ทัวร์รัสเซีย PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK BEAUTY OF SNOWFLAKES #RUSJV7200

฿

รหัสทัวร์ : RUSJV7200

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ

2.ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)

3.ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ (Siberian Husky Farm) สุนัขแสนรู้เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก

  • 33900 ฿
  • 35900 ฿
  • 37900 ฿
  • 5900 ฿
SKU:RUSJV7200
Category:

ทัวร์รัสเซีย PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK BEAUTY OF SNOWFLAKES #RUSJV7200

 • ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil’s Cathedral)
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
 • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ
 • ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)
 • ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ (Siberian Husky Farm) สุนัขแสนรู้เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก

วันที่1      กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) – มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

06.30 น.      คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน โอมานแอร์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

09.15 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายบิน โอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY818

14.55 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายบิน โอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY181

19.55 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดับใกล้เคียง

วันที่2      เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ – ชมการแสดงรัสเซี่ยนเซอร์คัส

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17  เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ ชม โบสถ์โฮลีทรินิตี้  (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ (Siberian Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตเมืองหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน Husky Sledding โดยที่                   ฟาร์มนี้จะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนอบอุ่น

**กิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีหิมะไม่ตกขอสงวนสิทธิ์นำท่านล่องเรือชม แม่น้ำ Moskva**

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์ นำท่านสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์ได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน แวะถ่ายรูป หน้า มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ที่นี่ จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน

เย็น              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

                   จากนั้นชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คัส เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ

***กรณีโชว์งดการแสดงซึ่งบางกรณีไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 20 USD***

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดับใกล้เคียง

วันที่3      เมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – ถนนอารบัต

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปประทับที่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวิหาร เป็นที่ตั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที่ ที่พระเจ้าซาร์ใช้ทำพิธีบรมราชาภิเษก

** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน **

ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปัจจุบันเป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทำให้ระฆังแตก ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี้ ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย เป็นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติล้ำค่าของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหร่าน

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil’s Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว์ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดให้คนจำนวนไม่น้อยที่เดินทางสู่จัตุรัสแดงแล้วจะต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กับมหาวิหารแห่งนี้ พร้อมกับการเรียนรู้ความเป็นมาอันยาวนานของสถานที่สำคัญนี้ควบคู่กันไป มหาวิหารเซนต์ บาซิล สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิก ผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995 ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้างเพื่อรำลึกถึงผู้นำคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานที่พักพิงเมื่อท่านสิ้นใจในจัตุรัสสีแดงที่เคร่งขรึมแต่ยังคงความยิ่งใหญ่ เยี่ยมชมที่นี่ด้วยความสงบเพื่อชมร่างของบุรุษผู้กล้าในอดีตซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าชมแม้ท่านจะเสียชีวิตไปถึง 90 กว่าปีแล้วก็ตาม ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ นำท่านสู่ ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม แบรนด์ดังที่มีชื่อเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) นำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย

เย็น              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

พัก Izmailovo Gamma Hotel หรือระดับใกล้เคียง

วันที่4      มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – IZMAILOVO MARKET – สนามบิน

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปด้านใน) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ำ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก จากนั้นนำท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผ้าคลุมไหล่, อำพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย นำท่านเดินทางสู่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนดเนมมากมาย อาทิเช่น BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS,

LACOSTE, BENETTON ฯลฯ

เย็น              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่5      กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

00.20 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายบิน โอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY182

09.05 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายบิน โอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY815

17.45 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ  
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียง) เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) พักเดี่ยว
เดือน พฤศจิกายน
01 – 05 พฤศจิกายน 2562   33,900 33,900 32,900 5,900
16 – 20 พฤศจิกายน 2562   33,900 33,900 32,900 5,900
เดือน ธันวาคม
04 - 08 ธันวาคม 2562 วันพ่อ 35,900 35,900 34,900 5,900
06 - 10 ธันวาคม 2562 วันรัฐธรรมนูญ 35,900 35,900 34,900 5,900
29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2562 วันปีใหม่ 37,900 37,900 36,900 5,900
30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2562 วันปีใหม่ 37,900 37,900 36,900 5,900
หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตามธรรมเนียม (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้) ท่านละ 45 USD/ทริป/ท่าน
 • เงื่อนไขการออกเดินทาง
ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน  หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รีบผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศทุกครั้ง
 • การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ
หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอแนะนำให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางประมาณ 20 วันก่อนเดินทาง หากไม่มั่นใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง
 • หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์
 • การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน (ยกเว้นหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่านภายหลัง)และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนของสายการบิน
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 2 ใบรวมกันไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้น เครื่อง 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามวันที่ระบุ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไม่ยืนยัน หากผู้เดินทางมีความประสงค์ที่จะทราบกรุณา ติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะใช้โรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้จากใบนัดหมายการเดินทาง แต่หากมีการแก้ไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันให้กับผู้เดินทางแน่นอน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศน์หรือหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดเส้นทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)หากสนใจซื้อประกันเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ท้ายโปรแกรม
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีดค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 45 USD/ท่าน/ทริป
ทั้งนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 • การชำระมัดจำและชำระส่วนที่เหลือ
กรุณาสำรองที่นั่งและชำระมัดจำ จำนวน 15,000บาทต่อท่านเพื่อสำรองสิทธิ์ในการเดินทาง และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนออกเดินทาง 30วัน มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยึดมัดจำโดยที่ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ คืนได้ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปก่อนหน้านั้นแล้ว หากท่านสำรองที่นั่งน้อยกว่า 30วัน ทางบริษัทฯ​ เรียกเก็บยอดเต็มจำนวนทันที หลังจากทำการจองแล้ว กรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทางให้พร้อม เช่น หน้าพาสปอร์ตเพื่อออกตั๋วหรือคำขอพิเศษเพิ่มเติมต่างๆ  ให้แก่พนักงานขาย และหากท่านชำระเงินเข้ามาไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว  
 • จำนวนคนในการออกเดินทาง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากมีผู้เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน ซึ่งทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนออกเดินทาง และหากไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดให้ท่านหรือจัดหาทัวร์อื่นให้ท่านหากท่านต้องการ  
 • การรับการดูแลเป็นพิเศษ
กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น การใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ เนื่องจากการขอใช้วีลแชร์ในสนามบินนั้น ต้องมีขั้นตอนในการขอล่วงหน้า และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งทางสนามบินในไทยและในต่างประเทศ ซึ่งผู้เดินทางสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงก่อนทำการจองและหากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ เช่นผู้ที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • การถูกปฏิเสธในการเข้าหรือออกประเทศ
ในกรณีที่กองการตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเข้าเมืองนั้นเป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศนั้นๆ และขอแจ้งให้ผู้เดินทางทราบว่าทางบริษัทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจเป็นของเจ้าหน้าที่ทางกองการตรวจคนเข้าเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงค์ที่ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า6 เดือนและมีหน้าแสตมป์ไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ
 • การงดเว้นการร่วมทริปบางรายการ
หากผู้ดินทางงดเว้นการร่วมทริปบางสถานที่ในรายการใด พร้อมคณะผู้เดินทางอื่น ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการใดๆ ได้ทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์ที่จะสละสิทธิ์และไม่ร่วมเดินทางพร้อมคณะ
 • เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินก่อนการเดินทาง)
 • เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • รายการท่องเที่ยวนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่งให้ผิด
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
ผู้เดินทางต้องยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมือง, ประเทศ นั้นแตกต่างกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให้เหมาะสมที่สุด