ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน #EURGR8703

฿

รหัสทัวร์ : EURGR8703

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.อุทยานฟรอกเนอร์ หรือ สวนหิน (Frogner Park) อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดง ถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อ   ดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์

2.เมืองคาร์สตัด (Karlstad) เมืองสวยริมทะเลสาบแวเนิร์น ประเทศสวีเดน ได้รับการขนานนามว่าไวกิ้งแห่งสแกนดิเนเวีย ผ่านทะเลสาบน้อยใหญ่แสนสวย ให้ท่านได้ผ่านชมวิวอัน  สวยงามตลอดสองข้างทาง

3.ย่านเอเคอร์ บรูค (Aker Brygge) และที่ตั้งของศาลาว่าการ (City Hall) แนว   อาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วย น้ำพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดู กลมกลืน ใกล้กันเป็น The Nobel Peace Centre

  • 65555 ฿
  • 63555 ฿
  • 15000 ฿
SKU:EURGR8703
Category:
Tags:, , ,

ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน #EURGR8703

วันแรก         กรุงเทพฯ – โดฮา – สต๊อกโฮล์ม

18.00 น.                  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways   (QR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

21.05 น.                 ออกเดินทางสู่ สต๊อกโฮล์มโดยเที่ยวบินที่ QR 839/QR 169 (21.05 – 00.05 น. / 01.50 – 07.15 น.)   แวะพักและรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  บริการอาหาร และเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

วันที่สอง   เนินเขา FJALLGATAN – ซิตี้ฮอลล์ – ห้าง NK – ย่าน Sergel Square – เมืองเก่ากัมล่าสแตน (สวีเดน)

07.15 น.                 คณะเดินทางถึง สนามบิน อาลันดา กรุงสต๊อกโฮล์ม  (Stockholm) เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่ง ล้อมรอบด้วยทะเลสาบมาร์ลาร์ จนได้รับสมญานามว่าเป็น นครแห่งน้ำ หรือ เวนิสแห่งยุโรป นำท่านผ่านพิธีการทางสนามบิน พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ รถโค้ชปรับอากาศพร้อมคนขับผู้ชำนาญเส้นทาง  รอรับท่านที่สนามบิน  จากนั้นนำท่านเริ่มต้นการท่องเที่ยวที่จะทำให้ท่านประทับใจไปแสนนาน ด้วย    การนำท่านชมความงามของกรุงสต๊อกโฮล์ม  นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว บนเนินเขาถนน FJALLGATAN ชม  ความสวยงามจากบนมุมสูงของ กรุงสต็อกโฮล์ม  เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุด  แห่งทะเลบอลติก” เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษ   ที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรม    ผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง  รวมทั้งปราสาทราชวัง   ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากนั้นนำ   ท่านเข้าชม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม หรือ ซิตี้ฮอลล์ ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดย   สถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วย   หินโมเสก สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1911 ซึ่งใช้ปัจจุบันเป็นสถานที่ จัดงานเลี้ยงฉลองผู้ที่ได้รับ     รางวัลโนเบล ภายในห้อง GOLDEN HALL ที่ประดับประดาด้วยโมเสกทองคำนับล้านชิ้น สวยงาม วิจิตรตระการตายิ่งนัก

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

บ่าย          จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซึ่งเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือหรือ ย่าน  Walking Street Sergel Square อันทัน สมัยอิสระตามอัธยาศัยกับการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง หรือ  จะเลือกมุมสวยๆ นั่งจิบน้ำชาหรือกาแฟในย่านนี้  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินเล่น ย่านเมืองเก่ากัม ล่าสแตน นำท่านชมพระราชวังหลวง พระบรมมหาราชวังสตอกโฮล์ม (Stockholms Slott) เป็น  พระราชวัง  สไตล์บาโรก ตั้งอยู่ในเขต Old Town ของสตอกโฮล์ม ที่นี่สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ 1700  โดยปัจจุบันเป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของราชวงศ์สวีเดน โดยพระราชวังสูง 7 ชั้นที่แบ่งออกเป็น      600 ห้อง จากนั้นให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกันตามอัธยาศัย

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ Quality Hotel Globeหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สาม    สต๊อกโฮล์ม – เออเรโบร – ปราสาทเออเรโบร – คาร์สตัด – วิหารแห่งคาร์สตัด – Town square  (สวีเดน)

เช้า        รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม Buffet

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เออเรโบร (Orebro) เมืองเอกของมณฑลเออเรบรู ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของ  ทะเลสาบเยลมาเรน เป็นสถานที่มีการประชุมครั้งสำคัญหลายครั้ง รวมทั้งการประชุมแห่งชาติใน ค.ศ.  1810 ซึ่งเป็นการรับเลือกมกุฎราชกุมารแห่งสวีเดน ซึ่งต่อมา ภายหลังได้ครองราชย์เป็นพระเจ้าชาร์ลที่    14 นำท่านแวะถ่ายรูปที่ระลึกกับ ปราสาทเออเรโบร (Orebro Castle) และสำนักงานของ หนังสือพิมพ์  Allehanda Borgen ซึ่งแต่เดิมเป็นอาคารของธนาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

บ่าย       นำท่านเดินทางกันต่อสู่ เมืองคาร์สตัด (Karlstad) เมืองสวยริมทะเลสาบแวเนิร์น ประเทศสวีเดน ได้รับ การขนานนามว่าไวกิ้งแห่งสแกนดิเนเวีย ผ่านทะเลสาบน้อยใหญ่แสนสวย ให้ท่านได้ผ่านชมวิวอัน สวยงามตลอดสองข้างทางเมืองตากอากาศอันมีชื่อเสียงของประเทศสวีเดนและพักให้ท่านได้เปลี่ยน อิริยาบถจากการเดินทาง พร้อมเดินเล่นถ่ายรูปซื้อของฝากของที่ระลึก เมื่อถึงเมืองคาร์สตัดนำท่านชม  ความสวยงามของเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ KLARALVEN ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของสวีเดน นำท่าน    ชมย่านเมืองเก่าพร้อมชมวิหารแห่งคาร์สตัดที่สร้างตั้งแต่ยุคกลางถือได้ว่าเป็นโบสถ์สไตล์บารอคแห่ง แรกของเมือง มีความสวยงามในแบบของชาวสแกนที่จะเน้นสีขาวเป็นหลัก จากนั้นชมจัตุรัสใจกลาง เมือง Town square ศูนย์รวมความเจริญตั้งแต่โบราณเป็นที่ตั้งของศาลากลางของเมืองที่สวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายภาพที่ระลึกพร้อมเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ Scandic Karlstad Cityหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สี่      คาร์สตัด – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ย่านคารลโจฮันเกท (นอร์เวย์)

เช้า        รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม Buffet

เดินทางสู่ กรุงออสโล เมืองที่ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อ 60 ปีก่อน ซึ่งในอดีตเมื่อครั้งที่นอร์เวย์อยู่ในอารักขา  ของอาณาจักรเดนมาร์ก นอร์เวย์ได้ย้ายเมืองหลวงถึง 2 ครั้งจากกรุงทรอนโฮลม์มาเป็นกรุงเบอร์เกน  ก่อนจะมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบัน ตั้งอยู่ริมฝั่งออสโลฟยอร์ด เขตท่าเรือคึกคักไปด้วยผู้คน และ   นักท่องเที่ยว ระหว่างทางชมความงามสองข้างทางสวยงามแปลกตาด้วยทิวทัศน์แบบสแกนดินเนเวีย เป็นที่ราบสลับภูเขาสูงมีแม่น้ำ และทะเลสาบอยู่ตลอดทางตามอัธยาศัย

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านชม อุทยานฟรอกเนอร์ หรือ สวนหิน (Frogner Park) อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรม   อันแสดง ถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อ  ดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ ชมผลงานน้ำพุวงจรชีวิตที่มีความหมายสอนใจ โดย เฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตรที่เป็นรูปคนจำนวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสา และเป็น  ประติมากรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด จากนั้นอิสระให้ท่านได้      เดินเที่ยว ย่านคาร์ลโจฮันเกท ถนนคนเดิน และย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล ตรงปลายถนนเป็น   ที่ตั้งของพระราชวังหลวงสร้างโดยพระเจ้าชาร์ลที่ 3 ปัจจุบันเป็นที่ประทับของราชวงศ์  นอกจากนี้ยังมี    ร้านค้าต่าง ๆ โรงแรม พิพิธภัณฑ์  ร้านอาหารตั้งเรียงรายจนสุดถนน

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ Scandic Helsfyr หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า   พระราชวังหลวง – อาคารรัฐสภา – ปราสาทAkurshus – โอเปร่าเฮาส์ – ย่านเอเคอร์บรูค – เรือ DFDS

เช้า           รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนทีโรงแรม Buffet

นำท่านเที่ยว กรุงออสโล ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวัง อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุ   กว่า 100 ปีต่างๆ อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของเมือง จากนั้นนำท่านชมด้านหน้า ปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนส  ซองส์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1648  สร้างเป็นฐานบัญชาการป้องกันเมืองจากการรุกรานของชาวสวีเดน   รวมถึงเคยใช้เป็นคุกสำหรับขังนักโทษ อิสระให้ท่านถ่ายภาพด้านหน้าซึ่งตั้งอยู่ติดกับฟจอร์ทอัน  สวยงาม  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ  โอเปร่าเฮาส์ ซึ่งสร้างขึ้นด้วยสไตล์โมเดิร์นเมื่อปี 2007 ได้รับ   รางวัลการออกแบบระดับโลกมากมาย

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         หลังอาหารนำท่านสู่ ย่านเอเคอร์ บรูค (Aker Brygge) และที่ตั้งของศาลาว่าการ (City Hall) แนว  อาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วย น้ำพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน ใกล้กันเป็น The Nobel Peace Centre สถานทีทีมีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัล โนเบลสาขาสันติภาพอันทรงเกียรติ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย ได้เวลา  นัดหมายนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ

15.30 น.     เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ,    ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1   คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)

18.00 น.        รับประทานอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

นำคณะพักบน เรือสำราญ SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise) ห้องพักคู่

วันที่หก    โคเปนเฮเกน – เงือกน้อย – ปราสาทโรเซนบอร์ก ( เดนมาร์ก )

เช้า.            บริการอาหารเช้าบนเรือ

09.00 น.                 เรือเข้าเทียบท่า ณ กรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กมหานครอันยิ่งใหญ่แห่ง                       คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย สร้างขึ้นมาอย่างยาวนานกว่า 2000 ปี นำท่านชมความงดงามของกรุง   โคเปนเฮเกน เริ่มต้นโดยการนำท่านชม เดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด รูปปั้นเงือกน้อย สร้างด้วยสำริด นั่งอยู่  บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่ง  ของเมือง สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้ว่าจ้างได้รับอิทธิพลจากนิทานของ ฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์เซน รูปปั้นแล้วเสร็จถูกนำไปแสดงในปี ค.ศ. 1913 อิสระให้ท่านเก็บภาพอ่าวโคเปน เฮเก้นอัน สวยงามด้วยบรรยากาศแบบสแกนแท้ ๆ จากนั้นไปชมน้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่  ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันมาแต่โบราณ

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        ได้เวลาอันสมควรนำท่านชมความงามของเมือง เริ่มต้นตั้งแต่อาคารรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขต    ย่านท่าเรือ ที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงรายกันอย่างสวยงาม  จากนั้นไปชม   ปราสาทโรเซนบอร์ก สร้างในสไตล์แบบดัชต์ – เรอเนสซองส์ อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี สร้างในศตวรรษที่  17 โดยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4  เพื่อเป็นสถานที่พักร้อนของราชวงศ์ นำชมรอยัลคอลเลคชั่น ที่เก็บ   เครื่องประดับมีค่าของราชวงศ์เดนมาร์ก มาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 อาทิ มหามงกุฎ,   เครื่องประดับที่ทำจากเพชรและอัญมณีต่างๆ ของแต่ละราชวงศ์ นับเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศเดนมาร์ก

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ Scandic Hvidovre หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด     ย่านนูฮาวน์(ท่าเรือใหม่) – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ถนนสตรอยก์– เดนมาร์ก – กรุงเทพ

เช้า.         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ย่านนูฮาวน์ แปลว่า ท่าเรือใหม่ เดิมเป็นท่าเรือพาณิชย์ที่ไว้สำหรับเรือจากทั่วทุกมุมโลกมา เทียบท่า บริเวณนี้จึงรายล้อมไปด้วยร้านอาหารและตึกรามบ้านช่องที่มีสีสันสดใส ในช่วงฤดูร้อน นู    ฮาวน์ เป็นที่นิยมสำหรับวัยรุ่นชาวเดนมาร์กที่นิยมมานั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ยัง เป็นที่สำหรับล่องเรือชมวิวและสถานที่ต่างๆ รอบกรุงโคเปนเฮเกนได้อีกด้วยจากนั้นอิสระให้ท่านเก็บ   ภาพบรรยากาศอันสวยงามตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (จาก  ด้านนอก) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีพระราชินีมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งราชวงศ์   เดนมาร์กประทับอยู่ มีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจำอยู่ในแต่ละจุด ดังนั้น เริ่มตั้งแต่เวลา 11.30 น.  ทหารหลวงจะเดินสว  นสนามจากพระราชวัง Rosenborg และเคลื่อนขบวนมาเปลี่ยนเวรเฝ้ายามที่หน้าพระราชวัง และจะทำการเปลี่ยนเวรยามกัน ณ เวลา 12.00 น. ของทุกวันเป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        จากนั้นอิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้า ย่านวอล์คกิ้งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของ                      โคเปนเฮเกน และอยู่ในใจกลางเมือง Strøget เป็นถนนคนเดินยาวที่สุดในโลกที่มีความคับคั่งของ ร้านค้า ตั้งแต่สินค้าราคาถูกและสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงที่สุดในโลก ถนนคนเดินนี้มีความยาว   ถึง 1.1 กิโลเมตรที่ยื่นจากศาลากลางไปยังถนน Kongens Nytorv  Strøget จึงถูกตั้งเป็นชื่อเล่นของ   ถนนคนเดินดังกล่าวตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมาและครอบคลุม ถนน 4 สายด้วยกันคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade

ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเก้น

22.35 น.        ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ QR 164/QR 832 (22.35 – 05.50 น. / 08.00 – 19.00 น.) แวะพักและรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  บริการอาหาร และเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

วันที่แปด                 กรุงเทพมหานคร

19.00  น.                เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี…พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน โดย QATAR AIRWAYS
อัตราค่าบริการ  พักห้องคู่ หรือ ห้อง 3 เตียง พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
วันที่ 17 – 24  กันยายน 65,555 15,000
วันที่ 7 – 14  ตุลาคม  (วันหยุดชดเชย)   63,555 15,000
วันที่ 22 – 29 ตุลาคม  (วันปิยมหาราช) 63,555 15,000
วันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน 63,555 15,000
วันที่ 19 – 26 พฤศจิกายน 63,555 15,000
วันที่ 3 – 10 ธันวาคม  (วันพ่อแห่งชาติ และ วันรัฐธรรมนูญ) 63,555 15,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **                                        ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** ** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ** หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม  เดินทางน้อย                      กว่า 20 ท่าน*** สำหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ * ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
 • ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะ ผ่านหรือไม่)
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE Insurance Limited (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่านใดต้องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์
  อัตรานี้ไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจำนวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 16 ยูโรต่อท่าน
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 12 ยูโร)
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์***   เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจำท่านละ 40,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000บาท) ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์ มัดจำท่านละ 40,000 บาท
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 • กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิ้วมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  • ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการและ ค่าบริการ 4,500 บาท
  • ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึ่งตั๋วกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
  • ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารไม่ของท่านไม่น่าเชื่อถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกำหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คำพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลทำให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน รายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
หมายเหตุ 
 • กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด  ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทำให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น
     
เอกสารประกอบการขอวีซ่าสวีเดน ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen ไม่รวมค่าธรรมเนียม การแปลเอกสารจากศูนย์แปล เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทำการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต)
 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
 • รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2x5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ใช้รูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป
 • สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่นๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 • เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
 • เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (เม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
 • เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
 • กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน
 • ให้แนบสำเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
 • เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผู้ที่เด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น
   เอกสารส่วนตัวทุกชนิด ต้องมีตราประทับจากทางศูนย์การแปลเท่านั้น    ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen ไม่รวมค่าธรรมเนียม การแปลเอกสารจากศูนย์แปล
 • หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) โดยไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง
 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 1 เดือน)
 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
 • กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้างให้ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง  เงินเดือน ในจดหมายรับรองการทำงานต้องมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทด้วย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานให้ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง  เงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น / พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา
 • กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อม
 • ทั้งแนบรูปถ่ายสถานที่ทำงานมาด้วย รูปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
 • หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น (กรุณานำสมุดเงินฝากเล่มจริงมาวันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
 • กรณีเงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ ห้ามทำการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)
 • การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 7 วัน เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557 สำเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 หรือ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานฑูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ทำการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซ่าต่อไปได้  หรือ ถ่ายเอกสารหน้าที่ปรับสมุดภายใน 7 วัน และถือมาเพิ่มเติมในวันที่ยื่นวีซ่า
 • กรณีที่ไม่มีการปรับสมุดบัญชีทุกเดือน ให้ขอสเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร (สเตทเม้นขอเป็นภาษาไทย)
****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ****** ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 10.1 จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)- กรณีเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
 • เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
 • กรณีมีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก
 • กรณีไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยู่บ้านเดียวกัน
กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกำหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองค่าใช้จ่ายด้วย
 • การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) (เป็นภาษาอังกฤษ) ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จำนวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557  หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557  หรือ หลังจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) โดยไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะต้องถูกต้องและตรงตามหน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นำสำเนาหน้าพาสปอร์ตไปด้วย เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการออกเอกสาร)
ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเดินทางได้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า *** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า ***** สำหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ **** ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen ไม่รวมค่าธรรมเนียม การแปลเอกสารจากศูนย์แปล