ทัวร์รัสเซีย PREVIET RUSSIA 9D 7N #RUSBR5000

฿

รหัสทัวร์ : RUSBR5000

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1. ชมวิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว์

2.นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือเลนินกราดเดิมเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเปรียบประดุจ“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ”

3.หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ หรือหมู่บ้านพุชกิ้น สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจ้าขุนมูลนายชั้นสูงไม่ว่าจะเป็น  อเล็กซานเดอร์ พุชกิ้น ยอดกวีเอกรัสเซีย นำท่านชม “พระราชวังแคทเธอรีน พาเลซ” ที่สวยงามหลังหนึ่งในรัสเซีย

  • 86500 ฿
  • 81500 ฿
  • 78500 ฿
  • 91500 ฿
  • 85500 ฿
  • 82500 ฿
  • 12500 ฿
  • 15000 ฿
SKU:RUSBR5000
Category:
Tag:

ทัวร์รัสเซีย PREVIET RUSSIA 9D 7N #RUSBR5000

วันแรก   กรุงเทพฯ – มอสโคว์  

07.30 น.       คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D (เช็คอินกรุ๊ป)  เคาน์เตอร์สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

10.50 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974

17.10 น.       ถึงสนามบินโดโมเดโดว่า กรุงมอสโคว์ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ชม Novodevichy Convent อารามเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่เคยเป็นที่คุมขัง พระนางโซเฟีย และบรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง ในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ที่ “เนินเขาสแปโรว์” และแวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยมอสโคว์

20.30 .      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

22.00 น.     นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Penta หรือเทียบเท่า (1)

วันที่สอง     มอสโคว์         

08.00 น.      บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม

เช้า       นำคณะชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่งประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงาม จากนั้นให้เวลาท่านอย่างอิสระ

เพื่อเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดนัดจตุจักรของกรุงมอสโคว์ ที่รวบรวมสินค้า

พื้นเมืองนานาชนิด ไว้จำหน่ายในราคาถูกสุดสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่, อำพัน ฯลฯ ตามอัธยาศัย

12.30 น.      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านเข้าชม “พระราชวังเครมลิน” สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์

รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง,ราชรถทองคำ,เครื่องบรรณาการจาก ราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่ยักษ์ และหอระฆังพระเจ้าอีวานชมระฆังยักษ์          ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

17.30 น.        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

19.00 น.       นำท่านชม ละครสัตว์บรรลือโลก รัสเซีย ที่ท่านจะเพลิดเพลินไปกับละครสัตว์  และกายกรรมที่จัดแสดงให้ชมอย่างตื่นเต้นเร้าใจ (Premier Seat)

22.30 น.       นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Penta หรือเทียบเท่า (2)

วันที่สาม    มอสโคว์ – ซาร์กอ  

08.00 น.       บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม

เช้า        นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมือง เซอร์กาเยฟโปสาด (ซาร์กอส) ZAGROSK ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร  ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่ร่มรื่นงดงามนำชมวิหารเก่าแก่ ที่สร้างในศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็นศูนย์รวมชาวศริสต์ นิกายออร์โธดอกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ชมหอระฆังเก่าแก่ BELL TOWER บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และวิหารนักบุญเซ็นต์ เซอร์เจียส

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโคว์ จากนั้น ชมเมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขา7ลูก มีแม่น้ำมอสควาไหลผ่านกลางเมือง ชมย่านธุรกิจการค้าจตุรัสแดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในมอสโคว์ต้นแบบของจัตุรัสเทียนอันเหมิน ของปักกิ่ง,วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอิวานจอมโหดประกอบด้วย หอสวดทรงหัวหอม  9 โรง  ซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นอย่างกลมกลืน ชมสุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิคที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM)   ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆ จากนั้น ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินย่าน อารบัต (ARABAT STREET) เป็นถนนที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรค คอมมิวนิสต์ ปัจจุบันถนนอารบัต กลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปิน จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ศูนย์วัฒนธรรม และโรงละคร เป็นต้น

18.30 น.        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.15 น.         นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Penta หรือเทียบเท่า (3)

วันที่สี่             มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

08.00 น.       บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม (เช็คเอาท์)

เช้า      นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติ The Pushkin State Museum of Fine Arts  หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า Pushkin Museum เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับงานศิลปะ ที่จัดแสดงงานศิลปะจากทั่วโลก

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางไปยังสนามบิน

15.00 น.       ออกเดินทางสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยสายการบิน แอร์โรฟล็อต เที่ยวบินที่ SU020

16.25น.         ถึงนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หลังรับสัมภาระเรียบร้อย รถโค้ชปรับอากาศรอรับคณะ จากนั้น นำท่านสัมผัสกับ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือเลนินกราดเดิมเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเปรียบประดุจ“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” ผ่านชม เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์ มหาราช ยอดกษัตริย์ของชาวรัสเซีย ท่าเรือพาณิชย์โบราณ, ผ่านชม มหาวิหารคาซาน ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า ปีเตอร์มหาราช จากนั้นชม เรือลาดตระเวน “ออโรร่า” ที่จอดปลดประจำการ เป็นอนุสรณ์แห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งสำคัญของชาวรัสเซีย เรือลำนี้เคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งของผู้แทนพระเจ้าซาร์ที่ส่งมาร่วมงานพระราชพิธีราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลที่ 6 ของไทย

19.00 น.          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

20.30 น.        นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Holiday Inn moskovski vorota หรือเทียบเท่า  (4)

วันที่ห้า   เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก   

08.00 น.          บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม

เช้า          ออกเดินทางสู่หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ หรือหมู่บ้านพุชกิ้น สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจ้าขุนมูลนายชั้นสูงไม่ว่าจะเป็น  อเล็กซานเดอร์ พุชกิ้น ยอดกวีเอกรัสเซีย นำท่านชม “พระราชวังแคทเธอรีน พาเลซ” ที่สวยงามหลังหนึ่งในรัสเซีย ด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองรัสเซียตามอัธยาศัย

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย      นำคณะชม วิหารเลือด (SPILLED BLOOD CHURCH) ที่สร้างขึ้นพื่อระลึกถึง พระเจ้าซาร์ อเล็กซานเดอร์ที่ 3 จากนั้น นำท่านไปยัง ย่าน ถนนเนฟสกี้ ปรอสเป็ค (NevskyProspekt) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร บนถนนมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ในช่วงศตวรรษที่ 18-20 เป็นทั้งสถานที่ย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศัยพระราชวัง โรงละคร ร้านค้า โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย ตามอัธยาศัย

18.30 น.        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

20.30 น.       นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Holiday Inn moskovski vorota หรือเทียบเท่า  (5)

วันที่หก           เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก   

08.00 น.        บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม

เช้า       นำชมความยิ่งใหญ่ของ “พระราชวังฤดูหนาว” THE HERMITAGE ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก และศิลปวัตถุล้ำค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกานกยูง,แจกันมาลาไคท์ รวมถึงวัตถุของอียิปต์โบราณ

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำคณะเข้าชม พระราชวังยูซุปปอฟ พาเลซ ของเจ้าชายฟิลิกซ์  ยูซุปปอฟราชนิกูลผู้วางแผนสังหารนักบุญคนบาป “รัสปูติน” ที่งดงามด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูหรานานาชนิด ชมโรงละครประจำพระราชวังที่ตกแต่งด้วยกำมะหยี่สีแดงสดที่ยังคงรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี พร้อมชมห้องรัสปูติน สถานที่ซึ่งจอมสะกดจิตผู้แข็งแกร่งอย่างรัสปูติน ต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่

18.30 น.      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

20.30 น.       นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Holiday Inn moskovski vorota หรือเทียบเท่า  (6)

วันที่เจ็ด  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

08.00 น.          บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม

เช้า           นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ หรือ วังเปโตร โวเรสต์ หลังจากทรุดโทรมไปในช่วงสงครามโลกที่ 2 สมัยเยอรมันยึดครอง ก็ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่จนเกือบสมบูรณ์แบบ เปโตร โวเรสต์ (ปีเตอร์ฮอฟ) พระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ตั้งอยู่อ่าวฟินแลนด์ ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตก 29 กิโลเมตร โดดเด่นเป็นพิเศษ คือ น้ำพุอลังการ (ปิดในฤดูหนาว) เดิมทีพระเจ้าปีเตอร์มหาราช สร้างวังนี้ในปี 1720 ตามแบบเรียบง่ายของสถาปนิก ฌอง บัฟติสต์ เลอบลองด์ ที่เห็นวิจิตรโอ่อ่าในขณะนี้เป็นการตกแต่งเพิ่มเติมโดยซาลีน่าอลิธซาเบธ ร่องรอยสไตล์บาร็อกเดิมอันงดงามของพระเจ้าปีเตอร์และเลอบลองด์ยังคงมีให้     เห็น ปีเตอร์ฮอฟ สร้างอยู่บนทำเลงามบนเนินธรรมชาติดุจดังแวร์ซายส์ริมทะเล การสร้างน้ำพุซับซ้อนบนเนินดินเลนชื้นแฉะเป็นเรื่องที่ยากมากในสมัยนั้น ด้านหน้าของพระตำหนักคือ สวนน้ำซึ่งมีบันใดน้ำตกใหญ่เป็นส่วนที่เด่นที่สุด พร้อมรูปปั้นแซมซันฉีกปากสิงโตด้วยมือเปล่า ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทยกับรัสเซีย

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำคณะเข้าชม มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มองต์ แฟร์ร็อง ใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และ มาลาไคท์หลากสี ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่น หนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองรัสเซียที่

ถนนเนฟสกี้ ปรอสเป็ค (NevskyProspekt) ตามอัธยาศัย

1900 น.     นำท่านชมโชว์พื้นเมือง ณ  พระราชวัง นิโคลัส พาเลซ พร้อมค๊อกเทล วอดก้า และคาเวียร์ ให้ชิมจนจุใจ

2030 น.      บริการอาหารค่ำ แบบการ์ล่าดินเนอร์ พร้อมเปียนโนบรรเลง ในพระราชวัง นิโคลัส พาเลซ

22.30น.     นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Holiday Inn moskovski vorota หรือเทียบเท่า  (7)

วันที่แปด         เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ     

08.00 น.     บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม

เช้า        นำคณะชมวิหารนักบุญ นิโคลัส St. Nicholas Naval Cathedral มหาวิหารแห่งการเดินเรือ มีผนังสีน้ำเงินที่งดงามและตั้งอยู่ริมฝั่งคลองครูย์คอฟ มหาวิหารแห่งนี้ตั้งชื่อตามนักบุญนิโคลัสซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์นักเดินเรือ และเป็นสถานที่อันเป็นที่เคารพนับถือโดยสถาบันทางศาสนาและนาวีของรัสเซีย

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            เดินทางไปยังสนาบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย

14.40 น.      ออกเดินทางไปยังกรุงมอสโคว์โดยสายการบินไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7040

1840 น.       ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975

วัที่เก้า  กรุงเทพฯ        

06.45 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

อัตราค่าบริการ สำหรับคณะเดินทาง อย่างต่ำ 20 ท่าน
กำหนดวันเดินทาง (คณะเดินทางอย่างน้อย 20 ท่าน) ราคาผู้ใหญ่ เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม เด็ก 2-12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม พักเดี่ยว เพิ่ม
01 – 09 / 04 – 12 พฤษภาคม 86,500 81,500 78,500 12,500
15 – 23 พฤษภาคม 91,500 85,500 82,500 15,000
15 – 23 มิถุนายน   ราคาสอบถาม    
13 – 21 กรกฎาคม 27 กค – 04 สค   ราคาสอบถาม    
10 – 18 สิงหาคม   ราคาสอบถาม    
*หากคณะเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน จ่ายเพิ่มท่านละ 2,000 บาท   อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร เที่ยวบินระหว่างประเทศสายการบินไทย กรุงเทพ – มอสโคว์ / มอสโคว์ – กรุงเทพ 2 เที่ยวบิน
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร เที่ยวบินภายในประเทศ สายการบินแอร์โร่ว์ฟล็อต (มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) / 1 เที่ยวบิน
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร เที่ยวบินภายในประเทศสายการบิน ไซบีเรี่ยนแอร์ไลน์ (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์) / 1 เที่ยวบิน
 • ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่ง รวม 7 คืน มอสโคว์ โรงแรม Penta หรือเทียบเท่า และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่ Holiday Inn moskovski vorota หรือเทียบเท่า
 • กาลาดินเนอร์ ในวังนิโคลัส
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่งคณะ ตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ รวมค่าเข้าชมละครสัตว์รัสเซีย
 • ค่าประกันการเดินทาง (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขประกันกลุ่มในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าทิป หัวหน้าทัวร์,ไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถท้องถิ่น
 • ค่าธรรมเนียมค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
 • ค่ากระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่า 1 ใบ นำหนักจำกัดเพียง 20 กิโลกรัม (สายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดในเรื่องน้ำหนักเกินอย่างมาก)
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เงื่อนไขการจอง
 • หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซีย สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน
 • ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย
 • การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน
 • การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฏิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจน
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ
 • เนื่องจาก บริษัทฯ ได้ทำการสำรองจ่ายค่าบริการทั้งหมดให้กับตัวแทนก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยน
 • เงินตราต่างประเทศ หรือการขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน
 • การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรายการนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการที่ท่านไม่ได้ใช้ หรือแยกออกจากคณะ หากไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการเดินทาง 10 วัน
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินการ โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และจะคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ ตามความเป็นจริงที่ได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบิน มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว
  การยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 45 วัน ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วันขึ้นไป ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 25-44 วัน หักค่ามัดจำ ท่านละ 30,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 20-24 วัน หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-9 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 14-19 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาล เป็น 1-13 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเข้าเมืองโดยเจตนา
 • ไม่สุจริต หักค่าใช้จ่าย 100%