อิหร่าน IRAN

ทัวร์อิหร่าน IRAN GRAND TRIP ชมพระอาทิตย์ตกดินถิ่นทะเลทราย #IRBW1401

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน(National Museum) ซึ่งท่านจะได้ทราบที่มาของชนชาติอารยันซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวอิหร่านปัจจุบัน 2. พระราชวังอะลีคาปู(Ali Qapu Palace)สร้างขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่ประทับของกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของจัตุรัสอิหม่าม 3.ชมสถานที่สำคัญในเมืองยาซด์  โดยเริ่มจากศาสนสถานที่เคยเป็นศูนย์กลางของศาสนาโซโร-แอสเตอร์เมื่อประมาณต้นคริสตกาลในสมัยราชวงศ์ซัดซาเนียนปกครองเปอร์เชีย

ทัวร์อิหร่าน IRAN WONDERFUL 8วัน 6คืน #IRBW1400

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน(National Museum Of Iran)พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดทำการและจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ มาแล้วกว่า 70 ปี 2.พระราชวังเนียวาราน(Niavaran Palace) ซึ่งเป็นพระราชวังที่กษัตริย์ชาห์ ทั้งสองพระองค์แห่งราชวงศ์ปาห์เลวี ของอิหร่านเคยประทับที่นี่