ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER HOT PROMOTION 6DAYS 3NIGHTS #JPNCPX1606

฿

รหัสทัวร์ : JPNCPX1606

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.เยี่ยมชม “ปราสาทวาคายาม่า” ถูกสร้างขึ้นในปี 1585 ตามคำสั่งของโชกุนโตโยโตมิ ฮิเดะโยชิ

2.ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังและสัตว์น้ำใต้ท้องทะเล

3.เยี่ยมชม “ศาลเจ้าสุมิโยะชิ ไทชะ” หนึ่งในศาลเจ้าที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของประทเศญี่ปุ่น

  • 29900 ฿
  • 29900 ฿
  • 25900 ฿
  • 30900 ฿
  • 30900 ฿
  • 26900 ฿
  • 15000 ฿
  • 15000 ฿
  • 11000 ฿
  • 50 ฿
  • 16000 ฿
  • 16000 ฿
  • 12000 ฿
  • 2900 ฿
SKU:JPNCPX1606
Category:
Tags:, ,

ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER HOT PROMOTION 6DAYS 3NIGHTS #JPNCPX1606

วันแรก         ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)

20:00 น.     เรียนเชิญคณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ R โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ณ บริเวณด้านหน้าจุดนัดพบเคาน์เตอร์สายการบินเพื่อมอบเอกสารก่อนเช็คอิน

หมายเหตุ      เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังผู้โดยสารได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน เรียนเชิญผู้โดยสารพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที

23:00 น.        ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728

(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

วันที่สอง         ประเทศญี่ปุ่น – เกาะฮอนชู – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคันไซ (โอซาก้า)  ปราสาทวาคายาม่า (จังหวัดวาคายาม่า) – ชมการแสดงแล่ทูน่า (ตลาดคุโระชิโอะ)  เซ็นโจจิคิ (เมืองชิราฮามะ) – ร่วมสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่อาบน้ำแร่กลางแจ้งอายุมากกว่า 1,300 ปี ริมมหาสมุทรแปซิฟิก (ซื้อทัวร์เสริม) – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

06:30 น.       เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคันไซ (นครโอซาก้า) บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย

“ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคันไซ” สนามบินที่เกิดจากการถมทะเล หรือจะเรียกอีกชื่อได้ว่า “สนามบินลอยทะเล” เป็นสนามบินที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้อยู่ห่างออกไปจากตัวแผ่นดิน โดยมีสะพานข้ามทะเลไปยังตัวสนามบินไกลถึง 3,750 เมตร ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1998

นำท่านเดินทางเยี่ยมชม “ปราสาทวาคายาม่า” ถูกสร้างขึ้นในปี 1585 ตามคำสั่งของโชกุนโตโยโตมิ ฮิเดะโยชิ ในสมัยเอะโดะเคยเป็นอดีตฐานบัญชาการสำคัญของตระกูลโทคุกาว่า ปราสาทได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1958 หลังจากที่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง อาคารหลักมีความสูง 3 ชั้นและบริเวณรอบมีต้นซากุระปลูกไว้ประมาณ 600 ต้น เป็นจุดชมซากุระที่นิยมที่สุดของเมือง ภายในปราสาทเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทรัพย์สมบัติ ซากเดิมของปราสาทเก่าที่รอดพ้นจากการเผาทำลาย

นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดสดคุโระชิโอะ” เป็นตลาดสดและตลาดผักผลไม้สดขนาดใหญ่ในจังหวัด อยู่ในเขตธีมพาร์ควาคายาม่ามารีน่าซิตี้ ตลาดนี้มีสวนสนุกขนาดย่อมในธีมเมืองแถบยุโรป PORTO EUROPE มีการตกแต่งให้มีบรรยากาศเหมือนเดินเล่นในยุโรปยุคกลาง ตลาดสดนี้ถูกแบ่งเป็นส่วนของตลาดสดออกเป็น “ตลาดสด” ซึ่งจะมีอาหารทะเลสดนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นซูชิ ซาชิมิ คัตเตะด้ง ปูยักษ์ และอีกส่วนของตลาดจะเป็น “ตลาดผักและผลไม้” ซึ่งมีการนำผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดมาจำหน่ายในราคาที่พิเศษมาก ดังนั้นจะมีแม่บ้านญี่ปุ่นมาจับจ่ายซื้อสินค้าราคาถูกกลับไปบริโภคกัน

ท่านสามารถชมการแสดงโชว์แล่เนื้อปลาทูน่าแบบสด ๆ ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ซึ่งจะมีการแสดงโชว์การแล่ทูน่าเพียงวันละ 3 ครั้งเท่านั้น ด้วยปลายคมมีดที่คมกริบและทักษะการแล่ชิ้นปลาที่ชำนาญพิเศษ ท่านจะได้สนุกไปกับการดูการแสดงและเรียนรู้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของทูน่าไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังสามารถซื้อชิ้นเนื้อปลาที่ดีที่สุดจากการแล่โชว์มารับประทานสด ๆ ได้อีกด้วย

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่เมืองตากอากาศ “ชิราฮามะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการอาบน้ำแร่ธรรมชาติบริสุทธิ์ และเมืองที่ติดอันดับชายหาดสวยงามแห่งญี่ปุ่น คำว่า “ชิราฮาม่า” แปลว่า “ชายหาดสีขาว” นั่นหมายถึงว่า ท่านจะได้เห็นแนวชายหาดและเม็ดทรายสีขาวตลอดริ่มฝั่ง ชายหาดชิราฮามะนับเป็นชายหาดคู่แฝดของหาดไวกิกิของรัฐฮาวาย ได้ชื่อว่าเป็นชายหายที่สวยที่สุดในภูมิภาคคันไซ ฤดูกาลชายหาดของญี่ปุ่นจะเริ่มทุกปี โดยเริ่มต้นจากชายหาดชิราฮามะแห่งนี้เป็นที่แรกของเกาะฮอนชู ทำให้เมืองแห่งนี้เป็นที่โปรดปรานและชื่นชอบด้านการอาบแดดและว่ายน้ำอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีสถานที่เปิดสาธารณะให้นักท่องเที่ยวได้นั่งแช่เท้าในบ่อองเซ็น พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศสบาย ๆ แสนโรแมนติคและผ่อนคลายโดยการนั่งทอดอารมณ์

นำท่านสู่ “จุดชมวิวเซ็นโจจิคิ” จุดชมวิวริมทะเลที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งที่ถูกซ่อนเร้นไว้ ตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของแหลมเซะโตะซากิ เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมและคลื่นทะเลที่กัดเซาะแผ่นดิน จนเกิดเป็นลานหินลาดต่างระดับเป็นบริเวณขนาดกว้างซึ่งมีลักษณะเป็นหินทรายแบ่งเป็นชั้น ๆ จนสามารถสังเกตเห็นถึงชั้นในแต่ละชั้นของหินทรายที่ต้องใช้ระยะเวลานานนับล้านปี ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก คำว่า “เซ็นโจจิคิ” ภาษาญี่ปุ่น คือ “ขนาดพื้นที่ 1,000 เสื่อทาทามิญี่ปุ่น”

ซื้อทัวร์เสริม         นำท่านร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ “แช่บ่อน้ำแร่ธรรมชาติกลางแจ้งอายุกว่า 1,300 ปี ริมมหาสมุทรแปซิฟิก” อีกหนึ่งในสถานที่แช่น้ำแร่กลางแจ้งที่สวยงาม และอยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งอาบน้ำแร่กลางแจ้งที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่นี่มีโระเท็มบุโระ (ห้องแช่แบบเปิดโล่ง) ที่กวาดสายตามองไปทางขวามือจะพบกับมหาสมุทรแปซิฟิกอันกว้างใหญ่ เพลินไปกับประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นของการดูคลื่นทะเละซัดเข้าหินอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่แช่ในบ่อน้ำแร่ การสัมผัสกับละอองคลื่นจากน้ำทะเลที่ซัดกระทบเข้าโขดหิน ทำให้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KISHU MINABE ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

พิเศษ         โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น

มาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

วันที่สาม       ชิราฮามะ – จุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ – ล่องเรือท้องกระจกชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ  หน้าผาซันดันเบะคิ (ลิฟท์) – ตลาดสดโทะเระโทะเระขนาดใหญ่ – นครโอซาก้า 

เช้า      รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

09:45 น.       นำท่านเดินทางสู่ท่าเรื่อเพื่อนำท่าน “ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังและสัตว์น้ำใต้ท้องทะเล” (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและลมทะเล) ระหว่างล่องเรือท่านจะเห็นสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์น้ำ พืช ปะการังที่อาศัยอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ท่านจะสามารถพบเห็นฝูงปลาหลากชนิด และปะการังสีสันต่างกันออกไปใต้ท้องเรือ (การมองเห็นขึ้นอยู่กับความใสและสภาพของกระแสน้ำในแต่ละช่วงเวลา) นอกจากนี้ระหว่างล่องเรือท่านสามารถใกล้ชิดจุดชมวิว “เอ็นเกะทสึโทะ” เรียกอีกชื่อว่า “ทาคาชิมะ” อยู่ปากน้ำรินไคมีความยาว 130 เมตร สูง 25 เมตร เกาะนี้ถูกเรียกตามลักษณะของเกาะที่เห็นว่า “เอ็นเกะทสึโทะ” คือ “เกาะพระจันทร์เต็มดวง” บริเวณรูตรงกลางเปรียบเสมือนพระจันทร์เต็มดวงนั่นเอง เกาะนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่ 1 ใน 100 จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามด้วย

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         เดินทางสู่ “หน้าผาซันดันเบะคิ” กำแพงหินใหญ่ยักษ์ที่แอบซ่อนจิตวิญญาณของท้องทะเล เป็นหน้าผาสูงกว่า 50 เมตร ตั้งตระหง่านเป็นแนวยาวประมาณ 2 กิโลเมตร จากจุดชมวิวจะเห็นภาพอันเวิ้งว้างไกลสุดลูกหูลูกตาของทะเลญี่ปุ่นที่มีกำแพงหินขนาดมหึมาขวางกั้นอยู่ และนำท่านลงลิฟต์ที่มีความลึกลงไปใต้พื้นหินประมาณ 36 เมตร โดยจะใช้เวลาเพียง 16 วินาที ภายในจะมีอุโมงค์ถ้ำลึกลับที่เชื่อมออกไปสู่ทะเลซ่อนไว้ ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นทางเข้าออกของเหล่าโจรสลัด นักรบที่ต้องใช้อุโมงค์แห่งนี้เป็นที่กำบัง มีประตูเหล็กใหญ่ปิดกั้นในช่วงของน้ำขึ้นสูงหรือคลื่นลมแรง นอกจากนี้ยังมีบริเวณที่สามารถมองเห็นน้ำพุที่เกิดจากความแรงของคลื่นที่ใต้ทะเลที่พยายามซัดขึ้นบนพื้นน้ำ เกิดแรงดันที่พุ่งผ่านรูเล็ก ๆ ของโขดหิน ทำให้กลายเป็นน้ำพุที่จะเกิดขึ้นเป็นระยะในช่วงกระแสคลื่นแรง

นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดขายของสดขนาดใหญ่โทเระโทระ” ตลาดค้าอาหารสดขนาดใหญ่ในเขตญี่ปุ่นตะวันตก บริหารงานโดยสมาคมความร่วมมือด้านการประมง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 49,587 ตารางเมตร เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ของสดไปจนถึงของแห้ง ตลอดจนขนมและของฝากมากมาย โดยตลาดแห่งนี้แบ่งพื้นที่เป็นโซนต่าง ๆ เริ่มจากชั้นล่างซึ่งมีโซนขายอาหารสดและซูเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายผัก ผลไม้ส่งตรงจากไร่ของเกษตรกรในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีอาหารทะเลประเภทซูชิ ซาชิมิให้ได้ชิมกันแบบสด ๆ ให้ท่านได้เดินเล่นในตลาดพร้อมชิมอาหารตัวอย่าง ตลาดนี้มีมุมให้รับประทานอาหารได้ และยังมีมุมบาร์บีคิวให้คุณเตรียมอาหารและปรุงอาหารที่คุณซื้อที่ตลาดได้อีกด้วย มีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหลากหลายประเภท เช่น อาหารทะเลสด และพืชผลที่มีมากมายในเมืองวาคายาม่านั้นเป็นศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นนี้ อาทิเช่น อาหารสำเร็จรูป อาหารแห้ง ผลิตภัณฑ์งานฝีมือแบบดั้งเดิมรวมทั้งส่วนผสมที่สดใหม่ ตลาดของวาคายาม่าเหมาะแก่การเลือกซื้อของฝาก นอกจากนี้ยังมีเหล้าที่กลั่นในท้องถิ่น และอุเมะโบชิ (บ๊วยดองเกลือ) เป็นสินค้าขึ้นชื่ออีกด้วย นอกจากสินค้าที่มีมากมายแล้ว ท่านยังสามารถชมการแสดงการแล่ปลาทูน่าตัวใหญ่แบบสด ๆ ได้ตลอดเวลา ด้วยความชำนาญและคมมีดที่คมกริบของนักแล่ ท่านจะสามารถเห็นส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่า “โอโทโร่” ซึ่งนับเป็นสุดยอดแห่งซาชิมิเมนูยอดนิยมของนักบริโภค

นำท่านเดินทางสู่ “นครโอซาก้า” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3:00 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและอยู่ตรงกลางของประเทศ นครโอซาก้าได้รับสถาปนาเป็นเมืองและเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่ ค.ศ. 1889 ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคน ในเนื้อที่ทั้งหมดรวม 1,890 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจำนวนร้อยละ 7 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ หรือเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองรองลงมาจากมหานครโตเกียว นครโอซาก้าเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยอดีต ปัจจุบันโอซาก้ามีบทบาทสำคัญ ในฐานะเป็นที่ตั้งของบริษัทผลิตสินค้าอิเล็คทรอนิคส์ชั้นนำอีกหลายบริษัทอีกด้วย

ค่ำ        อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก AMAGASAKI VISCHIO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่       โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน    (ซื้อเพิ่มบัตรด่วนพิเศษไม่ต้องรอคิวเครื่องเล่นในสวนสนุก) หรือซื้อทัวร์เสริมอื่น

เช้า         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เที่ยง      อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

ค่ำ          อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก AMAGASAKI VISCHIO HOTEL หรือเทียบเท่า

เชิญท่านอิสระเลือกเดินทางไปยังย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงโด่งดังย่าน “อุเมะดะ” ศูนย์กลางพาณิชย์ ธุรกิจ การจราจร และอาคารสำนักงานสำคัญ สถานีรถไฟอุเมะดะ (สถานีโอซาก้า) ยังเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย อาทิ ห้างสรรพสินค้าฮันชิน ฮังคิว และห้างไดมารู รวมทั้งช้อปปิ้งมอลล์ ร้านค้าน้อยใหญ่มากมาย ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของอย่างสนุกสนาน

เลือกซื้อทัวร์เสริม ***หากมีความประสงค์จะซื้อทัวร์เสริม กรุณาซื้อล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง***

ทัวร์เสริมทุกประเภทดำเนินงานจัดการโดยบริษัททัวร์ท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น กำหนดวันทำการแต่ละทัวร์เสริมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เป็นไปตามปฏิทินงานของบริษัทท้องถิ่น มัคคุเทศก์และทีมงานใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นเป็นหลัก ไม่มีมัคคุเทศก์พูดภาษาไทย คอมแพ็คเป็นเพียงตัวแทนจำหน่าย โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

ทัวร์เสริม 01         “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” บัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุก (ราคาโปรดสอบถาม)

นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่สัมผัสการนั่งรถไฟท้องถิ่นโดยมัคคุเทศก์อธิบายวิธีการซื้อตั๋วรถไฟ (ไม่รวมในค่าบริการ) และบริการพาส่งถึงบริเวณด้านหน้าสวนสนุก (ค่าตั๋วรถไฟท่านสามารถชำระตามจริงที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถไฟด้วยตัวของท่านเอง)

ทัวร์เสริม 02         ทัวร์เดินโอซาก้า OSAKA 1 DAY WALKING TOUR รหัสการสำรองทัวร์ GDT1NP7401NNS

รวมอาหารกลางวัน [09:50-16:45 น.] ***** ทัวร์เสริมนี้เป็นการเดินชมเมืองโอซาก้า *****

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 5,000 บาท // ราคาเด็ก (อายุ 6-11 ปี) ท่านละ 4,600 บาท

ราคาเด็ก(อายุ 4-5 ปี) ชำระค่า FLOATING GARDEN ท่านละ 100 บาท ไม่มีอาหารกลางวัน

เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ได้รับบริการ

ทัวร์เสริม 03         ทัวร์บ่ายโอซาก้า OSAKA AFTERNOON WALKING TOUR รหัสสำรองทัวร์ GDT1NP7101NNS

ไม่รวมอาหารกลางวัน [12:30-16:45 น.]

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 3,290 บาท

ราคาเด็ก (อายุ 6-11 ปี) ท่านละ 2,890 บาท l เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ได้รับบริการ

ทัวร์เสริม3             ทัวร์บ่ายเกียวโต KYOTO AFTERNOON TOUR รหัสการสำรองทัวร์ BUS1NP8501NNS

ไม่รวมอาหารกลางวัน [เวลา 12:30-19:30 น.]

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 3,300 บาท

ราคาเด็ก (อายุ 6-11 ปี) ท่านละ 2,700 บาท l เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ได้รับบริการ

ทัวร์เสริม4             HIROSHIMA & MIYAJIMA 1 DAY TOUR รหัสการสำรองทัวร์ BUS1NS1101NYS

ไม่รวมอาหารกลางวัน [เวลา 08:00-21:00 น.]

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 12,900 บาท

ราคาเด็ก(อายุ 6-11 ปี)ท่านละ 10,200 บาท l เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ได้รับบริการ

วันที่ห้า    โอซาก้า – ตลาดคุโระมง – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – อิสระช้อปปิ้งรินคุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต อิสระช้อปปิ้ง เซ็นนัน อิออน มอลล์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคันไซ

เช้า       รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

“ตลาดสดคุโระมง” นำท่านเดินชมตลาดสดแต่เดิมเคยใช้ชื่อว่า “ตลาดเอ็นเมย์จิ” ในช่วงท้ายของการปกครองในสมัยเมย์จิ เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงนี้มีวัดใหญ่ที่มีชื่อว่า “วัดเอ็นเมย์จิ” เป็นตลาดสดที่จำหน่ายของดีด้านผลผลิตทางการเกษตร ผัก ผลไม้ อาหารสด ร้านเสื้อผ้า ร้านขายยา ร้าน 100 เยน ร้านดอกไม้ ร้านอาหาร อยู่รวม ๆ กัน ให้ท่านได้อิสระในการเลือกซื้อของฝาก หรือศึกษาดูวิถีชีวิตยามเช้าของคนโอซาก้าตามอัธยาศัย ซึ่งทางเดินรวมของตลาดอยู่ที่ประมาณ 600 เมตร มีร้านค้าร่วม 170 ร้านค้า โดยมีประวัติยาวนานถึง 190 ปี และได้รับสมญานามว่าเป็น “ครัวแห่งนครโอซาก้า” ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพ่อครัว แม่บ้าน ภัตตาคาร ต่างก็ออกมาจับจ่ายหาซื้อวัตถุดิบจากตลาดแห่งนี้ เพราะเชื่อกันว่าจะได้วัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพในการปรุงอาหาร ทำให้อาหารมีรสชาติที่แสนอร่อย

บ่าย       นำท่านเยี่ยมชม “ศาลเจ้าสุมิโยะชิ ไทชะ” หนึ่งในศาลเจ้าที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของประทเศญี่ปุ่น สร้างขึ้นในศตวรรตที่ 3 มีสถาปัตยกรรมเฉพาะตัว เรียกว่า “สุมิโยชิซึคุริ” (SUMIYOSHI ZUKURI) ซึ่งไม่เหมือนกับรูปแบบศาลเจ้าของที่อื่น ๆ ในทวีปเอเชีย และอีก 2 ศาลเจ้าที่อยู่ในบริเวณเดียวกันก็มีสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวญี่ปุ่นโบราณ ศาลเจ้าอิเสะเป็นแบบชินเมะอิซึคุริ (SHINMEI ZUKURI) และศาลเจ้าอิสึโมะไทชะเป็นแบบไทชาซึคุริ (TAISHA ZUKURI) สถาปัตยกรรมไสตล์สุมิโยชิซึคุริ (SUMIYOSHI ZUKURI) นี้มีหลังคาเป็นลักษณะตรง แตกต่างจากหลังคาโดยทั่วไปที่จะมีโค้ง และจั่วด้านบนตกแต่งด้วยไม้ไขว้คล้ายรูปกากบาทและมีไม้ท่อนเล็ก ๆ 5 ท่อนวางแนวขวางไปตามยาวของหลังคา และจุดเด่นอีกอย่างของศาลเจ้านี้คือจะมีทางเข้าอยู่ด้านใต้หน้าจั่วของหลังคา และมีรั้วล้อมรอบ ศาลเจ้าสุมิโยะชินี้เป็นศาลเจ้าหลักและมีชื่อเสียงมากกว่าศาลเจ้าอื่น ๆ ในญี่ปุ่น ภายในจะเป็นที่ตั้งของเทพคามิ (เทพเจ้าชินโต) ซึ่งคอยให้ความคุ้มครองแต่เน้นการเดินทางของชาวประมงและชาวเรือ ดังนั้นท่านจึงสามารถพบเห็นศาลเจ้ารูปแบบนี้ได้โดยมากที่บริเวณใกล้กับท่าเรืออื่น ๆ

เที่ยง        อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

บ่าย          นำท่านสู่ “คันไซ” เพื่อให้ท่านสนุกกับการจับจ่ายซื้อสินค้าชั้นนำแบรนด์เนม “ริงคุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต” ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนคุณแปลกใจแหล่งรวมพลของแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก ทั้งแฟชั่นนำสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกค่ายที่พร้อมใจกันมาลดราคากัน อาทิ COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS และสินค้าแเบรนด์เนมต่าง ๆ

“เซ็นนันอิออนช้อปปิ้งมอลล์” ห้างช้อปปิ้งที่มีขนาดใหญ่สุดในแถบภูมิภาคคันไซ อิสระให้ทุกท่านได้สนุกและเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้านค้า 100 เยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้ดี ๆ และของฝากได้อย่างจุใจ นอกจากนี้ยังมีโซนซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื้อชา กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม ผลไม้ ฯลฯ

ค่ำ       อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

19:30 น.       นำท่านสู่ “ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคันไซ” ท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นเองทางตะวันออกเฉียงใต้ของอ่าวโอซาก้า

วันที่หก       ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคันไซ – ประเทศไทย – สนามบินสุวรรณภูมิ 

00:55 น.      เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย) โดยสายการแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727

04:40 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ

 

ตาราง การเดินทาง 2562 ผู้เดินทาง ราคา (บาท l ท่าน) พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวม +‚  ราคาทัวร์ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) ‚ ราคาตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด รวมภาษีเชื้อเพลิง
14-19 พ.ค. ผู้ใหญ่ 29,900 15,000 14,900 2,900
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 29,900 15,000 14,900
เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 25,900 11,000 14,900
ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียง ไม่มีบริการอาหารทุกมื้อ ไม่มีที่นั่งรถโค้ช 3,000
13-18 พ.ค. 22-27 พ.ค. 28 พ.ค. – 02 มิ.ย. 11-16 มิ.ย. 25-30 มิ.ย. 10-15 ก.ค. ผู้ใหญ่ 30,900 16,000 14,900 2,900
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 30,900 16,000 14,900
เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 26,900 12,000 14,900
ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียง ไม่มีบริการอาหารทุกมื้อ ไม่มีที่นั่งรถโค้ช 3,000
 

อัตรานี้รวม

 • บริการน้ำแร่วันละ 1 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ บ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ความคุ้มครองตามระบุในกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม)
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ หากบริการดีน่ารักประทับใจ สามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ค่าโรงแรม ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
(ค่าพักเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง)  
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชำระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกให้โดยธนาคารต่างประเทศ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์(ถ้ามี) หากบริการดีมีอัธยาศัยได้รับความประทับใจ สามารถให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
 
การชำระเงิน
 • บริษัทรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจอง/ที่นั่ง
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด
(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
 • กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่าจากกรณีใด
 • กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
 • กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด
 • หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้
  • ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
  • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน ช่วงปกติ (Low Season / Basic Period)
  • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วันคริสตมาส วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็นต้น
  สำคัญ (เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท ฯ ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน หรือเลื่อน/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง
 • (กรณีที่ท่านซื้อ/ออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะตามกำหนดนัดหมายหรือออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการใดก็ตามระหว่างทัวร์ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการใด ๆ คืน ไม่ว่าด้วยจากสาเหตุใดก็ตาม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร (จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)
 • รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น
ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด(ไป-กลับ) โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศของแต่ละสายการบิน (ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการกำหนดราคาค่าทัวร์แล้ว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บส่วนเพิ่มเติม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม X 2 ใบ) หากกรณีที่น้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่ง    มีน้ำหนักเกินที่กำหนด ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎข้อกำหนดของสายการบินนั้น (ข้อกำหนดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นไปตามประกาศของสายการบิน)

ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด(ไป-กลับ) โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินตามประกาศของสายการบินที่ใช้ (ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการกำหนดราคาค่าทัวร์แล้ว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกว่าจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บส่วนเพิ่มเติม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย น้ำหนักกระเป๋าเดินทางจำต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากกรณีที่น้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนด ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎสายการบิน (ข้อกำหนดด้านน้ำหนักอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยยึดตามประกาศของสายการบินปัจจุบันเท่านั้น)
  ตั๋วโดยสารและสายการบิน
 • ตั๋วโดยสาร
  • การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเมื่อทำการจองทัวร์)
  • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
  • กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง
  • ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไม่รับคำขอบล็อกที่นั่ง Long Leg ผู้โดยสารต้องไปแจ้งคำขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง
  • กรณีที่บริษัททัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางในทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ
  • ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังขั้นตอนการออกตั๋วเครื่องบิน ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินนั้น ๆหรือแม้ว่าคณะทัวร์อาจยังไม่ออกตั๋วเครื่องบินแต่ผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง โปรดทราบว่าตั๋วใบนั้นจะยกเลิกไม่ได้ต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวน ไม่ว่าผู้โดยสารเดินทางหรือไม่ (เป็นเงื่อนไขเฉพาะของสายการบิน กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถยกเลิก/แก้ไขหรือขอเงินคืนได้หรือไม่)
  • การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ ในเครือ Star Alliance ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบิน
  • กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบิน
 • สายการบิน
  • สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้มีประวัติครรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดก่อนกำหนด
  • บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
  • กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
  • น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
  • กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ กว้างxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)
  • บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน