ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน #RUSWC4000

฿

รหัสทัวร์ : RUSWC4000
แต้มสะสม : 20 แต้ม

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.นำท่านชม “พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้

2.นำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19

3.นำท่านชม “การแสดงละครสัตว์แสนรู้” รวมทั้งมายากล และ การแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ

  • 59900 ฿
  • 14000 ฿
SKU:RUSWC4000
Category:
Tags:,

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน #RUSWC4000

วันที่01     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23.30 น.    สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์  สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ P / Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

*** ออกเดินทางวันที่ ***

27 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562

17.30 น.       สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์
สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ P / Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

20.40 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833

23.50 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่02     กรุงมอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โร่ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต

02.50 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 223

08.00 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ “เนินเขาสแปร์โร่” (SPARROW HILL) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมือง และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน ซึ่งท่านสามารถถ่ายรูปกับหนึ่งในเจ็ดตึกที่ใกล้ที่สุด คือ มหาวิทยาลัย มอสโคว์ ที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย สร้างในสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราช จากนั้น นำท่านชม “สถานีรถไฟใต้ดิน” (METRO STATION) สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม สถานีแตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อนที่สวยงาม

เที่ยง   บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านสู่ “ถนนอารบัต” (ARBAT STREET) เป็นถนนคนเดิน ยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่วงรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น อาทิ แมคโดนัล สตาร์บัค ฮาร์ดร็อคคาเฟ่ ฯลฯ และยังมีศิลปินนั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และยังมีศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย อิสระช้อปปิ้งและเดินเล่นเก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย นอกจากนี้ท่านได้ถ่ายภาพกับ “อาคารกระทรวงการต่างประเทศ” ของรัสเซียที่ยิ่งใหญ่สวยงามกับศิลปกรรมแบบสตาลินสไตล์

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่02     กรุงมอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โร่ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต

02.35 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 837

05.45 น.       เดินทางถึง กรุงโดฮอา ประเทศกาตาร์ (ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง)

06.45 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 233

11.55 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ “เนินเขาสแปร์โร่” (SPARROW HILL) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมือง และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน ซึ่งท่านสามารถถ่ายรูปกับหนึ่งในเจ็ดตึกที่ใกล้ที่สุด คือ มหาวิทยาลัย มอสโคว์ ที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย สร้างในสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราช จากนั้น นำท่านชม “สถานีรถไฟใต้ดิน” (METRO STATION) สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม สถานีแตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อนที่สวยงาม  จากนั้น นำท่านสู่ “ถนนอารบัต” เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น อาทิ แมคโดนัล สตาร์บัค ฮาร์ดร็อคคาเฟต์ ฯลฯ และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย

ช้อปปิ้ง เดินเล่นเก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย นอกจากนี้ท่านได้ถ่ายภาพกับ “อาคารกระทรวงการต่างประเทศ” ของรัสเซียที่ยิ่งใหญ่สวยงามกับศิลปกรรมแบบสตาลินสไตล์

ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก:      HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือระดับใกล้เคียง  

วันที่03     มอสโคว์ – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – จัตุรัสแดง – ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์-ชมละครสัตว์ 

เช้า  บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเซอร์กิเยฟ โปซาด” (SERGIEV POSAD) หรือ “เมืองซากอร์ส” (ZAGORSK) (70 ก.ม.) เข้าสู่โบราณสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะสอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวง 400 รูป และนักศึกษา 100 คน ชม “โบสถ์โฮลี ทรินิตี้” (THE HOLY TRINITY) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว  หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ “มอสโคว์” นำท่านเดินทางเข้าสู่ “จัตุรัสแดง” (RED SQUARE) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงจะเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช่น วิหารเซนต์บาซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด ที่มีสีสันสวยงามสดใส ชม “หอนาฬิกาซาวิเออร์” ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิกบนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิมน้ำหนัก 20 ตัน ชมห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองสร้างในปี ค.ศ.1895 จำหน่ายสินค้าจำพวก แบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม ถ่ายภาพกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ อาคารตึกสีแดง สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของรัสเซีย มีสมบัติมากกว่า 4.5 ล้านชิ้น และเอกสารกว่า 15 ล้านชิ้น อนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำมอสโคว์ “MOSKVA” เรือจะนำท่านล่องผ่านชมสถานที่สำคัญๆ หลายแห่งในกรุงมอสโคว์                

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

*** นำท่านชม การแสดงละครสัตว์ (CIRCUS) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย ***

   ***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 15 USD***

ที่พัก:      HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือระดับใกล้เคียง  

วันที่04          ตลาดสินค้าพื้นเมือง – พระราชวังเคลมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (โดยรถไฟด่วน)  

เช้า  บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ “ตลาดสินค้าพื้นเมือง” (IZMAILOVO) ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของมอสโคว์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาย่อมเยา และตัวตลาดเองก็จำลองรูปแบบอาคารสวยงามหลายแห่งของรัสเซีย มาไว้อยู่ในที่เดียวกัน ท่านสามารถหาของที่ระลึกหรือของฝาก ได้บนถนนสายนี้ เช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก, กล่องไม้แกะสลัก ที่ทำ

จากไม้เบิร์ช , หมวกขนสัตว์ ขนหมี(ขนเทียม), ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ คลุมผม (Platok), ไข่อีสเตอร์, เครื่องถม (Khokhloma), อำพัน, รองเท้าบูทรัสเซีย ที่ใส่สบายโดยไม่ต้องใส่ถุงเท้า (Valenki) ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ “พระราชวังเครมลิน” (KREMLIN PALACE นำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” (ARMOURY CHAMBER) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย เริ่มก่อสร้างตามพระบัญชาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ปัจจุบันเป็นสถานที่รวบรวมทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19

แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าพระราชวังเครมลิน ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งของแม่น้ำมอสโคว์และแม่น้ำเนกลินนายา สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ผู้ครองเมืองทุกพระองค์ จนกระทั้งยุคของซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นำท่านสู่ จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ สร้างในปี ค.ศ.1475-1479 จากนั้น ชมระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อ  นำไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความผิดพลาดระหว่างการหล่อทำให้ระฆังแตก ต่อด้วยชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเข้าชม “อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์” (Novodevichy Convent) ซึ่งสร้างในศตวรรษที่ 16 เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บารอก คอนแวนต์เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี แทน อดีตเคยเป็นที่คุมขังของพระนางโซเฟียและเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงของราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันเป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญระดับประเทศ นำท่านเข้าชม “มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์” หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR)  (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ. 1812โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่สำคัญของนิกาย รัสเซียน ออโทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ  โดยมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ MOSKVA สมควรแก่เวลา นำทุกท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก” (ST.PETERSBURG)  โดยรถไฟด่วนSAPSAN HIGH-SPEED TRAIN  เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการเดินทาง จากกรุงมอสโคว์ สู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก:     PARK INN PRE BALTIC SKAYA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง       

วันที่05    เซนต์ปีเตอร์เบิร์กพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (พระราชวังฤดูร้อน)-พระราชวังแคทเธอรีน (พระราชวังฤดูร้อน) – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)

เช้า   บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ” (PETRODVORETS) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ รู้จักเมืองนี้กันอย่างแพร่หลายว่าเป็นศูนย์รวมของสวนแห่งเมืองปีเตอร์ฮอฟ นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระตำหนักชายฝั่งของกษัตริย์รัสเซียเพื่อใช้พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ประกอบด้วยพระราชวัง น้ำพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นหนึ่งในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ำตกที่ลดหลั่นกันถึง 27 ขั้น น้ำพุตกแต่งด้วยรูปปั้นถึง 255 ชิ้น มี น้ำพุใหญ่ที่สุด และ รูปปั้นแซมซันกำลังง้างปากสิงโต ที่มีชื่อเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก BARTOLOMEO CARLO RASTRELLI เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชัยชนะเหนือสวีเดนที่ทุ่งโปลตาวา เข้าชมภายในพระราชวัง ประกอบด้วยห้องพักผ่อน 26 ห้อง อาทิ ห้องเต้นรำที่หรูหราฟู่ฟ่าด้วยศิลปะบารอก ห้องท้องพระโรงใหญ่เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง ห้องรูปภาพที่แสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลีจำนวน 368 รูป พระราชวังแห่งนี้และบริเวณใจกลางเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก 

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ “เมืองพุชกิ้น” (PUSHKIN) นำท่านเก็บภาพกับ “โบสถ์เชสมี” (CHESME CHURCH) โบสถ์แห่งการประสูติของเซนต์จอห์นเดอะแบปทิสต์ถูกสร้างขึ้นโดยสถาปนิกของรัสเซีย YURY  FELTEN ในปี ค.ศ. 1780 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของกองทัพเรือรัสเซียเหนือกองทัพเรือรัสเซียเหนือกองทัพตุรกี ที่อ่าวเชสมีในทะเลอีเจียน  นำท่านเข้าชม “พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน” (CATHERINE PALACE) ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชให้เป็นที่พักผ่อนของมเหสีองค์โปรด พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ต่อมาก็ยกให้พระธิดา อลิซาเบธ ในปี 1741 ได้ตกแต่งทำให้พระราชวังหรูหรามากขึ้นและสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นอีก ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องพักผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่ เป็นห้องที่สวยงาม ผลงานชิ้นเอกของ BARTOLOMEO CARLO RASTRELLI หน้าต่างประดับประดาด้วยกระจก เทียน ปิดทองอร่ามตามรูปแบบศิลปะบารอก ชมห้องอำพัน เป็นห้องที่มีความสวยงามที่สุดไม่ว่าจะเป็นผนังหรือรูปภาพประดับก็นำอำพันมาตกแต่งทั้งหมด ห้องอาหารค่ำสีเขียว ออกแบบโดย CHARLES CAMERON เป็นห้องที่มีลักษณะเด่นด้วยศิลปะแบบคลาสสิก จากนั้น นำชม “โบสถ์หยดเลือด” (ด้านนอก) (CHURCH OF THE SAVIOR ON SPILLED BLOOD) โบสถ์แห่งหยดเลือด สร้างเพื่อเป็นเกียรติแห่งพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1881 ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ เป็นโบสถ์ที่สวยงาม ตั้งอยู่ข้างคลอง GRIBOYEDOV ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โบสถ์ได้รับความเสียหายจากระเบิด หลังสิ้นสุดสงครามจึงได้มีการบูรณะใหม่ ปัจจุบันตั้งโดดเด่นด้วยสีสันที่สวยงามสะดุดตา ภายในของโบสถ์แห่งนี้ถูกตกแต่งกระเบื้องโมเสคอย่างสวยในสไตล์ ROMANTIC NATIONALISM ซึ่งแตกต่างจากโบสถ์อื่นๆ ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ST.PETERSBURG) ซึ่งมักจะถูกตกแต่งในสไตล์บาโรค (BAROQUE) และนีโอคลาสสิค (NEOCLASSIC) โบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียที่ถูกประดับประดาด้วยกระเบื้องโมเสค ละเอียดและสวยงามทุกตารางนิ้ว

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก:      PARK INN PRE BALTIC SKAYA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่06    พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ป้อมปีเตอร์และปอล-ช้อปปิ้งถนน NEVSKY PROSPEKT  

เช้า   บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ” (HERMITAGE MUSEUM) หรือพระราชวังฤดูหนาว แรกเริ่มในปี ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรีนได้ทรงซื้อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ชิ้น จึงต้องสร้างห้องสำหรับเก็บและแสดงภาพส่วนพระองค์ขึ้นโดยที่พระนางเรียกห้องแสดงภาพนี้ว่าเฮอร์มิเทจ มีภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีค่า งานที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาวสะสมต่อเนื่องกันมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้า เจ้านิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และได้เปิดพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่ให้คนทั่วไปเข้าชมได้ ปัจจุบันมีสิ่งของต่างๆ ที่ทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกือบ 3 ล้านชิ้น จากนั้น นำชม “จัตุรัสพาเลซ” (DVORTSOVAYA SQUARE) ซึ่งมีเสาหินอเล็กซานเดอร์ ALEXANDER COLUMN ตั้งอยู่ เป็นหนึ่งในอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อเป็นการระลึกถึงชัยชนะในสงครามเหนือนโปเลียนแห่งฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1812 เป็นเสาแห่งชัยชนะที่สูงที่สุดในโลก ทำจากหินแกรนิตแท่งเดียว

เที่ยง    บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   จากนั้นนำท่านชม “ป้อมปีเตอร์และปอล” (PETER AND PAUL FORTRESS) สิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมืองเพื่อเป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดนด้วยศิลปะบารอก ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้ บนเกาะมีวิหารปีเตอร์และปอล ซึ่งเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชจนกระทั่งกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ พระเจ้านิโคลัสที 2 และครอบครัว นำท่านเก็บภาพ “โบสถ์สมอลนี” (SMOLNY CATHEDRAL) โบสถ์สวยงามสีฟ้าขาวที่คู่ควรสำหรับเจ้าหญิงเป็นตัวอย่างอันน่าหลงใหลของสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรก สถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่สับสนวุ่นวายอยู่เบื้องหลัง อาคารแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ฟรันเชสโก บาร์โตโลเมโอรัสเตรลลี ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอาคารที่น่าทึ่งที่สุดหลายแห่งของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จากนั้น นำท่านเดินเที่ยวชม ถนน NEVSKY PROSPEKT เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของนครเซนต์
ปีเตอร์สเบิร์ก ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาว สิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโก บนถนนมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ในช่วงศตวรรษที่ 18-20 เป็นทั้งสถานที่ย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศัย พระราชวัง โรงละคร ร้านค้า โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก:     PARK INN PRE BALTIC SKAYA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่07    เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – วิหารเซนต์ไอแซก (ด้านนอก) – มหาวิหารคาซาน (ด้านนอก) เอาท์เลทวิลเลจปุกคาวา – สนามบิน

เช้า   บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม “มหาวิหารเซนต์ไอแซค” (ด้านนอก) (ST.ISAAC’S CATHEDRAL) ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก เป็นต้นแบบของที่ทำการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ถ่ายรูปที่ลานด้านหลังของมหาวิหารเซนต์ไอแซค จะมีรูปปั้นของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้นพระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบ จากนั้น นั่งรถผ่านชมเรือออโรร่า สร้างในช่วงปีค.ศ.1904-1905 ระหว่างการทำสงครามของรัสเซียกับญี่ปุ่น เป็นเรือรบโบราณที่พ่ายแพ้กลับมาเพราะล้าสมัยสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ ปัจจุบันเป็นเรือปลดระวางและทำเป็นพิพิธภัณฑ์ นำท่านชม “มหาวิหารคาซาน (ด้านนอก) (KAZAN CATHEDRAL)  ตั้งอยู่บนถนนเนฟสกี้ ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักของตัวเมือง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตรงกับช่วงปีค.ศ. 1708 ซึ่งแต่เดิมนั้นจัดได้เพียงว่าเป็นโบสถ์เล็กๆเท่านั้น โดยภายในมีรูปไอคอนและพระแม่มาเรีย (OUR LADY OF KAZAN) ที่วาดขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 ในช่วงที่กรุงมอสโกก่อตั้งเป็นเมืองหลวง โดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชได้มีพระราชดำรัสให้นำรูปไอคอนและพระแม่มาเรียนมา ได้ที่นี่ ต่อมาในสมัยการปกครองของพระเจ้าปอลด์ที่ 1 ในปีค.ศ. 1800 ได้ทำการสร้างวิหารใหม่ให้เป็นวิหารที่ใหญ่ขึ้น และสวยงามกว่าเดิม เนื่องจากที่ว่าหลังจากที่พระองค์เสด็จประพาส ณ กรุงโรมที่อิตาลีแล้วพระองค์ทรงเกิดความประทับใจในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบ อิตาลี พระองค์จึงได้นำรูปแบบดังกล่าวนั้นมาผสมผสานในการก่อสร้างมหาวิหารหลังใหม่นี้

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ “เอาท์เลทวิลเลจปุกคาวา” (OUTLET VILLAGE PULKOVO) เอาท์เลทแห่งแรกของเมืองเซนต์
ปีเตอร์สเบิร์ก มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ อาทิ ADIDAS , CALVIN KLEIN , FURLA , GEOX , GUESS , LACOSTE , NIKE , PUMA , SAMSONITE , SWATCH อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานปูลโกโว นำคณะท่านเช็คอิน

23.00 น.        เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 282

วันที่08     กรุงเทพฯ      

05.00 น.      เดินทางถึงสนามบิน กรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่องประมาณ 1 ชั่วโมง) 

08.30 น.      เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR838

19.15 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ…โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ, การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศ ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง     ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม ) พักท่านเดียว / ห้อง จ่ายเพิ่ม  
08 – 15 เมษายน // 27 เมษายน-04 พฤษภาคม 2562 59,900 59,900 59,900 14,000
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - มอสโคว์ // เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – กรุงเทพฯ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรรม์)/หากผู้เดินทางอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (ต้องซื้อประกันเพิ่ม)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • น้ำดื่มบนรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 40 ยูเอสดอลล่าร์ (ตลอดการเดินทาง)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลกท่านละ 100 บาทต่อวัน
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
เงื่อนไขการยกเลิก 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้    
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %