ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 10 วัน TG #EURWC4002

฿

รหัสทัวร์ : EURWC4002
แต้มสะสม : 10 แต้ม

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

1.ล่องเรือชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์

2.ถ่ายรูปคู่ “อะตอมเมี่ยม” สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ.1959

3.เที่ยวชมเมือง “ตูแนร์” Tournai  เมืองเก่าแก่ที่สุดของเบลเยี่ยม

  • 89900 ฿
  • 89900 ฿
  • 84900 ฿
  • 93900 ฿
  • 93900 ฿
  • 87900 ฿
  • 92900 ฿
  • 92900 ฿
  • 87900 ฿
  • 25900 ฿
SKU:EURWC4002
Category:
Tags:, ,

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 10 วัน TG #EURWC4002

วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

23.45  ออกเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920

วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต – เบราบัค – ปราสาทมาร์คเบิร์ก (มรดกโลก)- ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – ค็อกเค่ม – เทรียร์

06.00  เดินทางถึงนครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านออกเดินทางสู่เมือง “เบราบัค” (Braubach) (127 กม.) เมืองประวัติศาสตร์ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารสิ่งก่อสร้าง กำแพงเมือง, บ้านครึ่งไม้ และปราสาทโบราณ ตั้งอยู่ในเขตรัฐแซกโซนี (Saxony) ชมย่านเมืองเก่าเมืองเบราบัค (Old city of Braubach) ย่านตัวเมืองอันเงียบสงบที่ล้อมรอบไปด้วยเหล่าอาคารบ้านไม้ที่มีอายุย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่ 16 ถึง 18 จากนั้นชมปราสาท “มาร์คเบิร์ก” (Marksburg Castle) ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ยอดเยี่ยมแห่งยุคกลาง สร้างขึ้นในปี 1117 ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ “Rhine” ปราสาทมาร์คเบิร์กมีอายุกว่า 700 ปี ในอดีตปราสาทหลังนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ และสถานที่คุมขังนักโทษ ปราสาทมาร์คเบิร์กเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกในเขตลุ่มแม่น้ำ Rhine ช่วงกลางตอนบน ซึ่งถูกขึ้นทะเบียนในปี 2002

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษขาหมูเยอรมัน พร้อมเครื่องดื่ม(เบียร์หรือซอฟดริ๊งค์)

บ่าย  นำท่านออกเดินทางสู่เมือง “บ็อบพาร์ด” เมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำไรน์ “นำท่านล่องเรือนำเที่ยวทันสมัยชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์” เข้าสู่เมือง “เซนต์กอร์” เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็นเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม ยังคงให้ภาพประทับใจเหมือนที่เคยเป็นมาใน ค.ศ.ที่ 19 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “ค็อกเค่ม” (Cochem) (60 กม.) เมืองเล็กๆ น่ารัก ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา แห่งแคว้นไรน์แลนด์ ฟาลซ์ (Rheinland Pfalz) ตัวเมืองอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำ มีปราสาทไรชสบวร์ก (REICHSBURG COCHEM CASTLE) ปราสาทสไตล์นีโอโกธิค ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ริมแม่น้ำโมเซล เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่อายุนับพันปี ให้ท่านได้เดินเล่นชมเขตเมืองเก่าตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่เมือง “เทรียร์” (Trier) (90 กม.) เมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโมแซลในประเทศเยอรมนี เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนีก่อตั้งขึ้นเมื่อก่อน 16 ปีก่อนคริสต์กาล

ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก:  BEST WESTERN HOTEL TRIER หรือระดับใกล้เคียง

วันที่3 เทรียร์ (มรดกโลก) – ลักแซมเบิร์ก – ดินองท์ บรัสส์เซล

เช้า บริการอารหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านชมเมืองเทรียร์ อดีตที่ตั้งของรัฐบาลในจักรวรรดิโรมันตะวันตก ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองศักดิ์สิทธิ์” ในยุคกลาง ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ มหาวิหารของนิกายโรมันคาทอลิกที่เก่าแก่ซึ่งยังคงความสวยงามไว้ ชมจตุรัสเมืองเก่า ที่เป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้ามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ที่ชม พาร์ทา นิกรา (Porta Nigra) ประตูเมืองโรมันเก่าที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างมาก สร้างจากหอนทรายสีเทา ซึ่งเป็นประตูเมืองโรมันที่ใหญ่ที่สุดทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1986 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง “ลักแซมเบิร์ก” (Laxambourg) (47 กม.) เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ผู้ปกครองนครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป (2,586 ตร.กม.) เข้าสู่ย่านเมืองเก่า ผ่านตึกเทศบาลเมือง ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเมืองตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาซึ่งเป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านออกเดินทางสู่เมือง “ดินองท์” (Dinant) (130 กม.) นำท่านเดินเล่นชมเมืองดินองท์ เมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนามูร์ “Namur” ตอนใต้ของประเทศเบลเยี่ยม โดยตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิวส์ “Meuse River” ที่ขนาบข้างไปกับแม่น้ำและแนวผาสูงชัน จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิลคาร์ ขึ้นสู่จุดชมวิวของเมือง ชมวิวเมืองดินองท์ บนป้อมปราการ Dinant Citadel ป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1530 แต่ถูกทำลายในช่วงสงครามฝรั่งเศส จากนั้นเดินทางสู่เมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “บรัสเซล” (105 กม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม นำท่านถ่ายรูปคู่ “อะตอมเมี่ยม” ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ.1959 ผ่าน จากนั้นชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม ชมแมนาคินพิส อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลล์ ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ (มรดกโลก) ใจกลางเมือง ชมหมู่ตึกต่างๆ อาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึก กริลเฮาส์ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริย์เบลเยี่ยม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่:    Radisson Blu Royal Hotel Brussels, หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่4  บรัสส์เซล – ตูแนร์ (มรดกโลก) – บรูจส์ (มรดกโลก) – ล่องเรือชมเมืองบรูจก์

เช้า  บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่เมือง “ตูแนร์” Tournai (90 กม.) เมืองเก่าแก่ที่สุดของเบลเยี่ยม เป็นเมืองโบราณอายุกว่า 2,000 ปี นำท่านชมความงามของมหาวิหารนอร์ทเทอร์ดาม มหาวิหารที่สำคัญที่สุดของประเทศ ในแบบโรมันเนสก์และกอธิค ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2000 และเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเบลเยียม ชมหอระฆัง Belfry ซึ่งตั้งอยู่ในกลางเมือง มีความสูง 72 เมตร และบันได 256 ขั้น ชมสะพานโบราณ Pont des Trous สร้างในศตวรรษที่ 13 ทรงคุณค่าเพราะเป็นสะพานทหารแบบยุคกลาง 1 ใน 3 ของโลกที่เหลืออยู่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “บรูจส์” (Bruges) (80 กม.) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์ตะวันตกในบริเวณเฟลมิช (Flemish) ในประเทศเบลเยียม ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศเนเธอร์แลนด์

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารชมเมืองบรูจส์หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “เวนิสเหนือ” เป็นเมืองท่าและมีความสำคัญในทางศิลปะในยุคจิตรกรรมยุค เนเธอร์แลนด์ตอนต้น เมืองในสมัยโบราณ อายุกว่า 500 ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000 ชมศาลาว่าการกลางเมือง ในสไตล์แบบโกธิค นำท่านเดินสู่ท่าเรือ เพื่อล่องชมความงามของลำคลอง ที่ลัดเลาะผ่านบ้านชาวเมืองบรูจก์ ท่านจะประทับใจกับความงามของสถาปัตยกรรมและ ความเป็นอยู่ของเมืองนี้อย่างแน่นอน จากนั้นนำชมจตุรัสมาร์ก หรือตลาดประจำเมือง ที่รายล้อมด้วยอาคารอันสวยงามของศิลปกรรมในยุคต่างๆ ที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและลงตัว จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมเมืองบรูจส์ ชมความงดงามเมืองมรดกโลกที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ ที่มีความงดงามแบบดั้งเดิมที่ได้อนุรักษ์ไว้อย่างดี มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลืกซื้อสินค้า ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่:   NH Hotel Brugge, หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่บรูจส์ – หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ (มรดกโลก) – เดลฟ์-สวนเคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม

เช้า   บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ (KINDERDIJK) (170 กม.)เป็นหมู่บ้านกังหันลมที่เก่าแก่ที่สุดในเนเธอแลนด์ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในปี 1740 และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1997 ตั้งอยู่ในเขตของที่ราบลุ่มจึงเกิดน้ำท่วม ทำให้ต้องคิดค้นสร้างกังหันเพื่อสูบน้ำ และใช้โม่แป้งและสีข้าว ประทับใจกับความอลังการของกังหันเก่าแก่ ที่มีถึง 19 ตัว เรียงรายเป็นแนวยาวตามลำคลอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “เดลฟ์” (Delft) (35 กม.) เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเมืองนี้ในช่วงปี 1572-1584 เคยเป็นที่พำนักของเจ้าชายวิลเลี่ยมส์แห่งออ เรนจ์ พระบิดาแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ พระองค์ใช้เมืองเดลฟท์เป็นที่บัญชาการต่อสู้กับสเปน ชมย่านจัตุรัสกลางเมือง “Market Square” ซึ่งบริเวณใกล้เคียงกันจะเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น โบสถ์เก่าที่ฝังพระศพของเจ้าชายวลิเลียมส์, ศาลาว่าการเมืองเดลฟท์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง “เมืองลิสซ์” เข้าสู่ “สวนเคอเคนออฟ” Keukenhof Garden (40 กม.) อุทยานดอกทิวลิปและสวนพฤกษาศาสตร์ใหญ่และงดงามที่สุดในโลก เดินเที่ยวชมความสวยงามของชมดอกทิวลิป, ดอกลิลลี่, และดอกไม้แสนสวยนานาพรรณที่กำลังบานสะ พรั่งทั้งสวนภายนอก และดอกไม้พันธุ์พิเศษๆที่อยู่ในห้องเรือนกระจก และถ่ายรูปคู่กับ “กังหันลม” สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ มีเวลาให้ท่านดื่มด่ำบรรยากาศอย่างเต็มอิ่มภายในสวนดอกไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่กรุง อัมสเตอร์ดัม (46 กม.) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก:   NH Amsterdam Centre Hotel, หรือระดับใกล้เคียง

วันที่อัมสเตอร์ดัม – โฮร์น – โวลันดัม – อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือกระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดัม – ชมโรงงานเจียรไนเพชร

เช้า  บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่เมือง “โฮร์น” (Hoorn) (41 กม.) เมืองเก่าตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 8 ตั้งอยู่บนอ่าวเอเซลเมร์ โดยในสมัยปลายยุคกลางเมืองโฮร์นยังเคยเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลและการประมงที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ของยุโรป นำท่านชมท่าเรือเมืองโฮร์น (Hoofdtoren Harbour) ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองที่รายล้อมไปด้วยบ้านเรือนยุคกลางชมโบสถ์ Oosterkerk ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1616 นำท่านออกเดินทางสู่เมือง โวเลนดัม” (VOLENDAM) หรือ “ไข่มุกแห่งซุย เดอร์ ซี” (The Pearl of the Zuiderzee) (3 กม.) เดินเล่นชมเมืองเก่าที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงรวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์มากที่สุดอีกเมืองหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีนเมนูพิเศษ กุ้งล๊อปสเตอร์ผัดซ๊อส, เป็ดย่าง

บ่าย  จากนั้นกลับสู่กรุง “กรุงอัมสเตอร์ดัม” (22 กม.) จากนั้นกลับสู่กรุง “กรุงอัมสเตอร์ดัม” (22 กม.) ชมสภาพเมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตัดไปมาทั่วเมืองอย่างเป็นระเบียบกว่า100สาย นำท่านเดินทางสู่ที่เรือนำท่านล่องเรือชมลำคลองที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของตัวเมือง ผ่านชมบ้านเรือนที่อนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ชาวเมืองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีหรือลักษณะของบ้านได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาติจากทางรัฐบาล จากนั้นนำคณะเข้าชม “สถาบันเจียระไนเพชร Coster Diamond” อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ดามส์สแควร์” จัตุรัสใหญ่ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันโรแมนติกกับอาคารต่างๆในสไตล์ยุโรป พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก:      NH Amsterdam Centre Hotel, หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ 7       อัมสเตอร์ดัม – กีธูร์น – ล่องเรือ – ช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Roermond – ดุลเซลดอฟ

เช้า  บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองกีธูร์น” (120 กม.) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ระหว่างเมือง Zwolle และ Steenwijk ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือ “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” หมู่บ้านแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1230 โดยได้รับฉายาว่าเป็นหมู่บ้านไร้ถนน เพราะผู้คนที่นี่จะสัญจรกันทางเรือ จึงมีคูคลองเล็กๆ ลัดเลาะอยู่รอบหมู่บ้าน นำท่านล่องเรือชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามภายในหมู่บ้าน ผ่านสวนหย่อมของชาวบ้านที่ตกแต่งอย่างสวยงาม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูปลาปลาแซลมอน

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมือง “โรมองด์” (Roermond) (200 กม.) นำท่านช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Roermond เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken,  Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ

Link: www.mcarthurglen.com/en/outlets/nl/designer-outlet-roermond/

 ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: LEONADO HOTEL, MONCHENGLADBACH หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 8  ดุลเซลดอฟ – มอนเชา – ปราสาทเบิร์ก – โคเบลนซ์

เช้า  บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “มอนเชาว์” (Monschau) (80 กม.) เมืองเล็กๆที่มีความสำคัญทางเมืองประวัติศาสตร์มากเมืองหนึ่งของประเทศเยอรมนี อยู่ในเขตอาเคิน (Aachen District) ของรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน (Nordrhein-Westfalen) รัฐที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี ที่ตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาไอเฟล (Eifel Mountain Range) ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปี 1198 ในชื่อ Montjoie เป็นเมืองที่ถูกรายล้อมไปด้วยภูเขาอันสลับ ซับซ้อน ชมย่านใจกลางเมืองที่ทอดยาวไปตามถนนแคบๆ ซึ่งเรียงรายไปด้วยบ้านครึ่งไม้ที่มีแม่น้ำรูร์ (Rur River)ไหลผ่านด้านหลัง โดยอาคารที่โดดเด่นที่สุดของเมือง คือ บ้านสีแดง (Red House) ทาวน์เฮาส์สไตล์บาร็อค ที่ถูกสร้างขึ้นใน 1752 โดย Johann Heinrich Scheibler ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองมอนเชาว์ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง “โซลิงเกน” (Solingen) (120 กม.)

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ปราสาทเบิร์ก (SCHLOSS BURG) ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 โดยอาคารหลักของปราสาทสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1218-1225 โดยอาร์คบิชอปแห่งโคโลญจน์ และสร้างต่อจนสมบูรณ์ในช่วงปลายซตวรรษที่ 19 บนเนินเขาเหนือแม่น้ำวัปเปอร์ นับว่าเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นนอร์ทไรน์ – เวสต์ฟาเลีย ภายในประกอบด้วยห้องสำคัญต่างๆ เช่น ห้องอัศวิน ห้องสวดมนต์ ห้องดนตรี เป็นต้น จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง “โคเบลนซ์” (120 กม.)

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: MERCURE HOTEL, KOBLENZ หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่9   ลิมเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต – ช้อปปิ้ง – เดินทางกลับ

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่เมือง “ลิมเบิร์ก” (Limburg) (53 กม.) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลาห์น “Lahn” ชม SAINT GEORGE’S CATHEDRAL เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนเนินเขา และถือว่าเป็นอาคารสไตล์โรมันที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนี ชม ALTE LAHNBRUCHE (OLD LAHN BRIDGE) เป็นสะพานเก่าแก่สร้างจากหิน เป็นโค้งครึ่งวงกลม รวมความยาวของสะพาน 106 เมตร ชมอาคารบ้านเรือนในย่านเมืองเก่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นคร “เมืองแฟรค์เฟิร์ต” (FRANKFURT AM MAIN) (72 กม.) เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้ประกอบพิธีราชาภิเษก ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของสถานีรถไฟหัวลำโพงครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที 5

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย  ชมจัตุรัสโรเมอร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย

16.30นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการ

20.40 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 923

วันที่ 10 สนามบินสุวรรณภูมิ

12.30  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

* หมายเหตุ : โปรรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ*

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียงเสริม )              พักท่านเดียว / ห้อง                      จ่ายเพิ่ม  
20-29 มี.ค. 2563 89,900 89,900 84,900 25,900
10-19 เม.ย. 2563 93,900 93,900 87,900 25,900
25 เม.ย.-04 พ.ค. 2563 92,900 92,900 87,900 25,900
02-11 พ.ค. 2563 92,900 92,900 87,900 25,900

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-บรัสส์เซล//แฟรงค์เฟิร์ต -กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา ในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • น้ำดื่มวันล่ะ 1 ขวดต่อท่าน
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)
 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30-45 วันก่อนเดินทางพร้อมชำระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมพร้อมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน หรือก่อนยื่นวีซ่า มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้
 • อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ ความล่าช้าของสายการบิน การจลาจลต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหม

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา -  ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น -  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ)
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
  • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ