนเดินสไตล์โมเดิร์น สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2010 โดยใช้เหล็กและกระจกใส สร้างข้ามแม่น้ำมตควารี เพื่อเชื่อมฝั่งเมืองเก่าและเมืองใหม่ของกรุงทบิลิซี มีความยาวโดยประมาณ 150 เมตร ซึ่งสะพานแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงทบิลิซียุคใหม่ อิสระให้ท่านได้ภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์เมเตห์คี Metekhi Church เป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อนกษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี  ได้สร้างป้อมและโบถส์ไว้ที่บริเวณนี้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1278-1284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริย์ เซนต์ เดมิท รีอัส ที่ 2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธดอกซ์ ต่อมาได้ถูกทำลาย และได้มีการก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปี ค.ศ. 1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกทำลายและก็ได้สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า Narikala Fortress ให้ท่านได้ชมป้อมปราการ ซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของซูริส ทซิเค หมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกันและต่อมาในราวศตวรรษที่ 7สมัยราชวงศ์ฮุมัยยาด ได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปี ค.ศ. 1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา Narin Qala ซึ่งมีหมายถึง ป้อมอันเล็ก Little Fortress และต่อมาบางส่วนก็ได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหว และได้ถูกรื้อทำลายลง ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพจากมุมสูงของป้อม จะเป็นบริเวณตัวเมืองทบิลิซี ได้อย่างชัดเจน ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนาบิน

17.25 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 383

(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 2.35 ชั่วโมง)

19.00 น.       เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

20.15 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 64

(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.35 ชั่วโมง)

วันที่เจ็ดของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูมิ

09.05 น.     เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง     อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง  ผู้ใหญ่/ ต่ำกว่า 12 ปี ราคา
09-15 ส.ค. 62 ผู้ใหญ่     พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 59,900.-
28 ก.ย.-04 ต.ค.62 เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี     (เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน) 59,900.-
08-14 ต.ค. 62 เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี      (ไม่เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน) 58,900.-
11-17 ต.ค. 62 ในกรณีต้องการพักห้องเดี่ยว 12,000.-
16-22 ต.ค. 62  
*ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์เริ่มต้นที่ท่านละ  95,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)*   **ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 28 ม.ค. 2562) ** ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)     อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
 • ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
 • เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน รวมเท่ากับ  21 USD)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน การชำระเงิน           งวดที่1:  สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง งวดที่2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด      ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง     กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค้าใช้จ่าย หลังมีการมัดจำสายการบินและแลนด์แล้ว (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% (เมษายน-ธันวาคม 43 วัน)
  หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษที่ต้องนั่งรถเข็น Whellchair, เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและสมาชิกภายในครองครัวของท่านจะต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครองครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นที่จะต้องคอยดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
  ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • ที่นั่ง Long Leg โดยปกติจะอยู่บริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะนั่งที่ทางสายการบินกำหนดไว้ เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินมีเหตุขัดข้อง ตัวอย่างเช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (ประตูฉุกเฉินมีน้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใช่ผู้ที่ปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกาย และที่สำคัญอำนาจในการตัดสินใจในการอนุมัติเรื่องที่นั่ง Long Leg นั้น จะขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เช็คอินของทางสายการบินเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถอนุญาตได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
  โรงแรมและห้อง
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple Room ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรกี ในช่วงที่เป็นฤดูหนาว จะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ จะเปิดให้บริการในช่วงเฉพาะช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยยกกระเป๋า หรือบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกค้าที่เข้าพัก ดังนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถยกกระเป๋าของท่านเข้าห้องพักของท่านเองจะเป็นการดีที่สุด แต่ถ้าไม่สะดวกเจ้าหน้าที่จะบริการนำกระเป๋าไปวางยังหน้าห้องพักของท่านแต่จะใช้เวลานานพอสมควร
 • โรงแรมระดับ 4 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทาง หรือเทียบเท่า
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
  กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • กรุณางดนำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ำหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
  สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • พนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น ส่วนใหญ่จะมีไม่เพียงพอ ในกรณีที่ท่านต้องการจะได้กระเป๋าที่รวดเร็ว ขอแนะนำว่าท่านสามารถนำกระเป๋าขึ้นห้องด้วยตนเองจะเป็นการดีที่สุด แต่ถ้าไม่รีบร้อนทางมัคคุเทศก์ชาวไทย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะบริการยกกระเป๋ามาวางไว้หน้าห้องพักของท่าน
  เอกสารประกอบการขอวีซ่า ประเทศอาเซอร์ไบจาน สแกนด์หน้าพาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สแกนด์รูปถ่าย ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. หรือ 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว