ทัวร์จีน ล่องแพน้ำตกใหญ่ที่สุดในเอเชีย 6 วัน 5 คืน#GGJB6601

฿

  • 28500 ฿
  • 5300 ฿
SKU:GGJB6601
Category:
Tags:, , ,

ทัวร์จีน ล่องแพน้ำตกใหญ่ที่สุดในเอเชีย6 วัน 5 คืน #GGJB6601

วันแรก          กรุงเทพฯ – หนานหนิง – ผิงเสียง

10.00 น.       พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน

13.00 น.     ออกเดินทางสู่หนานหนิง โดยเที่ยวบิน CZ6100

16.25 น.     เดินทางถึงเมืองหนานหนิง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า นครสีเขียว (Green City) เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นเขตปกครองเดียวที่ติดกับทะเลและมีชายแดนทางบกติดกับประเทศเวียดนามระยะทางยาวกว่า1,000 กม.

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเดินทางต่อไปยังผิงเสียง (ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองชายแดนจีน-เวียดนามผิงเสียงเป็นประตูการค้าสู่อาเซียน โดยรัฐบาลได้ทุ่มทุนพัฒนาด่านการค้าชายแดนผิงเสียงให้เป็นด่านการค้าปลอดภาษีสู่ตลาด 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน

20.30 น.        รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

พักที่ XIANG CHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สอง ผิงเสียง–ตลาดชายแดนผู่ไจ้–ด่านมิตรภาพ–หมิงซื่อ-ล่องแพหมิงซือเถียนเหยียน

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

หลังอาหารนำท่าน ชมตลาดชายแดนผู่ไจ้ตลาดที่ขายสินค้าพื้นเมืองของจีนและเวียดนามมีสิ้นค้าขึ้นชื่อหลายอย่างให้ท่านได้เลือกซื้อได้แก่ไม้เนื้อแข็งแกะสลักกาแฟเวียดนามเป็นต้น

แล้วเดินทางไปชมด่านมิตรภาพโหย่วอี้กวาน (Youyiguan Border, 友谊关) เป็น 1 ใน 9 ด่านพรมแดนสากลของจีน ในอดีตมีชื่อว่าเจิ้นหนานกวาน สมัยปลายราชวงศ์ชิง ค.ศ. 1885 กองทัพฝรั่งเศสเคยยกพลผ่านด่านแห่งนี้มาตีประเทศจีน แต่เรื่องจากเสบียงทหารไม่พร้อมจึงได้ถอยกลับไปที่เมือง เลียงซาน ด้วยเหตุนี้ นายพลจีนเฟิงจื่อฉาย(冯子材) ได้เห็นเป็นโอกาสที่ดีจึงนำทหารจีนเข้าไปตีฐานที่พักของทหารฝรั่งเศสและได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่นับเป็นครั้งแรกของทหารราชวงศ์ชิงที่สามารถรบชนะทหารฝรั่งเศสได้ ด่านนี้มีลักษณะเป็นด่านโบราณ 4 ชั้น สูง 22 เมตร ปัจจุบันมีความสำคัญในฐานะเป็น“เมืองหน้าด่าน”ความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนชาวไทยรู้จักด่านนี้ในฐานะ “ปากทาง” (จากอีสานไทย)เข้าสู่จีนของเส้นทางR8, R9 และR12

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

นำท่านสู่หมู่บ้านหมิงซือล่องเรือไม้ไผ่หมิงซื่อเถียนเหยียน (明仕田园景区) สถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAA ของประเทศ ชมทัศนียภาพสองฝั่ง ลำน้ำ และบรรยากาศอันสดชื่นรื่นรมย์ งดงามด้วยภูเขาที่เป็นฉากหลัง ที่เรียกว่า “วิวภาพเขียนร้อยลี้”   อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบริเวณรอบๆโรงแรม เนื่องจากโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่มีธรรมชาติที่สวยงามล้อมรอบทุกด้าน

18.00 น.       รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร **พิเศษชุดอลังการ ขันโตกจีนหรืออาหารชุดหัวหน้าเผ่า

19.30 น.     นำท่านเพลิดเพลินไปกับการชมโชว์วัฒนธรรมรอบกองไฟของชาวบ้าน

พักที่ MINGSHI MOUTAIN VILLA HOTEL

วันที่สาม หมิงซื่อ–น้ำตกเต๋อเทียน–จิ้งซี–บ่อน้ำพุห่าน – หมู่บ้านลูกจ้วง

07.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนั่งรถไปเต๋อเทียน (ประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นน้ำตกระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก(พรมแดนจีน-เวียดนาม) ฝั่งจีนกว้าง 120 เมตร ฝั่งเวียดนามกว้าง 60 เมตร เมตร และสูง 70 เมตร พร้อมนั่งแพเพื่อชมน้ำตกเต๋อเทียนอย่างใกล้ชิด

11.30 น.       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

เดินทางต่อไปยังเมืองจิ้งซี นำท่านชมบ่อน้ำพุห่าน (สวนสาธารณเอ๋อฉวน鹅泉)

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพงามเลิศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่าเจ็ดร้อยปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง มีตำนานประเพณีพื้นบ้านโบราณหลากหลาย และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเช่น หินแกะสลัก วัดมังกร อนุสาวรีย์ห่าน เจ้าหญิงนิทรา ต้นไม้คู่รัก เป็นต้น

นำท่านชมหมู่บ้านลูกจ้วงหรือหมู่บ้านจิ้วโจว(旧州古镇) ซึ่งเป็นที่กำเนิดของลูกจ้วง(绣球) เมื่อท่านเดินทางไปถึงจะพบกับลูกจ้วงที่ห้อยประดับอยู่ที่หน้าบ้านของชาวบ้าน ลูกจ้วงถือเป็นวัฒนธรรมที่มีมานานของเผ่าจ้วงที่ลูกสาวของแต่ละบ้านจะใช้ในการเลือกคู่หรือต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อลูกจ้วงกลับไปเป็นของฝาก

19.00         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ จิ้งซี VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่      จิ้งซี – ปาหม่า –ถ้ำร้อยนก – หมู่บ้านอายุวัฒนะ – อิสระช้อปปิ้ง

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 น.        นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านปาหม่า (ประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่ามีคนอายุยืนที่สุดของโลก ตามหลักการการสำรวจ จากคนหนึ่งแสนคน จะต้องมีคนอายุเกิน 100 ปี ประมาณ 7คน แต่ประชากรเมืองปาหม่าสามแสนคน มีคนอายุกว่า 100 ปี ถึง 94คน มากกว่ามาตรฐานสากลกว่า 5 เท่า จึงได้รับเกียรติให้เป็นหมู่บ้านที่มีคนอายุยืนที่สุดในโลก สาเหตุมาจาก อากาศที่มีความหนาแน่นของออกซิเจนมากถึง 6,000-8,000 หน่วย ในขณะที่อากาศทั่วไปมีออกซิเจนแค่ 600 หน่วย และอาหารที่เปรียบเสมือนเคล็ดลับของเมือง ไม่ว่าจะเป็น หมูหอม香猪ที่มีน้ำหนักโตสุดไม่เกิน 25 กิโลกรัม ยาสมุนไพรผ่อหมา火麻ที่มีสรรพคุณละลายไขมันในเส้นเลือด ปลามันเป็นปลาที่เวลาทอดไม่ต้องใช้น้ำมัน จะมีมันออกจากตัวปลาเอง และข้าวโพด เผือกมันที่เป็นอาหารหลักของผู้สูงอายุปาหม่า

11.30 น.       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านล่องเรือลำคลองใต้ภูเขาของ ถ้ำหน้าต่างสวรรค์เป็นถ้ำที่มีอายุยาวนานกว่า 950 ล้านปี ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยลักษณะต่างๆ สุดถ้ำเป็นต้นน้ำของลำคลองผานหยาง盘阳河ที่ไหลออกจากใต้ภูเขาและนกนานาชนิดมากกว่าหลายร้อยตัวจึงเป็นที่มาของ ถ้ำร้อยนก (ล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง)

15.00 น.      จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอายุวัฒนะหรือ หมู่บ้านคนอายุยืน เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้านและถ่ายรูปกับคุณปู่คุณยายที่มีอายุเกิน100ปี

18.00น.                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร*เมนูพิเศษของคนอายุยืน หมูหอมย่าง+ปลามันทอดอาหารที่ปรุงด้วยฝ่อหมา

หลังอาหารอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

พักที่ BAMAVIENNA HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้า   ปาหม่า –ถ้ำคริสตัล – หนานหนิง – พิพิธภัณฑ์ชนชาติกวางสีจ้วง – ถนนคนเดินหนานหนิง

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชมถ้ำคริสตัลเป็นถ้ำหินงอก หินย้อย 1 ใน 5 ที่ใหญ่และสวยที่สุดของจีน เพราะมีหินงอกหินย้อยที่มีสีขาวดุจหิมะและสวยงามเหมือนคริสตัล ชมความงามภายในถ้ำประมาณ 1.30 ชั่วโมง

11.20 น.        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง

นำท่านเดินกลับหนานหนิง (ประมาณ 4.5ชั่วโมง)

ชม“พิพิธภัณฑ์ชนชาติกวางสีจ้วง” (Guangxi Provincial Zhuang Nationality Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับชนเผ่าต่างๆ ในมณฑลกวางสี ที่รวบรวมทั้งเรื่องวิถีชีวิต การแต่งกาย ความเป็นอยู่ ข้าวของเครื่องใช้ มาจัดแสดงไว้ให้คนทั่วไปได้ชมและเรียนรู้ นอกจากนั้นยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมกลองมโหระทึกทองแดงของชาวจ้วงไว้อย่าง

อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหนานหนิง  ท่านสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ของพื้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าราคาถูก มีให้เลือกมากมาย

19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร     *เมนูพิเศษ

พักที่NANNING FUDEVIENNA HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่หก   หนานหนิง – ภูเขาชิงซิว – ตลาดสดหนานหนิง – กรุงเทพฯ

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชมภูเขาชิงซิ่วเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของหนานหนิง สำหรับผู้ที่ไปทัศนาเมืองนี้ มักจะต้องไปคาราวะศาลเจ้าแม่กวนอิมพันกรอันเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ(ค.ศ.960-1127) ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาลูกนี้ ศาลเจ้าแห่งนี้มีเจ้าแม่กวนอิมพันกรที่แกะจากไม้จันทน์หอม พระพักตร์นิ่งสงบสวยงาม เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ในบริเวณศาลเจ้ายังมีศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 5 องค์ขนาดใหญ่โตให้นักท่องเที่ยวได้สักการะ

นอกจากนี้ ภูเขาชิงซิ่วยังมีจุดน่าสนใจให้เที่ยวชมอีกมากมาย อาทิ เจดีย์ 9 ชั้น จุดชมวิวเมืองหนานหนิง วัดกวนอู เจดีย์มังกรช้าง สวนต้นปรงขนาดยักษ์ และต้นปาล์มที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน และสวนป่าเขตร้อน เป็นต้น

11.30 น.            รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

อิสระช้อปปิ้งตลาดสดหนานหนิงมีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

14.00 น.          ได้เวลาสมควรเดินทางไปยังสนามบิน

16.55 น.           เดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ CZ8427

18.20 น.            ถึงกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ

วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม วีซ่ากรุ๊ป
8-13 พ.ค. 62 28,500.- 5,300.- รวมแล้ว
3-8 ก.ค. 62 28,500.- 5,300.- รวมแล้ว
10-15 ส.ค. 62 28,500.- 5,300.- รวมแล้ว
12-17 ต.ค. 62 28,500.- 5,300.- รวมแล้ว
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินไทย
 • ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน23กก.
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท
 • ค่าภาษีสนามไทยและค่าภาษีสนามบินจีน
ค่าบริการไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มนอกจากรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย180หยวน
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าด่วนและในกรณีที่สถานฑูตจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหรือในบางกรณี บางท่านที่สถานทูตไม่อนุญาตให้วีซ่ากรุ๊ปได้
 • ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษี 7 % และภาษี 3%
หมายเหตุ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบินทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ถ้าจัดหาไม่ได้และมีค่าบัตรผ่านประตูก็จะคืนค่าบัตรตามที่บริษัททัวร์ต้องจ่ายจริงแต่ถ้าไม่มีค่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คืนค่าบริการ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท**เงื่อนไขตามกรมธรรม์ / ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีค่าเงินผันผวน กรณีมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, กรณีประกาศขึ้นราคาค่าบัตรผ่านประตู หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ* ลูกค้าครบ 10 คน ออกเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย * ครบ 16 คน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ ** บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว, ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
สำรองที่นั่ง มัดจำ10,000 บาทพร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกหลังการวางมัดจำ-หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง29-20 เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ
 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
 • ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการเจ็บป่วยการถูกทำร้ายการสูญหายความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ
 • การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้วทางบริษัทฯถือว่า ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ เอกสารวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอย่างชัดเจนถ้าถ่ายไม่ชัด-มืด-ดำ-ซีดขาวเกินไปอาจใช้ไม่ได้กรุณาแก้ไขด้วยการแสกน (SCAN) หน้าหนังสือเดินทางใหม่ค่ะ
หมายเหตุ
 • การยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์สามารถยื่นได้ที่หลายหน่วยงานในประเทศจีนซึ่งกฎเกณฑ์การยื่นค่าธรรมเนียมการใช้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกันและอาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการโดยไม่ทราบล่วงหน้าหรืออาจแจ้งมาให้ทราบในระยะเวลากระชั้นชิดจึงแจ้งมาเพื่อทราบผู้เดินทางจะต้องเพิ่มผลต่างของวีซ่าเดี่ยวท่านละ 850 บาท