ทัวร์ญี่ปุ่น OMOTENASHI JAPAN in TOCHIGI 7 DAYS 4 NIGHTS #JPNCPX1601

฿

รหัสทัวร์ : JPNCPX1601
แต้มสะสม : 20 แต้ม

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบชูเซ็นจิ” ตั้งอยู่เชิงภูเขานันไต เกิดจากทะเลสาบที่ก่อตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต

2.นำท่านสู่ “จุดชมวิวทาดามิ” เป็นทางรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีไอสึวาคามัทสึในจังหวัดฟุคุชิม่า

3.นำท่านเดินทางสู่ “สวนดอกไม้อาชิคางะ” ตื่นตะลึงกับธรรมชาติที่คัดสรรความงดงามได้อย่างวิจิตรบรรจงสุดพรรณา… นำท่านชื่นชมความสวยงามของ “ทิวลิป

  • 79900 ฿
  • 74900 ฿
  • 62900 ฿
  • 73900 ฿
  • 68900 ฿
  • 57900 ฿
  • 52100 ฿
  • 52100 ฿
  • 40100 ฿
  • 46100 ฿
  • 46100 ฿
  • 35100 ฿
  • 8900 ฿
SKU:JPNCPX1601
Category:
Tags:,

ทัวร์ญี่ปุ่น OMOTENASHI JAPAN in TOCHIGI 7 DAYS 4 NIGHTS #JPNCPX1601

วันแรก         ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)

20:00 น.       เรียนเชิญคณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์

หมายเหตุ      เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังจากที่ผู้โดยสารทุกท่านได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที

23:15 น.       ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682

(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

วันที่สอง       ประเทศญี่ปุ่น – เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (มหานครโตเกียว)      วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ (จังหวัดโทจิกิ) – เยี่ยมชมศาลเจ้าโทโชกุ (มรดกโลก) เส้นทางสายธรรมชาติ “อิโระฮะซากะ” – อิสระถ่ายภาพริมทะเลสาบชูเซ็นจิ  เยี่ยมชมน้ำตกเคง่อน (ลิฟต์) – เมืองคินุกาว่าองเซ็น – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

06:55 น.       เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากการผ่านขั้นตอนการเอกสารตรวจคนเข้าเมือง และตรวจศุลกากรแล้ว

08:00 น.       นำท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้” ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด “โทจิกิ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือห่างจากมหานครโตเกียว ประมาณ 180 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่อุดมไปด้วยธรรมชาติแม้จะอยู่ใกล้ตัวเมือง สภาพอากาศค่อนข้างหนาวช่วงฤดูหนาว สามารถเพลิดเพลินกับน้ำพุร้อนองเซ็นในขณะที่ชมหิมะได้ สำหรับฤดูร้อนพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือจะมีอากาศเย็นเป็นพื้นที่ที่นิยมในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิในแต่ละวันนั้นแตกต่างค่อนข้างมากซึ่งทำให้สามารถที่จะปลูกพืชที่มีคุณภาพดีได้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับดอกซากุระและไม้เลื้อยในฤดูใบไม้ผลิ สีสันสวยงามของใบไม้ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี นับเป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับความสวยงามไว้เป็นระดับโลก โดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ทั้งหุบเขาจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันหลากหลาย ประหนึ่งแวนโก๊ะสาดสีลงบนผืนผ้าแห่งต้นไม้ใบหญ้าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่งดงาม

นำท่านชม “ศาลเจ้าโทโชกุ” เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีตและยังเป็นสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอะยะสุ” โชกุนผู้พลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น พร้อมสักการะเทพเจ้าคุ้มครอง และปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลื่อมใส ชมเจดีย์ 5 ชั้น สถานที่รวบรวมพระธรรมคำสอน บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า แล้วชมงานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าที่มีมากกว่า 5,000 ชิ้น แล้วตื่นตากับซุ้มประตูโยเมย์มง อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ของญี่ปุ่น และยังเป็นศิลปะชิ้นเอกและมีชื่อเสียงของประทศญี่ปุ่นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100 หัว ซุ้มประตูแมวนอนหลับ เพดานมังกรหัวเราะเป็นต้น ให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจในการบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบชูเซ็นจิ” ตั้งอยู่เชิงภูเขานันไต เกิดจากทะเลสาบที่ก่อตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซึ่งเป็นทะลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น เหนือระดับน้ำทะเล 1,270 เมตร ทำให้อากาศที่นี่เย็นตลอดปี (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและฤดูหนาว ซึ่งอาจจะมีลมพัด ทำให้รู้สึกหนาวมากขึ้น ควรเตรียมเสื้อกันลมและเสื้อกันหนาวมาให้พร้อม) ระหว่างทางท่านสามารถเพลิดเพลินกับการนั่งชมวิวบนรถบัสที่ขึ้นเขาสูงชัน ซึ่งระหว่างเส้นทางจะใช้เส้นทาง “อิโระฮะซากะ” เป็นทางโค้งหักศอกที่มีถึง 48 โค้ง ทำให้ท่านสามารถชมทัศนีย์ภาพที่สวยงามของขุนเขาและแมกไม้ที่แตกต่างตามแต่ละฤดูกาล โค้งเหล่านี้นับเป็นความมหัศจรรย์ในการสร้างทางโดยแต่ละโค้งจะมีชื่อเรียกในแต่ละตามตัวอักษรญี่ปุ่น และในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานที่พักผ่อนและรีสอร์ทมากมาย… นำท่านชมความงาม “น้ำตกเคง่อน” น้ำตกที่มีความสูงร่วม 100 เมตร เดินทางสู่จุดชมวิวโดยการลงลิฟต์โดยสารสู่เบื้องล่าง ท่านสามารถดื่มด่ำกับภาพของน้ำตกแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิด พร้อมสัมผัสกับสายน้ำที่เย็นชื่นฉ่ำใจ อิสระให้ท่านได้เลือกหามุมความงามที่ถูกใจเพื่อบันทึกภาพตามอัธยาศัย หรือจะเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อในเขตนี้ได้ตามอัธยาศัย… นำท่านเดินทางสู่เมือง “คินูกาว่าองเซ็น” เมืองที่มีชื่อเสียงด้านการอาบน้ำแร่ เมืองยอดนิยมในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ตั้งอยู่ในจังหวัดโทชิกิและไม่ไกลจากเมืองนิกโก้มากนัก ที่นี่ถือเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของเรียวกัง เพราะเป็นแหล่งที่มีน้ำพุร้อนแร่ธรรมชาติคุณภาพสูง ทำให้ที่นี่ถูกรายล้อมด้วยองเซ็นและเรียวกังมากมายที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ โดยคินูกาว่าถือเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอย่างสม่ำเสมอและมากมายทุกปี ซึ่งนอกจากเรียวกังขนาดใหญ่อันทันสมัยแล้ว ที่นี่ยังมีสวนสนุกและโรงอาบน้ำให้บริการด้วย…

นำท่านเข้าสู่ที่ KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม… บริการท่านด้วยเมนูชุดไคเซคิ เป็นชุดที่ใช้สำหรับเป็นการรับรองแขกคนสำคัญของประเทศญี่ปุ่น ชุดอาหารที่เรียกว่า “ไคเซคิ” ยังได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลก ซึ่งรายการอาหารจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล

พิเศษ  ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

หมายเหตุ      ในค่ำคืนนี้กรุณาจัด OVER NIGHT BAG สำหรับ 1 คืน เพื่อใช้สำหรับการเข้าพักในโรงแรมคืนถัดไป เนื่องจากโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นไม่มีพนักงานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมต่างจังหวัด ลิฟต์โดยสารมีขนาดเล็ก และมีผู้ใช้บริการมาก จึงไม่สะดวกในการนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน

วันที่สาม    คินุกาว่าองเซ็น – ลานผาหินล้านปี (จังหวัดฟุคุชิม่า) – หมู่บ้านโบราณโออุจิจุคุ  เยี่ยมชมสุดยอดจุดชมวิวทาดามิ – ไอซึวาคามัตสึ – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

เช้า       รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “ฟุคุชิม่า” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาคโทโฮะกุ ประมาณ 200 กิโลเมตรจากมหานครโตเกียว เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศญี่ปุ่น  แม้ว่าจะอยู่ใกล้กันกับเมืองหลวงของประเทศ แต่ก็ยังคงวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้ และนับได้ว่าเป็นจังหวัดทางอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสินค้ารวมที่ถูกส่งออกสูงที่สุดในฮอกไกโดและภูมิภาคโทโฮะกุ เพื่อนำท่านเยี่ยมชม “ลานผาหินล้านปี” ซึ่งเกิดจากการถูกกัดเซาะของกระแสน้ำจากแม่น้ำโอะคาวะ และกระแสลมเป็นเวลากว่าล้านปี จึงทำให้ลักษณะของผาหินมีรูปร่างเป็นแท่งคล้ายเจดีย์ ซึ่งเรียกว่า “โท” และ หน้าผา ซึ่งเรียกว่า “เฮะทสึริ” เป็นภาษาไอซึ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตของสวนสาธารณะโอคาวะฮาโตริ ให้ท่านได้ชื่มชมกับธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์ เลือกมุมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก… นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณโอะอุจิจุคุ” ในสมัยก่อนถือว่าเป็นเมืองแวะพักระหว่างทาง สำหรับคนเดินทางที่จะมุ่งหน้าสู่เมืองเอะโดะ ปัจจุบันที่แห่งนี้ยังถูกจัดให้เป็นสถาปัตยกรรมของชาติ อาหารที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงคือ “เนะงิโซะบะ” คือ โซบะที่ใช้ต้นหอมหนึ่งต้นเป็นตะเกียบ และเวลาทานก็ต้องทานต้นหอมไปด้วย…

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร…

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่เมือง “โอะนุมะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) เมืองเล็ก ๆ ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาและแมกไม้ เพื่อนำท่านสู่ “จุดชมวิวทาดามิ” เป็นทางรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีไอสึวาคามัทสึในจังหวัดฟุคุชิม่า และสถานีโคะอิเดะในจังหวัดนีงาตะ โดยมีความยาวทั้งสิ้น 135.2 กิโลเมตร จุดที่สามารถถ่ายภาพวิวและรถไฟที่กำลังแล่นผ่านสะพานนั้นจะเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งจากนักท่องเที่ยวและตากล้องทั้งมือสมัครเล่น และมืออาชีพ ซึ่งมักจะมาคอยเวลาและตั้งกล้องรอจังหวะที่เหมาะสม ซึ่งรถไฟจะมีวันละ 12 รอบที่ผ่านสะพานเส้นนี้ โดยแบ่งเป็นขาขึ้น 6 รอบ และขาล่อง 6 รอบ ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนความโชคดีอย่างยิ่ง ถ้าได้มีโอกาศถ่ายภาพติดรถไฟได้ด้วย รอบเวลาที่รถไฟจะวิ่งผ่านสะพาน คือ 06:30 l 07:22 l 07:39 l 09:04 l 09:17 l 13:05 l 14:22 l 15:59 l 18:13 l 19:41 l 20:58 l 22:57 น. ให้ท่านอิสระกับการถ่ายภาพและเก็บภาพความประทับใจพร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์… นำท่านเดินทางสู่เมือง “ไอซึวาคามัตสึ” ตั้งอยู่ที่จังหวัดฟุกุชิมะ ในภูมิภาคโทโฮขุ นับว่าเป็นเมืองขนาดเล็กอีกแห่งในภูมิภาคแห่งนี้ที่มีความงดงามตามธรรมชาติอยู่หลายแห่งด้วยกัน นอกจากนี้แล้วก็ยังมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน จึงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในการมาเที่ยวเมืองนี้…

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  AIZU WAKAMATSU ONYADO HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม

พิเศษ  ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม

วันที่สี่ ไอซึวาคามัตสึ – นาซึชิโอบาระ – ลิ้มลองรสชาติกับร้านขนมปังชื่อดัง “Koubou Belle Fleur” – เมืองชิโอโนะซากิ – อิสระช้อปปิ้ง “นาซึ การ์เด้น เอ้าท์เล็ต” – มหานครโตเกียว – อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัว(ไม่อั้น)

เช้า      รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองนาซึชิโอบาระ” เป็นพื้นที่รอบๆภูเขานาสุดาเกะ(Mount Nasudake) อยู่ทาง  ทิศเหนือของจังหวัดโทจิกิและเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาตินิกโก้ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสลิ้มลองรสชาติขนมปังอันแสนอร่อยนุ่มลิ้นของเมืองนาซึชิโอบาระ กับร้านขนมปังชื่อดัง “Koubou Belle Fleur” ลักษณะเฉพาะของร้านขนมปังนี้ไม่มีการเติมแต่งใดๆ เช่น สารกันบูด หรือสารสีสังเคราะห์ เน้นการใช้ของจากธรรมชาติ จะใช้ไข่ไก่ของนาซึ และครีมชีสดังเดิม อีกทั้งยังใช้วัสดุที่คัดสรรอย่างระมัดระวังเป็นอย่างดี ทำให้เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ สามารถรับประทานได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย  คติของทางร้านคือ สร้างและผลิตขนมปังด้วยความจริงใจ…

เที่ยง      อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

บ่าย        นำท่านอิสระช้อปปิ้ง “นาซึ การ์เด้น เอ้าท์เล็ต” อยู่ใน “เมืองชิโอโนะซากิ” เป็นอีกแหล่งช้อปปิ้งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ถึง 4 เท่าของโตเกียวโดม ได้มีการจัดแบ่งโซนอย่างลงตัว โดยมีการขยายพื้นที่ในช่วงฤดูร้อนปี 2555 เพิ่มเป็น 148  ร้านค้าโดยตั้งอยู่ใกล้กับ IC มีร้านค้ามากมาย อาทิ แฟชั่น กีฬา กิจกรรมกลางแจ้งและสินค้าไลฟ์สไตล์ ศูนย์อาหาร ร้านกาแฟ มีสถานที่ให้เพลิดเพลินสนุกสนานสำหรับเด็กในส่วน “คิดส์การ์เด้น” และมีสถานที่ขายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกในท้องที่และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ “LOCAL MARKET” ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก…จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน และถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง…

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร… บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัว ที่ได้คัดสรรเนื้อสัตว์เป็นอย่างดี พร้อมบริการเสริฟท่านด้วยข้าวสวยญี่ปุ่นร้อนระอุเม็ดกลมละมุนนุ่มลิ้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKYO DOME or KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   โตเกียว – ไซตามะ – คาวาโกะเอะ – วัดคิตะอิน –  หมู่บ้านโบราณสีดำ – เส้นทางถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ  – สวนดอกไม้อาชิคางะ (จังหวัดโทจิขิ)    ชมความงามของดอกทิวลิป – โตเกียว – อิ่มอร่อยกับเมนูอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างรายการทีวีแชมป์เปี้ยน และขาปูยักษ์ (ไม่อั้น)  

เช้า         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “ไซตามะ” เพื่อนำท่านสู่เมือง “คาวาโกะเอะ” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตของจังหวัดไซตามะ ได้ยังได้รับขนานนามว่าเป็นเมือง “ลิตเติ้ลเอะโดะ” อันเนื่องมากจากสภาพของการก่อสร้างบ้านเรือน และบรรายากาศโดยรอบยังคงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยเอะโดะ เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1603-1868)… นำท่านชมความงดงาม และมีเอกลักษณ์แห่ง “วัดคิตะอิน” ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งนับได้ว่าเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสวยงามเป็นวัดต้นแบบของวัดอาซากุซะในกรุงโตเกียวปัจจุบัน… นำท่านชม “โกะเฮียะคุระคัง” เป็นการลอกเลียนแบบจากกิริยาท่าทางของการดำเนินชีวิตของคนและพระสงฆ์ ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปปั้นโดยใช้เป็นตัวแทนของพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ถ่ายทอดมีถึง 538 รูปปั้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่…นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณสีดำ” เป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะในยุคสมัยเอะโดะ การสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นแบบที่เรียกว่า “คุระซึคุริ” เป็นอาคารไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย ท่านสามารถซึมซับบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นแท้… จากนั้นนำท่านสู่ย่านยาคิยะโยะโคะโจ ย่านนี้เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นในนามของ “ถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ” ที่มีร้านขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมให้เลือกซื้อกันหลากหลายชนิด อาทิ ลูกกวาด คุ๊กกี้ ขนมเค้ก ขนมแป้งทอด เป็นต้น ให้ท่านได้ชิมขนมหวานญี่ปุ่นดั้งเดิม พร้อมเลือกซื้ออย่างอิสระ…

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ “สวนดอกไม้อาชิคางะ” ตื่นตะลึงกับธรรมชาติที่คัดสรรความงดงามได้อย่างวิจิตรบรรจงสุดพรรณา… นำท่านชื่นชมความสวยงามของ “ทิวลิป”  TULIPS และ “ดอกอะเซเลีย” AZALEA [つつじ] ซึ่งเหล่าบรรดามวลดอกไม้หลากสายพันธุ์ยังคงแข่งกันเบ่งบานอวดสีสันเมื่อก้าวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ จะมีดอกไม้ที่หลายท่านไม่เคยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ด้วยสีสันสดใสสวยฉูดฉาด งดงาม และบานสะพรั่ง ช่วงประมาณกลางเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี ดอกวิสทีเรียหรือดอกฟูจิจะผลิดอกออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอย่างสวยงามเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ภายในรอบหนี่งปีเท่านั้น… (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว”

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษ (อัพเกรด) ทานไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวอย่างดี เนื้อหมูคัดพิเศษ ชุดอาหารทะเลสด กุ้งตัวใหญ่ หมึกสด ปลาปักเป้า หอยเชลล์พิเศษ ขาปูใหญ่ยักษ์ ผักสด สลัดผัก ซุป ไอศครีมและซอฟท์ดริ้งท์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKYO DOME or KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก    โตเกียว – วัดอาซากุซะ – นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ – อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – ย่านเมืองใหม่โอไดบะ – อิสระช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้ – อิสระถ่ายภาพบรรยากาศ (สะพานเรนโบว์ l รูปปั้นเทพีเสรีภาพ l หุ่นยนต์กันดั้มยูนิคอร์น ขนาดเท่าตัวจริง) – สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ 

เช้า       รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ “วัดอาซากุซะ” วัดที่ได้ชื่อว่า เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์   ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัดที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม มีชื่อว่าถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด  ของเล่น  รองเท้า  พวงกุญแจที่ระลึก  ฯลฯ   ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก…

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ย่าน “ชินจูกุ” เมืองที่การพัฒนาไม่เคยหยุดนิ่ง และยังเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมโตเกียว มีแลนด์มาร์คสำคัญคือเป็นที่ตั้งของที่ทำการรัฐบาลโตเกียว และสถานีชินจูกุก็ยังเป็นสถานีที่มีผู้โดยสารขึ้นลงมากเป็นอัดดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีมากถึง 3.5 ล้านคนต่อวัน โดยทางออกของสถานีรถไฟหลายด้าน เช่น ด้านทิศตะวันออกเปิดสู่โลกแห่งการช้อปปิ้ง พบห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำมากมาย ศูนย์กลางแห่งความบันเทิงอย่างย่านคาบุกิโจ ทางออกด้านทิศตะวันตกจะพบกับโลกแห่งธุรกิจ อาคารที่ทำการรัฐบาลโตเกียว ตึกสูง อาคารสำนักงาน และโรงแรมมากมาย… ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย มีสินค้าให้เลือกอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ฯลฯ… นำท่านเดินทางสู่ “โอไดบะ” ย่านเมืองใหม่ที่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียวโดยมีสะพานสายรุ้ง RAINBOW BRIDGE เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝั่งเมืองโตเกียวกับฝั่งโอะไดบะ

เมืองใหม่โอะไดบะ ได้ทำสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น ประกอบกับเป็นทางผ่านจากตัวเมืองไปสนามบินนานาชาตินาริตะ ทำให้โอะไดบะแห่งนี้เป็นเมืองที่ขยายออกมาเพื่อต่อยอดความเจริญของโตเกียว… ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งห้าง “ไดเวอร์ซิตี้” พลาซ่าได้รับการออกแบบให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโตเกียว ให้มีความหลากหลายและสร้างความตื่นตาตื่นใจในบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโด่งดัง และเพลินกับการช้อปปิ้ง เอ็นเตอร์เท็นเม้นท์คอมเพล็กซ์ ความบันเทิง และการพักผ่อนซึ่งจะทำให้ท่านลืมเวลากับศูนย์การค้าแห่งนี้เป็นที่ตั้งของร้านเสื้อผ้านำเข้า แบรนด์เสื้อผ้าจากญี่ปุ่นและต่างประเทศ และยี่ห้อสินค้าที่ล้ำสมัยและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร สถานที่สร้างความบันเทิงขนาดใหญ่จะให้คุณได้รับประสบการณ์หลากหลาย ศูนย์อาหารที่มีร้านอาหารขึ้นชื่อของโตเกียว หรือชั้นที่ตั้งร้านอาหารท้องถิ่นและหรูหราเย้ายวนความหิวของท่าน ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพบรรยากาศ “วิวสะพานเรนโบว์” ภาพบรรยากาศ “รูปปั้นอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ” จำลองแบบเสมือนจริงจากสหรัฐอเมริกา และ “หุ่นยนต์กัมดั้มยูนิคอร์น” ขนาดเท่าตัวจริง

ค่ำ         อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

19:30 น.       นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ” บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

วันที่เจ็ด         สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

00:20 น.       เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติญี่ปุ่น สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661

04:50 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

(ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามตามประกาศสายการบิน)

ตาราง การเดินทาง 2562 ผู้เดินทาง ราคา (บาท l ท่าน) พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
รวม +‚  ราคาทัวร์ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) ‚ ราคาตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด รวมภาษีเชื้อเพลิงแล้ว
29 มี.ค. – 04 เม.ย. ผู้ใหญ่ 79,900 52,100 27,800 8,900
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 74,900 52,100 22,800
เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 62,900 40,100 22,800
ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทุกมื้อ ไม่มีที่นั่งบนรถโค้ช 7,000
01 – 07 เม.ย. ผู้ใหญ่ 73,900 46,100 27,800 8,900
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 68,900 46,100 22,800
เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 57,900 35,100 22,800
ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทุกมื้อ ไม่มีที่นั่งบนรถโค้ช 7,000
ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด(ไป-กลับ) โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินตามประกาศของสายการบินที่ใช้ (ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการกำหนดราคาค่าทัวร์แล้ว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกว่าจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บส่วนเพิ่มเติม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขเงื่อนไขสายการบินไทย น้ำหนักกระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากกรณีที่น้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่ง มีน้ำหนักเกินที่กำหนด ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎข้อกำหนดของสายการบินนั้น (ข้อกำหนดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นไปตามประกาศของสายการบิน)
อัตรานี้รวม
 • Pocket Wifi บริการบนรถโค้ช
 • บริการน้ำแร่วันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Allianz Oasis Group Tour Asia ความคุ้มครองตามระบุในกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม)
 • กระเป๋าไฟเบอร์ล้อลากดีไซน์แบบคันชักอย่างดี สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และอะแด็ปเตอร์หัวแปลงปลั๊กไฟฟ้า
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ หากบริการประทับใจ น่ารัก สามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • ค่าโรงแรม รถโค้ชปรับอากาศ มัคคุเทศก์ไทย ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
(ค่าพักเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง) อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชำระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกให้โดยธนาคารต่างประเทศ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ หากบริการดีมีอัธยาศัยได้รับความประทับใจ สามารถให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
การชำระเงิน
 • บริษัทรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจอง/ที่นั่ง
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด
(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
 • กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่าจากกรณีใด
 • กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
 • กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด
หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้
 • ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน ช่วงปกติ (Low Season / Basic Period)
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วันคริสตมาส วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็นต้น
สำคัญ เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท ฯ ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน หรือเลื่อน/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะตามกำหนดหรือออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งระหว่างทัวร์ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการใด ๆ คืน ไม่ว่าด้วยจากสาเหตุใดก็ตาม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร (จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)
 1. รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 3. ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น
ตั๋วโดยสารและสายการบิน
 1. ตั๋วโดยสาร
1.1         การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) 1.2         ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ 1.3        กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง 1.4         ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไม่รับคำขอบล็อกที่นั่ง Long Leg ผู้โดยสารต้องไปแจ้งคำขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง 1.5        กรณีที่บริษัททัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางในทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ 1.6        ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังขั้นตอนการออกตั๋วเครื่องบิน ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินนั้น ๆหรือแม้ว่าคณะทัวร์อาจยังไม่ออกตั๋วเครื่องบินแต่ผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง โปรดทราบว่าตั๋วใบนั้นจะยกเลิกไม่ได้ต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวน ไม่ว่าผู้โดยสารเดินทางหรือไม่ (เป็นเงื่อนไขเฉพาะของสายการบิน กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถยกเลิก/แก้ไขหรือขอเงินคืนได้หรือไม่) 1.7         การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ ในเครือ Star Alliance ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบิน 1.8        กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบิน
 1. สายการบิน
2.1         สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้มีประวัติครรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดก่อนกำหนด 2.2        บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ 2.3        กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) o          น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้ o          กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ กว้างxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 2.4        บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ...ประกาศ... เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เรื่องการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 สามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น ต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือสิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพำนักในญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) ทางคอมแพ็ค และ/หรือหัวหน้าทัวร์ ตลอดจนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ไม่สามารถให้การรับรองการเข้าประเทศแก่ผู้เดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือที่ได้มีการชำระเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้แต่ประการใด ในการซื้อบริการกับทางคอมแพ็คอย่างหนึ่งอย่างใด คอมแพ็คถือว่าท่านรับทราบเงื่อนไข ที่ทางคอมแพ็คกำหนดขึ้นแล้วทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ