ทัวร์บาหลี WONDERFUL INDONESIA สุราบาย่า – โบรโม่ 4 วัน 3 คืน #BALMRM2703

฿

รหัสทัวร์ : BALMRM2703
แต้มสะสม : 10 แต้ม

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.ท่านเยี่ยมชมสถานที่ บ่มใบยาสูบและม้วนใบยาสูบเป็นซิการ์ SAMPOERNA HOUSE (CIGARETTE MUSEUM)

2.ท่านออกเดินทางด้วยรถจี๊ป 4×4 ขึ้นไปสู่จุดชมวิวของ ภูเขาไฟโบรโม่

3.นำท่านสู่ย่าน  ไชน่า ทาวน์ ซึ่งเป็นย่านพื้นเมืองเก่า มีตึกเก่าสมัยฮอลันดาหลายตึก

  • 29900 ฿
  • 28900 ฿
  • 27900 ฿
  • 31900 ฿
  • 30900 ฿
  • 29900 ฿
  • 4500 ฿
SKU:BALMRM2703
Category:
Tags:, , , , , ,

ทัวร์บาหลี WONDERFUL INDONESIA สุราบาย่า – โบรโม่ 4 วัน 3 คืน #BALMRM2703

วันแรก     กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า สุราบายา

11.30 น.      คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

14.10 น.      ออกเดินทางสู่ จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA867

*** (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )***

17.45 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา **รอเปลี่ยนเครื่อง**

20.05 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองสุราบายา โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA328

*** (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )***

21.45 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติจูอันดา เมืองสุราบายา เป็นเมืองที่มีความสำคัญสูงสุด ของจังหวัดชวาตะวันออก คู่กับเมือง จาการ์ต้า เมืองหลวงของอินโดนีเซีย “สุราบายา” ได้ชื่อว่าเมืองแห่งวีระชน เนื่องจากในอดีตชาวสุราบายา ได้ต่อสู้ต่อข้าศึกปกป้องแผ่นดินมาโดยตลอด สุราบายาประกอบด้วย คนหลายเชื้อชาติ ทำให้มีความหลากหลายทางศาสนาใหญ่เป็นอันดับสองของอินโดนีเซียและเป็นท่าเรือที่สำคัญของชวาตะวันออก

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บริการอาหารค่ำ แบบ SET BOX )

นำท่านเข้าสู่ที่พักHOTEL ARIA CENTRA  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่สอง       สุราบายา – โรงงานผลิตซิกก้า – โบรโม่

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชมสถานที่ บ่มใบยาสูบและม้วนใบยาสูบเป็นซิการ์ SAMPOERNA HOUSE (CIGARETTE MUSEUM) ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะชวา ให้ท่านได้ลองมวนใบยาสูบทำเป็นซิการ์ จากฝีมือของท่านเองโดยที่ท่านไม่ต้องไปถึงแมกซิโกหรือบราซิล

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านเดินทางออกจากตัวเมืองมุ่งหน้าสู่เมืองโปรโบลิงโก ดินแดนแห่งภูเขาไฟ ผ่านหมู่บ้านต่างๆ ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชนพื้นเมืองตลอดเส้นทาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 – 3 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านและนั่งรถขึ้นเขาต่อไปยังหมู่บ้านเซโมโร ลาวัง หมู่บ้านที่ใกล้ลมหายใจเทพเจ้า  จากนั้นเข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนจากการเดินทางอันแสนเหนื่อยล้า รอรับรุ่งอรุณอันแสนประทับใจ

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LAVA VIEW LODGE HOTELหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่สาม   ภูเขาไฟโบรโม่ – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – สุราบายา – ไชน่าทาวน์ วัดจีน Hong Tiek Hian Temple

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

03.00 น. รุ่งอรุณ รับวันใหม่ นำท่านออกเดินทางด้วยรถจี๊ป 4×4 ขึ้นไปสู่จุดชมวิวของ ภูเขาไฟโบรโม่ ที่ยอดเขาพีนาจากัน ที่มีความสูง 2,700 เมตรจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงที่สุด สามารถเห็นภาพที่งดงามและน่าตื่นเต้นเมื่อยามพระอาทิตย์ขึ้น แสงแรกของดวงสุริยันกระทบยอดเขาปากปล่องภูเขาไฟ ใกล้พอที่จะเห็นลมหายใจของ     โบรโม่ วิวที่เรียงรายกันของภูเขาไฟในมุมสูง ชมความงดงามของภูเขาไฟตั้งแต่ปล่องภูเขาไฟโบรโม่ จนถึงเขาลูกใหญ่ที่เห็นอยู่ไกลๆ คือเขา “ซีเมรุ” (Gunung Semeru) หรือ “เขาพระสุเมรุ” ภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์และสูงที่สุดบนเกาะชวา ภูเขาไฟ ซีเมรุ (เปลี่ยนชื่อมาจาก เขาพระสูเมรู ของ ฮินดู) ซึ่งยังคงปล่อยควัน ออกมาเป็นระยะๆ เป็นวิวที่สวยงาม ขนาดที่ว่า ลืมหายใจเลยทีเดียว หลังจากนั้นก็ใช้รถจี๊บคันเดิม ลงจากยอดเขาพีนาจากัน ลงไปในแอ่งทะเลทราย ของปล่องภูเขาไฟโบรโม่ จนถึงปากปล่อง ภูเขาไฟ ที่พ่นควันขาวออกมา นำท่านเปลี่ยนเป็นนั่งม้าสู่ปากปล่องภูเขาไฟโบรโม่ ให้เวลาทุกคนได้เก็บภาพถ่ายความประทับใจกันอย่างเต็มที่ ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก ให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างเต็มที่ ได้เวลาสมควร เดินทางกลับสู่เมืองสุราบายา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 – 3 ชั่วโมง)

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างเดินทางสู่สุราบาย่า

บ่าย        ระหว่างทางแวะชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ณ โรงงานผลิตเครื่องหนังTANGGULANGIN LEATHER INDUSTRY ที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของเกาะชวา เดินทางถึงเมืองสุราบายา นำท่านสู่ย่าน  ไชน่า ทาวน์ ซึ่งเป็นย่านพื้นเมืองเก่า มีตึกเก่าสมัยฮอลันดาหลายตึก มีความสวยแปลกตาไปจากตึกอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ บริเวณนี้ นำท่านชมวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในสุราบายา HONG TIEK HIAN TEMPLE ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ ไชน่าทาวน์ วัดนี้สร้างโดย ทหารกล้าของจักรพรรด์กุบไลข่าน ในสมัยราชอาณาจักรมัชปาหิต (Majapahit Kingdom) นำท่านสู่ ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง “Mirota Shop” ซึ่งได้รวบรวมสินค้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพทุกชนิดที่ผลิตในเกาะชวา เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากอย่างจุใจ

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักHOTEL ARIA CENTRA  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่สี่        สุราบายา – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ นามบินสุราบายา เพื่อทำการเช็คเอกสารและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

08.40 น.      ออกเดินทางสู่ จาการ์ต้า โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA309

*** (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )***

10.15 .    เดินทางถึง สนามบินจาการ์ต้า ***รอเปลี่ยนเครื่อง

12.50 .      ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA868

*** (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )***

16.25 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ -ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ)ชำนาญเส้นทางคอยบริการ -ออกเดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป  มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยและไกด์ท้องถิ่นชำนาญเส้นทางคอยดูแล
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก ห้องละ 2-3 ท่าน เด็ก อายุ 2-12 ปี พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
พักกับ 1 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
24-27 ม.ค.62 31 ม.ค.-03 ก.พ.62 14-17,17-20 ก.พ.62 27 ก.พ.-02 มี.ค.62 07-10,14-17,21-24,28-31 มี.ค.62 05-08,25-28 เม.ย. 62 28 เม.ย.-01 พ.ค. 62 09-12,17-20 พ.ค. 62 30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62 06-09,13-16,20-23,27-30 มิ.ย. 62 04-07,14-17,26-29 ก.ค. 62 29,900 28,900 27,900 4,500
เทศกาลสงกรานต์ 13-16 เม.ย. 62 14-17 เม.ย. 62 31,900 30,900 29,900 4,500
โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สลับที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม
 
อัตรานี้รวม þค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ þค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ þค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน) þค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า) þโรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) þค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง þค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. þค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน þค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) อัตรานี้ไม่รวม ýค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว ýค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ ýค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ ýค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ýค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ýค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 5 USD.x 4 วัน =  20 USD เงื่อนไขการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่าที่ตกลงกันไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ
การสำรองที่นั่งและชำระเงิน
 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
  • ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
  • ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท
  • จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)
การยกเลิก
Ø ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วัน Ø คืนเงินมัดจำทั้งหมด
Ø ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วัน Ø หักเงินค่าทัวร์ 50%
Ø ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน Ø หักเงินค่าทัวร์ 75%
Ø ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง Ø หักเงินค่าทัวร์ 100%
Ø กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
  ตั๋วเครื่องบิน
 • ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกำหนด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก
 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
 • กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง