ทัวร์ญี่ปุ่น DOKODEMO KAWAGOE TOKYO 6D4N #JPNCPX1605

฿

รหัสทัวร์ : JPNCPX1605

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.เดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณสีดำ” เป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะ

2.ชมความงามแห่ง “น้ำตกสายไหมชิระอิโตะ” ซึ่งมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกเส้นด้ายสีขาว

3.นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ “วัดอาซากุซะ” วัดที่ได้ชื่อว่า เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว

  • 34900 ฿
  • 32900 ฿
  • 27900 ฿
  • 35900 ฿
  • 33900 ฿
  • 28900 ฿
  • 37900 ฿
  • 35900 ฿
  • 29900 ฿
  • 20800 ฿
  • 20800 ฿
  • 15800 ฿
  • 21800 ฿
  • 21800 ฿
  • 16800 ฿
  • 23800 ฿
  • 23800 ฿
  • 17800 ฿
  • 5900 ฿
SKU:JPNCPX1605
Category:
Tags:, , , ,

ทัวร์ญี่ปุ่น DOKODEMO KAWAGOE TOKYO 6D4N #JPNCPX1605

วันแรก      กรุงเทพฯ – ประเทศญี่ปุ่น- เกาะฮอนชู-สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ(มหานครโตเกียว) 

11.00 น.    คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ L เคาน์เตอร์การบินออลนิปปอน ประตูทางเข้าหมายเลข 6 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์สายการบิน

หมายเหตุ      เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที

13.55 น.     ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH 878

(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

22.15 น.     เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนะดะอินเตอร์เนชั่นแนล บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HANEDA JAL CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ     อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการทัวร์)

วันที่สอง    ฮาเนะดะ – คาวาโกะเอะ ไซตามะ – วัดคิตะอิน – หมู่บ้านโบราณสีดำ – เส้นทางถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ วัดดารุมะจิ ต้นกำเนิดตุ๊กตาดารุมะ เมืองคารุอิซาว่า

เช้า       รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “ไซตามะ” เพื่อนำท่านสู่เมือง “คาวาโกะเอะ” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตของจังหวัดไซตามะ ได้ยังได้รับขนานนามว่าเป็นเมือง “ลิตเติ้ลเอะโดะ” อันเนื่องมากจากสภาพของการก่อสร้างบ้านเรือน และบรรายากาศโดยรอบยังคงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยเอะโดะ เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1603-1868)…  นำท่านชมความงดงาม และมีเอกลักษณ์แห่ง “วัดคิตะอิน” ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งนับได้ว่าเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสวยงามเป็นวัดต้นแบบของวัดอาซากุซะในกรุงโตเกียวปัจจุบัน…  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณสีดำ” เป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะในยุคสมัยเอะโดะ การสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นแบบที่เรียกว่า “คุระซึคุริ” เป็นอาคารไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย ท่านสามารถซึมซับบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นแท้… จากนั้นนำท่านสู่ย่านยาคิยะโยะโคะโจ ย่านนี้เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นในนามของ “ถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ” ที่มีร้านขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมให้เลือกซื้อกันหลากหลายชนิด อาทิ ลูกกวาด คุ๊กกี้ ขนมเค้ก ขนมแป้งทอด เป็นต้น ให้ท่านได้ชิมขนมหวานญี่ปุ่นดั้งเดิม พร้อมเลือกซื้ออย่างอิสระ…

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร…

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคาซากิ” จังหวัดกุมมะ เป็นเมืองกำเนิดของตุ๊กตาดารูมะที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก… จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดดารุมะจิ”  แห่งโชรินซัน ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี 1697 วัดนี้เป็นถิ่นกำเนิดของตุ๊กตา “ทาคาซากิ ดารุมะ” ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นตุ๊กตานำโชค  โดยวิธีการขอพรกับตุ๊กตาดารุมะจะเขียนแค่ตาซ้ายให้กับตุ๊กตา และจะเขียนตาขวาก็ต่อเมื่อคำขอนั้นเป็นจริง ตุ๊กตาดารุมะนี้มีต้นแบบมาจากภาพวาดของพระโพธิธรรม โดยเป็นฝีมือการวาดของพระผู้ก่อตั้งวัดดารุมะจิ ในปัจจุบันที่บริเวณวัดแห่งนี้มีการนำตุ๊กตาดารุมะที่ขอพรสำเร็จแล้วมาวางเรียงรายเป็นจำนวนมาก และในวันที่ 6 – 7 มกราคมของทุกปี มีการจัดงาน “โชรินซัน นานาคุซะ ไทไซ ดารุมะอิชิ” ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่ผู้คนจำนวนมากมาเพื่อซื้อตุ๊กตาดารุมะตัวใหม่ที่จะอธิษฐานขอพรในปีใหม่… จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “คารุอิซาว่า” ที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟอะซะมะ ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงถึง 2,560 เมตร ภูเขาไฟแห่งนี้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ ซึ่งเหมือนกับภูเขาไฟอะโสะที่อยู่บนเกาะคิวชู และรัฐบาลได้สั่งห้ามปีนเขาลูกนี้ นับตั้งแต่เกิดการระเบิดเมื่อหลายปีก่อน…

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KARUIZAWA HOTEL CLUB 1130 หรือเทียบเท่า

พิเศษ      โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นมาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

วันที่สาม        คารุอิซาว่า – น้ำตกสายไหม ชิระอิโตะ” – หุบเขาโอะนิโอะชิดะชิ – อิสระช้อปปิ้งคารุอิซาว่า ปริ้นซ์ พลาซ่า มหานครโตเกียว

เช้า       รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมความงามแห่ง “น้ำตกสายไหมชิระอิโตะ” ซึ่งมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกเส้นด้ายสีขาว เนื่องจากมีสายน้ำทิ้งตัวลงมาเป็นเส้นเล็กๆ คล้ายเส้นด้ายชมน้ำตกชิระอิโตะ น้ำตกมีความสูงเพียง 3 เมตร แต่กว้างถึง 70 เมตร น้ำตกนี้ตกมาจากแม่น้ำยูกาวะ ที่ขอบบนน้ำตกมีหินกั้นน้ำไว้ น้ำจึงตกมาตามซอกหินไหลเป็นสายคล้ายกับด้ายสีขาว บรรยากาศเหมือนอยู่ในป่าเมืองหนาว เต็มไปด้วยไม้สน ไม้ซีดาร์ ไม้เบริด พื้นดินปกคลุมไปด้วยมอสเฟิร์นและตะไคร่น้ำขึ้นอยู่ทั่วไป บรรยากาศร่มเย็น… นำท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอะนิโอะชิดาชิ” ซึ่งเป็นสวนหินที่เกิดจากลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟอาซามะ เมื่อครั้งอดีตและแผ่ขยายขึ้นไปทางด้านเหนือของภูเขาไฟ ซึ่งสามารถชมวิวบริเวณรอบ ๆ หุบเขาโอะนิโอะชิดาชิ แห่งนี้อีกด้วย ชมสวนหินลาวาจากภูเขาไฟที่หุบเขาโอะนิโอะชิคาชิ สวนหินลาวานี้เป็นหินลาวาที่ไหลมาจากภูเขาไฟอะซะมะ อยู่ห่างไปทางใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นมาเมื่อ 30,000 ปีมาแล้ว ระเบิดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2326 หลังตั้งกรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงหนึ่งปี ครั้งนั้นพ่นลาวาออกมาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร พื้นที่หลายตารางกิโลเมตรกลายเป็นสวนหินลาวา ครั้งสุดท้ายระเบิดอีกเมื่อปี พ.ศ. 2547 แม้ไม่มีลาวาพวยพุ่งออกมา แต่ก็พ่นฝุ่นภูเขาไฟปกคลุมทั่วไปไกลถึง 7-8 กิโลเมตร บนสวนหินมีวัดเจ้าแม่กวนอิมแบบญี่ปุ่นให้กราบไหว้…

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งย่าน “ปริ้นซ์ พลาซ่า” นับเป็นเอ้าท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้ายี่ห้อดัง ๆ มากมายในราคาลดพิเศษสุด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย…

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร… บริการท่านด้วยบุฟเฟต์ชาบูชาบูญี่ปุ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RYOGOKU DAI-ICHI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่       โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งเต็มวันจุใจ หรือ ซื้อทัวร์เสริม 1 วัน เช่น ดิสนีย์แลนด์หรือ ดิสนีย์ ซี พาร์คหรือ ทัวร์นิกโก้

เช้า       รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เที่ยง       อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RYOGOKU DAI-ICHI HOTEL หรือเทียบเท่า

เชิญท่านอิสระเดินทางไปยังย่านช้อปปิ้งหรูหราและโด่งดังมากมาย ใจกลางมหานครโตเกียว เช่น ย่านอิเคะบุคุโระ ย่านชินจูกุ ย่านชิบูย่า ย่านกินซ่า ย่านฮาราจูกุ ย่านอากิฮาบาร่า ย่านรปปงหงิ และสถานที่อื่น ๆ อีกมากมาย ไม่จำกัดเวลา ท่านจะได้ตื่นเต้นกับการนั่งรถไฟที่โตเกียวไม่ยากอย่างที่คิด

“ย่านอิเคะบุคุโระ” เพลิดเพลิน กับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้ามีชื่อเสียงมากมาย อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซบุอิเคะบุคุโระ ปาร์โก้ หรือโตคิว แฮนด์ เป็นต้น ร้านร้อยเยน ที่สินค้าส่วนใหญ่ภายในร้านล้วนมีราคาร้อยเยน ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ร้านนาฬิกา ร้านเครื่องสำอาง และสินค้าอื่น ๆ ให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึก

“ย่านชินจูกุ” ย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดี ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ร้าน MUJI ร้านค้าร้อยเยน ร้าน UNIQLO ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านอาหารมากมาย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านรองเท้า ให้ท่านได้สนุกและเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้า “ย่านชิบุย่า” มีสิ่งน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น แหล่งธุรกิจ และบันเทิง จุดเด่นของชิบุย่า คือ ห้าแยกข้ามถนน ที่มีคนเดินข้ามไปมากันคึกคัก ใครได้ผ่านมาต้องลองเดินผ่านแยกนี้ดูซักครั้งในชีวิต ย่านนี้มีห้างสรรพสินค้ามากมาย เช่น CENTER GAI เป็นย่านขายเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีคนบอกไว้ว่าเทรนด์ในญี่ปุ่นต่างวิ่งตามย่านนี้ มีร้านค้าเล็ก ๆ มากมาย ร้านอาหารเปิดจนดึกจนดื่น ย่าน KOEN DORI ถนนสายช้อปปิ้งที่มีห้างร้านเต็มสองข้างทาง ห้าง TOKYU HANDS มีของพวก D.I.Y เยอะมาก ท่านที่ชอบสินค้าไอเดียน่ารัก ๆ ต้องลองแวะเข้าไปเยี่ยมชมให้ได้ ซึ่งในห้างจะแบ่งหมวดสินค้าชั้นละหมวด ส่วนห้าง LOFT แบรนด์นี้เป็นที่รู้จักดี เพราะมีตั้งอยู่หลายแห่งในเมืองไทย และเป็นแบรนด์คู่แข่งโดยตรงของ TOKYU HANDS ตั้งไม่ไกลกันมากนัก ห้างที่นักช้อปปิ้งรู้จักกันดี คือ SHIBUYA 109 สามารถเห็นตั้งแต่ออกจากรถไฟฟ้า ภายในขายสินค้าพวกเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย

“ย่านกินซ่า” ย่านยอดฮิตสำหรับการช้อปปิ้งและกินดื่มของคนโตเกียว บริเวณนี้จะมีห้างสรรพสินค้ามากมาย ร้านค้าเก๋ ๆ ร้านอาหาร ผับ บาร์ และคาเฟ่น่านั่งเยอะมาก ย่านกินซ่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในที่ดินราคาแพงที่สุดในญี่ปุ่นก็ว่าได้ พื้นที่ขนาดประมาณ 1 ตารางเมตร มีมูลค่าสูงถึง 10 ล้านเยน จึงทำให้ร้านค้าร้านอาหารแถวนี้ราคาแพงสุด ๆ กาแฟราคาแก้วละ 900 เยนก็สามารถหาได้ที่นี่ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางสุดหรู และสินค้าแฟชั่น   แบรนด์ชั้นนำมารวมอยู่ย่านนี้

ทัวร์เสริม       เลือกซื้อทัวร์เสริมหรือแพ็คเก็จอิสระ 1 วัน ตามรายละเอียด ดังนี้

***หากท่านมีความประสงค์จะซื้อทัวร์เสริมทุกโปรแกรม กรุณาสั่งซื้อล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง***ทัวร์เสริมและแพ็คเก็จเสริมทุกประเภท ดำเนินงานจัดการโดยบริษัททัวร์ท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น กำหนดวันทำการเป็นไปตามปฏิทินงานของบริษัทนั้น ๆ มัคคุเทศก์และทีมงานใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นเป็นหลักไม่มีมัคคุเทศก์ภาษาไทย เราเป็นตัวแทนขายเท่านั้น…โปรดสอบถามพนักงานเพิ่มเติม

ทัวร์เสริม 1       ทัวร์เสริมเมืองนิกโก้ 1 วัน (รวมอาหารกลางวัน) เพิ่มท่านละ 5,000 บาท(ผู้ใหญ่) และ 2,500 บาท (เด็กอายุ 04-11 ปี) 09:00-20:00 น. [BUS1JN01W1MKS]

ทัวร์เสริม 2       ทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค บัตรราคา 2,500 บาท(ผู้ใหญ่) และ 1,600 บาท (เด็กอายุระหว่าง 04-11 ปี) นำท่านร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการสัมผัสการนั่งรถไฟแบบท้องถิ่น โดยมัคคุเทศก์ให้คำอธิบายวิธีการซื้อตั๋วรถไฟ(ไม่รวมในค่าบริการ) มีบริการส่งถึงหน้าสวนสนุก หากท่านประสงค์แยกไปโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค ท่านต้องนั่งรถไฟโมโนเรลไปยังดิสนีย์ซีพาร์คด้วยตัวของท่านเอง โดยค่ารถไฟชำระตามจริงที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถไฟได้โดยตัวท่านเอง

วันที่ห้า      โตเกียว – วัดอาซากุซะ – นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ – อิสระช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ – ย่านเมืองใหม่โอไดบะ – อิสระช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้ – อิสระถ่ายภาพบรรยากาศ (สะพานเรนโบว์ l รูปปั้นเทพีเสรีภาพ l หุ่นยนต์กันดั้มยูนิคอร์น ขนาดเท่าตัวจริง) – สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ

เช้า       รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ “วัดอาซากุซะ” วัดที่ได้ชื่อว่า เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์   ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัดที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม มีชื่อว่าถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด  ของเล่น  รองเท้า  พวงกุญแจที่ระลึก  ฯลฯ   ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก… นำท่านสู่แหล่งที่วัยรุ่นนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง “ย่านวัยรุ่นฮาราจูกุ” แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้าของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากท่านคือผู้ที่กำลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลก ๆ นำแฟชั่นล้ำสมัย หรือแนวคอสเพลย์ ท่านสามารถซื้อได้จากที่นี่อีกด้วย หรือถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลก ๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ในวันอาทิตย์…

เที่ยง       อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ “โอะไดบะ” ย่านเมืองใหม่ที่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียวโดยมีสะพานสายรุ้ง RAINBOW BRIDGE เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝั่งเมืองโตเกียวกับฝั่งโอะไดบะ เมืองใหม่โอะไดบะ ได้ทำสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น ประกอบกับเป็นทางผ่านจากตัวเมืองไปสนามบินนานาชาตินาริตะ ทำให้โอะไดบะแห่งนี้เป็นเมืองที่ขยายออกมาเพื่อต่อยอดความเจริญของโตเกียว ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งห้าง “ไดเวอร์ซิตี้” พลาซ่าได้รับการออกแบบให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโตเกียว ให้มีความหลากหลายและสร้างความตื่นตาตื่นใจในบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโด่งดัง และเพลินกับการช้อปปิ้ง เอ็นเตอร์เท็นเม้นท์คอมเพล็กซ์ ความบันเทิง และการพักผ่อนซึ่งจะทำให้ท่านลืมเวลากับศูนย์การค้าแห่งนี้เป็นที่ตั้งของร้านเสื้อผ้านำเข้า แบรนด์เสื้อผ้าจากญี่ปุ่นและต่างประเทศ และยี่ห้อสินค้าที่ล้ำสมัยและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร สถานที่สร้างความบันเทิงขนาดใหญ่จะให้คุณได้รับประสบการณ์หลากหลาย ศูนย์อาหารที่มีร้านอาหารขึ้นชื่อของโตเกียว หรือชั้นที่ตั้งร้านอาหารท้องถิ่นและหรูหราเย้ายวนความหิวของท่าน ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพบรรยากาศ “วิวสะพานเรนโบว์” ภาพบรรยากาศ “รูปปั้นอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ” ซึ่งจำลองแบบเสมือนจริงจากสหรัฐอเมริกา และล่าสุดกับเวอร์ชั่นปัจจุบันของ “หุ่นยนต์กัมดั้มยูนิคอร์น” ที่มีขนาดเท่ากับตัวจริง

ค่ำ       อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

19:30 น.       นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ” บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

วันที่หก       สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

00:55 น.       เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบิน NH 877

05:25 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ

ตาราง การเดินทาง 2562 ผู้เดินทาง ราคา (บาท l ท่าน) พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
รวม +‚  ราคาทัวร์ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) ‚ ราคาตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด รวมภาษีเชื้อเพลิงแล้ว
21-26 พ.ค. ผู้ใหญ่ 34,900 20,800 14,100   5,900
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 32,900 20,800 12,100
เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 27,900 15,800 12,100
ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทุกมื้อ ไม่มีที่นั่งบนรถโค้ช โปรดสอบถาม
08-13 มิ.ย. 22-27 มิ.ย. 10-15 ก.ค. 27 ส.ค. – 01 ก.ย 24 – 29 ก.ย ผู้ใหญ่ 35,900 21,800 14,100 5,900
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 33,900 21,800 12,100
เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 28,900 16,800 12,100
ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทุกมื้อ ไม่มีที่นั่งบนรถโค้ช โปรดสอบถาม
24-29 ก.ค. ผู้ใหญ่ 37,900 23,800 14,100 5,900
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 35,900 23,800 12,100
เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 29,900 ccc 12,100
ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทุกมื้อ ไม่มีที่นั่งบนรถโค้ช โปรดสอบถาม

อัตรานี้รวม

 • บริการน้ำแร่วันละ 1 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ บ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ความคุ้มครองตามระบุในกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม)
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ หากบริการดีน่ารักประทับใจ สามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ค่าโรงแรม ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
(ค่าพักเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง)  
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชำระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกให้โดยธนาคารในต่างประเทศ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์(ถ้ามี) หากบริการดี น่ารัก สามารถให้ทิปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานได้
 
การชำระเงิน
 • บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจองต่อหนึ่งที่นั่ง
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กำหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
 • กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่าจากกรณีใด
 • กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
 • กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด
 • หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้
  • ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
  • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน ช่วงปกติ (Low Season / Basic Period)
  • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วันคริสตมาส วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็นต้น
สำคัญ เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท ฯ ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน หรือเลื่อน/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะตามกำหนดหรือออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งระหว่างทัวร์ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการใด ๆ คืน ไม่ว่าด้วยจากสาเหตุใดก็ตาม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร (จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)
 • รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น
ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด(ไป-กลับ) โดยสายการบินออลนิปปอน
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศของแต่ละสายการบิน (ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการกำหนดราคาค่าทัวร์แล้ว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บส่วนเพิ่มเติม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินออลนิปปอน น้ำหนักกระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม X 2 ใบ) หากกรณีที่น้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่ง    มีน้ำหนักเกินที่กำหนด ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎข้อกำหนดของสายการบินนั้น (ข้อกำหนดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นไปตามประกาศของสายการบิน)
ตั๋วโดยสารและสายการบิน
 • ตั๋วโดยสาร
  • การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเมื่อทำการจองทัวร์)
  • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
  • กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง
  • ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไม่รับคำขอบล็อกที่นั่ง Long Leg ผู้โดยสารต้องไปแจ้งคำขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง
  • กรณีที่บริษัททัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางในทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ
  • ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังขั้นตอนการออกตั๋วเครื่องบิน ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินนั้น ๆหรือแม้ว่าคณะทัวร์อาจยังไม่ออกตั๋วเครื่องบินแต่ผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง โปรดทราบว่าตั๋วใบนั้นจะยกเลิกไม่ได้ต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวน ไม่ว่าผู้โดยสารเดินทางหรือไม่ (เป็นเงื่อนไขเฉพาะของสายการบิน กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถยกเลิก/แก้ไขหรือขอเงินคืนได้หรือไม่)
  • การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ ในเครือ Star Alliance ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบิน
  • กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบิน
 • สายการบิน
  • สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้มีประวัติครรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดก่อนกำหนด
  • บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
  • กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
  • น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
  • กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ กว้างxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)
  • บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน