ทัวร์จอร์เจีย Delight Georgia 7D 4N #GGFTV6201

฿

รหัสทัวร์ : GGFTV6201

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.พิเศษ!! นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริกาลา

2. นั่ง 4WD สู่ภูเขาคาซเบกี

3.เที่ยวชมเมืองทบิลิซีที่ มหาวิหารโฮลี่ทรินิตี้แห่งทบิลิซี่ (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi)

  • 37900 ฿
  • 7000 ฿
SKU:GGFTV6201
Category:
Tags:, ,

ทัวร์จอร์เจีย Delight Georgia 7D 4N #GGFTV6201

ทบิลิซี เมืองถ้ำอัพลิสต์ซิเค กอรีพิพิธภัณฑ์สตาลิน ป้อมนาริกาลา

ป้อมอนานูริ คาซเบกี นั่งรถ 4WD ไปโบสถ์สมินดา ซาเมบา

ซิกห์นากิ คาวาเรลี ชิมไวน์เลิศรส มิชเคทา

พิเศษ!! นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริกาลา และ นั่ง 4WD สู่ภูเขาคาซเบกี

วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ

23.30 น.           พร้อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ายชื่อพร้อมริบบิ้นให้กับกระเป๋าทุกท่าน

03.30 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK377 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง           ดูไบ – ทบิลิซี – มหาวิหารโฮลี่ทรินิตี้แห่งทบิลิซี – โรงอาบน้ำโบราณ – โบสถ์เมเตคิ

06.55 น.          แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

11.00 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน FlyDubai เที่ยวบินที่ FZ0711

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

14.30.          เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี (Tbilisi Airport) ประเทศจอร์เจีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงประเทศจอร์เจีย เป็นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 อยู่ริมแม่น้ำคูรา (Kura River) ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้ำและป่าไม้ทำให้กลายเป็นเมืองใหญ่อย่างรวดเร็ว เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การปกครอง และวัฒนธรรม รวมไปถึงการค้าและการขนส่งที่สำคัญมาตั้งแต่โบราณ เพราะเมืองทบิลิซีเป็นเมืองหนึ่งในเส้นทางสายไหม (Silk Road) ในตัวเมืองทบิลิซีนั้นจะมากมายไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมโบราณจากหลากหลายยุคสมัยให้ได้เที่ยวได้ชมกันแบบจุใจแน่นอน นำท่านเที่ยวชมเมืองทบิลิซีที่ มหาวิหารโฮลี่ทรินิตี้แห่งทบิลิซี่ (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรือเป็นที่รู้จักในอีกชื่อว่า โบสถ์ซาเมบา (Sameba) หนึ่งในโบสถ์สำคัญหลักของเมืองทบิลิซี่ที่ตั้งอนู่บนเนินอีเลีย (Elia) เป็นโบสถ์ในนิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ที่สร้างเสร็จและสถาปนาในปี 2004 ตัวโบสถ์นั้นเห็นได้ชัดจากเกือบทุกมุมเมืองด้วยขนาดที่ยิ่งใหญ่และสีเหลืองโดดเด่น จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และด้วยความสูงรวมถึง 87.1 เมตร ทำให้เป็นที่สูงเป็นอันดับ 3 ของนิกายออร์โธดอกซ์ตะวันออก ยังเป็นโบสถ์ที่งดงามน่าชมด้วยศิลปะสไตล์จอร์เจียดั้งเดิมผสมผสานกับแบบไบเซนไทน์ ด้านนอกโบสถ์นั้นเรียบง่ายแต่อลังการด้วยโดมขนาดใหญ่และกางเขนสีทองที่ด้านบน ส่วนด้านในนั้นก็สวยไม่แพ้กันด้วยพื้นหินอ่อนและแท่นบูชาที่ตกแต่งอย่างละเอียดและประณีต พร้อมด้วยภาพวาดที่ตกแต่งอยู่โดยรอบ จากนั้นนำท่านผ่านชม โรงอาบน้ำโบราณ (Bath House) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณย่านเมืองเก่านั้นเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทบิลิซี่ โรงอาบน้ำเหล่านี้เกิดขึ้นจากน้ำพุร้อนจากธรรมชาติที่อุดมไปด้วยธาตุซัลเฟอร์และธาตุอื่นๆ อีกมากที่ช่วยในเรื่องสุขภาพและช่วยให้ผ่อนคลายได้อย่างดี ในเมืองทบิลิซี่นี้มีโรงอาบน้ำแร่ร้อนมากกว่า 60 แห่ง โรงอาบน้ำเหล่านี้จะสังเกตุเห็นได้ง่ายด้วยมีลักษณ์เป็นตัวอาคารอิฐที่มีโดมจำนวนมากอยู่ด้านบนพร้อมด้วยไอน้ำร้อนที่พวยพุ่งออกมาเกือบจะตลอดเวลา จากนั้นนำท่านไปชม โบสถ์เมเตคิ (Metekhi Church) โบสถ์แห่งนี้ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของเมืองนั้นตั้งอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำมตควารี (Mtkvari) เป็นโบสถ์ที่สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 5 นอกจากเป็นโบสถ์แล้วยังเป็นที่พำนักของกษัตริย์ โบสถ์เมเตคิเป็นโบสถ์ที่ถูกทำลายอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากสงครามแต่ก็ได้รับการสร้างใหม่และบูรณะอยู่ตลอดมา จนมาถึงช่วงศตวรรษที่ 18 ได้มีการสร้างคุกขึ้นที่ใต้โบสถ์ก่อนที่คุกจะถูกปิดลงไปในปี 1988 และได้บูรณะโบสถ์กลับมาสู่สภาพเดิม ที่ด้านหน้าของโบสถ์มีรูปปั้นแสนสง่าของกษัตริย์ Vakhtang Gorgassli ผู้ก่อตั้งเมืองที่กำลังทรงม้าอยู่ และที่บริเวณโบสถ์เมเติคินี้เองยังเป็นจุดชมวิวเมืองชั้นเยี่ยมอีกแห่งหนึ่งเลย

เย็น                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                                    นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ELISI hotel by GTM หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม          อัพลิสต์ซิเค – เมืองถ้ำอัพลิสต์ซิเค – กอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – ทบิลิซี – ย่านเมืองเก่า – ป้อมนาริกาลา – สะพานสันติภาพ

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง อัพลิสต์ซิเค (Uplistsikhe) เมืองโบราณที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศจอร์เจีย เป็นเมืองที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นที่อยู่มาตั้งแต่ยุคเหล็กตอนต้นหรือประมาณ 3000 ปีก่อน ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในจอร์เจีย เคยเป็นเมืองศูนย์กลางในช่วงสมัยอาณาจักรไอบีเรีย เป็นทั้งศูนย์กลางการปกครองและศาสนาซึ่งจะเห็นหลักฐานของเมืองเก่าเหล่านี้ได้ประปรายทั่วเมือง นำท่านชม เมืองถ้ำอัพลิสต์ซิเค (Uplistsikhe Cave Town) เพราะเมืองอัพลิสสิคเป็นเมืองแห่งภูเขาหินที่มากมายไปด้วยอาคารที่สร้างโดยเจาะลึกเข้าไปในหิน โดยกินพื้นที่กว้างถึง 40,000 ตารางเมตร แม้บ้านและอาคารที่เจาะเข้าไปในหินเหล่านี้จะไม่ได้มีการออกแบบหรือตกแต่ง แต่ก็ยังคงความน่าทึ่งในฝีมือการคิดและการเจาะหินเข้าไปเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและใช้ชีวิต โดยมีทั้งบ้าน ห้องโถงใหญ่ อาคารทางศาสนา ที่เก็บของ และอีกมากมายที่เชื่อมกันด้วยทั้งทางเดินและอุโมงค์ภายใน ถ้ำโบราณเหล่านี้เป็นสถานที่อยู่อาศัยของชาวจอร์เจียโบราณจนถึงช่วงศตวรรษที่ 13 ที่ถูกบุกรุกและทำลายโดยมองโกล ทำให้เมืองถูกทิ้งร้างหลังจากนั้้นเป็นต้นมา ภายในถ้ำเหล่านี้นั้นได้มีการค้นพบสิ่งของมากมายจะหลากหลายยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นทอง เงิน เซรามิก และเครื่องประดับต่างๆ ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เมืองทบิลิซี่แล้ว แล้วเดินทางต่อสู่เมือง กอรี (Gori) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น เมืองแห่งแฟชั่นของจอร์เจีย เป็นหัวเมืองหลักในภูมิภาค เป็นหนึ่งในเมืองโบราณก่อนจะค่อยๆ ขยายขึ้นกลายเป็นเมืองใหญ่ เมืองกอรีเคยเป็นหนึ่งในเมืองยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญในช่วงยุคกลาง ปัจจุบันเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เมืองโกริยังเป็นบ้านเกิดของบุคคลสำคัญระดับโลกอย่าง โจเซฟ สตาลิน ผู้นำโซเวียตอีกด้วย แล้วไปเข้าชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Stalin Museum) พิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่ผู้นำแห่งสหภาพโซเวียต จัดแสดงอัตชีวประวัติของท่านผู้นำชื่อก้องโลกผู้นี้ตั้งแต่ที่ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1878 ในเมืองกอรีเรื่อยไปจนถึงผลงานสำคัญๆ ของท่านต่อสหภาพโซเวียต ภายในพิพิธภัณฑ์มีจัดแสดงทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่เคยเป็นของสตาลิน เฟอร์นิเจอร์ที่เคยอยู่ในออฟฟิศส่วนตัว ไปจนถึงของขวัญต่างๆ ที่ได้รับมอบมา ทั้งยังมีภาพถ่าย ภาพวาด และข่าวในหนังสือพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสตาลินก็ได้ถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่นี่

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง ทบิลิซี (Tbilisi) เพื่อเที่ยวชม ย่านเมืองเก่า (Tbilisi Old Town) ที่เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองทบิลิซี ที่มากไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมโบราณที่สำคัญ ทั้งยังมีปราสาท ป้อมปราการ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ ทำให้ย่านนี้เป็นหนึ่งในจุดหมายหลักๆ ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังทบิลิซีเลย นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ไปยัง ป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านเหนือเมืองทบิลิซีแห่งนี้ถือป็นแลนด์มาร์กสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองที่พลาดไม่ได้ ป้อมแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 โดยชาวเปอร์เซีย ก่อนจะมีการต่อเติมขยับขยายหลายครั้งในช่วงศตวรรษที่ 7, ศตวรรษที่ 12 และต่อเติมครั้งใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 16-17 จนยิ่งใหญ่ดังในปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นป้อมในเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและโดดเด่นมากแห่งหนึ่ง จากด้านบนป้อมนั้นจะสามารถชมวิวสวยๆ ที่น่าทึ่งของตัวเมืองทบิลิซีได้อย่างเต็มที่อีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (Bridge of Peace) สะพานทรงธนูที่ใช้ข้ามแม่น้ำมตควารีแห่งนี้สร้างขึ้นจากเหล็กและแก้ว ที่ออกแบบโดยสถาปนิดชื่อดังชาวอิตาลี มิคาเอง เดอ ลุชชี ที่เคยออกแบบอาคารสำคัญอีกหลายๆ แห่งในจอร์เจียเช่น อาคารรัฐสภา กระโทรงมหาดไทย เป็นต้น สะพานแห่งนี้สร้างเสร็จสิ้นในปี 2010 มีความยาวรวมแล้ว 150 เมตร เป็นสะพานที่โดดเด่นอยู่ใจกลางเมือง โดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่จะส่องสว่างอย่างโดดเด่นเหนือแม่น้ำด้วยแสงไฟจากหลอด LED กว่า 10,000 ดวง เป็นจุดไฮไลท์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่งหนึ่งของเมืองเลย   

เย็น                              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ELISI hotel by GTM หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่               ทบิลิซี – ป้อมอนานูริ – กูดาอูรี – คาซเบกี – นั่งรถ 4WD – โบสถ์สมินดา ซาเมบา – ทบิลิซี

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ป้อมอนานูริ (Ananuri Fortress) โดยใช้เส้นทาง Georgian Military Highway เส้นทางหลวงหลักจากจอร์เจียสู่รัสเซียโดยผ่านเทือกเขาคอเคซัส เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเก่าแก่ที่เหล่าพ่อค้าได้ใช้กันมายาวนาน และในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ที่จอร์เจียตกอยู่ใต้การปกครองของรัสเซีย ทางรัสเซียก็ได้ทำการปรับปรุงเส้นทางให้ดีขึ้นและกลายเป็นเส้นทางคมนาคมหลักเส้นหนึ่ง เส้นทาง Georgian Military Highway นี้ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางเทือกเขาที่มีวิวทิวทัศน์สองข้างทางสวยและงดงามมากเส้นหนึ่ง ให้ท่านได้ชมวิวสวยๆ ระหว่างทาง นำท่านเข้าชมภายใน ป้อมอนานูริ (Ananuri Fortress) ที่เป็นกลุ่มอาคารปราสาทขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปจากเมืองทบิลิซีประมาณ 70 กิโลเมตร ตัวป้อมนี้ตั้งอยู่โดดเด่นท่ามกลางภูเขาที่รายล้อม อยู่ติดทะเลสาบกว้าง จัดเป็นชัยภูมิที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่ง ภายในประกอบด้วย 2 ปราสาท ป้อมด้านบนจะมีลักษณะเป็นหอคอยทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ ส่วนป้อมด้านล่างจะเป็นหอคอยทรงกลม แต่ป้อมด้านล่างนั้นได้ถูกทำลายเสียหายไปเสียมากแล้ว ภายในนี้ยังมีโบสถ์ 2 หลังที่สร้างในช่วงศตวรรษที่ 17 ป้อมปราการอนานูรินี้เป็นป้อมป้องกันเมืองที่ได้ตั้งรับการโจมตีมาหลายต่อหลายครั้งในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังยืนหยัดมาได้อย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน และก็ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งเลยที่เดียว ทั้งด้วยประวัติศาสตร์อันน่าทึ่ง และวิวทิวทัศน์อันสวยงามโดยรอบป้อมที่สามารถชมได้อย่างไม่มีเบื่อเลย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง กูดาอูรี (Gudauri) เป็นมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 2,200 เมตร มืองกูดาอูรีเป็นเมืองแห่งสกีรีสอร์ทที่เป็นที่นิยมมากในบริเวณแถบเทือกเขาคอเคซัส ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนจะมากมายไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเล่นสกีและกิจกรรมฤดูหนาวอื่นๆ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางต่อสู่เมือง คาซเบกี (Kazbegi) หรือชื่อใหม่ที่เรียกว่า สเตปันสมินดา (Stepantsminda) เมืองเล็กๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจอร์เจีย ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ที่ความสูง 1,740 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล รายล้อมไปด้วยเทือกเขาสูงเกือบทุกด้าน ทำให้เมืองคาซเบกีมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นแม้ในช่วงฤดูร้อน เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวในเทือกเขาคอเคซัส นำท่าน ขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ขึ้นไปบนภูเขาคาซเบกี เพื่อชม โบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) หรืออีกชื่อคือ โบสถ์เกอเกติทรินิตี้ (Gergeti Trinity Church) เป็นโบสถ์นิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์แห่งนี้ตั้งอย่างโดดเด่นอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองคาซเบกีที่ความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โบสถ์แห่งนี้ได้สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของจอร์เจีย แม้กระทั่งในช่วงที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตที่ห้ามกิจกรรมทางศาสนาทั้งหมด แต่โบสถ์แห่งนี้ก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันโบสถ์ได้กลับมาดำเนินการทางศาสนาดังเดิมและยังคงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วโลก จากนั้นนำท่านกลับสู่เมือง ทบิลิซี

เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ELISI hotel by GTM หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า             ซิกห์นากิ – กำแพงแห่งซิกห์นากิ – อารามบอดบี – คาวาเรลี – ชิมไวน์ – ทบิลิซี – Gallerie Mall

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาแล้วเดินทางสู่เมือง ซิกห์นากิ (Sighnaghi) เมืองเล็กๆ บนเนินเขาในฝั่งตะวันออกของประเทศจอร์เจีย แม้จะเป็นหนึ่งในเมืองที่เล็กที่สุดของจอร์เจีย แต่ก็จัดเป็นหัวเมืองหลักเมืองหนึ่งและเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมด้วยจุดเด่นของเมืองนี้ที่นอกจากจะมากด้วยสถานที่ท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์น่าสนใจแล้ว เมืองซิห์นากิยังเป็นเมืองหลักในการปลูกองุ่นและผลิตไวน์ชั้นนำของประเทศ และแน่นอนว่าวิวทิวทัศน์โดยรอบเมืองก็สวยและน่าสนใจไม่แพ้เมืองไหนๆ เช่นกัน นำท่านชมและถ่ายรูปกับ กำแพงแห่งซิกห์นากิ (Great Wall of Sighnaghi) เป็นกำแพงเมืองโบราณที่เป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 และด้วยความยาวกว่า 4 กิโลเมตรที่เกือบล้อมรอบเมืองทำให้ดูไปแล้วเหมือนกำแพงเมืองจีนขนาดย่อมทีเดียว ตัวกำแพงนั้นจะประกอบไปด้วย 23 หอคอย และ 6 ประตู บริเวณกำแพงและหอคอยนั้นได้สามารถขึ้นไปได้ในบางส่วน และที่ด้านบนนั้นจะได้เห็นทั้งวิวเมืองและทัศนียภาพโดยรอบเมือง จากนั้นนำท่านไปชม อารามบอดบี (Bodbe Monastery) หรือชื่อเต็มๆ คือ อารามเซนต์นีโนแห่งบอดบี (Monastery of St. Nino at Bodbe) เป็นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ เดิมแล้วสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ภายในเป็นหลุมศพของเซนต์นีโน ผู้นำศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่สู่จอร์เจียในช่วงศตวรรษที่ 4 ตัวอารามได้รับการดูแลรักษาอย่างดีก่อนจะทำการปรับปรุงและบูรณะครั้งใหญ่ในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นอารามชีและสถานที่ประวัติศาสตร์ทางศาสนาที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของจอร์เจีย ภายในอารามนั้นประกอบไปด้วยโบสถ์ 2 หลัง หอระฆังที่สูงเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีสวนสวยให้ได้เดินชมในบริเวณรอบๆ อีกด้วย

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมือง คาวาเรลี (Kvareli) เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเทือกเขาคอเคซัส ทำให้สามารถมองเห็นวิวงามๆ ของเทือกเขาคอเคซัสได้อย่างเต็มที่ เมืองคาวาเรลียังเป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักดีในด้านการผลิตไวน์แบบดั้งเดิม ทำให้ในบริเวณเมืองนั้นมากมายไปด้วยโรงผลิตไวน์ และพลาดไม่ได้กับกิจกรรมที่ให้ท่านได้ร่วม ชิมไวน์ รสชาติเยี่ยมที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อมากของเมือง จากนั้นนำท่านกลับสู่เมือง ทบิลิซี (Tbilisi) เพื่อให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งที่ Galleria Mall อย่างเต็มที่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ถึง 8 ชั้น ซึ่งมากไปด้วยร้านค้ามากมายทั้งแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลก รวมถึงแบรนด์จอร์เจียเองก็มี เช่น Guess, Lacoste, Levi’s, Superdry, Timberland, Calvin Klein และอีกมากมาย ยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และคาเฟต์ ให้เลือกทานกันตามใจชอบ    

เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

            นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ELISI hotel by GTM หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก            มิชเคทา – อารามจวารี – มหาวิหารสเวทิชโคเวลิ – สนามบินทบิลิซี

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยังเมือง มิชเคทา (Mtskheta) หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในจอร์เจีย โดยมีการก่อตั้งเมืองมาตั้งแต่สมัยยังเป็นชนเผ่าโบราณเมื่อกว่า 2,500 ปีก่อน เป็นเมืองหลวงของจอร์เจียในช่วงก่อนคริสตศักราช 500 ปีจนถึงศตวรรษที่ 5 เคยเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในอาณาจักรไอบีเรีย และได้ชื่อว่าเป็น ‘เมืองศักดิ์สิทธิ์’ ที่มากมายด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่เป็นเหมือนอนุสรณ์ทางศาสนาและประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งเช่น โบสถ์ วิหาร ป้อมโบราณ จึงได้ขึ้่นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี 1994 นำท่านชม อารามจวารี (Jvari Monastery) หนึ่งในอนุสรณ์ทางศาสนาและประวัติศาสตร์ที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก อารามที่ตั้งอยู่บนภูเขาเหนือหน้าผาสูงแห่งนี้เป็นอารามในศาสนาคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 แม้จะก่อตั้งมากว่า 1,400 ปี ความสำคัญของอารามแห่งนี้ก็ยังไม่เสื่อมคลายแต่กลับเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา และดึงดูดชาวคริสต์และนักแสวงบุญจำนวนมากให้เดินทางมาเคารพ เพราะเชื่อกันว่าตรงจุดที่โบสถ์ตั้งอยู่นั้นเคยเป็นที่ตั้งของกางเขนไม้ศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง ในช่วงยุคกลางตอนปลายได้มีการก่อสร้างกำแพงหินเพิ่มเติมขึ้นมา และเมื่อมาถึงยุคสหภาพโซเวียตก็ได้ถูกยกให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ และได้รับการบำรุงรักษาดูแลอย่างดีเรื่อยมา จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารสเวทิชโคเวลิ (Svetitskhoveli Cathedral) อีกหนึ่งโบสถ์สำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของมิชเทคา เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมของยุคกลางตอนต้น เป็นโบสถ์ที่ได้รับการเคารพและเป็นเหมือนศูนย์กลางศาสนาในภูมิภาคนี้เลย โบสถ์ดั้งเดิมนั้นได้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 แต่ได้รับความเสียหายหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ถูกรุกรานจากชนชาติต่างๆ สำหรับตัวโบสถ์ที่เห็นในปัจจุบันนั้นได้ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 11 เป็นแบบโบสถ์สูง 3 ชั้นขนาดใหญ่ มีโดมสูงอยู่ด้านบน แม้ดูเรียบง่ายด้วยด้วยอิฐสีพื้นและตกแต่งไม่มาก แต่ก็ยังคงความสง่าเอาไว้อยู่มาก ภายในตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาหนังที่น่าทึ่ง และรูปปั้นงดงาม โบสถ์แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ฝังศพของบุคคลสำคัญ กษัตริย์หลายพระองค์ และราชวงศ์ของจอร์เจียก็ได้ถูกฝังลงที่นี่เอง

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                        นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย

16.55 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน FlyDubai เที่ยวบินที่ FZ0712  แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

20.15 น.        ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

22.35 น.        เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK374

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่เจ็ด           สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

07.35 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ​
วันเดินทาง ราคา
ตุลาคม 22-28 ต.ค.62 37,900
พฤศจิกายน 7-13 พ.ย. / 21-27 พ.ย.
ธันวาคม 1-7 ธ.ค. / 2-8 ธ.ค. 2562
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท ​​พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 7,000 ​บาท
 อัตรานี้รวม ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) และ สายการบิน FlyDubai ✓ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ ✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ ✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ ✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   อัตรานี้ไม่รวม ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น) ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 3 ดอลล่าร์สหรัฐ  / คน / วัน คนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ดอลล่าร์สหรัฐ / คน / วัน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน   เงื่อนไขในการจองทัวร์
 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 1.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด 2.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 3.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด 4.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 5.​ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด   หมายเหตุ
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด