ทัวร์ยุโรป เช็ค – ออสเตรีย 8วัน สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ #EURCC5700

฿

รหัสทัวร์ : EURCC5700

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1.ชมปราสาทปร๊าก เพื่อเข้าชมความงดงามของปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขา

2.คาโลวีวารี่ เมืองแสนสวยท่ามกลางเทือกเขาอันอุดมสมบูรณ์และอากาศบริสุทธิ์มีแม่น้ำเท๊ปปล้า (TEPLA) หล่อเลี้ยงเมืองอย่างอุดมสมบูรณ์

3.ฮอลสตัท (HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ฮัลล์ชตัทท์นั้นตั้งอยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป์ที่สูงตระหง่าน ประหนึ่งดังผู้พิทักษ์ปกป้องเมืองให้ปลอดภัยจากสิ่งร้ายๆทั้งปวง

 

  • 69900 ฿
  • 61900 ฿
  • 10900 ฿
SKU:EURCC5700
Category:
Tags:,

วันพุธที่ 25 ก.ค. 2562 (1)      กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย)

21.00 น.           พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์

พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์

23.45 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา  ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS026  ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 11.30 ช.ม.)

วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 2562 (2)  ปร๊าก (สาธารณรัฐเช็ค) – สะพานชาร์ล

05.35 น.           เดินทางถึง เวียนนา  ประเทศออสเตรีย (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

09.50 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงปร๊าก สาธารณรัฐเช็ค โดยเที่ยวบินที่ OS705  (ใช้เวลาเดิน  ทางประมาณ 55 นาที)

10.45 น.           เดินทางถึงสนามบินสาธารณรัฐเช็ค หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว…

นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองกรุงปร๊าค…ชมเมือง กรุงปร๊าก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค (รับประทานอาหารเป็น Snack Box บนรถ) ท่านจะได้สัมผัสเมืองปารีสแห่งตะวันออก ชมปราสาทปร๊าก เพื่อเข้าชมความงดงามของปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขา ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 กษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของชาวเชคโกสโลวาเกีย (ชื่อในอดีต) ท่านจะได้ชมวิหารต่างๆที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณปราสาทพร้อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันน่าตื่นเต้น นอกจากนนี้…นำท่านย่ำเท้าบนอดีตตรอกหมู่บ้านช่างทองซึ่งไม่มีบ้านเลขที่หากแต่ใช้สัญลักษณ์แทน ต่อด้วยนำท่านเดินลงจากเนินปราสาทสู่ สะพานชาร์ล ซึ่งสะพานอันเก่าแก่ของชาวเช็คและยุโรปบนสะพานประดับเป็นรูปนักบุญ 26 องค์ เรียงรายอย่างสวยงาม…นำท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าชมความเก่าแก่และคลาสสิคของโบสถ์ยิว, ชมโบสถ์เซ็นต์นิโคลัส, วิหารตินส์ (TYZ CETHEDRAL) และเฝ้ารอคอยชมนาฬิกาดาราศาสตร์ที่มีอายุ 600 ปี ตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง

17.00 น.         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย / นำท่านเข้าสู่ที่พัก รร ระดับ 4 ดาว

วันศุกร์ที่ 27 ก.ค. 2562 (3) ปร๊าก – คาร์โลวีวารี่ (เมืองแห่งน้ำแร่) – พิวเซ่น – คุมล๊อฟ (มรดกโลก)

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น.    ออกเดินทางสู่ คาร์โลวีวารี่ ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติอันงดงาม / เดินทางถึง คาโลวีวารี่ เมืองแสนสวยท่ามกลางเทือกเขาอันอุดมสมบูรณ์และอากาศบริสุทธิ์มีแม่น้ำเท๊ปปล้า (TEPLA) หล่อเลี้ยงเมืองอย่างอุดมสมบูรณ์ / จากนั้นนำท่านเดินชมอาคารเก่าแก่โรงละคร ซึ่งหลากหลายไปด้วยสถาปัตยกรรม ชมโบสถ์เล็ก ๆ ประจำเมืองคาร์โลวีวารี่ และสัญลักษณ์ของเมืองที่บริเวณหน้าโบสถ์แห่งนี้ ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติ และท่านจะได้มีโอกาสชิมน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงด้วยถ้วยพิเศษ….นำท่านเดินเล่นในเมืองที่สวยงามและปลอดมลพิษและที่เมืองนี้มีชื่อเสียงอย่างยิ่งสำหรับบุคคลชั้นนำที่นิยมมาพักผ่อนตากอากาศที่เมืองแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศยามเช้าของเมืองอันแสนน่ารักแห่งนี้

10.30 น.     ออกเดินทางสู่ พิวเซ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เมืองแห่งศูนย์กลางการค้าศูนย์รวมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตเบียร์พื้นเมือง “พิวเซ่นเนอร์”

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเบียร์เมืองพิวเซ่น (พร้อมเครื่องดื่ม) อาหารพื้นเมือง พิเศษ     เมนูขาหมู

บ่าย        นำท่านออกเดินทางสู่ เชสกี้ คุมล๊อฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองเก่าแก่ที่สวยงาม คุมล๊อฟนั้นก่อตั้งเมืองปี ค.ศ.1374 อาณาเขตของเมืองอยู่ติดกับประเทศออสเตรียและเยอรมันด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน ประกอบกับความโดดเด่นของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทำให้ องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ประกาศให้เมืองคุมล๊อฟเป็น

เมืองมรดกโลก…นำท่านเข้าชม ปราสาทคุมล๊อฟ ปราสาทเก่าในยุคกลางอบอวนไปด้วยเรื่องราวของเหล่านักรบอัศวินซึ่งเป็นปราสาทที่สวยงามยิ่ง และเป็นมรดกโลกซึ่งสร้างเมื่อ ค.ศ. 1250 เป็นปราสาทใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีเวลาให้ท่านได้มีเวลาเดินชมเมืองน่ารักแห่งนี้โดยรอบ หรืออาจจะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีอยู่มากมายสองข้างทาง

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณภัตตาคาร อาหารจีน /  นำท่านเข้าสู่ที่พัก รร ระดับ 4 ดาว

วันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 2562 (4)คุมล๊อฟ– ลินซ์ (ออสเตรีย) – ซาร์ลบวร์ก

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นําท่านเดินทางสู่เมืองลินซ์เมืองหลวงของออสเตรียตอนบนในอดีต และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าดานูบ นําท่านชมเขตเมืองเก่าที่งดงามด้วยอาคารเก่าแก่ในศิลปะแบบบาร็อคและรอคโคโค นําชมจัตุรัสHauptplatzกลางกรุง และมีขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 220 เมตร ใหญ่ที่สุดของยุโรปกลาง ชมเสาหินอ่อนดรายฟาลทิกไคท์ซอยเล”(Dreifaltigkeitssaule) สูง 20 เมตร ศาลาว่าการเมืองเก่าที่สร้างในสไตล์โกธิคในต้นศตวรร

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย           สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ซาร์ลบวร์ก

ความหมายของเมืองซาลซ์บูร์กนั้นหมายถึงปราสาทแห่งเหมืองเกลือ อันเนื่องมาจาก ณ ที่แห่งนี้อุดมไปด้วยเหมืองเกลือซึ่งเมื่อสมัยยุคกลางนั้น เกลือมีค่ามากเสียกว่าทองคำด้วยซ้ำไป จึงทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นี่มีความกินดีอยู่ดี เข้าขั้นนำท่านชมป้อมโฮเฮนซาลซ์บูร์ก (Festung Hohensalzburg) เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของอำนาจทางโลกของอาร์ชบิชอปเกบฮาร์ด ( Erzbischof Gebhard) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1077 เพื่อเป็นที่พำนักหลวงและป้องกันข้าศึก แต่มาสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1681 ปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็นป้อมปราการซึ่งหลงเหลือความสมบูรณ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในมีตำหนักใหญ่ คุกใต้ดิน ห้องทรมานนักโทษ สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือเตาผิงที่ปูด้วยกระเบื้องที่มีความทนทานมาตั้งแต่ปี 1501 ที่ตั้งอยู่ในห้องทอง ( Golden room ) และในห้องยังมีภาพเขียนจากคัมภีร์ไบเบิลอีกด้วย ตั้งแต่แรกเมื่อไปถึงซาลซ์บูร์กนั้น เราไม่มีทางพลาดความยิ่งใหญ่และสง่างามของป้อมปราการนี้อย่างเด็ดขาด เพราะมันเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและมองเห็นได้แต่ไกล อิสระช้อปปิ้ง ถนนสายหลักของเมือง ถนนเกไทรเดร้( Getreidegasse) เป็นถนนสายเล็กที่มีความงดงามมาก เพราะบ้านเรือนสองฝั่งถนนจะเป็นอาคารโบราณสไตล์เรเนซองส์ตอนปลายและบารอคตอนต้น จึงทำให้สถาปัตยกรรมที่เราเห็นนั้นมีความอลังการด้วยรายละเอียดมากมาย แต่ที่น่ารักเป็นที่สุดก็คือ ป้ายของร้านค้าที่ถนนสายนี้จะได้รับการบรรจงสร้างจากเหล็กดัดเป็นรูปทรงที่ไม่ซ้ำแบบกัน

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณภัตตาคาร อาหารจีน /  นำท่านเข้าสู่ที่พัก รร ระดับ 4 ดาว

วันเอาทิตย์ที่ 29 ก.ค. 2562 (5)       ซาร์ลบวร์ก – ฮอลสตัท – Dachstein Skywalk – ซาร์ลบวร์ก

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ฮัลล์ชตัทท์นั้นตั้งอยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป์ที่สูงตระหง่าน ประหนึ่งดังผู้พิทักษ์ปกป้องเมืองให้ปลอดภัยจากสิ่งร้ายๆทั้งปวง ที่ด้านหน้า มีทะเลสาบสุดสวยที่น้ำใสแจ๋วราวกับกระจก Hallstatter See ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut) ความน่ามหัศจรรย์ของทะเลสาบแห่งนี้ก็คือ ภาพสะท้อนของเมืองและเทือกเขาแอลป์ที่ปรากฏอยู่บนผืนน้ำยามเมื่อลมสงบนั้น มันช่างเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจในความงดงาม เสมือนว่าเรากำลังยืนอยู่ ณ เบื้องหน้าของเมืองแห่งสวรรค์ก็ไม่ปาน

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตาตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษปลาเทร้าซ์

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ ภูเขา Dachstein ขึ้นทางด้าน Sladming ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีความสวยงามมากที่สุดในประเทศออสเตรีย

นำท่านขึ้นกอนโดล่าไปยังจุดชมวิว Dachstein Skywalk http://www.derdachstein.at/en/dachstein-glacier-world/glacier-experience/skywalk หนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดในโลก อยู่เหนือน้ำทะเล2,700 เมตร เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของ Styria ประเทศออสเตรียและมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี / สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ซาร์ลบวร์ก

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณภัตตาคาร อาหาพื้นเมือง /  นำท่านเข้าสู่ที่พัก รร ระดับ 4 ดาว

วันจันทร์ที่ 30 ก.ค. 2562 (6) ซาร์ลบวร์ก – กรุงเวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงเวียนนา มหานครแห่งศิลปะและการดนตรี นครที่มีอดีตอันยิ่งใหญ่และยาวนานมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮอฟเบิร์ก

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย           นำท่านเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์  พระราชวังฤดูร้อนที่ใหญ่โตโอฬาร เข้าชมภายในพระราชวังที่เปิดห้องต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ชมทั้ง2โซน ได้แก่ โซนแรกเป็นห้องต่างๆ ของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะห้องส่วนตัวของพระราชินีอลิซาเบธ ผู้ซึ่งมีสิริโฉมอันสวยงามเป็นที่เล่าลือ มีเส้นพระเกศาสีบรอนซ์ทองยาวเกือบถึงข้อพระบาทและในโซนที่สองได้แก่ห้องกระจกที่ตกแต่งเลียนแบบพระราชวังแวซายน์ของฝรั่งเศส มีการประดับประดาด้วยศิลปะแบบร็อคโคโค่ ห้องที่ตกแต่งด้วยภาพวาดบนกระดาษจากเมืองจีนห้องที่ตกแต่งด้วยเครื่องเขินที่มีขั้นตอนการผลิตที่ต้องทำบนเรือ เพื่อป้องกันฝุ่น ห้องที่ตกแต่งด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบ เขียนภาพตกแต่งโดยบรรดาพระโอรส พระธิดาของพระราชินีมาเรียเทเรซ่า ห้องที่ตกแต่งด้วยภาพวาดจากอาหรับ ห้องพรมถักมือ และห้องอื่นๆอีกมากมาย ที่ตกแต่งด้วยภาพวาด โดยมีภาพหนึ่งที่จิตรกรได้วาดให้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในห้องสายตาของรูปและเท้าด้านซ้าย จะจับจ้องและชี้มาที่ตัวท่าน

นำท่านชมกรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ (Opera House) มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น โบสถ์คาปูซินส์ ย่านธุรกิจการค้า สภาผู้แทน ศูนย์ราชการและมหาวิทยาลัย ชมสวน STADT PARK ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์…นำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนมาเรียฮิลเฟอร์ “Mariahilfer Straße”

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ หมู่บ้าน Marchfelderhof ร้านอาหารพื้นเมืองที่ตกแต่งสไตล์ออสเตรียนโดยแท้  ชิมไวน์รสเยี่ยมกับขาหมู หรือ ไส้กรอกในรสชาติแบบเวียนนา ต้นตำรับขนานแท้ ผสมผสานและขับกล่อมด้วยดนตรีพื้นเมืองอันแสนไพเราะ / นำท่านเข้าสู่ที่พัก รร ระดับ 4 ดาว

วันอังคารที่ 31 ก.ค. 2562 (7)  เวียนนา –– ถนนคาร์ทเนอร์ – Parndof Outlet

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ท่านสู่ถนนคาร์ทเน่อร์ ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชม วิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน และของที่ระลึกต่างๆ นั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ ชมชีวิตผู้คนของชาวเวียนนาตามอัธยาศัย

ท่าน ชมมหาวิหาร เซนต์แมทเทียส และชมพระบรมราชวังสะพานอาพัทเนินเขามหาปราสาทอันเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งความเป็นมหาอำนาจของอาณาจักรออตโตร – ฮังกาเรียนในอดีตนำท่าน ช้อปปิ้งแบรนด์เนมอย่างจุใจ ณ ย่าน ถนนคาร์ตเนอร์ “Kärntnerstraße”

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย           จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่  Parndorf Outlet ให้เวลาท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมาก มาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย

20.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเวทชาท เพื่อทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ้งภายในสนามบิน

23.20 น.     เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS025

วันพุธที่ 1 ส.ค. 2562 (8)    กรุงเทพ ฯ

14:.20 น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม.

 

รหัส วันที่เดินทาง ราคาค่าทัวร์ 25 ท่านขึ้นไป เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ห้องเดี่ยว จำนวนที่นั่งที่มี
-   25 ก.ค.– 01 ส.ค. 19   69,900.- 61,900.- 10,900.- 20+1
ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง
 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศนั้นๆ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,500,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
 • ค่าวีซ่าแชงเก้นออสเตรีย
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปเจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ทิป พนักงานขับรถ
  เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม เช็ค ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน การชำระเงิน   งวดที่1: สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 25,000.- บาท    3 วันหลังจากการจอง งวดที่2: ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด   ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม ทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักเงิน 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 100%
 • หมายเหตุ
 • หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังจากได้รับการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ต ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่า จะรวมหรือแยกจากรายกาทัวร์ก็ตาม ผู้เดินทางที่ไม่สามารถ เข้า-ออก เมืองได้ เนื่องจากยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
      หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)